Biuro rzeczy znalezionych

rr

Biuro Rzeczy Znalezionych
Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

I piętro, pok. 109, tel. 76/729-01-05
________________________________________

Poniedziałek, Środa, Czwartek godziny 7:30 - 15:30

Wtorek godziny 7:30 - 16:30

Piątek godziny 7:30 - 14:30


________________________________________
 

RZECZY W BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH PRZECHOWUJE SIĘ PRZEZ OKRES 2 LAT PO TYM CZASIE PRZECHODZĄ ONE NA WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

 

  WYKAZ RZECZY ZNALEZIONYCH:

 

Znalezione:

 • dnia dnia 26.02.2024 r. na terenie Jaworza znaleziono pieniądze.
 • dnia 30.01.2024 r. na dworcu PKP w Jaworze znaleziono torbę sportową wraz z zawartością.
 • dnia 22.12.2023 r. na dworcu PKP w Jaworze znaleziono plecak wraz z zawartością.
 • dnia 31.12.2023 r. na ul. Szpitalnej w Jaworze znaleziono telefon firmy Redmi.
 • dnia 16.10.2023 na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze znaleziono fotelik samochodowy dla dziecka.
 • dnia 18.06.2023 w Parku Miejskim w Jaworze znaleziono telefon marki Samsung.
 • dnia 03.10.2023 w miejscowości Sichów znaleziono dwa telefony marki Samsung oraz Motorola.
 • dnia 16.09.2023 na ul. Spacerowej znaleziono portfel wraz z zawartością.
 • dnia 28.08.2023 r. znaleziono rower Chaka w miejscowości Jawor
 • dnia 25.08.2023 r. znaleziono telefon smartfon marki iphone
 • dnia 02.05.2023 r. w miejscowości Gorzanowice znaleziono piłę spalinową.
 • dnia 14.04.2023 w miejscowości Paszowice znaleziono lokalizator GPS firmy mking.pl
 • dnia 16.10.2022 o godz 14:25 na chodniku na wysokości sklepu spożywczego w Piotrowicach znaleziono telefon komórkowy marki Huawei
 • dnia 16.05.2022 r. w biurze obsługi klienta referatu praw jazdy i rejestracji pojazdów pozostawiono okulary korekcyjne
 • dnia 15.02.2022 r. na ulicy Szpitalnej znaleziono klucze do samochodu marki Citroen
 • dnia 09.01.2022 r. na terenie myjni samochodowej w Zębowicach znaleziono kartę startową do samochodu marki Renault
 • dnia 12.12.2021 r. na ulicy Dmowskiego znaleziono telefon komórkowy marki Samsung 
 • dnia 25.11.2021 r. w parku miejskim w Jaworze znaleziono rower marki Mephisto
 • dnia 03.09.2021 r. w Jaworze na ul. Witosa znaleziono telefon komórkowy  marki NEFFOS
 • dnia 07.09.2021 r. do Biura Rzeczy Znalezionych dostarczono telefon marki Samsung znaleziony przy ul. Wieniawskiego w Jaworze.
 • dnia 25.07.2021 r. znaleziono klucze do pojazdu marki FORD na ul. Armii Krajowej w Jaworze
 • dnia 14.05.2021 r. do Biura Rzeczy Znalezionych dostarczono znaleziony telefon marki LG  kolor-czarny
 • dnia 12.03.2021 r. telefon komórkowy marki SAMSUNG, Nowa Wieś Wielka
 • dnia 07.04.2021 r. kluczyki do samochodu marki Renault ul. Myśliborska, Jawor
 • dnia 22.12.2020 r. - telefon komórkowy marki Xiaomi, przy ulicy Wrocławskiej 17 w Jaworze
 • dnia 27.12.2019 r. - saszetkę koloru czarnego na ul. Gagarina 1 w Jaworze


Podstawa prawna funkcjonowania:

 1. ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397)
 2. art. 183-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

PRAWA I OBOWIĄZKI ZNALAZCY I PRZECHOWUJĄCEGO

 1. Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).
 2. Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.
 3. Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ust. 4, lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.
 4. Kto znalazł rzecz, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, oddaje rzecz lub dokument niezwłocznie właściwemu staroście.
 5. Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia ? zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy
 6. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

Prawo znalazcy żądania znaleźnego

 1. Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.
 2.  W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzecz

Prawo do nagrody

W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda. rodzaje, wysokość, a także warunki i tryb przyznawania nagród określa Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze rozporządzenia. 

           Zasady nabycia własności rzeczy znalezionej

 1. rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania ? w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie,
 2. rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę,
 3. z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie powiatu jaworskiego  z  wyjątkiem:

 1. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach lub w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz do rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego ? wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną właściwemu zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
   
 2. sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentów wojskowych, a w szczególności: legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego, karty powołania, mapy wojskowej, oraz rzeczy których posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia organów państwowych, jak broń, amunicja, materiały wybuchowe, aparatura radiowo-nadawcza, dowody osobiste, tymczasowe zaświadczenia tożsamości, paszporty i dokumenty podróży,- KTÓRE NALEŻY ODDAC NAJBLIŻSZEJ JEDNOSTCE POLICJI

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

 • jaka(-ie) rzecz(-y) została zgubiona(-y), opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, a także
 • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

Osoby oddające znalezione rzeczy do biura wypełniają krótki formularz potwierdzający przyjęcie znalezionej rzeczy.

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje

 

Dokumenty do pobrania:

Poświadczenie znalezienia rzeczy:    *.pdf    *.doc
Poświadczenie odebrania rzeczy znalezionej:   *.pdf    *.doc
________________________________________

Wytworzył:
Udostępnił:
Michałków Piotr
(2011-08-22 13:58:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-02-27 16:15:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki