Nieodpłatna Pomoc Prawna

KOMUNIKAT


 Informator na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnedo poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ NIEODPŁATNA MEDIACJA

      Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują każdej osobie, w tym obcokrajowcom, która nie jest  w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 ) nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Rozszerzenie tej pomocy na osoby samozatrudnione jest związane z pandemią COVID-19 i jej skutkami, które odczuwają najmniejsze firmy. Oświadczenie, o którym mowa wyżej, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest starosta.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021r. poz. 945 ).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w Powiecie Jaworskim odbywa się przez 2 punkty, które są czynne zgodnie z następującym harmonogramem:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej nr 1 z siedzibą w Jaworze  przy ul. Wrocławska nr 26 (Starostwo Powiatowe w Jaworze) udziela nieodpłatnej pomocy prawnej od poniedziałku do piątku, w godz. 15:30 – 19:30.

 Pomoc prawną w punkcie nr 1 świadczą radcowie prawni i adwokaci :


1.    Mateusz Góranowski   – radca prawny,
2.    Agnieszka Szuba – radca prawny,
3.    Jarosław Różycki– radca prawny,
4.    Piotr Leon Nowak – radca prawny,
5.    Ludwik Malec – adwokat,
6.    Izabela Dyjas – adwokat,
7.    Katarzyna Szczerba Radzicka – adwokat,
8.    Michalina Załuska – adwokat.

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW w Jaworze - 2024
GG

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,  Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Nieodpłatnej Mediacji nr 2 z siedzibą w Bolkowie  przy ul. Rynek 13 (siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”) powierzony został  w 2024 r. do prowadzenia przez Zarząd Powiatu w Jaworze Fundacji Togatus PRO BONO z siedzibą przy ulicy Warmińskiej 7/1, 10-544 Olsztyn.

Do punktu nr 2 przynależą lokale, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja:

 1.  Wądroże Wielkie nr 64 (Urząd Gminy): poniedziałek, godz. 13:00 – 17:00 – doradca obywatelski, mediator Anna Wojsznis
 2.  Mściwojów nr 54 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej): wtorek, godz. 15:30 – 19:30 – radca prawny, doradca obywatelski, mediator Maciej Mikołajczyk
 3.  Paszowice nr 260 (Ośrodek Zdrowia): środa, godz. 13:00 – 17:20 – adwokat Katarzyna Szczerba - Radzicka
 4.  Męcinka nr 85 (Gminny Obiekt Kulturalno-Edukacyjny): czwartek, godz. 14:30 – 18:30 – doradca obywatelski, mediator Anna Wojsznis
 5.  Bolków, Rynek nr 13 (siedziba Stowarzyszenia „Niezapominajka”): piątek, godz. 15:00 – 19:00 – radca prawny, doradca obywatelski, mediator Michał Krajcarz.

W lokalach tych będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 1. w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca –  doradca obywatelski, mediator Anna Wojsznis
 2. w każdy pierwszy wtorek miesiąca –  radca prawny, doradca obywatelski, mediator Maciej Mikołajczyk 
 3. w każdą pierwszą środę miesiąca – radca prawny, doradca obywatelski, mediator Michał Krajcarz
 4. w każdy pierwszy czwartek miesiąca – doradca obywatelski, mediator Anna Wojsznis
 5. w każdy pierwszy piątek miesiąca – radca prawny, doradca obywatelski, mediator, Michał Krajcarz.

Ponadto w każdej lokalizacji punktu świadczona będzie nieodpłatna mediacja, w razie zaistnienia takiej potrzeby, po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem tel. 76 72 90 100 lub 76 72 90 117.

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym dni świąteczne) punkt będzie nieczynny.

Wizytę w punktach  można umówić:

 • telefonicznie pod numerem tel. 76 72 90 100 lub 76 72 90 117 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze
 • przez internet poprzez elektroniczny moduł rejestracyjny utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: www.np.ms.gov.pl
 • przez internet w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze pod adresem: www.spjawor-bip.pbox.pl
 • przez zgłoszenie na adres e-mail: kancelaria@powiat-jawor.pl

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie pomocy odbywa się poza kolejnością.

Informacja o możliwości organizowania wizyt dla mieszkańców o różnych potrzebach.

        Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczających trudności w komunikowaniu się, może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Osoby te, mogą zgłosić uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość do Starosty Jaworskiego telefonicznie pod numerem tel. 76 72 90 100 lub 76 72 90 117 w godzinach pracy Starostwa oraz  za pośrednictwem Internetu na adres e-mail: kancelaria@powiat-jawor.pl

 


 Porady prawny z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych


 Dyżury specjalistyczneLista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu jaworskiego

GG


 

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach

 oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DARMOWEJ POMOCY znajdą Państwo w linku do specjalnie w tym celu utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości strony internetowej www.np.ms.gov.pl
 

GG

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2015-10-26 09:21:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-01-25 13:17:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki