☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Poniedziałek 08.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia 2016

ZARZĄD POWIATU w Jaworze

podczas posiedzenia w dniu 14 grudnia 2016 r. dokonał wyboru podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert, któremu zostanie powierzona realizacja zadania polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jaworskiego, przeznaczonego zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej do prowadzenia przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Na konkurs wpłynęło pięć ofert:

1. Oferta nr 1 – złożona 24 października 2016 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin,

2. Oferta nr 2 – złożona 27 października 2016 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”, ul. St. Batorego 8, 56-200 Góra,

3. Oferta nr 3 – złożona 27 października 2016 r. przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego „JACY-TACY”, ul. Światełek, 26-085 Ćmińsk, adres do korespondencji ul. Stępice 35e, 30-398 Kraków,

4. Oferta nr 4 - złożona 28 października 2016 r. przez Fundację „W Służbie Wsi”, 50-457 Wrocław, ul. Dąbrowskiego 42,

5. Oferta nr 5 złożona 31 października 2016 r. przez Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu, 50-345 Wrocław, ul. Bujwida 34.

Podmiotem wybranym przez Zarząd Powiatu w Jaworze jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ”.

 

OGŁOSZENIE

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jaworskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Zarząd Powiatu w Jaworze zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. na terenie Powiatu Jaworskiego.

Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać następujące wymagania:

 1. być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania,
 3. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 1, poz. 926 z późn. zm.).

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do 13.11.2015 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor lub złożyć w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta.

 

Załącznik:

formularz zgłoszeniowy


 

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jaworskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

 

I. Rodzaj zadania:

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jaworskiego zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: do 60.725,88 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podmiotowi, któremu zostanie powierzona realizacja zadania przyznana zostanie dotacja w wysokości do 60.725,88 zł, przeznaczona na wynagrodzenia osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Dotacja przekazywana będzie w 12. miesięcznych ratach na warunkach określonych w umowie.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Podmiot, któremu zostanie powierzone zadanie powinien je realizować zgodnie z postanowieniami ustawy, w szczególności:

 1. zapewnić udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie,
 2. zapewnić udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 3 ustawy.

2. Zadanie realizowane będzie w punkcie z siedzibą w Bolkowie przy ul. Rynek 13, do którego przynależeć będą lokale w: Męcince, Mściwojowie, Paszowicach i Wądrożu Wielkim, wg następującego harmonogramu:

1) lokal nr 1: BOLKÓW, Rynek 13  – poniedziałek, g. 15.30 – 19.30,

2) lokal nr 2: MŚCIWOJÓW nr 43 – czwartek, g. 15.30 – 19.30,

3) lokal nr 3: PASZOWICE nr 137a – środa, g. 15.30 – 19.30,

4) lokal nr 4: MĘCINKA nr  10 – czwartek, g. 15.30 – 19.30,

5) lokal nr 5: WĄDROŻE WLK. nr 64 – piątek, g. 15.00 – 19.00.

3. Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel przez administrację rządową.

V. Termin składania ofert:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania w terminie do 2 listopada 2016 r. do godz. 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze (Kancelaria – Biuro Obsługi Klientów), przy ul. Wrocławskiej 26 (wymóg ten dotyczy także ofert składanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej – decyduje termin wpływu oferty do Urzędu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jaworskiego w 2017 r. OSO”.

Do oferty należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki:

 1. statut oraz aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru, lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta,
 2. dokumenty potwierdzające uprawnienia podmiotu do złożenia oferty oraz kwalifikacje osób, o których mowa w pkt. VIII ogłoszenia,
 3. oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 8 ust. 11 ustawy.

Będzie również honorowane złożenie oferty na nowym druku, wynikającym z Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17-08-2016, (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1300).


VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru ofert:

Złożone w terminie oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Jaworze, kierując się następującymi kryteriami:

            1) kryteria formalne:

a) czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podst. art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 11 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

b) czy oferta zawiera komplet dokumentów, zgodnie z treścią ogłoszenia,

c) zgodność treści złożonej oferty z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

d) zgodność celów statutowych podmiotu składającego ofertę z treścią

     zadania,

2) kryteria merytoryczne:

1) zdolność podmiotu składającego ofertę do realizacji zadania na podstawie treści oferty,

2) posiadane zasoby – własny wkład rzeczowy w zakresie urządzeń IT niezbędnych do realizacji zadania (komputer, drukarka), materiałów biurowych itp.,

3) własny wkład osobowy, kwalifikacje wytypowanych osób,

4) dotychczasowe doświadczenie w realizacji takiego samego zadania lub zadań podobnych, jak zadanie będące przedmiotem konkursu.

