Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich

Do zakresu działania Wydziału Rozwoju, Promocji i Turystyki (RPT) należy w szczególności:

 

 1. nadzór i koordynowanie zadań w zakresie promocji powiatu, w szczególności:
 1. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i poza jego granicami,
 2. współpraca z gminami powiatu, instytucjami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami w zakresie promocji powiatu,
 3. opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych służących budowie marki i wizerunku starostwa i powiatu oraz promocji społeczno - gospodarczej, turystycznej, krajobrazowej, kulturowej, historycznej oraz upowszechnianie ich w kraju i za granicą,
 4. udział w imprezach promocyjnych i wystawienniczych oraz organizacja konferencji, spotkań, seminariów tematycznych służących promocji i rozwoju gospodarczego i turystycznego powiatu;
 1. nadzór i koordynowanie zadań w zakresie rozwoju turystyki na terenie powiatu, w szczególności współpraca z podmiotami i organizacjami działającymi w tym zakresie;
 2. dokonywanie zbiorczych analiz w zakresie działalności podmiotów gospodarczych na rynku lokalnym i podejmowanie działań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na terenie powiatu;
 3. nadzór i koordynowanie zadań w zakresie opracowania, wdrażania i aktualizacji strategii rozwoju powiatu i raportu o stanie powiatu;
 4. nadzór i koordynowanie zadań w zakresie prowadzenia na terytorium powiatu konsultacji z mieszkańcami powiatu, w tym w zakresie budżetu obywatelskiego;
 5. organizacja współpracy z zagranicą i gromadzenie dokumentacji z jej przebiegu, w tym spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi przedstawicieli starostwa oraz podejmowania delegacji zagranicznych przez władze powiatu;
 6. współpraca z mediami, samorządami, administracją rządową, stowarzyszeniami i innymi podmiotami krajowymi w zakresie zadań realizowanych przez wydział, w tym przygotowywanie informacji dla mediów o ważnych przedsięwzięciach i decyzjach rady powiatu, zarządu powiatu i starosty;
 7. administrowanie stron internetowych powiatu oraz aktywna działalność na portalach społecznościowych, aktualizacja i moderowanie zamieszczanych informacji;
 8. opracowanie i realizacja strategii promocyjno - informacyjnej starostwa;
 9. organizowanie konferencji prasowych i współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu;
 10. analiza i monitoring publikacji zamieszczanych w środkach masowego przekazu nt. funkcjonowania powiatu oraz podejmowanie adekwatnych aktywności w tym zakresie;
 11. realizacja działań mających na celu integrację mieszkańców powiatu i budowanie tożsamości lokalnej;
 12. organizacja obchodów świąt lokalnych, regionalnych i państwowych;
 13. prowadzenie korespondencji okolicznościowej, kalendarza świąt, rocznic, uroczystości związanych z życiem społeczno - gospodarczym powiatu;
 14. koordynowanie spraw związanych z obsługą funkcji reprezentacyjnych starosty oraz członków zarządu i działań objętych patronatem starosty;
 15. realizacja, gromadzenie i archiwizowanie materiału fotograficznego dokumentującego wydarzenia mające miejsce na terenie powiatu;
 16. opracowywanie informacji z prac starosty i podawanie ich do publicznej wiadomości;
 17. prowadzenie szkoleń wewnętrznych, w tym z zakresu komunikacji interpersonalnej, technik obsługi interesantów, działań public relations;
 18. nadzór organizacyjno – prawny i merytoryczny nad działalnością powiatowych jednostek organizacyjnych działających w zakresie promocji i turystyki;
 19. poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania zadań powiatu i informowanie o tym właściwe komórki organizcyjne starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne;
 20. w zakresie działania Rzecznika Prasowego (RZP) leży realizacja zadań wynikających z prawa prasowego, w szczególności:
 1. zapewnienie obsługi prasowej starostwa,
 2. współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu, informowanie ich o polityce, działalności i zamierzeniach starostwa oraz podtrzymywanie pozytywnego wizerunku powiatu w mediach i mass mediach,
 3. wyjaśnianie działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez starostwo, w tym w szczególności wydawanie oświadczeń i publicznych prezentowanie działań starostwa,
 4. przedstawianie stanowiska w sprawach należących do zakresu działania powiatu oraz redagowanie odpowiedzi i wyjaśnień dla mediów w oparciu o stanowisko starosty i zarządu,
 5. komentowanie wydarzeń krajowych i zagranicznych w zakresie zadań starostwa,
 6. udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności starostwa, w tym zwłaszcza udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową,
 7. przekazywanie komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu;
 1. wykonywanie zadań w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności:
 1. przygotowanie umów i rozliczenie przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych powiatu przez organizacje pozarządowe,
 2. współpraca i organizacja posiedzeń Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 3. przygotowywanie oraz nadzór na realizacją programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi,
 4. nadzór i kontrola wydatkowania przyznanych dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,
 5. współdziałanie i wspieranie stowarzyszeń kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, rehabilitacji społecznej i zawodowej;
 1. realizacja i koordynacja działań podejmowanych na rzecz lokalnych środowisk kombatanckich;
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz nadzoru nad działalnością fundacji.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sajdak Mateusz
(2019-09-03 14:25:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2021-01-29 13:39:36)