☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Starosta

 

Starosta Jaworski

Aneta Kucharzyk

 

starosta

 

Uchwała Rady Powiatu Jaworskiego w sprawie wyboru starosty I/4/18

 

Zadania Starosty

Starosta jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru.

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowym służb, inspekcji, straży.

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

 • powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
 • zatwierdza program ich działania,
 • uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
 • w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
 • zleca w uzasadnionych wypadkach przeprowadzenie kontroli.

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu (nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych w przypadkach niecierpiących zwłoki). Czynności te wymagają jednak przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.

Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez zarząd powiatu. Do wydania w jego imieniu decyzji może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Pod nadzorem starosty pozostają sprawy objęte zakresem działania:

 • wicestarosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
 • Wydziału Rozwoju, Promocji i Turystyki (RPT),
 • Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej (EPS),
 • Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GNiŚ),
 • Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK),
 • Biuro Geodety Powiatowego (GP),
 • Biuro Radców Prawnych (RP),
 • Biuro ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK)
 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego )PCZK),
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK),
 • Inspektor Ochrony danych Osobowych (IOD),
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN),
 • Pion Ochrony (PO),
 • Służba BHP (BHP).


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-03-16 10:03:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2022-11-25 13:11:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 42171