Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju, Promocji i Turystyki (RPT) należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań powiatu w zakresie:
a) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
b) kultury fizycznej i turystyki,
c) promocji powiatu;
2) nadzór i koordynacja działań na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie powiatu oraz nadzór i kontrola wydatkowania przyznanych dotacji na remont i prace konserwatorskie;
3) nadzór i koordynacja zadań w zakresie rozwoju kultury, sportu i turystyki na terenie powiatu, w szczególności współpraca z podmiotami i organizacjami działającymi w tym zakresie;
4) nadzór i koordynacja zadań w zakresie promocji powiatu, w szczególności:
a) promowanie potencjału kulturalnego, sportowego i turystycznego powiatu,
b) współpraca z innymi samorządami, instytucjami, podmiotami i organizacjami w zakresie promocji powiatu,
c) opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych służących budowie marki i wizerunku starostwa i powiatu oraz promocji społeczno - gospodarczej, turystycznej, krajobrazowej, kulturowej, historycznej oraz upowszechnianie ich w kraju i za granicą,
d) udział w imprezach promocyjnych i wystawienniczych oraz organizacja konferencji, spotkań, seminariów tematycznych służących promocji powiatu;
5) nadzór i koordynacja działań w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym nadzór i koordynacja działań Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych;
6) nadzór i koordynacja zadań w zakresie opracowania raportu o stanie powiatu;
7) nadzór i koordynacja zadań w zakresie prowadzenia na terytorium powiatu konsultacji z mieszkańcami powiatu, w tym w zakresie budżetu obywatelskiego;
8) organizacja współpracy z zagranicą i gromadzenie dokumentacji z jej przebiegu, w tym spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi przedstawicieli starostwa oraz podejmowania delegacji zagranicznych przez władze powiatu;
9) współpraca z mediami, samorządami, administracją rządową, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, w tym przygotowywanie informacji dla mediów o ważnych przedsięwzięciach i decyzjach rady, zarządu i starosty;
10) administrowanie stron internetowych powiatu oraz aktywna działalność na portalach społecznościowych, aktualizacja i moderowanie zamieszczanych informacji;
11) organizowanie konferencji prasowych i współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu;
12) analiza i monitoring publikacji zamieszczanych w środkach masowego przekazu nt. funkcjonowania powiatu oraz podejmowanie adekwatnych aktywności w tym zakresie;
13) realizacja działań mających na celu integrację mieszkańców powiatu i budowanie tożsamości lokalnej;
14) organizacja obchodów świąt lokalnych, regionalnych i państwowych;
15) prowadzenie korespondencji okolicznościowej, kalendarza świąt, rocznic, uroczystości związanych z życiem społeczno - gospodarczym powiatu;
16) koordynacja spraw związanych z obsługą funkcji reprezentacyjnych starosty oraz członków zarządu i działań objętych patronatem starosty;
17) realizacja, gromadzenie i archiwizowanie materiału fotograficznego dokumentującego wydarzenia mające miejsce na terenie powiatu;
18) opracowywanie informacji z prac starosty i podawanie ich do publicznej wiadomości;
19) nadzór organizacyjno – prawny i merytoryczny nad działalnością jednostek organizacyjnych powiatu działających w zakresie określonym w pkt 1;

20) prowadzenie BIP;

21) prowadzenie elektronicznych tablic informacyjnych.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2019-09-03 14:25:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-01-25 11:06:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki