Majątek Powiatu Jaworskiego

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU JAWORSKIEGO

SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU:

 

  1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH POWIATOWI JAWORSKIEMU PRAW WŁASNOŚCI

A. Na dzień sporządzenia poniższej informacji jako załącznika do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 Powiatowi Jaworskiemu przysługują następujące prawa własności, potwierdzone decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, aktami notarialnymi, pozostałymi umowami sprzedaży, zamiany, darowizny lub innymi umowami zobowiązującymi do przeniesienia własności rzeczy:

W zakresie posiadanych praw własności do nieruchomości na łączną wartość: 85 361 232,19

1.1. Odrębna własność budynku administracyjnego (siedziba Starostwa) - w udziale 94/100, położonego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki 353/10, ujawniona w Księdze Wieczystej nr LE1J/00018659/7. Nieruchomość obciążona następującymi prawami zobowiązaniowymi: 3 077 194,06;

-   umową najmu na rzecz Prokuratury Rejonowej w Jaworze - w części  650m². Wartość budynku administracyjnego ustalona w akcie notarialnym powiększona o poniesione nakłady inwestycyjne.

1.2. Odrębna własność w budynku administracyjnym (siedziba Starostwa-lokal po banku) o powierzchni 256.80 m2 w udziale 8/100 części, położona w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki 353/10, ujawniony w Księdze Wieczystej nr LE1J/00018659/7: 415 000,00;

1.3. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Paderewskiego, obręb Przedmieście, w granicach ewidencyjnych działki nr 98/69, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr LE1J/00019223/9. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Jaworze: 11 579 080,57;

1.4. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Wiejskiej 5, obręb Przemysłowy, w granicach ewidencyjnych działki nr 40/2, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr LE1J/00012367/1. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze). Wartość rynkowa nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy majątkowego powiększona o poniesione nakłady inwestycyjne: 11 783 613,46;

1.5. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Piastowskiej 12, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 403, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00019330/2. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Domu Małych Dzieci w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego powiększona o poniesione nakłady inwestycyjne: 1 038 000,00;

1.6. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Kościuszki 8, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 481, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00019329/2. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Bolka I w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego powiększona o poniesione nakłady inwestycyjne: 4 810 381,12;

1.7. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy Pl. Seniora obręb Stare Miasto w granicach ewidencyjnych działki nr 332, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00019538/0. Nieruchomość w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej  w Jaworze). Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego: 710 761,17;

1.8. Nieruchomość zabudowana, położona w Bolkowie przy ul Kamiennogórskiej 3 obręb 2, w granicach ewidencyjnych działki nr 536, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr JG1K/00012402/4. Nieruchomość w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej  w Jaworze . Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego: 416 776,22;

1.9. Nieruchomość zabudowana, położona w Kaczorowie przy ul. Kamiennogórskiej 9 obręb Kaczorów, w granicach ewidencyjnych działek nr 350/1, 350/5, 350/11, 350/12, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr JG1K/00008012/2. Nieruchomość w trwałym zarządzie PCPR w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego: 220 931,95;

1.10. Nieruchomość zabudowana, położona w Kaczorowie przy ul. Kamiennogórskiej 9 obręb Kaczorów, w granicach ewidencyjnych działek nr 339/10, 339/9, 339/2, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr JG1K/00008012/2. Nieruchomość w trwałym zarządzie PSPR w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego: 187 326,32;

1.11. Nieruchomość zabudowana, położona w Bolkowie przy  ul. Niepodległości 17 obręb 2, w granicach ewidencyjnych działki 560, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr JG1K/00016517/1. Nieruchomość obciążona prawem zarządu trwałego ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego powiększona o poniesione nakłady inwestycyjne: 1 417 956,79;

1.12. Niezabudowana działka gruntu położona w Bolkowie w obrębie 2, przy ul. Niepodległości, w granicach działki nr 478/3 o pow. 0.0042 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr JG1K/00026957/0: 31,08;

1.13. Nieruchomość zabudowana, położona w Bolkowie przy ul. Mickiewicza 2 obręb 2, w granicach ewidencyjnych działki 524, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr JG1K/00016517/1. Nieruchomość w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Agrobiznesu i Placówek im. W. Witosa w Bolkowie w udz. 73/100 oraz PCPR - Jawor ul. Szpitalna 12 w udz. 27/100. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego: 1 074 800,00;

1.14. Nieruchomość zabudowana, położona w Mierczycach, obręb Mierczyce, w granicach ewidencyjnych działek  223/6, 223/3, 224/2 , ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00014175/2. Nieruchomość w trwałym zarządzie  Domu Pomocy Społecznej w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona wg wyceny rzeczoznawcy: 2 726 863,00;

1.15. Nieruchomość zabudowana, położona w Zębowicach 44, obręb Zębowice, w granicach ewidencyjnych działki 7/1, ujawniona w Księdze Wieczystej Nr LE1J/00018752/9. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego: 83 680,00;

1.16. Nieruchomość zabudowana budynkiem trafostacji i agregatu prądotwórczego, położona w Jaworze przy ul. Szpitalnej 13a, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 767/1 (po podziale) ujawniona m.in. w Księdze Wieczystej KW Nr LE1J/00021417/3. Wartość rynkowa nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy majątkowego: 147 469,00;

1.17. Nieruchomość zabudowana dawnym budynkiem administracyjnym z apteką SP ZOZ-u i budynkiem magazynowym, położona w Jaworze przy ul. Szpitalnej 13a, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 767/2. Ujawniona w Księdze Wieczystej KW Nr LE1J/00024825/7. Nieruchomość obciążona prawem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. Wartość rynkowa nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy majątkowego: 452 081,00;

1.18. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul Wrocławskiej 30a i Dworcowej 10, obręb 7 Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działek nr 37, 38/2, 39/1, 39/2, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00019864/4. Nieruchomość w trwałym zarządzie ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze. Wartość nieruchomości ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego: 7 097 526,55;

1.19. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze, przy ul. Starojaworskiej 7, obręb 5 Przedmieście, w granicach działki o nr ewidencyjnym 179/10 o powierzchni 0,1201ha, w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Jaworze, KW nr LE1J/00019863/7, oraz działka 179/6 o powierzchni 0,0307ha, objęta KW LE1J/00020085/9 w trwałym zarządzie PCPR w Jaworze, obciążona została ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności  drogowej przejazdu o przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli dz. nr 179/2 i 179/3. Wartość nieruchomości została ustalona przy przekazaniu nieruchomości między jednostkami w Decyzji Zarządu Powiatu Jaworskiego: 626 300,00;

1.20. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7A, obręb 5 Przedmieście, w granicach ewidencyjnych działki 179/9 kW LE1J/00019863/7. Wycena rzeczoznawcy na dzień 17.12.2012r. po korekcie: 4 204 528,00;

1.21. Nieruchomość zabudowana, położona w Jaworze przy ul. Piłsudskiego 11, obręb 7  Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 304 o powierzchni 1920 m², obciążona prawem trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, ujawniona w księdze wieczystej nr KW Nr LE1J/00020508/1. Wartość nieruchomości ustalona w akcie notarialnym: 498 288,00;

1.22. Nieruchomość niezabudowana, położona w Bolkowie przy ul. Piastowskiej, obręb 2, w granicach ewidencyjnych działek nr 540/6 i 541/1 o łącznej  powierzchni 1038 m², obciążona prawem trwałego zarządu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie ujawniona w księdze wieczystej nr KW Nr JG1K/00019349/3. Wartość nieruchomości ustalona w akcie notarialnym: 19 452,00;

1.23. Nieruchomość zabudowana, położona w Muchowie obręb Muchów w granicach działki nr 79 ,  KW Nr LE1J/00017428/2.  Wartość ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego powiększona o poniesione nakłady inwestycyjne: 998 980,80;

1.24. Nieruchomość niezabudowana, położona w Jaworze przy ul. Myśliborskiej w granicach działki nr 105/6  o powierzchni 0,0587 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00025246/1. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego: 15 849,00;

1.25. Nieruchomość niezabudowana, położona w Jaworze przy ul. Myśliborskiej w granicach działki nr 105/18  o powierzchni 0,0105 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00025246/1. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego: 2 835,00;

1.26. Nieruchomość niezabudowana, położona w Małuszowie w granicach działki nr 100/3 o powierzchni 0,0317 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00026220/0. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego: 6 562,00;

1.27. Nieruchomość niezabudowana, położona w Jaworze przy ul. Myśliborskiej w granicach działki nr 73/1, 73/2, 73/3 o powierzchni 0,3017 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00026328/7. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego: 96 295,00;

1.28. Nieruchomość  niezabudowana,  położona  w  obrębie  Piotrowice  gm. Męcinka w granicach działki nr 715/13 o powierzchni 0,5462 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00026329/4. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego: 60 672,00;

1.29. Nieruchomość zabudowana położona w Jaworze w obrębie 7 Stare Miasto w granicach działki nr 343 o pow. 0,1101 ha ,ujawniona w księdze wieczystej nr 20759, obciążona prawem trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Piłsudskiego. Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego: 412 300,00;

1.30. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Zębowice gmina Paszowice oznaczona numerem ewidencyjnym 200/11 o powierzchni 0.1198 ha: 3 600,00;

1.31. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Paszowice gmina Paszowice oznaczona numerem ewidencyjnym 710/3; 710/4; 710/6-7 o powierzchni 1,6513 ha: 49 539,00;

1.32. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie nr 8 Zacisze miasto Jawor oznaczona numerem ewidencyjnym 81/1 i 81/2 o powierzchni łącznej 0,0176 ha (pod ścieżkę pieszo-rowerową) przy drodze powiatowej nr 2822 D Jawor-Myślibórz: 4 570,00;

1.33. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie nr 8 Zacisze miasto Jawor oznaczona numerem ewidencyjnym 69/1 i 69/2 o powierzchni łącznej 0,1724 ha (pod ścieżkę pieszo-rowerową) przy drodze powiatowej nr 2822 D Jawor-Myślibórz: 44 800,00;

1.34. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Paszowice gmina Paszowice oznaczona numerem ewidencyjnym 710/8 o powierzchni łącznej 0,1124 ha (pod ścieżkę pieszo-rowerową) przy drodze powiatowej nr 2822 D Jawor-Myślibórz: 26 190,00;

1.35. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Paszowice gmina Paszowice oznaczona numerem ewidencyjnym 717/2, 718/8, 718/10 o powierzchni łącznej 0,1138 ha (pod ścieżkę pieszo-rowerową) przy drodze powiatowej nr 2822 D Jawor-Myślibórz: 26 510,00;

1.36. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Nr 8 Zacisze miasto Jawor oznaczona numerem ewidencyjnym 67/1, 67/2 o powierzchni łącznej 0,0161 ha (pod ścieżkę pieszo-rowerową) przy drodze powiatowej nr 2822 D Jawor-Myślibórz: 4 150,00;

1.37. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Nr 8 Zacisze miasto Jawor oznaczona numerem ewidencyjnym 68/1 i 68/2 o powierzchni łącznej 0,0347 ha (pod ścieżkę pieszo-rowerową) przy drodze powiatowej nr 2822 D Jawor-Myślibórz: 9 020,00;

1.38. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Targoszyn gm. Mściwojów oznaczona numerem ewidencyjnym  108/6 o powierzchni łącznej 0,0123 ha (pod drogę powiatową 2803 D): 3 196,00;

1.39. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Targoszyn gm. Mściwojów oznaczona numerem ewidencyjnym 438/15 o powierzchni 0,1118 ha (pod drogę powiatową 2803D): 29 046,00;

1.40. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Nr 8 Zacisze miasto Jawor oznaczona numerem ewidencyjnym 72/1 o powierzchni 0.0100 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822D Jawor – Myślibórz: 2 600,00;

1.41. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Nr 8 Zacisze miasto Jawor oznaczona numerem ewidencyjnym 72/2 o powierzchni 0.0214 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822D Jawor – Myślibórz: 5 560,00;

1.42. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Piotrowice gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 712/1 o powierzchni 0.3041 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor – Myślibórz: 69 913,00;

1.43. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Piotrowice gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 713/3 i 713/5 o powierzchni 0.0806 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor – Myślibórz: 18 530,00;

1.44. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Piotrowice gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 714/1 o powierzchni 0.0923 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor – Myślibórz: 21 220,00;

