Starostwo Powiatowe w Jaworze

Organem stanowiącym Powiatu Jaworskiego jest Rada Powiatu Jaworskiego. Członkowie Rady wybierani są w wyborach bezpośrednich. Organem wykonawczym jest Zarząd Powiatu Jaworskiego. Wykonuje on zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze realizuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, a także należące do zakresu administracji rządowej, powierzone przez organy administracji rządowej oraz wynikające z innych ustaw szczególnych.

W celu realizacji zadań w Starostwie powołane zostały odpowiednie komórki organizacyjne: wydziały, referaty, biura, ośrodki i samodzielne stanowiska. Ich szczegółowy zakres działania określa Starosta.

 

Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Jaworze tworzą:

 • Starosta Jaworski - Michał Bander;
 • Wicestarosta Jaworski- Stanisław Laskowski;
 • Skarbnik Powiatu - Agnieszka Pańczyk;
 • Sekretarz Powiatu - Ewa Uciurkiewicz.

Kierownictwo niższego szczebla Starostwa tworzą:

 • Dyrektorzy wydziałów;
 • Kierownicy referatów i biur;
 • Geodeta powiatowy;
 • Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta;
 • Główny księgowy;
 • Audytor wewnętrzny;
 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
 • Administrator bezpieczeństwa informacji.

 

Wewnętrzny ustrój Powiatu Jaworskiego w tym strukturę organizacyjną i tryb pracy jego organów określa Statut Powiatu Jaworskiego.

Strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Jaworze określa schemat organizacyjny.

 

Podstawy prawne funkcjonowania starostwa:

 

Zakres zadań i kompetencji powiatu określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz ustawy określające kompetencje organów administracji publicznej. Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

 • edukacji publicznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury i ochrony dóbr kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • geodezji, kartografii i katastru,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • administracji architektoniczno – budowlanej,
 • gospodarki wodnej,
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy,
 • ochrony praw konsumenta,
 • utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • obronności,
 • promocji powiatu,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Do zadań publicznych należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-18 08:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-05-28 16:16:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki