☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Sobota 02.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2004

 

UCHWAŁY RADY POWIATU JAWORSKIEGO

Kadencja 2002- 2006

 

Nr uchwały

Data podjęcia

W sprawie

Termin

30 grudnia 2004 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie podziału na zdania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2004 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla „Powiatu Jaworskiego".
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
30 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004 rok.
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
16 grudnia 2004 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
16 grudnia 2004 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie podziału na zdania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2004 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla „Powiatu Jaworskiego.”
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
16 grudnia 2004 r.
w sprawie trybu udzielania dotacji szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
16 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
16 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
16 grudnia 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Jaworze
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
16 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wykazu
wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2004
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
16 grudnia 2004 r.
w sprawiezmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004 rok
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
29 listopada 2004r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
29 listopada 2004r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przekazania prowadzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze Samorządowi Województwa Dolnośląskiego
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
29 paźdz. 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004 rok.
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
29 paźdz. 2004 r.
w sprawie utworzenia zespołu placówek oświatowych o nazwie Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze
Rozstrzygnięcie nadzorcze  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2004r.- w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr XXVI/136/04 z dnia 29 października 2004r. w sprawie utworzenia zespołu placówek oświatowych o nazwie Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze.
Podczas obrad sesji XXXI  podjęto kolejną uchwałę eliminując błędy nakreślone w rozstrzygnięciu.
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
29 paźdz. 2004 r.
w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jaworskiego
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
29 paźdz. 2004 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
29 paźdz. 2004 r.
w sprawie przekształcenia placówki socjalizacyjnej - Domu Małych Dzieci w Jaworze w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo – wychowawczą.
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
29 paźdz. 2004 r.
w sprawie przekształcenia placówki socjalizacyjnej - Domu Dziecka w Kaczorowie w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo – wychowawczą
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
29 paźdz. 2004 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2004r.- w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Jaworze nr XXVI/131/04 z dnia 29 października 2004r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Podczas obrad sesji XXX podjęto kolejną uchwałę eliminując błędy nakreślone w rozstrzygnięciu
uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
29 paźdz. 2004 r.
w sprawiezmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004 rok
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób niepełnoletnich w rodzinach zastępczych.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 października 2004r. – w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/129/04 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 24 września 2004r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych w rodzinach zastępczych.

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest uchwała Rady Powiatu nr XXVIII/143/04

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
24 września 2004r.

w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, opiekunów prawnych, kuratorów, osób pełnoletnich z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Rozstrzygnięcie nadzorcze  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 października 2004r. – w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXV/128/04  Rady Powiatu w Jaworze z dnia 24 września 2004r.  w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców, opiekunów prawnych, kuratorów, osób pełnoletnich z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest uchwała Rady Powiatu nr
XXVIII/144/04

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
w sprawie ustalenia numeru porządkowego Specjalnemu Gimnazjum dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
w sprawie ustalenia numeru porządkowego Specjalnemu Gimnazjum dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
w sprawie ustalenia numeru porządkowego Specjalnej Szkole Podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
w sprawie ustalenia numeru porządkowego Specjalnej Szkole Podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
w sprawie ustalenia numeru porządkowego Specjalnemu Gimnazjum dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i niedostosowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
w sprawie ustalenia numeru porządkowego Specjalnej Szkole Podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i niedostosowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie podziału na zadania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2004 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Powiatu Jaworskiego
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
w sprawie przystąpienia do opracowania "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Jaworskiego na lata 2004-2006 i lata kolejne 2007-2013"
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
w sprawie zmian z budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004 rok
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
24 września 2004r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
31 sierpnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004 rok.
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie

31 sierpnia 2004 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Jaworze w sprawie podziału na zadania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2004 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

31 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia "Programu zawierającego formy, zasady i obszar współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi"
Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu stwierdzono nieważność § 1 pkt. 3, 4, 5, 9 i 10, § 2, § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 pkt. 1-4, § 15, § 20 załącznika do uchwały Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 sierpnia 2004 r. nr XXIV/110/04 w sprawie  przyjęcia „Programu zawierającego formy, zasady i obszar współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi”.
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

31 sierpnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Myśliborzu (gm. Paszowice)
Rozstrzygnięcie nadzorcze  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2004r. – dotyczące stwierdzenia nieważności § 2 ust. 6 załącznika do uchwały nr XXIV/109/04  Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Myśliborzu.
Uchylone rozstrzygnięcie przyjęto.
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

18 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany nazwy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

18 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004 rok

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Jaworze

18 czerwca 2004 r.

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworze za 2003 rok.

uchwła wchodzi w życie z dniem podjęcia

18 czerwca 2004 r.

w sprawie wyłączenia z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wJaworze Świetlicy dla Młodzieży i włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wJaworze

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

18 czerwca 2004 r.

w sprawie przyjęcia planu przebudowy sieci dróg powiatowych,
z wykorzystaniem europejskich funduszy strukturalnych w latach 2005–2008

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

31 maja 2004r
w sprawie ustanowienia wzoru symbolu - wizerunku herbu powiatu jaworskiego oraz wynikających z niego zespołu barw

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

31 maja 2004r
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2004r. - dotyczące stwierdzenia nieważności § 2 ust. 3, § 3 ust. 2, ust. 3, § 4 ust. 1 lit. d, e, § 5 uchwały Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 maja 2004r. nr XXII/102/04 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Uchylone rozstrzygnięcie przyjęto.
uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia
31 maja 2004r
w sprawie zmian w budżecie Powiatu jaworskiego na 2004 rok

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

31 maja 2004r
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

31 maja 2004r
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

31 maja 2004r
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

31 maja 2004r
w sprawie przekazania prowadzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze Samorządowi Województwa Dolnośląskiego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

XXI/96/04

16 kwietnia 2004r

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

XXI/95/04

16 kwietnia 2004r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego za 2004 rok

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XXI/94/04

16 kwietnia 2004r

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaworze za rok 2003

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XX/93/04

26 marca 2004r

w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia, z mocą od 19 listopada 2003r

XX/92/04

26 marca 2004r

w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Jaworskiego.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia, z mocą od 1 kwietnia 2004r

XX/91/04

26 marca 2004r

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XX/90/04

26 marca 2004r

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania KomisjiEdukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XX/89/04

26 marca 2004r

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XX/88/04

26 marca 2004r

w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu Jaworskiego.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XX/87/04

26 marca 2004r

w sprawie podziału na zadania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2004 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

z mocą od 1 stycznia 2004r.

XX/86/04 

Regulamin SSR

26 marca 2004r

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiejw Powiecie Jaworskim i uchwalenia jej regulaminu.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XX/85/04

26 marca 2004r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2004 rok

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XX/84/04

26 marca 2004r

w sprawie wprowadzenia zmianw Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Jaworze

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia z mocą od1 kwietnia 2004r.

XX/83/04

26 marca 2004r

w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Jaworze i Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Bolkowie.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XX/82/04

26 marca 2004r

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XX/81/04

26 marca 2004r

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/80/04

27 lutego 2004r

zmieniająca uchwałę sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/79/04

27 lutego 2004r

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania KomisjiEdukacji, Zdrowia, Kultury i Polityki Społecznej.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/78/04

27 lutego 2004r

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Publicznego.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/77/04

27 lutego 2004r

w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych komisji Rady Powiatu Jaworskiego.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/76/04

27 lutego 2004r

w sprawie wprowadzenia zmian w orzeczeniu organizacyjnym dotyczącym Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie wydanym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 czerwca 1998r. (nr SSO or. 701/92/98)

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/75/04

27 lutego 2004r

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik rachunkowości w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/74/04

27 lutego 2004r

w sprawie likwidacji Policealnego Studium Agrobiznesu w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/73/04

27 lutego 2004r

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/72/04

27 lutego 2004r

w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych kształcącej w zawodzie kamieniarz w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie w Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowejw Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/71/04

27 lutego 2004r

w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie w Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/70/04

27 lutego 2004r

w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie szkoły podstawowejw Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie w Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/69/04

27 lutego 2004r

w sprawie włączenia Technikum Uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz Technikum Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jaworze wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/68/04

27 lutego 2004r

w sprawie przekształcenia Liceum Handlowego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczejw Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Technikum Uzupełniające dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/67/04

27 lutego 2004r

w sprawie przekształcenia Liceum Handlowegow Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze w Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

XVIII/66/04

27 lutego 2004r

w sprawie włączenia TechnikumUzupełniającegona podbudowie zasadniczej szkoły zawodowejdo Zespołu Szkół Zawodowych w Jaworze.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/65/04

27 lutego 2004r

w sprawie przekształcenia Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły zasadniczej w Zespole Szkół Zawodowych w Jaworze w Technikum Uzupełniające na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Jaworze.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/64/04

27 lutego 2004r

w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej do I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/63/04

27 lutego 2004r

w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze w Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/62/04

27 lutego 2004r

wsprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach.

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia

XVIII/61/04

27 lutego 2004r

wsprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

XVIII/60/04

27 lutego 2004r

w sprawie budżetu na 2004 rok

uchwała wchodzi w życiez dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-05-23 09:13:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Kowalczyk Krzysztof
(2007-05-21 08:53:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221