WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Wszelkie informacje publiczne dotyczące Powiatu Jaworskiego, nie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, dostepnesą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze ul. Wrocławska 26.

 

Wniosek o udostepnienie informacji należy składać w Sekretariacie Starostwa lub pocztą e-mailna adres powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl

 

do pobrania plik wniosku

 

 

Wyciąg z ustawy o dostępie do informacji publicznej
 

Art. 10.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie InformacjiPublicznej, jest udostępniana na wniosek.


2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jestudostępnianawformie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 

Art. 11. Informacja publiczna może być udostępniana:
1. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,


2. przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1,urządzeniaumożliwiające zapoznanie się z tą informacją.
 

Art. 12.

1. Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11, sąoznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymiokreślającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada zatreść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniłainformację, oraz datą udostępnienia.

 

2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązanyzapewnićmożliwość:
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

 

Art. 13.

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki,niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, zzastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

 

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonymw ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminieo powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, niedłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 

Art. 14.

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formiezgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiotobowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposóbi w formie określonych we wniosku.

 

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formieokreślonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamiapisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnieniainformacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formieinformacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeliw terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 

Art. 15.

1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowaw art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowekoszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lubkoniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiotten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tymkosztom.
 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodniez wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy,chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresiesposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 

Art. 16.

1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowaniao udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organwładzy publicznej następują w drodze decyzji.

 

2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksupostępowaniaadministracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera takżeimiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęty stanowisko w tokupostępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów,ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydanodecyzję o odmowie udostępnienia informacji.

 

Art. 17.

1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji,niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacjioraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16stosuje się odpowiednio.

 

2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotycząceodwołania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-29 13:11:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-30 15:27:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki