Starostwo Powiatowe w Jaworze

Organem wykonawczym Powiatu Jaworskiego jest Zarząd Powiatu Jaworskiego, na którego czele stoi Starosta, jako przewodniczący tego organu. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz osobistej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw.

Starostwo realizuje określone ustawami własne zadania publiczne o charakterze ponagminnym, w szczególności wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym. Realizuje także zadania zlecone z mocy ustawy, które należą do zakresu administracji rządowej, zadania powierzone przez organy administracji rządowej oraz zadania wynikające z innych ustaw szczególnych.

W celu realizacji nakreślonych ustawami zadań, zarząd powiatu uchwalił regulamin organizacyjny starostwa, w którym powołał właściwe komórki organizacyjne starostwa. Komórkami organizacyjnymi w starostwie są: wydziały, referaty, biura, ośrodki i samodzielne stanowiska. Starosta może powoływać doraźne zespoły, kierując się zasadami racjonalnej organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych oraz strukturę stanowisk w poszczególnych komórkach określa starosta.

Podporządkowanie służbowe wicestarosty, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu oraz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk wynika ze schematu organizacyjnego starostwa. Z podporządkowania służbowego wynika także odpowiedzialność za nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami oraz realizowanymi przez nie zadaniami.

Starostwo gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiory aktów prawa miejscowego ustalone przez powiat.

Prace starostwa organizuje Starosta, który jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa. Starosta wykonuje swoje uprawnienia przy pomocy kierownictwa najwyższego szczebla oraz kierownictwa niższego szczebla.

W związku z realizacją swoich obowiązków związanych z organizowaniem pracy rady oraz prowadzeniem obrad rady, przewodniczący rady powiatu może wydawać polecenia służbowe pracownikom starostwa wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady powiatu, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady powiatu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Kierownictwo najwyższego szczebla starostwa powiatowego tworzą:

 1. Starosta - Aneta Kucharzyk;
 2. Wicestarosta - Stanisław Laskowski;
 3. Skarbnik Powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) - Agnieszka Pańczyk;
 4. Sekretarz Powiatu - Ewa Uciurkiewicz.

Kierownictwo niższego szczebla starostwa powiatowego tworzą:

 1. Dyrektorzy Wydziałów;
 2. Kierownicy Referatów i Biur;
 3. Geodeta powiatowy;
 4. Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 5. Powiatowy rzecznik konsumentów;
 6. Rzecznik prasowy;
 7. Główny księgowy starostwa powiatowego (jednostki budżetowej);
 8. Audytor wewnętrzny;;
 9. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
 10. Administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych).

 

Podstawy prawne funkcjonowania starostwa:

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE UTWORZENIA POWIATÓW

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-18 08:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-01-26 09:09:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki