Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 Dane teleadresowe:

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Poniatowskiego 25

59-400 Jawor 

NIP 695-13-53-209

REGON 390682320

tel./fax 076 870 36 19

e-mail: jawor@jawor.pinb.gov.pl

 

 

Godziny pracy urzędu:

 

poniedziałek 7:30 - 15:30

wtorek 7:30 - 15:30

środa 7:30 - 15:30

czwartek 10:00 - 18:00

piątek 7:30 - 15:30
 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie jaworskim przyjmuje interesantów:

 

poniedziałek 8:30 - 13:30

wtorek 11:00 - 15:30

środa 8:30 - 13:30

 

czwartek i piątek to dni przeznaczone na dokonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie.

 

OPŁATA SKARBOWA DLA PINB JAWOR

Urząd Miejski w Jaworze, Rynek 1

Bank Spółdzielczy w Jaworze o/Jawor

ul. Wrocławska 2, 59-400 Jawor

1. konto bankowe: 56 8647 0007 0018 4029 2000 0007

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - działa na podstawie art.40 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.). Stanowi on organ nadzoru budowlanego pierwszej instancji.

 Zasady działania organu nadzoru budowlanego reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).

Do zadań organu nadzoru budowlanego należy:
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, przy pomocy Powiatowego Inspektoratu, realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu jaworskiego.Organizację, strukturę i zakres działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie jaworskim określa regulamin organizacyjny. Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się według zasad określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071), rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

 

 1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
2) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych
3) współdziałanie z organami kontroli państwowej

 

FORMULARZE

- oświadczenie kierownika na zakończenie robót budowlanych

oświadczenie projektanta sprawdzającego

oświadczenie projektanta

- informacja ogłoszenie

- oplata skarbowa

- postępowanie przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydawanie kserokopii z akt

- oświadczenie o wypełnieniu obowiązku zawiadomienia o zakończeniu budowy

- oświadczenie inspektora nadzoru

- oświadczenie kierownika budowy na zakończenie robót budowlanych

- oświadczenie o wypełnieniu obowiązku zawiadomienia o zakończeniu  budowy"

- oświadczenie kierownika budowy

- oświadczenie kierownika robót

- pełnomocnictwo

- podanie o wydanie zaświadczenia

- wniosek o udostępnienie akt

- zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)

- zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)

- zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a)

- wniosek o pozwolenia na użytkowanie (PB-17)

- wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)

- zawiadomienie o kontroli obiektów wielkopowierzchniowych

- informacja uprawnionego geodety o wynikach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

 

postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-05 12:17:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Kowalczyk
(2024-05-21 13:19:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki