☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 17.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze w 2015 roku

INFORMACJA

z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze w 2015 roku.

Kontrole prowadzone przez jednostki zewnętrzne dotyczyły:

I. Kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

Wizytacja operacji  pn. „Scalanie gruntów wsi Mściwojów”  Działanie 125  PROW 2007-2013

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że zakres realizacji projektu jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy finansowej w tym zakresie.

II. Kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

Wizytacja projektu pn. Utworzenie i doposażenie wypożyczalni rowerów w  Muchowie szansa Rozwoju aktywnej turystyki na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów”; Działanie 413 PROW

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że zakres realizacji projektu jest zgodny ze stanem faktycznym i odpowiada zasadom przyznania pomocy finansowej w tym zakresie.

III. Kontrola przeprowadzona przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zakres kontroli:

 1. realizacja wybranych zadań zleconych dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 2. realizacja obowiązków wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP oraz obowiązków wynikających z ustawy  o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie gospodarowania mieniem,
 3. realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski kontroli:

 1. uzupełnić ewidencję zasobu nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z wymogami zawartymi  w art.23 ust.1c ustawy o gospodarce nieruchomościami o informację dotyczącą wskazania daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu państwa oraz o informację o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości i toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych. W stosunku do nieruchomości, tóre takich informacji nie posiadają, ewidencję zasobu nieruchomości Skarbu państwa uzupełnić o dane dotyczące przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 2. Mając na uwadze konieczność prowadzenia uporządkowanej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, uzupełnić opracowany na lata 22013-2015 plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu państwa o brakujące informacje i dane, o których mowa w art.23 ust.1d ustawy o gospodarce nieruchomościami. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że w/w przepis określa jedynie co w szczególności winien zawierać plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu państwa, w związku z tym, zasadnym jest wykazać w planie wszystkie inne (nie wymienione w tym przepisie) spodziewane wydatki i wpływy, wynikające z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa.
 3. Zintensyfikować prowadzone działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego 28 działek o powierzchni 4,2147 ha przeznaczonych do zwrotu w trybie art.6 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i członków  ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym.
 4. Zintensyfikować  działania zmierzające do przygotowania niezbędnej dokumentacji w celu uregulowania stanu prawnego 7 działek o powierzchni 8,7269 ha stanowiących lasy i grunty leśne nie oddane w zarząd Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe,
 5. Mając na uwadze konieczność dodatkowego zabezpieczenia realizacji celu darowizny, każdorazowo wraz z wpisem prawa własności na rzecz obdarowanego, dokonywać wpisu w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości, o roszczeniu Skarbu Państwa w przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel przewidziany w umowie darowizny. Na bieżąco kontrolować prawidłowość wykorzystania darowizn zgodnie z celem na jakie  zostały oddane. Prowadzić rejestr zawartych umów darowizn.
 6. Mając na uwadze, że zarządzenia  Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zbycia nieruchomości tracą moc po upływie roku od ich podpisania, prowadzić skuteczne i dynamiczne postępowania w celu ich realizacji.
 7. W celu trwałego zagospodarowania lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Snowidza w granicach działek nr 519/21 i 519/23, AM-2, obręb Nr 0010 Snowidza, podjąć działania zmierzające do ich zbycia na rzecz najemców.

Informację o realizacji  wniosków pokontrolnych przesłano organowi kontrolującemu  w wyznaczonym terminie.

IV.  Kontrola przeprowadzona przez  pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

 1. prawidłowość rozliczeń finansowych,
 2. kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu,
 3. sposób rekrutacji uczestników projektu wraz ze sprawdzeniem ich  kwalifikowalności do udziału w projekcie,
 4. sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach zbioru PEFS zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych,
 5. zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność dotyczących postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
 6. prawidłowość realizacji projektów,w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem oraz/lub na podstawie stawek jednostkowych,
 7. poprawność udzielania zamówień publicznych,
 8. poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
 9. poprawność udokumentowania  rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania  zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności,
 10. poprawność udzielania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis,
 11. utrzymanie trwałości operacji,
 12. prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
 13. zapewnienie właściwej ścieżki audytu dla realizacji poszczególnych obszarów projektu,
 14. sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
 15. zgodność realizacji projektu z Zasadami wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO PKL.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

V. Kontrola przeprowadzona przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa

Zakres kontroli:

Prawidłowość realizacji projektu,  zgodność z prawem wspólnotowym i krajowym.  W szczególności zakres kontroli obejmował:

 1. zweryfikowanie, czy współfinansowane uzgodnione dostawy towarów lub usług były zrealizowane,
 2. zweryfikowanie, czy wydatki projektu wykazane przez beneficjenta były faktycznie zapłacone zgodnie z właściwymi rozporządzeniami Komisji (WE) i właściwymi przepisami krajowymi,
 3. sprawdzenie przestrzegania zasad informacji i promocji,
 4. zbadanie zgodności oryginałów dokumentów z kopiami przekazanymi do Euroregionu.

