☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 04.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2017

NUMER ZARZĄDZENIA

DATA PODPISANIA

W SPRAWIE

DATA OBOWIĄZYWANIA

109/2017 22 grudnia 2017 zmiany Zarządzenia Nr 5/2017 Starosty Jaworskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2009 Starosty Jaworskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników z mocą wejścia w życie Zarządzenia Nr 5/2017 Starosty Jaworskiego z dnia 9 stycznia 2017r.
108/2017 22 grudnia 2017 przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 22 grudnia 2017
107/2017 20 grudnia 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia powtórzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w 2018 r. z dniem 01 grudnia 2017
106/2017 20 grudnia 2017

powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2801D relacji Luboradz — Mściwojów Niedaszów w km 0+000 — 1+534 (intensywne opady deszczu sierpień 2015 r.)”

z dniem podpisania
105/2017 20 grudnia 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn "Przewóz na terenie powiatu jaworskiego zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, z miejsca zdarzenia do zleconego miejsca ich dowozu na podstawie pisemnej dyspozycji wydanej przez uprawniony podmio" z dniem 20 grudnia 2017

104/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 

19 grudnia 2017 zmiany Zarządzenia Nr 31/ 2009 Starosty Jaworskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników
103/2017 18 grudnia 2017 organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Jaworskiego dla potrzeb kierowania bezpieczeństwem narodowym w sytuacjach zagrożeń na terenie Powiatu Jaworskiego z dniem podpisania
102/2017 14 grudnia 2017 utworzenia i funkcjonowania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) Starosty Jaworskiego z dniem podpisania
101/2017 13 grudnia 2017 powołania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze Zespołu do spraw oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia, działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej z dniem podpisania
100/2017 11 grudnia 2017 powołania komisji ds. naboru na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 11 grudnia 2017r
99/2017 07 grudnia 2017 powołania Komisji do wyłonienia, w trybie zapytania cenowego do 30 00 euro, wykonawcy na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem 07 grudnia 2017 roku
98/2017 23 listopada 2017

powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pn. „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

z dniem 23 listopada 2017 r
97/2017 25 października 2017 powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników podejmujących po raz pierwszy prace na stanowisku urzędniczym z dniem 25.03.2015r
96/2017 28 listopada 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ochrona fizyczna mienia oraz wykonywanie usług porządkowych z dniem podpisania
95/2017 29 listopada 2017

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawy awaryjne sygnalizacji świetlnej w Jaworze na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego i Poniatowskiego.

z dniem 29.1 1.2017 r.
94/2017 23 listopada 2017 powołania komisji ds. odbioru nasadzeń krzewów w ramach zadania pn. „Wytworzenie, dostawa oraz nasadzenie krzewów ozdobnych wzdłuż ścieżki pieszorowerowej przy drodze powiatowej nr 2822 relacji Jawor-Myślibórz” z dniem podpisania
93/2017 23 listopada 2017 zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 23.1 1.2017 r.
92/2017 16 listopada 2017

powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn.„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu: ''Wdrożenie infrastruktury energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w budynkach DPS na terenie Powiatu Jaworskiego”

z dniem podpisania
90/2017 31 października 2017 powołania Komisji do wyłonienia, w trybie zapytania cenowego do 30000 euro, wykonawcy na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem 31 października 2017 roku
89/2017 03 listopada 2017 powołania komisji ds. odbioru robót etapu I (Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 w m. Mierczyce o dł. 880 m. wraz z budową chodnika na odcinku 314 m)w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej Powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D - etap 1,11 i 111” z dniem podpisania
88/2017 26 października 2017 powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2801D relacji Luboradz-Mściwojów-Niedaszów w km 0+000-1+534 [intensywne opady deszczu sierpień 2015] z dniem podpisania

87/2017

Harmonogram

25 października 2017 przeprowadzenia inwentaryzacji z dniem 25 października 2017

86/2017

Załącznik

25 października 2017 wprowadzenia do stosowania okolicznościowej pieczęci ozdobnej Powiatu Jaworskiego z dniem 25 października 2017
85/2017 24 października 2017 powołania Komisji Powiatowej ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego spowodowanych przez klęski żywiołowe z dniem podpisania
84/2017 20 października 2017 organizacji konkursu fotograficznego pod nazwą „Przyroda Powiatu Jaworskiego w obiektywie' z dniem podpisania
83/2017 4 października 2017 sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto na usługę transportową w zakresie dowozu uczniów z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie na zajęcia laboratoryjne i konferencję do PWSZ im. Witelona w Legnicy

z dniem 4 października 2017 r.

82/2017 12 października 2017 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn.: "Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze” z dniem podpisania
81/2017 11 października 2017 powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu jaworskiego w trybie określonym art. 130a ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 128 ze zm.)” z dniem podpisania
80/2017 11 października 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia powtórzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie 2017/2018 (drogi powiatowe)” - powtórzony przetarg z dniem podpisania
79/2017 5 października 2017 przeznaczenia do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Snowidza gmina Mściwojów; W granicach działki nr 556 0 powierzchni 0,3061 ha zabudowanej budynkiem parterowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 440 m i powierzchni użytkowej 445 m oraz kubaturze 1717 m3 , dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LEIJ/00014231/3 z dniem podpisania
78/2017 2 października 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia powtórzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie 2017/2018 (drogi wojewódzkie) — powtórzony ptrzetarg z dniem podpisania
77/2017 21 września 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wspomaganie odśnieżania poprzez ustawienie i zdjęcie zasłon przeciwśnieżnych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Starostwo powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2017/2018 z dniem podpisania
76/2017 18 września 2017 powołania komisji ds. naboru na stanowisko ds. budowy baz danych BDOT500 i GESUT w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 18.09.2017r.
75/2017 20 września 2017 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej prowadzącej do Parku Krajobrazowego „Chełmy”  celem udostępnienia bogactwa przyrodniczego i rozwoju turystyki w Powiecie Jaworskim ” z dniem podpisania
74/2017 13 września 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia powtórzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie 2017/2018 (drogi powiatowe)” z dniem podpisania
73/2017 15 września 2017 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia powtórzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynku szkoły z internatem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze [silne wiatry i intensywne opady deszczu listopad 2015 r. oraz silne wiatry i intensywne opady deszczu lipiec 2016 r.]” z dniem podpisania
72/2017 12 września 2017 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2826D w Mysłowie w km 0+000 - 3+330 (intensywne opady deszczu i powódź 2012)” z dniem podpisania
71/2017 1 września 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia powtórzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie 2017/2018 (drogi wojewódzkie)" z dniem podpisania
70/2017 28 sierpnia 2017 powołania komisji ds. naboru na stanowisko ds. obsługi projektów z zakresu edukacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 28.08.2017 r.
69/2017 21 sierpnia 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, w sezonie zimowym 2017/2018” z dniem podpisania
68/2017 22 sierpnia 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto na „Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej 107379D z drogą powiatową nr 2799D w miejscowości Rąbienice” z dniem podpisania
67/2017 16 sierpnia 2017 powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po przejściu frontu burzowego w dniu 11 sierpnia 2017 z dniem podpisania
66/2017 16 sierpnia 2017 powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po przejściu frontu burzowego w dniu 11 sierpnia 2017 z dniem podpisania
65/2017 7 sierpnia 2017 powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia usługi: „Zakup cyfrowego urządzenia graficznego” realizowanej na podstawie wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego z dniem podpisania
64/2017 28 lipca 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia powtórzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich mieszanką mineralno- asfaltową oraz frezowanie nawierzchni bitumicznej” z dniem podpisania
63/2017 27 lipca 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego ( piasku) do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2017/2018” z dniem 27.07.2017
62/2017 21 lipca 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Zabiegi w obrębie korony drzew rosnących w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 363, 365” z dniem 21.07.2017 r.
61/2017 24 lipca 2017

powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2838D (ul. Piłsudskiego w km 0+000 do 0+368 (od ul. A.Krajowej do ul. Reja (roboty dodatkowe)”

z dniem podpisania
60/2017 19 lipca 2017 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynku szkoły z internatem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze [silne wiatry i intensywne opady deszczu listopad 2015r. oraz silne wiatry i intensywne opady deszczu lipiec 2016 r.]” z dniem podpisania
59/2017 18 lipca 2017 przeprowadzenia treningu działania systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu jaworskiego z dniem podpisania
58/2017 18 lipca 2017 powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po intensywnych opadach deszczu w dniu 12 lipca 2017 z dniem podpisania
57/2017 12 lipca 2017 wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 15/2017r Starosty Jaworskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników
56/2017 11 lipca 2017 powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po intensywnych opadach deszczu w dniu 7 lipca 2017 z dniem podpisania
54/2017 20 czerwca 2017 powołania komisji ds. naboru na stanowisko ds. zasobu geodezyjnego w Starostwie Powiatowym w Jaworze z dniem 20 czerwca 2017
53/2017 28 czerwca 2017 powołania komisji ds. odbioru robót zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2838 D (ul. Piłsudskiego) w km 0+000 do 0+368 (od ul. A. Krajowej do ul. Reja) z dniem podpisania
52/2017 23 czerwca 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia powtórzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich mieszanką mineralno- asfaltową oraz frezowanie nawierzchni bitumicznej' z dniem podpisania
51/2017 26 czerwca 2017 powołania Zespołu do organizacji i realizacji Dolnośląskich Zawodów Strzeleckich im „Żołnierzy Września 1939” z dniem podpisania
50/2017 13 czerwca 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej nad zadaniem: Poprawa dostępności transportowej Powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D- etap 1,11,111”
 
