☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 17.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja Biura ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Jaworze z 2015 roku

Informacja Biura ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Jaworze

z przeprowadzonych kontroli w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

I. Kontrole doraźne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jaworskiego j.n.:

 

1. Dom Pomocy Społecznej w Jaworze.

2. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze.

3. Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze.

4. Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze.

Przedmiot kontroli doraźnych:

 1. Kontrola wydatków środków publicznych w miesiącu grudniu 2013 roku w zakresie realizacji art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Przeprowadzone kontrole doraźne w w/w jednostkach, wykazały iż nie w pełni przestrzegane były zasady określone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, który określa między innymi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy
i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Niemal we wszystkich skontrolowanych jednostkach za wyjątkiem Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze stwierdzono, że spłatę zobowiązań z tytułu zakupu usług i dostaw dokonywano ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów, regulaminów wewnętrznych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Jedynie w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, kontrola wykazała iż większość regulowanych zobowiązań następowało z opóźnieniem w stosunku do terminów określonych w dokumentach zakupu usług.

W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, zobowiązano wszystkie skontrolowane jednostki do bezwzględnego przestrzegania terminowego regulowania zobowiązań w myśl zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

 

II. Kontrola w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach.

Zakres kontroli:

 1. Kontrola procedur wyboru wykonawców usług świadczonych na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze w latach 2013 i 2014.
 2. Kontrola procedur związanych z wycinką drzew i zagospodarowaniem pozyskanego drewna w latach 2012, 2013 i 2014.
 3. Kontrola prawidłowości gospodarki służbowymi samochodami osobowymi w  2014 roku.

Ustalenia kontroli wykazały, że przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień w trybie przetargów nieograniczonych oraz dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14.000 euro a od 16.04.2014 roku 30.000 euro były w pełni przestrzegane. Stwierdzono jedynie uchybienie w postaci braku kontrasygnaty głównego księgowego na umowach zawartych z podmiotami zewnętrznymi na wykonanie usług na rzecz ZDP, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 54 ustawy o finansach publicznych.

Kontrola procedur związanych z wycinką drzew i zagospodarowaniem pozyskanego drewna nie wniosła zastrzeżeń, poza uchybieniem dotyczącym dokonywania obmiaru pozyskanego drewna przez jedną osobę, oraz brakiem regulaminu postępowania w zakresie prowadzenia gospodarki drewnem.

Kontrola gospodarki służbowymi samochodami osobowymi nie wykazała uchybień.

W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień podczas kontroli, wydano trzy zalecenia do realizacji  dotyczące:

      1. Zawierania umów z kontrasygnatą głównego księgowego.
      2. Opracowania regulaminu postępowania w zakresie prowadzenia gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew.
      3. Dokonywania komisyjnego obmiaru pozyskanego drewna.  

III. Kontrola w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Jaworze.

Zakres kontroli:

 1. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarze gospodarki finansowej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 2. Procedury udzielania zamówień publicznych.
 3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr KW.171.01.2014.SL z dnia 20.01.2014 r.

Kontrola wykazała, że w wyniku nieprzestrzegania w pełni przyjętych zasad kontroli zarządczej w funkcjonowaniu jednostki, występowały nieprawidłowości w zakresie zgodności działania z przepisami prawa, procedurami wewnętrznymi oraz zasadami etycznego postępowania.

W wyniku kontroli stwierdzono również, że w dalszym ciągu nie w pełni są przestrzegane zasady gospodarowania środkami publicznymi zawarte w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości wydano do realizacji 4 zalecenia pokontrolne dotyczące:

       1.  Bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w art.44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych celem dokonywania wydatków publicznych w wysokościach i terminach wynikających z  wcześniej zaciągniętych  zobowiązań.

        2. Określenia w regulaminie pracy szczegółowy termin wypłaty wynagrodzeń  dla pracowników  administracji  i obsługi.

        3. Bezwzględnego przestrzegania obowiązku pełnego udokumentowania oraz zgodnego z obowiązującymi zasadami rozliczania wyjazdów  służbowych.

        4. W zawieranych umowach cywilnoprawnych określać terminy zapłaty za  wykonane prace, a zapłaty dokonywać  po okresach trwania umów.

IV.  Kontrola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze.

Zakres kontroli:

 1. Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr KW.171.29.2014.EW.RC z dnia 25.11.2014 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że zalecenia pokontrolne nie zostały w pełni wykonane, między innymi na skutek niepodjęcia przez jednostkę działań wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym.

W związku z powyższym, dla pełnej realizacji zaleceń wydanych w dniu 25.11.2014 r. wydano 6 zaleceń pokontrolnych jn.:

 1. Bezwzględnie przestrzegać terminu przesyłania do Starostwa Powiatowego w Jaworze informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych. W przypadkach uzasadnionych trudności, należy wystąpić o przedłużenie terminu złożenia informacji.
 2. Przestrzegać w pełni zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, celem dokonywania wydatków publicznych w wysokościach i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.
 3. Zgodnie z wymogami wewnętrznego regulaminu, we wnioskach o zaliczki określać szczegółowy cel ich udzielania.
 4. Dokonać korekty rozliczeń wyjazdów służbowych (przewozu posiłków) za okres od września 2011 r. do września 2015 r. (kierownika gospodarczego), uwzględniając uwagi zawarte w protokole kontroli.
 5. Unormować ostatecznie do dnia 01.10.2015 r. w oparciu o obowiązujące zasady prawne, usługi przewozowe świadczone przez  kierownika gospodarczego.
 6. Wyegzekwować obowiązek udokumentowania podróży służbowych prywatnymi samochodami pracowników, za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu.

V. Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

Zakres kontroli:

1.   Funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarze gospodarki finansowej  w  okresie od  01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2.   Kontrola procedur udzielania zamówień publicznych.

3.   Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr KW.171.18.2013 z dnia 02.07.2013 r.

Kontrola wykazała, że w wyniku nieprzestrzegania w pełni, przyjętych zasad kontroli zarządczej, w funkcjonowaniu jednostki występowały nieprawidłowości w zakresie nieprzestrzegania w pełni zasad gospodarowania środkami publicznymi. Jednostka nie posiadała wymaganej ustawą o rachunkowości polityki – zasad rachunkowości oraz nie w pełni zrealizowała zalecenia pokontrolne.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, wydano do realizacji 6 zaleceń pokontrolnych jn.:

 1. Bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych celem dokonywania wydatków publicznych w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 2. W rocznych oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej funkcjonującej w jednostce, podawać informacje zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Opracować politykę – zasady rachunkowości Domu Pomocy Społecznej w Jaworze, uwzględniając zmiany wprowadzone rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 19.02.2012 r. i 02.11.2015 r.
 4. Dokonywać szczegółowej kontroli umów, sporządzanych po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, celem wyeliminowania błędów przedstawionych w protokole kontroli na str. 19, 20 i 21.
 5. Przestrzegać w pełni zasad instrukcji kancelaryjnej w przypadkach dotyczących korespondencji wychodzącej.
 6. W pełni realizować otrzymane zalecenia pokontrolne oraz udzielać rzetelnych zgodnych z prawda odpowiedzi na otrzymane wystąpienia pokontrolne.

VI. Kontrola w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach.

Zakres kontroli:

1.   Funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarze gospodarki finansowej  w  okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

2.   Kontrola procedur udzielania zamówień publicznych.

3.   Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych nr KW.171.11.2012.RC z dnia 12.03.2012 r. oraz nr KW.171.04.2015.SL z dnia 27.02.2015 r.

Kontrola wykazała, że w wyniku nieprzestrzegania w pełni, przyjętych zasad kontroli zarządczej, w funkcjonowaniu jednostki występowały nieprawidłowości w zakresie nieprzestrzegania w pełni zasad gospodarowania środkami publicznymi, polegające na dokonywaniu zakupów do wartości 5.000,00 euro bez zachowania ustawowej zasady oszczędności oraz regulowania zobowiązań w terminach nie wynikających z ich zaciągnięcia.

Kontrola wykazała również uchybienia w obowiązującym regulaminie pracy oraz wydatkach z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące dokonywania zakupów do wartości 5.000,00 euro, oraz uregulowań w obowiązującym regulaminie pracy zostały usunięte w trakcie trwania kontroli.

W celu usunięcia pozostałych uchybień i nieprawidłowości, wydano 4 zalecenia pokontrolne jn.:

 1. Bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych celem dokonywania wydatków publicznych w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 2. Wyeliminować niedomagania w sprawowaniu kontroli zarządczej, a roczne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej sporządzać w oparciu o stan faktyczny.
 3. Zaktualizować politykę rachunkowości Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze, uwzględniając zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.01.2012 r. i 02.11.2015 r.
 4. Dokonać refundacji środków finansowych w wysokości 105,33 zł. z rachunku bieżącego na rachunek zfśs, tytułem nieprawidłowo sfinansowanego wydatku.
Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Łuczak
(2016-02-15 14:07:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Łuczak
(2016-02-15 14:17:39)
 
 
liczba odwiedzin: 4655653

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X