1.45. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 13/7 o powierzchni 0.0297 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor – Myślibórz: 6 828,00;

1.46. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 13/11 o powierzchni 0.0402 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor – Myślibórz: 9 242,00;

1.47. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 13/9 o powierzchni 0.0930 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor – Myślibórz: 21 381,00;

1.48. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 14/7 o powierzchni 0.0758 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor – Myślibórz: 17 426,00;

1.49. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 14/5 o powierzchni 0.0636 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor – Myślibórz: 14 621,00;

1.50. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 15/3 o powierzchni 0.1291 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor – Myślibórz: 29 680,00;

1.51. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 15/5 o powierzchni 0.0020 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor – Myślibórz: 460,00;

1.52. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Chełmiec gm. Męcinka oznaczona numerem ewidencyjnym 117/4 o powierzchni 0.1166 ha (pod ścieżkę pieszo - rowerową) przy drodze powiatowej 2822 D Jawor – Myślibórz: 26 805,00;

1.53. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kwietniki  oznaczona numerem ewidencyjnym 41/1 o pow. 0,0031 ha pod budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2815D: 465,00;

1.54. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 66,64 m2 położony w Paszowicach nr bud. 119 wraz z udziałem 29/100 w gruncie działki nr 92/18 o ogólnej powierzchni 0,0600 ha, obręb i gmina Paszowice: 96 000,00;

1.55. Nieruchomość zabudowana położona w Jaworze przy ulicy Kuzienniczej 13, obręb Przemysłowy, w granicach ewidencyjnych działek nr 105/1, 105/2, 105/3 o powierzchni łącznej 0,8084 ha – darowizna: 958 600,00;

1.56. Nieruchomości zabudowane budowlami - drogi powiatowe. Wartości nieruchomości  zostały ustalane w decyzji Wojewody Dolnośląskiego, ale tylko w odniesieniu do wartości gruntów brak jest natomiast wyceny wartości nawierzchni tych dróg, wiaduktów,  mostów,  przepustów itp. Łączna wartość gruntów pod drogami stanowiącymi mienie powiatu jaworskiego, z tego: 29 679 746,10

1.56.1. Droga powiatowa nr 20320 (obecnie nr 2177 D), ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00021449/6, LE1J/00021448/9, LE1J/00021406/3, LE1J/00021405/6 dz. 186; 188; 201; 227; 225; 199/2; 49/1; 49/2; 100; 140/2; 176; 186: 670 866,00;

1.56.2. Droga powiatowa nr 20371 (obecnie nr 2199 D), ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00021408/7, LE1J/00021407/0, LE1J/00021455/1 dz. 86/1; 55; 61; 216/1: 131 109,00;

1.56.3. Droga powiatowa nr 12154 (obecnie nr 2827 D), ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00019024/9 dz. 567: 42 000,00;

1.56.4. Droga powiatowa nr 12105 (obecnie część nr 2815 D), ujawniona w księdze wieczystej KW Nr JGK1K/00019023/2, JG1K/00019024/9 dz. 130; 131; 183; 661: 258 900,00;

1.56.5. Droga powiatowa nr 12165 (obecnie nr 2833 D), ujawniona w księdze wieczystej KW Nr JG1K/00018974/6 dz. 865; 866; 868; 967: 78 300,00;

1.56.6. Droga powiatowa nr 12116 (obecnie nr 2789 D), ujawniona w księdze wieczystej KW Nr JG1K/00019021/8, JG1K/00019022/5, JG1K/00018974/6, JG1K/00019027/1 dz. 855/1; 856; 857; 559; 151/1; 151/2; 644: 331 839,00;

1.56.7. Droga powiatowa nr 12152 (obecnie nr 2826 D), ujawniona w księdze wieczystej KW Nr JG1K/00019027/0 dz. 286; 442; 584; 585: 100 500,00;

1.56.8. Droga powiatowa nr 20308 (obecnie nr 2184 D), ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00021452/0, LE1J/00021485/0, LE1J/00021412/8, LE1J/00021447/2, LE1J/00021454/4, LE1J/00021450/6, LE1J/00021453/7, LE1J/00021454/4   dz. 133; 473; 538; 254/1; 254/2; 254/3; 179; 409; 553/4; 333; 334; 335; 125/1; 125/2; 372/2; 21/3-4-5-7: 702 208,10;

1.56.9. Droga powiatowa nr 20398 (obecnie nr 2190 D) , ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00021568/6, LE1J/00021567/9 dz. 120/1; 307/1: 112 800,00;

1.56.10. Droga powiatowa nr 20397 (obecnie nr 2175 D) , ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00021566/2 dz. 191; 192/1; 192/3; 170: 101 100,00;

1.56.11. Droga powiatowa nr 20395 (obecnie nr 2189 D)  , ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00021566/2 dz. 177/1: 66 504,00;

1.56.12. Część drogi powiatowej nr 20368 (obecnie nr 2185 D) Mikołajowice - Gądków , położonej w granicach ewidencyjnych działek nr 440 i 444 o powierzchni 15600 m², przejętych w formie darowizny od Agencji Nieruchomości Rolnych – akt notarialny Rep. 1641/2004 , ujawniona w księdze  wieczystej. KW Nr LE1J/00021701/1: 9 360,00;

1.56.13. Droga powiatowa stanowiąca ulicę Słowackiego (część drogi 2176 D), położona w Jaworze,  obręb Ogrody, w granicach ewidencyjnych działek: nr 208/1, 208/2  o powierzchni 39164 m²,  ujawniona w księdze  wieczystej KW nr LE1J/00022742/7: 548 296,00;

1.56.14. Droga powiatowa nr 2801 D, położona w obrębie Mściwojów w granicach ewidencyjnych działki nr  297 o pow.5,7667 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022680/4: 597 600,00;

1.56.15. Droga powiatowa nr 2801D położona w obrębie Luboradz w granicach ewidencyjnych działki nr 172 o pow. 0,97 ha , ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022680/4: 87 300,00;

1.56.16. Droga powiatowa nr 2801D położona w obrębie Zębowice w granicach ewidencyjnych działek ; 81/8, 95/3, 108/4 i 108/5 o łącznej pow. 2,28 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022686/6.  Łącznie wartość gruntu całej drogi ustalona decyzjami Wojewody: 179 322,00;