z dniem 13 czerwca 2017
49/2017 19 czerwca 2017 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu: „Wdrożenie infrastruktury energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w budynkach DPS na terenie Powiatu Jaworskiego”- powtórzony przetarg z dniem podpisania
48/2017 13 czerwca 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze” z dniem podpisania
47/2017 2 czerwca 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup wraz z dostawą masy na zimno” z dniem podpisania
46/2017 2 czerwca 2017 powołania Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej powiatu jaworskiego po intensywnych opadach deszczu w dniu 30 maja 2017 z dniem podpisania
45/2017 12 maja 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej oraz artykułów BHP” z dniem 12 maja 2017
44/2017 30 maja 2017 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2809D w miejscowości Slup w km 0+000 do 0+315” z dniem podpisania
43/2017 25 maja 2017 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności transportowej Powiatu Jaworskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2184D - etap I, II, III" z dniem podpisania
42/2017 22 maja 2017 powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia usługi: „Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na terenie miasta i gminy Bolków, powiatu jaworskiego” realizowanej na podstawie wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego z dniem podpisania
41/2017 17 maja 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich mieszanką mineralno- asfaltową oraz frezowanie nawierzchni bitumicznej” z dniem podpisania

40/2017

ANKIETA

18 maja 2017 zmiany Zarządzenia nr 71/2010 Starosty Jaworskiego z dniem 18 maja 2017
39/2017 18 maja 2017 regulacji zasad funkcjonowania i eksploatacji systemu łączności radiowej na terenie Powiatu Jaworskiego z dniem podpisania
38/2017 15 maja 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze” z dniem podpisania
37/2017 8 maja 2017 powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadań związanych z poprawą        nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Jaworskiego, powierzonych do realizacji Powiatowi Jaworskiemu przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z dnia 1.06.2016 r. nr DSDiK/60/2016powołania komisji ds. odbioru robót w ramach zadań związanych z poprawą        nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Jaworskiego, powierzonych do realizacji Powiatowi Jaworskiemu przez samorząd województwa na podstawie porozumienia z dnia 1.06.2016 r. nr DSDiK/60/2016 z dniem podpisania
36/2017 21 kwietnia 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Odbiór, transport oraz przekazanie do utylizacji padłej zwierzyny z dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaworze” z dniem 21 kwietnia 2017
35/2017 20 kwietnia 2017 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. „Wdrożenie infrastruktury energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii w budynkach DPS na terenie Powiatu Jaworskiego” z dniem podpisania
34/2017 13 kwietnia 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Zakup masy mineralnoasfaltowej do wbudowania na gorąco” z dniem podpisania
33/2017 18 kwietnia 2017 powołania komisji do przeprowadzenia licytacji pojazdów samochodowych usuniętych z tereny Powiatu Jaworskiego w trybie art.. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) z dniem 18 kwietnia 2017
32/2017 12 kwietnia 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Mechaniczne czyszczenie kanalizacji — kratki ściekowe i przykanaliki na drogach wojewódzkich nr 374, 365, 363, 345” z dniem 12 kwietnia 2017
31/2017 12 kwietnia 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Całodobowa ochrona mienia przy użyciu systemów monitoringu i alarmowego oraz usługi porządkowe” z dniem 12 kwietnia 2017
30/2017 12 kwietnia 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Montaż barier energochłonnych oraz balustrady na drogach wojewódzkich nr 365 i 345”. z dniem podpisania

29/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

30 marca 2017 sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w Starostwie Powiatowym w Jaworze stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 17/2014 Starosty Jaworskiego z dnia 09.05.2014r. z dniem 30 marca 2017
28/2017 27 marca 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Zakup wraz z dostawą produktów przeznaczonych na posiłki profilaktyczne dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze' z dniem 27 marca 2017
27/2017 27 marca 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Zakup wraz z dostawą rur do montażu oznakowania pionowego ” z dniem 27 marca 2017