Kontrolujący nie stwierdzili potrzeby zalecenia działań naprawczych.

VI.  Kontrola przeprowadzona przez pracownika Najwyższej Izby Kontroli Delegatura  we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom sprzedaży bezpośredniej.

Wnioski kontroli:

 1. Zapewnienie- stosownie do postanowień art 40 ust.3 ustawy o okik- bezpośredniego podporządkowania służbowego rzecznika Staroście w strukturze organizacyjnej SP i poinformowanie NIK o zrealizowaniu zadeklarowanej w czasie kontroli zmiany jego podległości.
 2. Rozważenie możliwości udzielania przez Rzecznika porad w zakresie m.in. ochrony interesów konsumentów również w godzinach popołudniowych ( np. do godz.17.00)
 3. Wyodrębnienie w prowadzonej sprawozdawczości kategorii -  udzielenie kredytu w związku z zawarciem umowy (poza lokalem lub na odległość).

Informację o realizacji  wniosków pokontrolnych przesłano organowi kontrolującemu w wyznaczonym terminie.

VII.  Kontrola przeprowadzona przez pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

 1. przestrzegania przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przy udzielaniu, zmianie, odmowie udzielenia, cofnięciu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia zezwoleń na podstawie przepisów ustawy o odpadach,
 2. przestrzeganie przepisów ustawy o opłacie skarbowej oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w zakresie udzielania, zmiany, odmowy, cofnięcia oraz stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na podstawie przepisów ustawy o odpadach,
 3. przestrzeganie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w zakresie udzielania, zmiany, odmowy, cofnięcia oraz stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na podstawie przepisów ustawy o odpadach ( w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)
 4. przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w zakresie udzielania, zmiany oraz stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na podstawie przepisów ustawy o odpadach

Wnioski kontroli:

 1. w przypadku stwierdzenia braku uiszczenia opłaty skarbowej wezwać wnioskodawcę do jej zapłaty w trybie wskazanym w art 261§ 1 kpa,
 2. rzetelnie weryfikować pod kątem wystąpienia braków formalnych wnioski złożone w przedmiocie udzielenia zezwolenia na gospodarowanie odpadami, a w przypadku
 3.  stwierdzenia ich wystąpienia wezwać wnioskodawcę do ich uzupełnienia w trybie art. 64§ 2 kpa.
 4. Rozróżniać elementy formalne wniosku od faktów, które organ jest zobowiązany sam stwierdzić w drodze postępowania wyjaśniającego. Ustalenia te należy utrwalić we właściwej formie oraz włączyć do akt danej sprawy,
 5. stosować tryb wskazany w art.64 § 2 kpa wyłącznie w stosunku do informacji uznanych przez ustawodawcza elementy formalne wniosku,
 6. w przypadku stwierdzenia braku właściwości organu do załatwienia wniosku postępować w sposób opisany w art 66 kpa.
 7. Rzetelnie, mając na uwadze art. 170 ust.2 u.o.o., ustalić krąg stron postępowań prowadzonych w przedmiocie udzielenia zezwolenia na gospodarowanie odpadami,
 8. w podstawach prawnych wydawanych decyzji należy powoływać się wyłącznie na przepisy stanowiące podstawę podjętego rozstrzygnięcia, pamiętając aby przywoływać konkretna jednostkę redakcyjną danego przepisu gdy jest to konieczne,
 9. w wydawanych decyzjach określać w sposób dokładny wszystkie elementy, o których mowa a wrt. 107 § 1 kpa. oraz w art 42 ust.1 lub 2 u.o.o.
 10. przed wydaniem decyzji zmieniającej zweryfikować czy sposób postępowania z nowymi odpadami będzie zgodny z właściwymi przepisami. W treści decyzji zmieniających należy przede wszystkim określać przedmiot zmian.

Informację o realizacji  wniosków pokontrolnych przesłano organowi kontrolującemu w wyznaczonym terminie.

VIII. Kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej  we Wrocławiu.

Zakres kontroli:

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi cześć oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, na 2012 r.

W wyniku kontroli stwierdzono wprowadzenie do bazy  SIO nieprawidłowych danych w zakresie liczby uczniów, co miało wpływ  na podział części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. na zawyżenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. dla powiatu jaworskiego.

W wyznaczonym terminie zostały przedstawione organowi kontrolującemu zastrzeżenia i wyjaśnienia wraz z wnioskami dowodowymi.

Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Łuczak
(2016-02-15 14:01:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Łuczak
(2016-02-15 14:05:33)
 
 
liczba odwiedzin: 4655629

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X