1.56.17. Droga powiatowa  nr 2792 D, położona w obrębie Luboradz w granicach działek dz.173/1 i 173/2 o łącznej pow. 2,19 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022680/4: 197 100,00;

1.56.18. Droga powiatowa nr 2792D, położona w obrębie Mściwojów w granicach działek nr   192, 410, 439 (działki 222 i 321 złączone w jedną działkę o nr 439, zmiana działki 220 na 192; zmiana działki 221 na 410) o łącznej pow. 2,32 ha, ujawniona w KW nr LE1J/00022675/6: 208 800,00;

1.56.19. Droga powiatowa nr (20309)  2792D położona w obrębie Targoszyn w granicach działek nr 45,231,232/1;232/2,332/1;332/2,398 i 417 o łącznej pow. 7,65 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00025733/2: 729 900,00;

1.56.20. Droga powiatowa nr 2792D położona w obrębie Godziszowa w granicach działek nr 141/2,141/3, i 142/4 o łącznej pow. 4,79 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022673/2: 425 197,00;

1.56.21. Droga powiatowa nr 2792D położona w obrębie Snowidza w granicach działek nr 432/1; 432/2; 490/1; 490/2; 415/9, 415/10, 475, 476 i 433 o łącznej pow. 10,14 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022680/4: 912 600,00;

1.56.22. Droga powiatowa  nr 2800 D, położona w obrębie Luboradz w granicach działki nr 171/1 o pow. 1,77 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022680/4: 159 300,00;

1.56.23. Droga powiatowa nr 2800D położona w obrębie Skała w granicach działek nr 140 i 176 o łącznej pow. 3,02 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022667/7: 271 800,00;

1.56.24. Droga powiatowa  nr 2176 D, położona w obrębie Godziszowa w granicach  działek nr; 141/4, 141/14, 143/1; 143/2 i 221 o łącznej pow. 9,1042 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022673/2: 733 410,00;

1.56.25. Droga powiatowa  nr 2794 D, obejmująca dz.515/1 i 515/2 o pow. 0,9426 ha, obręb Nr 7 Stare Miasto gmina Jawor, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022676/3: 84 780,00;

1.56.26. Droga powiatowa nr 2794D położona w obrębie Zębowice w granicach działek nr 204/1, 204/3,33/8 i 45/4 o pow. łącznej 4,64 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022686/6: 379 556,00;

1.56.27. Droga powiatowa nr 2830D, położona w obrębie Płonina w granicach działki nr 280 o pow. 0,83 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr 22808: 74 700,00;

1.56.28. Droga powiatowa nr 2830D, położona w obrębie Stare Rochowice obejmująca (po podziale) dz. 101/1, 101/3 o łącznej pow. 0,56 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr 22808: 47 754,00;

1.56.29. Droga powiatowa nr 2184D (ul. Wiejska) w Jaworze, obręb 6 Przemysłowy, obejmująca działki nr 5/4, 5/1 o łącznej pow. 2,1649 ha ujawniona w księdze wieczystej KW nr 23164 i KW nr LE1J/00023164/8 i LE1J/00023455/5: 171 333,00;

1.56.30. Droga powiatowa nr 2814D, obejmująca działki: 4/5, 4/9, 4/11, 4/13, 5/2, 106/1, 106/2 o łącznej pow. 3,4730 ha, obręb Jastrowiec gmina Bolków, ujawniona w księdze wieczystej KW nr 23541: 312 570,00;

1.56.31. Droga powiatowa nr 2814D, obejmująca działkę nr 138 o pow. 1,50 ha, obręb Kłonice gmina Paszowice, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024259: 135 000,00;

1.56.32. Droga powiatowa nr 2814D, obejmująca działki nr 56/5, 56/6, 56/9, 56/10, 56/11, 785 o łącznej pow. 4,90 ha, obręb Paszowice gmina Paszowice, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024250/5: 441 000,00;

1.56.33. Droga powiatowa nr 2814 D, obejmująca działkę nr 94 o pow. 6,93 ha, obręb Jakuszowa gmina Paszowice, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024251/2: 623 700,00;

1.56.34. Droga powiatowa nr 2814 D, obejmująca działki nr 382 i 470 o łącznej pow. 2,38 ha, obręb Nowa Wieś Wielka gm. Paszowice, ujawniona w księdze wieczystej KW nr 24251: 214 200,00;

1.56.35. Droga powiatowa nr 2814D, obejmująca działkę nr 90 o pow. 0,76 ha, obręb Mysłów gmina Bolków, ujawniona w księdze wieczystej KW nr 23012: 68 400,00;

1.56.36.  Droga powiatowa nr 2786D , obejmująca działki 310/3 o pow.0,0021 ha , obręb Nr 5 Przedmieście ul. Starojaworska ( zatoczka) , ujawniona w księdze wieczystej KW  12235: 300,00;

1.56.37. Droga powiatowa nr 2814D, obejmująca działki nr 298, 482, 699 o łącznej pow. 7,00 ha, obręb Lipa gmina Bolków , ujawniona w księdze wieczystej KW nr 23013: 630 000,00;

1.56.38. Droga powiatowa  nr 2822 D, obręb Myślibórz gmina Paszowice obejmująca działkę 178/1 o pow. 3,1271 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00025087/8: 281 439,00;

1.56.39. Droga powiatowa  nr 2822 D, obręb i gmina Paszowice, obejmujący działkę  nr  720 o pow. 2,08 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00025080/9: 187 200,00;

1.56.40. Droga powiatowa  nr 2822 D, obejmująca działki nr  416, 409, 408, 401, 291, 284, 282, 186, 151 o łącznej pow. 3,86 ha, obręb Myślinów gmina Męcinka , ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024409/5: 347 400,00;

1.56.41. Droga powiatowa  nr 2803 D, obejmująca działkę nr 203 o pow. 0,23 ha, obręb Marcinowice gmina Mściwojów , ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022685/9: 20 700,00;

1.56.42. Droga powiatowa  nr 2822D, obejmująca działki nr 208/1, 208/3, 208/2 o łącznej pow. 1,5227 ha, obręb 8 Zacisze, miasto Jawor (ul. Myśliborska), ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024410/5: 137 043,00;

1.56.43. Droga powiatowa nr 2803 D, obejmująca działkę nr 172 o pow. 2,22 ha, obręb Targoszyn gmina Mściwojów, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024410/5: 199 800,00;

1.56.44. Droga powiatowa nr 2803 D, obejmująca działkę nr 86/1 o pow. 2,36 ha, obręb Drzymałowice gmina Mściwojów, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J00022684/2: 212 400,00;

1.56.45. Droga powiatowa nr 2804D, obejmująca działki nr 190, 191 o łącznej pow. 1,5143 ha, obręb Niedaszów gmina Mściwojów, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022678/7: 135 630,00;

1.56.46. Droga powiatowa nr 2822D, obejmująca działkę nr 717 o pow. 2,6618 ha, obręb Piotrowice gmina Męcinka , ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022678/7: 239 562,00;

1.56.47. Droga powiatowa nr 2822 D, obejmująca działkę nr 231 o pow. 1,0636 ha, obręb Chełmiec gmina Męcinka , ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024421/5: 95 724,00;

1.56.48. Droga  powiatowa  nr  2810 D, obejmująca  działkę  nr  696/1 o  pow. 0,94 ha,  obręb i gmina Męcinka, ujawniona w księdze wieczystej KW Nr LE1J/00024411/2: 84 600,00;

1.56.49. Droga powiatowa nr 2810 D, obejmująca działkę nr 226 o pow. 0,59 ha, obręb Chroślice gmina Męcinka, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024456/9: 53 100,00;

1.56.50. Droga powiatowa nr 2786 D, obejmująca działki nr 223, 225 o łącznej pow. 2,66 ha, obręb Chroślice gmina Męcinka, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00022690/7: 239 400,00;

1.56.51. Droga powiatowa nr 2807 D, obejmująca działki nr 22, 757/1 o łącznej pow. 1,7334 ha, obręb Piotrowice gmina Męcinka, ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024421/5: 156 339,00;

1.56.52. Droga powiatowa nr 2807 D, obejmująca działki nr 713, 713/3, 713/4, 713/1, 713/2 o łącznej pow. 2,30 ha, obręb i gmina Męcinka , ujawniona w księdze wieczystej KW nr LE1J/00024456/9: 207 000,00;

1.56.53.  Droga powiatowa nr 2804D, obejmująca działkę 355 ( działka 228 zmieniona na 355- scalanie  gruntów) o pow.1,66 ha , obręb i  gmina Mściwojów, ujawniona w księdze wieczystej KW 22675: 149 400,00;

1.56.54.  Droga powiatowa nr 2814D, obejmująca działkę 90 o pow.0,05 ha , obręb Jakuszowa, gmina Paszowice , ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00024229/9: 4 500,00;

1.56.55.  Droga powiatowa nr 2830D , obejmująca działki 134,176,501,521 o pow.3,12 ha , obręb Stare Rochowice, ujawniona w księdze wieczystej KW JG1K/00022705/1: 280 800,00;

1.56.56.  Droga powiatowa nr 2786D , obejmująca działki 31/1, 31/2 o pow.1,875 ha , obręb Nr 5 Przedmieście Jawor ul. Starojaworska, ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00022549/4: 261 548,00;

1.56.57.  Droga powiatowa nr 2786D , obejmująca działki 57/1-5 o pow.3,7398 ha , obręb  Nr 2  Stary Jawor  ul. Starojaworska, ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00022550/4: 523 572,00;

1.56.58.  Droga powiatowa nr 2843D , obejmująca działkę 70 o pow.,1499 ha , obręb Nr 2  Stary Jawor , ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00022550/4: 20 986,00;

1.56.59. Droga powiatowa nr 2188D obręb Snowidza, obejmująca działki nr 410/1 410/2 o pow. 0.31 ha i dz. nr 496 o pow. 1.12 ha ujawnione w księdze wieczystej KW LE1J/00022677/0: 128 700,00;

1.56.60. Droga powiatowa nr 2836D ul. Piastowska w Jaworze, obejmująca działkę nr 416/1 o pow. 0.3945 ha oraz dz. nr 416/2 o pow. 0.4502, ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00023456/2: 76 023,00;

1.56.61. Droga powiatowa nr 2811D obręb Stanisławów gm. Męcinka, obejmująca działkę nr 33/3 o pow. 1.7498 ha, ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00024735/9: 157 482,00;

1.56.62. Droga powiatowa nr 2830 D obręb Stare Rochowice gm. Bolków obejmująca działkę nr 505 o pow. 0.6800 ha ujawniona w księdze wieczystej KW nr JG1K/00024702/4: 61 200,00;

1.56.63. Droga powiatowa nr 2832 D obręb Wolbromek gm. Bolków obejmująca działkę 37/3 o pow. 1.6500 ha ujawniona w  księdze wieczystej KW JG1K/00023528/3: 148 500,00;

1.56.64. Droga powiatowa nr 2832 D obręb Sady Dolne gm. Bolków obejmująca działki 114 i 123 o pow. łącznej 0.4200 ha ujawniona w  księdze wieczystej KW JG1K/0002921/7: 39 600,00;

1.56.65. Droga powiatowa nr 2802 D obręb Zębowice gm. Paszowice obejmująca działkę 5/2 o pow. 0.9800 ha ujawniona w księdze wieczystej KW LE1J/00025184/8: 88 200,00;

1.56.66. Droga powiatowa nr 2802 D obręb Paszowice gm. Paszowice obejmująca działkę 125/30 o pow. 0.1136 ha ujawniona w  księdze wieczystej KW LE1J/00026869/1: 10 224,00;

1.56.67. Droga powiatowa nr 2823 D obręb Sokola gm. Paszowice obejmująca działkę 158 o pow. 0.1929 ha ujawniona w  księdze wieczystej KW LE1J/00022741/0: 17 361,00;

1.56.68. Droga powiatowa nr 2819 D obręb Kłonice gm. Paszowice obejmująca działki 89/2, 95  o pow. łącznej 1.4400 ha ujawniona w  księdze wieczystej KW LE1J/00030959/0: 89 100,00;

1.56.69. Droga powiatowa nr 2622 D obręb Sichów gm. Męcinka obejmująca działki 287/1, 287/3, oraz drogę powiatową nr 2811 D obejmującą m.in. działki nr 335/1, 335/3, 335/5 o pow. łącznej 6.1884 ha ujawnione w  księdze wieczystej KW LE1J/00024407/1: 556 956,00;

1.56.70. Droga powiatowa nr 2796 D obręb Sady Dolne gm. Bolków obejmująca działki 33/2, 303, 379/4 i 379/5 o pow.  łącznej 3.1623 ha ujawnione w  księdze wieczystej KW JGK1K/00023531/7: 289 485,00;

1.56.71. Droga powiatowa nr 2823 D obręb Paszowice gm. Paszowice obejmująca działki 145/37,145/39,145/40 o pow. łącznej 0.4118 ha ujawnione w  księdze wieczystej KW LE1J/00025086/1: 37 062,00;

1.56.72. Droga powiatowa nr 2819 D obręb Paszowice gm. Paszowice obejmująca działki 56/1 i 56/12 o pow. łącznej 0.3300 ha ujawnione w księdze wieczystej KW LE1J/00025086/1: 29 700,00;

1.56.73. Droga powiatowa nr 2802 D obręb Paszowice gm. Paszowice obejmująca działki 125/14 i 125/17o pow. łącznej 1.3900 ha ujawnione w  księdze wieczystej KW LE1J/00025086/1: 125 100,00;

1.56.74. Droga powiatowa nr 2823 D obręb Bolkowice gm. Paszowice obejmująca działki 29/2, 30/2, 127/1,127/3 o pow. łącznej 1,0225 ha ujawnione w  księdze wieczystej KW LE1J/00025085/4: 92 025,00;

1.56.75. Droga powiatowa nr 2883 D obręb Wolbromek gm. Bolków obejmująca działki 624, 554/1, 554/2, 565/1, 566, 749 o pow. łącznej  4,8476 ha ujawnione w  księdze wieczystej KW JGK1K/00023536/2: 436 284,00;

1.56.76.  Droga powiatowa nr 2830 D działka 14 położona w Bolkowie - w obrębie 2 o pow.01413 ha ujawniona w KW nrJG1K/00024704/8: 12 717,00;

1.56.77. Droga powiatowa nr 2816 D działka nr 209 obręb Gorzanowice gm. Bolków o powierzchni 0,2100 ha ujawniona w KW nr JG1K/00023534/8: 18 900,00;

1.56.78. Droga powiatowa nr 2816 D działka nr 203 obręb Jastrowiec gmina Bolków o powierzchni 0,7800 ha ujawniona w KW JG1K/00023870/5: 70 200,00;

1.56.79. Droga powiatowa nr 2790 D działka nr 141 obręb Skała gm. Wądroże Wielkie o powierzchni 0.0749 ha nr KW LE1J/00024403/3: 6 741,00;

1.56.80. Droga powiatowa nr 2790 D działka nr 67 i dz. 69 obręb Bielany gm. Wądroże Wielkie o powierzchni łącznej 4.3817 ha nr KW LE1J/00022681/1 394 353,00;

1.56.81. Droga powiatowa nr 2790 D działki nr: 328/1, 328/2, 328/3, 328/4 i 328/5 obręb Granowice gm. Wądroże Wielkie o powierzchni łącznej 5.7000 ha nr KW LE1J/00022682/8: 513 000,00;

1.56.82. Droga powiatowa nr 2816 D działki nr: 233/7, 233/8, 233/9 obręb Pogwizdów gmina Paszowice o powierzchni łącznej 6.9000 ha nr KW LE1J/00025089/2: 580 887,00;

1.56.83. Droga powiatowa nr 2808 D działki nr:  692/3, 912, obręb i gmina Męcinka o powierzchni łącznej 2,46 ha nr KW LE1J/00024456/9: 221 400,00;

1.56.84. Droga powiatowa nr 2790 D działka nr 52 obręb Gądków gmina Wądroże Wielkie o powierzchni łącznej 0.6900 ha nr KW LE1J/00022669/1: 62 100,00;

1.56.85. Droga powiatowa nr 2808 D działka nr 156/4 obręb Pomocne gmina Męcinka o powierzchni łącznej 2.1128 ha nr KW LE1J/00025175/2: 190 152,00;

1.56.86. Droga powiatowa nr 2820 D działka nr 365 obręb Nowa Wieś Wielka gmina Paszowice o powierzchni 2.2000 ha nr KW LE1J/00025083/0: 198 000,00;

1.56.87. Droga powiatowa nr 2818 D działka nr 234 obręb Wiadrów gmina Paszowice o powierzchni 1.3000 ha nr KW LE1J/00022687/3: 117 000,00;

1.56.88. Droga powiatowa nr 2820 D działka nr 42/2 i nr 90 obręb Nowa Wieś Wielka gmina Paszowice o powierzchni łącznej 0.8300 ha nr KW LE1J/00025082/3: 74 700,00;

1.56.89. Droga powiatowa nr 2805 D nr 83/1 obręb Zimnik gmina Mściwojów o powierzchni 0.7019 ha nr KW LE1J/00022674/9: 63 171,00;

1.56.90. Droga powiatowa nr 2185 D nr dz. 264 i dz. 284 obręb i gmina Wądroże Wielkie o powierzchni łącznej 1.4500 ha nr KW LE1J/00024004/0: 130 500,00;

1.56.91. Droga powiatowa nr 2185 D nr działki 209 obręb Wądroże Małe gmina Wądroże Wielkie o powierzchni 3.6300 ha nr KW LE1J/00024405/7: 326 700,00;

1.56.92. Droga powiatowa nr 2185 D nr działki 550 obręb i gmina Wądroże Wielkie o powierzchni 0.4200 ha nr KW LE1J/00024394/6: 37 800,00;

1.56.93. Droga powiatowa nr 2787 D nr działek: 113, 127, 135, 153, 158, 167 obręb Sady Górne gmina Bolków o powierzchni łącznej 1.8200 nr KW JG1K/00020923/1: 163 800,00;

1.56.94. Droga powiatowa nr 2832 D nr działki 240 obręb Sady Dolne gmina Bolków o powierzchni 0.3600 ha nr KW JG1K/00023529/0: 32 400,00;

1.56.95. Droga powiatowa nr 2817 D nr działki 135/3 obręb Świny gmina Bolków o powierzchni 1.2700 ha nr KW JG1K/00023533/1: 114 300,00;

1.56.96. Droga powiatowa nr 2805 D nr działki 177 obręb Niedaszów gmina Mściwojów o powierzchni 1.0066 ha nr KW LE1J/00022678/7: 90 594,00;

1.56.97. Droga powiatowa nr 2787 D nr działki 179/2 obręb Sady Górne gmina Bolków o powierzchni 0.7957 ha nr KW JG1K/00023530/0: 71 613,00;

1.56.98. Droga powiatowa nr 2817 D nr działki 521 obręb Pogwizdów gmina Paszowice o powierzchni 3.3200 ha nr KW LE1J/00024596/2: 298 800,00;

1.56.99. Droga powiatowa nr 2832 D nr działki 571 obręb Wolbromek gmina Bolków o powierzchni 1.6100 ha nr KW JG1K/00020919/0: 144 900,00;

1.56.100. Droga powiatowa nr 2809 D nr działki 728/4 obręb Męcinka o powierzchni 0.0700 ha nr KW LE1J/00024738/0: 6 300,00;

1.56.101. Droga powiatowa nr 2786 D nr działek 70/3, 182/3, 360, 361, 362, 448 obręb Słup gm. Męcinka o łącznej powierzchni 9,8500 ha nr KW LE1J/00022689/7: 2 265 500,00;

1.56.102. Droga powiatowa nr 2786  D nr działek 1/5, 3/3, 693/6, 730/4 obreb Męcinka gm. Męcinka o łacznej powierzchni 0,3500 ha nr KW LE1J/00022688/0: 24 500,00;

1.56.103. Droga powiatowa nr 2786 D nr działek 13/5, 13/7 obreb Męcinka gm. Męcinka o łącznej powierzchni 0,1400 ha nr KW LE1J/00025565/3: 9 800,00;

1.56.104. Droga powiatowa nr 2786 D nr działki 25/4 obręb Chroślice gm. Męcinka o powierzchni 0,0100 ha nr KW LE1J/00025323/0: 700,00;

1.56.105. Droga powiatowa nr 2797 D nr działki 244/5 obręb Budziszów Wielki gm. Wądroże Wielkie działka nr 244/5 o powierzchni 0,3232 ha KW LE1J/00024397/7: 65 184,00;

1.56.106. Droga powiatowa nr 2786 D nr dzialki 224 obreb Chroślice gm. Męcinka o powierzchni 0,2200 ha KW LE1J/00022690/7: 50 600,00;

1.56.107. Droga powiatowa nr 2797 D nr działek 349, 350 obręb Budziszów Wielki o powierzchni łącznej 1,6466 ha KW  LE1J/00021579/6: 461 048,00;

1.56.108. Droga powiatowa nr 2786 D nr działki 308/2 obręb Słup gm. Męcinka o powierzchni 0,1900 ha KW LE1J/00024833/6: 13 300,00;

1.56.109. Droga powiatowa nr 2786 D nr dzialki 693/3 obręb Słup gm. Męcinka o powierzchni 0,2400 ha KW LE1J/00022688/0: 55 200,00;

1.56.110. Droga powiatowa nr 2815 D nr działki 81 obręb Kwietniki gm. Paszowice o powierzchni 0,6800 ha KW LE1J/00025081/6: 190 400,00;

1.56.111. Droga powiatowa nr 2786D nr działki 29/2 obręb Chroślice gm. Męcinka o powierzchni 0,0500 ha KW LE1J/00000113/9: 3 500,00;

1.56.112. Droga powiatowa nr 2790D nr działek 103/1 i 103/3 obręb Gądków gm. Wądroże Wielkie o powierzchni łącznej 2,3349 ha KW LE1J/00022669/1: 537 027,00;

1.56.113. Droga powiatowa nr 2808D nr działek 905/1, 905/3, 905/5, 905/7 obręb Męcinka gm. Męcinka o powierzchni łącznej  3,3941 ha KW LE1J/00024456/9: 780 643,00;

1.56.114. Droga powiatowa nr 2808D nr działek 219/1 i 219/4 obręb Chroślice gm. Męcinka o powierzchni łącznej  1,2573 ha KW LE1J/00024408/8: 289 179,00;

1.56.115. Droga powiatowa nr 2786D nr działki 359/2 obręb Słup gm. Męcinka o powierzchni 0,4300 ha KW LE1J/00022689/7: 98 900,00;

1.56.116. Droga powiatowa nr 2786D nr działek 25/6, 27/2, 31/2, 33/2, 50/2 o powierzchni łącznej 0,1300 ha KW LE1J/00009743/7: 9 100,00;

1.56.117. Droga powiatowa nr 2815 D nr działki 232 obręb Pogwizdów gm. Paszowice o powierzchni 11,1300 ha KW LE1J/00024596/2: 1 216 700,00;

1.56.118. Droga powiatowa nr 2787D nr działki 344 obręb Sady Górne gm. Bolków o powierzchni 0,48 ha KW JG1K/00023893/2: 43 200,00;

1.56.119. Droga powiatowa nr 2791D nr działki 388, 445 o powierzchni 4,93  ha obręb Mierczyce gm. Wądroże Wielkie  KW LE1J/00022679/4, działki 309/1, 309/3, 309/4  o pow. 1,3988 ha obręb Granowice gm. Wądroże Wielkie  KW LE1J/00024398/4: 573 192,00;

1.56.120. Droga nr 2805D dz. 35/1 obręb Zimnik, pow. 0,1562 ha, KW LE1J/00026683/3, poszerzenie drogi Niedaszów- Zimnik: 35 910,00;

1.56.121. Droga powiatowa nr 2796 D  (191 Stare Rochowice): 52 900,00;

1.56.122. Droga powiatowa nr 2796 D  (192 Stare Rochowice): 4 600,00;

1.56.123.  Droga powiatowa nr 2796 D  (432 Stare Rochowice): 71 300,00;

1.56.124.  Droga powiatowa nr 2829 D  (dz. 137/1 Świny): 161 437,00;

1.56.125.  Droga powiatowa nr 2829 D  (dz. 137/3 Świny): 59 386,00;

1.56.126.  Droga powiatowa nr 2846 D  (dz. 134/1 Bolków) ul. Wolbromska: 142 600,00;

1.56.127.  Droga powiatowa nr 2883 D  (dz. 134/2 Świny): 162 403,00;

1.56.128.  Droga powiatowa nr  2806 D nr działki 288/2 obręb Piotrowice gm. Mecinka o powierzchni 0,9316 ha    KW LE1J/00028925/6: 214 268,00;