26/2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

24 marca 2017 wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 15/ 2017r Starosty Jaworskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze po upływie dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości pracowników
25/2017 24 marca 2017 zasad przyznawania i wydawania profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem 24 marca 2017
24/2017 13 marca 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości    szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto na „Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2809D w miejscowości Słup w km 0+000 do 0+315.” z dniem 13 marca 2017
23/2017 22 marca 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Zrębkowanie gałęzi na drogach wojewódzkich nr 374, 365, 363, 345 wraz z wywiezieniem zrębek” z dniem 22 marca 2017
22/2017 21 marca 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Zakup wraz z dostawą kruszywa do remontów cząstkowych dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Starostwo powiatowe w Jaworze” z dniem 21 marca 2017
21/2017 17 marca 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na: „Pozimowe sprzątanie nawierzchni wraz z wywiezieniem piasku i oznakowaniem robót oraz zbieranie śmieci w pasie drogowym wraz z ich wywozem i oznakowaniem robót z dniem 17 marca 2017
20/2017 14 marca 2017 powołania komisji Przetargowej na wybranie najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Określenie stanu technicznego oraz wartości rynkowej pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym” z dniem podpisania
19/2017 10 marca 2017 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jaworze w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym” z dniem 10 marca 2017
18/2017 10 marca 2017 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg” z dniem podpisania
17/2017 09 marca 2017 powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul. Lubińska i Kuziennicza w Jaworze, wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+650, odcinek od skrzyżowania z DK 3 do skrzyżowania z ul. Słowackiego w Jaworze (dz. nr 64/2 i 138. Obręb nr 4 Ogrody) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” z dniem 09 marca 2017
16/2017 09 marca 2017 powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2826D w Mysłowie w km 0+000-3+330 [nadmierne opady i powódź lipiec 2012]” z dniem podpisania

15/2017

Załączniki

Regulamin pracy

2, 3, 4,

27 lutego 2017 ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze

po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

OSO1202_14_2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

16 lutego 2017 zmieniające zarządzenia Starosty Jaworskiego w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania
13/2017 09 lutego 2017 powołania Komisji do przeprowadzenia zamówienia usługi: „Zasilenie programu OŚRODEK cyfrowymi obrazami materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz nadanie identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu” realizowanego na podstawie wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie zamówienia publicznego z dniem podpisania

12/2017

Załączniki

1

06 lutego 2017 wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 40/2009r Starosty Jaworskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników
11/2017 02 lutego 2017 ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo — wychowawczej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2017 roku Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w który zostało opublikowane
10/2017 24 lutego 2017 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „ Zakup artykułów biurowych do prawidłowego funkcjonowania wydziałów w Starostwie.” z dniem 24.02.2017

9/2017
Załącznik nr 1

30 stycznia 2017 aktualizacji zakładowych norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu Referatu Zarządu Dróg Powiatowych z dniem podpisania, termin obowiązywania od 01.03.2017 r.
8/2017 30 stycznia 2017 sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na „ Wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego znaków drogowych z blachy ocynkowanej, foliowanych, średnich, I i II generacył 30 stycznia 2017
7/2017 26 stycznia 2017 ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Jaworskiego w 2017 roku

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

6/2017 25 stycznia 2017 powołania Zespołu do płzeprowadzenia postępowania scaleniowego gruntów wsi Niedaszów i wsi Luboradz w gminie Mściwojów, w ranłach poddziałania „Wsparcie na inwestygje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dniem podpisania

5/2017

Załączniki

1

09 stycznia 2017 zmiany Zarządzenia Nr 31/2009 Starosty Jaworskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaworze Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do wiadomości pracowników

4/2017

Załączniki

1

09 stycznia 2017 wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 40/2009r Starosty Jaworskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Jaworze Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników
3/2017 16 stycznia 2017 zmieniające zarządzenia Starosty Jaworskiego w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Starostwa Powiatowego w Jaworze z dniem podpisania
2/2017 5 stycznia 2017 zawiadomienia o wypadku przy pracy z dnia 5 stycznia 2017 r. któremu uległ: - Roman Ciaszczyk w dniu 14.07.2016 r. o godz. 13.55 z dniem podpisania
1/2017 5 stycznia 2017 zmiany Zarządzenia nr 6/2009 Starosty Jaworskiego z dnia 9 lutego 2009 r. z dniem 5 stycznia 2017

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Witowski Jarosław
(2017-02-23 13:04:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-29 14:12:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 42171