☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 18.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2009

 

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU JAWORSKIEGO

kadencja 2006 - 2010
 
 
 
 

 

 

 

NR  UCHWAŁY ZARZĄDU

DATA PODJĘCIA

PRZEDMIOT USTALENIA SPRAWY

TERMIN OBOWIĄ-
ZYWANIA
 

341/2009 15 grudnia
2009 r
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok z dniem podjęcia
340/2009 15 grudnia
2009 r
w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznych oświetlenia drogowego w miejscowości Granowice gmina Wądroże Wielkie z dniem podjęcia
339/2009 15 grudnia
2009 r
w sprawie zmiany uchwały nr 197/2008 Zarządu Powiatu w Jaworze z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze z dniem podjęcia
338/2009
załącznik 1
15 grudnia
2009 r
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Doradzctwa Metodycznego w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze na rok 2010 z dniem podjęcia
337/2009 3 grudnia
2009 r
w sprawie uzgodniernia i zaopiniowania projektu decyzji Wójta Gminy Kunice o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie, poza terenami zamkniętymi, elektroenergetycznej linii kablowej 110 kV wraz z liniami teletransmisyjnymi (światłowodowymi) na terenie Gminy Kunice i Ruja w powiecie legnickim oraz Gminy Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim” z dniem podjęcia
336/2009 3 grudnia
2009 r
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Gminy Paszowice w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kłonice Wschód z dniem podjęcia
335/2009 3 grudnia
2009 r
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Gminy Paszowice w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kłonice Zachód z dniem podjęcia
334/2009 3 grudnia
2009 r
w sprawie udzielenia jednorazowego upoważnienia dla Pana Alfreda Michno - właściciela Przedsiębiorstwa Usługowego „MAG” Alfred Michno z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Tkaczy Śląskich 16/9 z dniem podjęcia
333/2009 20 listopada
2009 r
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcia drzew z dniem podjęcia
332/2009 20 listopada
2009 r
w sprawie procedury opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Jaworskiego z dniem podjęcia

331/2009 
załącznik 1
 załącznik 2 
załącznik 3

12 listopada
2009 r
w sprawie projektu budżetu Powiatu Jaworskiego na 2010 rok z dniem podjęcia
330/2009 12 listopada
2009 r
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok z dniem podjęcia
329/2009 12 listopada
2009 r
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego z dniem podjęcia
328/2009 4 listopada
2009 r
w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na udzieleniu poręczenia z dniem podjęcia
327/2009 4 listopada
2009 r
w sprawie nieodpłatnego przejęcia powiatowego zasobu nieruchomości, nieruchomości będących własnością Gminy Męcinka z dniem podjęcia

 326/2009

 28 października 2009 r

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew

 z dniem podjęcia

 325/2009

 20 października 2009 r

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 z dniem podjęcia

 324/2009

 9 października 2009 r

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 z dniem podjęcia

 323/2009

 9 października 2009 r

w sprawie ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze

 uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009

 322/2009

 9 października 2009 r

w wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Jawora

 z dniem podjęcia

 321/2009

 9 października 2009 r

w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 z dniem podjęcia

 320/2009

 9 października 2009 r

w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu w Jaworze dyrektorom szkół i placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 z dniem podjęcia

 319/2009

 9 października 2009 r

w ogłoszenia, ustalenia regulaminu przetargowego i powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego

 z dniem podjęcia

 318/2009

 30 września 2009 r

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 z dniem podjęcia

 317/2009

 30 września 2009 r

w sprawie upoważnienia do przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

 z dniem podjęcia

316/2009

 30 września 2009 r

w sprawie upoważnienia do przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

 z dniem podjęcia

315/2009

 30 września 2009 r

w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawnych polegających na emisji obligacji

 z dniem podjęcia

 314/2009
 

  30 września 2009 r

w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Jaworskiego w drodze bezprzetargowej

 z dniem podjęcia

 313/2009
  załącznik 1
  załącznik 2
 

 24 września 2009 r

w sprawie zatwierdzenia treści ogłoszenia oraz regulaminu otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci całkowicie lub częściowo pzbawionych opieki rodzicielskiej".

z dniem podjęcia

312/2009

24 września 2009 r

w sprawie upoważnienia Bogusławy Kałużnej - dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze do prowadzenia czynności związanych z realizacją zadania pn. Wspieranie działalności ekologicznej placówek powiatu jaworskiego - Ranking działalnosci ekologicznej powiatu jaworskiego „Ekoszkoła”.

z dniem podjęcia

311/2009

16 września 2009 r

w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze do podpisywania porozumień w sprawie umieszczania i finansownia przez Powiat Jaworski kosztów utrzymania małoletnich dzieci, w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

z dniem podjęcia

310/2009

16 września 2009 r

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia fragmentów drogi kategorii powiatowej na obszarze miasta Środa Śląśka

z dniem podjęcia

309/2009

9 września 2009 r

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

z dniem podjęcia

308/2009

9 września 2009 r

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew

z dniem podjęcia

307/2009

3 września 2009 r

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie - Joannę Małodzinską do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Zespołem Szkół Agrobiznesu im. W. Witosa w Bolkowie

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2009 r.

306/2009

27 sierpnia 2009 r

w sprawie wyrazenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi na terenie powiatu legnickiego

z dniem podjęcia

305/2009

27 sierpnia 2009 r

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie Pani Joannie Małodzińskiej

z dniem podjęcia

304/2009

19 sierpnia 2009 r

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za I półrocze 2009.

z dniem podjęcia

303/2009

13 sierpnia 2009 r

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

z dniem podjęcia

302/2009

13 sierpnia 2009 r

w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

z dniem podjęcia

301/2009

13 sierpnia 2009 r

w sprawie wyrazenia woli współdziałania między Powiatem Jaworskim a Powiatem Świdnickim w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2801D”  z wykorzystaniem środków zewnętrznych

z dniem podjęcia

300/2009

13 sierpnia 2009 r

w sprawie powołania opiniującego złożone oferty w ramach konkursu na zadanie z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie nz zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do czternastu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej”

z dniem podjęcia

299/2009

13 sierpnia 2009 r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zbędnych środków trwałych i wyposażenia będących w posiadaniu Powiatowego Centrum Kształecenia Zawodowego w Jaworze z pominięciem procedury przetargowej

z dniem podjęcia

298/2009

22 lipca 2009 r

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

z dniem podjęcia

297/2009

16 lipca 2009 r

w sprawie wyrazenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu świdnickiego

z dniem podjęcia

296/2009

16 lipca 2009 r

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie

z dniem podjęcia

295/2009

16 lipca 2009 r

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jaworskiego

wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

294/2009

8 lipca
2009 r

w sprawie zatwierdzenia treści ogłoszenia oraz regulaminu otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej”

z dniem podjęcia

293/2009

8 lipca
2009 r

w sprawie zlecenia zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej”

z dniem podjęcia

292/2009

30 czerwca 2009 r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

291/2009

30 czerwca 2009 r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

290/2009

30 czerwca 2009 r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

289/2009

30 czerwca 2009 r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

288/2009

30 czerwca 2009 r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

287/2009

30 czerwca 2009 r

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

z dniem podjęcia

286/2009

30 czerwca 2009 r

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego dofinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 6.1.3 oraz udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze do składania oświadczeń woli w zakresie projektu

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2009 r.

285/2009

30 czerwca 2009 r

w sprawie umorzenia wierzytelności Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

284/2009

30 czerwca 2009 r

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

z dniem podjęcia

283/2009

24 czerwca 2009 r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zbędnych środków trwałych i wyposażenia będących w posiadaniu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

z dniem podjęcia

282/2009

24 czerwca 2009 r

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do Zarządu Dróg Powiatowych w Zębowicach zbędnych środków trwałych i wyposażenia będących w posiadaniu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

z dniem podjęcia

281/2009

24 czerwca 2009 r

w sprawie likwidacji wyeksploatowanego sprzętu Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr44 (ZDP)

z dniem podjęcia

280/2009

24 czerwca 2009 r

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze Pani Grażynie Rutkiewicz

z dniem podjęcia

279/2009

17 czerwca 2009 r

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego nr. NK.II.0911-10/199/09 z dnia 30 marca 2009 r.

z dniem podjęcia

278/2009

17 czerwca 2009 r

w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Zdebiaka, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze, z siedzibą w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice, do reprezentowania Powiatu Jaworskiego przed organami administracji publicznej w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego Chełmy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice-Męcinka”

z dniem podjęcia

277/2009

17 czerwca 2009 r

w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

z dniem podjęcia

276/2009

28 maja
2009 r

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze

z dniem podjęcia

275/2009

28 maja
2009 r

w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie zarządzania Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Karorograficznej w Jaworze

z dniem podjęcia

274/2009

28 maja
2009 r

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 5 maja 2009 r.

273/2009

28 maja
2009 r

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego Pracownie Ćwiczeń Praktycznych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

z dniem podjęcia

272/2009

20 maja
2009 r

w sprawie obciążenia nieruchomości Powiatu Jaworskiego ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie słuzebności drogowej

z dniem podjęcia

271/2009

20 maja
2009 r

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 6.1.3 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze do składania oświadczeń woli w zakresie projektów

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 4 maja 2009 r.

270/2009

13 maja
2009 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2009 rok

z dniem podjęcia

269/2009

13 maja
2009 r

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Panu Zbigniewowi Zdebiakowi, Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z siedzibą w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice

z dniem podjęcia

268/2009

6 maja
2009 r

w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

z dniem podjęcia

267/2009

6 maja
2009 r

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze do podpisywania umów

z dniem podjęcia

266/2009

6 maja
2009 r

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie jednego drzewa w gatunku lipa, rosnącego na działce 767/2 - Obręb Nr 7 - Stare Miasto przy ul. Szpitalnej 13A w Jaworze

z dniem podjęcia

265/2009

6 maja
2009 r

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji społecznej ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze srodków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w Powiecie Jaworskim

z dniem podjęcia

264/2009

6 maja
2009 r

w sprawie przyjęcia sprawozdań dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jaworski ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008

z dniem podjęcia

263/2009

6 maja
2009 r

w sprawie zaopiniowania projektu budowy chodnika w miejscowości Marcinowice, gmina Mściwojów, powiat Jawor, województwo dolnośląskie w ciągu drogi wojewódzkiej numer 363

z dniem podjęcia

262/2009

27 kwietnia
2009 r

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego na okres powyżej 3 lat, części nieruchomości o powierzchni 12 m2 (pod kioskiem Totolotka) położonej w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej, obręb 2, w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 478/2, stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie

z dniem podjęcia

261/2009

14 kwietnia
2009 r

w sprawie upoważnienia pani Wandy Gołębiowskiej, Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze, do prowadzenia czynności związanych z realizacją projektu „Nauki ścisłe - realna przyszłość - lepsze jutro”

z dniem podjęcia

260/2009

14 kwietnia
2009 r

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Nauki ścisłe - realna przyszłość - lepsze jutro”, nr projektu: WNP - PO KL. 09.02.00 - 02 - 091/08

z dniem podjęcia

259/2009

27 marca
2009 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2009 rok 

z dniem podjęcia

258/2009 
część opisowa  
tabela nr 1
tabela nr 2
tabela nr 3
tabela nr 4
tabela nr 5
tabela nr 6
tabela nr 7
tabela nr 8

18 marca
2009 r

w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Jaworskiego za 2008 rok

z dniem podjęcia

257/2009

11 marca
2009 r

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 27.03.2009r.

256/2009

11 marca
2009 r

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji społecznej ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Jaworskim

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2009r.

255/2009

4 marca
2009 r

w sprawie udzielenia jednorazowego upoważnienia dla Pani Magdaleny Maciejowskiej Magas właściciela firmy „Pracownia Projektowa Magdaleny Maciejowskiej Magas” z siedzibą w Jaworze przy ul. Staffa 8

z dniem podjęcia

254/2009

4 marca
2009 r

w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 r.

z dniem podjęcia

253/2009

4 marca
2009 r

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2009 rok

z dniem podjęcia

252/2009

4 marca
2009 r

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Gminy Paszowice w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Myślibórz

z dniem podjęcia

251/2009

4 marca
2009 r

w sprawie zaopiniowania projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paszowice obejmującego obszar położony w miejscowości Myślibórz

z dniem podjęcia

250/2009

4 marca
2009 r

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Gminy Paszowice w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jakuszowa

z dniem podjęcia

249/2009

4 marca
2009 r

w sprawie zaopiniowania projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paszowice obejmującego obszar położony w miejscowości Jakuszowa

z dniem podjęcia

248/2009

20 lutego
2009 r

w sprawie naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jaworskiego

z dniem podjęcia

247/2009

20 lutego
2009 r

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Zębowice z siedzibą w Zębowicach, nieruchomości położonych w obrębie Zębowice, Gmina Paszowice, stanowiących własność Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

246/2009

20 lutego
2009 r

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn z siedzibą w Targoszynie, nieruchomości położonych w obrębie Targoszyn, Gmina Mściwojów, stanowiących własność Powiatu Jaworskiego

z dniem podjęcia

245/2009

20 lutego
2009 r

w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze oraz Regulaminu Komisji Przetargowej

z dniem podjęcia

244/2009

5 lutego
2009 r

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji do dokonywania prezeniesień planowanych wydatków.

z dniem podjęcia

243/2009

5 lutego
2009 r

zmieniająca uchwałe Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie określenia Regulaminu przynawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat jaworski

z dniem podjęcia

242/2009

5 lutego
2009 r

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kszatałcenie w specjalnościach i formach proponowanych przez dyrektorów szkół i placówek na rok 2009

z dniem podjęcia

241/2009
załącznik 1-2
załącznik 3-4

20 stycznia
2009 r

w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Jaworskiego na 2009 r.

z dniem podjęcia

240/2009

13 stycznia
2009 r

w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzglednieniem lat 2012-2015”

z dniem podjęcia

239/2009

13 stycznia
2009 r

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w specjalnościach i formach proponowanych przez dyrektorów szkół i placówek na rok 2009

z dniem podjęcia

238/2009

6 stycznia
2009 r

w sprawie zaopiniowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Paszowicach - Osrodek w Sokolej działce nr ewid. 42/5 obręb Sokola gmina Paszowice.

z dniem podjęcia

237/2009

6 stycznia
2009 r

w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu powiatowego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia

z dniem podjęcia

236/2009

6 stycznia
2009 r

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego gospodarstwa pomocniczego Starostwa Powiatowego w Jaworze pod nazwą Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaworze

z dniem podjęcia

235/2009

6 stycznia
2009 r

w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2009r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2009-02-17 15:29:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-03-09 11:22:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927