1.56.129. Droga Powiatowa nr 2817D - działka 249/4 O. Pogwizdów, Gmina Paszowice, o powierzchni 0,1500 ha Kw LE1J/00024596/2dz. 249/4 Pogwizdów: 34 500,00;

1.56.130. Droga Powiatowa nr 2796D ( część drogi) dz. 24/1, 34, 105, 320/1, 320/3 Ob.. Sady Górne, Gmina Bolków, o powierzchni 4,4049 ha Kw JG1K/00023718/2: 1 013 127,00;

1.56.131. Droga Powiatowa nr 2844D, dz. 456 Ob. 2 Miasto Bolków, o powierzchni 0,1655 ha. Kw JG1K/00025836/9 dz. 456 Ob. 2 Bolków: 38 065,00;

 

B. Ponadto, na dzień sporządzenia informacji, Powiat Jaworski posiada następujące, nabyte z mocy ustawy prawa własności nie potwierdzone decyzjami Wojewody Dolnośląskiego:

l. W zakresie posiadanych praw własności do nieruchomości:

1.1. Własność nieruchomości – pozostałych dróg powiatowych o do końca  nieuregulowanym stanie prawnym (brak decyzji Wojewody Dolnośląskiego).

2. W zakresie posiadanych innych niż własność praw majątkowych w szczególności w postaci ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach oraz w postaci posiadania:

2.1. Prawo posiadania nieruchomości zabudowanej położonej w Jaworze przy ul. Strzegomskiej 7, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 351/1. Właścicielem powyższej nieruchomości jest Gmina Jawor, z którą to Urząd Pracy w Jaworze zawarł umowę dzierżawy na okres od czerwca 1991 do - na czas nieokreślony.

II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W POSTACI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, WIERZYTELNOŚCI, UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH, AKCJACH ORAZ W POSTACI POSIADANIA.

l. W zakresie posiadanych innych niż własność praw majątkowych do nieruchomości na łączną wartość: 378 829,64

1.1. Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, położonego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, obręb Stare Miasto, w granicach ewidencyjnych działki nr 353/10 - w udziale 94/100. Wartość prawa użytkowania wieczystego działki zgodnie z zawartym aktem notarialnym wynosi: 368 258,40;

1.2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, położonego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, obręb Przemysłowy, w granicach ewidencyjnych działki nr 353/15 - w udziale 94/100: 1 243,62;

1.3. Prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, położonego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, obręb Przemysłowy, w granicach ewidencyjnych działki nr 353/13 - w udziale 94/100. Wartość prawa użytkowania wieczystego działki zgodnie z zawartym aktem notarialnym wynosi: 9 327,62;

2. W zakresie posiadanych innych niż własność praw majątkowych do pozostałego mienia

Na dzień sporządzenia informacji Powiat Jaworski nie posiada innych niż własność praw majątkowych w postaci ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.

 

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA POWIATU JAWORSKTEGO OD DNIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI.

l. W zakresie informacji określonej w pkt I.A.

1.1.    Zwiększenia wartości mienia:

Nabyto nieruchomości wymienione w części I. A. o następujących pozycjach: 1 085 692,00;

1.56.129. Droga Powiatowa nr 2817D - działka 249/4 O. Pogwizdów, Gmina Paszowice, o powierzchni 0,1500 ha Kw LE1J/00024596/2: 34 500,00;

1.56.130. Droga Powiatowa nr 2796D ( część drogi) dz. 24/1, 34, 105, 320/1, 320/3 Ob.. Sady Górne, Gmina Bolków, o powierzchni 4,4049 ha Kw JG1K/00023718/2: 1 013 127,00;

1.56.131. Droga Powiatowa nr 2844D, dz. 456 Ob. 2 Miasto Bolków, o powierzchni 0,1655 ha. Kw JG1K/00025836/9: 38 065,00;

IV. DANE O INNYCH SKŁADNIKACH MIENIA NIŻ WYMIENIONE W DZIALE I

1. Środki trwałe wg wartości brutto: 24 557 900,11;

1.1. kotły i maszyny energetyczne: 1 215 604,37;

1.2.  maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania: 4 528 492,68;

1.3. specjalistyczne maszyny i urządzenia: 1 589 261,39;

1.4.  urządzenia techniczne: 2 239 810,15;

1.5. środki transportu: 5 114 703,39;

1.6. narzędzia, przyrządy i wyposażenie: 9 870 028,13;

2. Wartości niematerialne i prawne: 1 286 807,52;

3. Zapasy: 266 128,25;

4. Zbiory biblioteczne: 476 829,94;

5. Inwentarz żywy: 300,00;

 

V. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI l INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

l. Dochody z tytułu opłat za zarząd trwały: 38 019,17;
    z tego:

● Dom Pomocy Społecznej: 11 188,65;

● Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 14 216,94;

● Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych: 12 613,58;

2. Dochody z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości na rzecz  osób fizycznych i prawnych: 89 042,57;

3. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa: 402 220,32;

W roku budżetowym 2024 planuje się dochody, z tytułu wykonywania praw własności majątkowych oraz z wykonywania posiadania w kwocie: 548 588,30;

w tym:

l. Dochody z tytułu opłat za zarząd trwały: 25 405,59;

2. Dochody z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych: 97 213,96;

3. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa: 425 968,75;  

 

VI. INNE DANE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA POWIATU JAWORSKIEGO.

Istotny wpływ na stan mienia Powiatu Jaworskiego mają:

- nieprawidłowo uregulowane stany prawne nieruchomości, niezgodne z faktycznym użytkowaniem, nie pozwalające na szybkie i bezkonfliktowe uporządkowanie praw własności do nieruchomości , przysługujących Powiatowi Jaworskiemu,

- brak środków finansowych na dokończenie regulacji stanów prawnych tych dróg powiatowych, które wymagają podziałów geodezyjnych,

- brak środków finansowych nie pozwalający na jednolite naliczenie opłat z tytułu trwałego zarządu dla jednostek organizacyjnych Powiatu, a tym samym uregulowanie dochodów Powiatu z wykonywanych praw własności.

                                                                                                                                                           

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Kowalczyk
(2024-05-27 13:33:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-05-28 16:18:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki