Starostwo Powiatowe w Jaworze

STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE funkcjonuje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału uprawnień i obowiązków oraz osobistej odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw. Starostwo gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiory aktów prawa miejscowego ustalone przez powiat.

Pracą starostwa kieruje starosta przy pomocy wicestarosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu.

  1. Starosta - Aneta Kucharzyk
  2. Wicestarosta - Stanisław Laskowski
  3. Skarbnik Powiatu - Agnieszka Pańczyk
  4. Sekretarz Powiatu - Ewa Uciurkiewicz

Starostwo realizuje określone ustawami własne zadania publiczne o charakterze ponagminnym, w szczególności wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym. Realizuje także zadania zlecone z mocy ustawy, które należą do zakresu administracji rządowej, zadania powierzone przez organy administracji rządowej oraz zadania wynikające z innych ustaw szczególnych.

W celu realizacji nakreślonych ustawami zadań, zarząd powiatu uchwalił regulamin organizacyjny starostwa, w którym powołał właściwe komórki organizacyjne starostwa. Komórkami organizacyjnymi w starostwie są: wydziały, referaty, biura, ośrodki i samodzielne stanowiska. Starosta może powoływać doraźne zespoły, kierując się zasadami racjonalnej organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych oraz strukturę stanowisk w poszczególnych komórkach określa starosta.

Podporządkowanie służbowe wicestarosty, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu oraz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk wynika ze schematu organizacyjnego starostwa. Z podporządkowania służbowego wynika także odpowiedzialność za nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami oraz realizowanymi przez nie zadaniami.

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. Organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Wicestarosta zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań powiatu i nadzoruje działalność właściwych komórek organizacyjnych.

Skarbnik powiatu zapewnia prawidłową realizację budżetu powiatu w zakresie ustalonym przez radę powiatu oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. Jest głównym księgowym budżetu powiatu, wykonuje obowiązki głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określone przepisami prawa, w szczególności ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o rachunkowości, w tym z zakresu gospodarki finansowej i prowadzenia rachunkowości jednostki oraz ponosi odpowiedzialność przypisaną głównemu księgowemu jednostki sektora finansów publicznych. Kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych. Pod bezpośrednim nadzorem skarbnika powiatu, z upoważnienia starosty, pozostają sprawy objęte zakresem działania Wydziału Finansów i Księgowości.

Sekretarz powiatu nadzoruje pracę Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Ponadto wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez starostę, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Od kadencji samorządu rozpoczynającej się w 2018 r. uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do niektórych pracowników starostwa wykonuje także przewodniczący rady powiatu. W związku z realizacją swoich obowiązków związanych z organizowaniem pracy rady oraz prowadzeniem prac rady, przewodniczący rady powiatu może wydawać polecenia służbowe pracownikom starostwa wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady powiatu, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady powiatu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.

 

Podstawy prawne funkcjonowania starostwa:

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE UTWORZENIA POWIATÓW

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-04-18 08:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-11-28 10:14:46)