Komisja Konkursowa opiniująca złożone na konkurs oferty rozpatrzy je i przedstawi Zarządowi Powiatu rekomendacje co do wyboru podmiotu w celu powierzenia realizacji zadania najpóźniej w terminie do 15 grudnia 2016 r.

Decyzję o wyborze podmiotu i powierzeniu mu realizacji zadania podejmuje Zarząd Powiatu w Jaworze. Dla decyzji tej nie stosuje się trybu odwoławczego.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu jaworskiego: www.powiat-jawor.org.pl w terminie do 15 grudnia 2016 r.


VII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego  rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym:

W 2015 roku zadanie nie było realizowane. W 2016 roku na realizację zadania ww. podmiotom została przekazana kwota 59.946,00 zł.


VIII. Adresaci konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe spełniające warunki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa, tj.:

 1. posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
 2. przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, tj. osobą, która:
  1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 3. dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a.  zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b.  zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

 


 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu

Uchwały Rady Powiatu w Jaworze

w sprawie przyjęcia

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017

 

 

            Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 12 września 2016 r. przyjął  projekt Uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017. Projekt Programu został skierowany do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu wyrażenia opinii o przedmiotowym dokumencie. W wyniku analizy dokumentu zgłoszono uzupełnienia treści Programu. Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 27 września br. dokonał stosownych zmian w Programie.

            Przygotowany projekt uchwały poddany zostaje do konsultacji społecznych w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Zebrane uwagi i opinie zostaną następnie przekazane Zarządowi Powiatu w Jaworze.

Uwagi i opinie należy składać w terminie od 30 września do 14 października r. do godz. 15.30 na poniższym formularzu, w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej eps227@powiat-jawor.org.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Projekt uchwały ws. Przyjęcia Programu współpracy

2. Formularz uwag i opinii

3. Program współpracy  Powiatu Jaworskiego

4. Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

5. Protokół z konsultacji społecznych

 


INFORMACJA
o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5

 


 

Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Jaworskiego.

 

Zarząd Powiatu w Jaworze zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 239), do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Jaworskiego Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.,
 3. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016r. poz.922).

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do 10 października 2016 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Jaworze

ul. Wrocławska 26

59 – 400 Jawor

lub złożyć w siedzibie Starostwa (Kancelaria Ogólna).

 

Tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowej określone zostały w Uchwale VX/57/15 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

 

 

Załącznik:

- formularz zgłoszeniowy – dostępny w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, pokój 227, II piętro.

 

 


 

Zarząd Powiatu w Jaworze

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Jaworskiego.

 

Niniejsze postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na podstawie art. 180 pkt 2,  art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.), art. 13 - 15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 239 ze zm.).

I. Opis rodzaju zadania.

Zadanie własne powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na funkcjonowanie placówki przeznacza się środki w wysokości nie wyższej niż 2 600,00 zł miesięcznie na jedno dziecko. Kwota ta obejmuje :

 1. środki na utrzymanie dziecka, o których mowa w art. 115 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. środki finansowe na bieżące funkcjonowanie placówki, o których mowa w art. 116-120 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powiat Jaworski przeznacza na funkcjonowanie placówki środki w wysokości nie wyższej niż 312 000,00 zł rocznie zgodnie z art. 95 ust. 4 oraz ust. 4 a ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełnił łącznie następujące wymagania formalne:
 1. jest jednym z podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.),
 2. prowadzi działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
 3. dysponuje kadrą legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami określonymi w art. 97  ust. 4 oraz art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.),
 4. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 5. złoży w terminie prawidłowo wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
 1. Zarząd Powiatu w Jaworze  zawrze z wybranym oferentem umowę na realizację zadania określonego w pkt I, która określi szczegółowe zasady przekazywania dotacji na realizację zadania.
 2. Warunkiem zawarcia umowy będzie dostarczenie przez wybranego oferenta nie później niż  w dniu jej podpisania :
 1. zezwolenia wojewody na prowadzenie placówki, o którym mowa w art. 106 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

lub

 1. zezwolenia warunkowego na prowadzenie placówki, o którym mowa w art. 106 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

lub

 1. dokumentów potwierdzających, że prowadzone jest postępowanie  w sprawie  o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki.
 1. Umowa zostanie zawarta na czas realizacji zadania. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2017 r.  do 31 grudnia 2018 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: Jawor, ul. Piastowska 12/2.
 3. Podmiot zobowiązany jest przy realizacji zadania stosować przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wymienionej  ustawy.
 4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz  z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 5. Zadanie winno być realizowane we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Jaworze – Organizatorem pieczy zastępczej. 

V. Termin i warunki składania ofert.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 3. Do oferty należy dołączyć:
 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. statut organizacji w wersji obowiązującej w dniu złożenia oferty,
 3. wykaz osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne  z opisem ich kwalifikacji oraz kopiami dokumentów potwierdzającymi ich posiadanie, a także oświadczeniami tych osób  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego postępowania konkursowego,
 4. regulamin lub projekt regulaminu organizacyjnego placówki,
 5. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie tj. przedstawienie merytorycznego i finansowego sprawozdania  z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,opis funkcjonowania placówki w lokalu w Jaworze przy ul. Piastowskiej 12/2, wykorzystania pomieszczeń i ich wyposażenia (podmioty zainteresowane złożeniem oferty mogą zapoznać się z warunkami lokalowymi w/w nieruchomości nie później niż do 5 dni przed upływem terminu składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu – kontakt pod numerem telefonu 76  870-24-77),
 6. oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie  opatrzonej napisem:

„Otwarty konkurs ofert na prowadzenie  placówki

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.”

pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, parter,

pokój nr 2 – Biuro obsługi klienta

do godz. 15.00.  

Na kopercie należy podać również adres i nazwę oferenta.

 1. termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2016 roku (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się jej data wpływu).  

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru.

 1. Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 10 listopada 2016 r.
 2. Oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez komisję konkursową.
 3. Kryteria formalne i merytoryczne stosowane przy wyborze oferty:

  1) formalne:

a. ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,
b.  termin złożenia oferty,
c. kompletność złożenia oferty.

          2) merytoryczne:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę,
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób,  przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne,
 4. ocena planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 1. Postępowanie opisane w pkt 3 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie złożona jedna oferta.
 2. Zarząd Powiatu Jaworskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze (adres siedziby: ul. Wrocławska 26;  59-400 Jawor) oraz na stronie internetowej, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. Zostaną podane następujące informacje:

  1) nazwa oferenta,
  2) nazwa zadania publicznego,
  3) wysokość przyznanych środków publicznych. 

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2014 i 2015 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,  ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Powiat Jaworski zlecił (umowa zawarta w 2015 r.) w drodze konkursu zadanie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Umowa zawarta na okres 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2017 r.

Kwota dotacji 288 000,00 zł rocznie.

 

Bliższe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze,

ul. Szpitalna 12a; 59-400 Jawor

lub pod numerem 76  871-14-11.

 

 


 

ZAWIADOMIENIE O WZNOWIENIU I PRZYJĘCIU GRANIC NIERUCHOMOŚCI

dz. nr 101/23 Luboradz

 


 

STAROSTA JAWORSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, poz. 1774, poz. 1777 z 2016 r. poz. 65),  informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nowej Wsi Wielkiej gmina Paszowice, powiat jaworski, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 110, nr 329, nr 330 o łącznej powierzchni 0,2200 ha, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 25.08.2016 r. do dnia 16.09.2016 r.

 

Ponadto informacje o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze: www.spjawor-bip.pbox.pl.

 

 


ZAWIADOMIENIE O WZNOWIENIU I PRZYJĘCIU GRANIC NIERUCHOMOŚCI

dz. nr 101/23 Luboradz

 


 

Starosta Jaworski informuje, że zgodnie z art.13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  o lasach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm. ) w bieżącym roku w lasach, wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, będą prowadzone prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

            Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

            Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

            Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016 - 2020.

 


 

ZAWIADOMIENIE O WZNOWIENIU I PRZYJĘCIU GRANIC NIERUCHOMOŚCI

dz. nr 50/3 Kondratów

 


 

ZARZĄD  POWIATU  W  JAWORZE

działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774-j.t.) informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26, wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego przeznaczonej do sprzedaży o numerze ewidencyjnym 204/5 położonej w miejscowości Słup gmina Męcinka o pow. 1.8386 ha.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 09.06.2016 roku do dnia 30.06.2016 roku.

Informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze  www.spjawor-bip.pbox.pl.

Opublikowano 09.06.2016

 


 

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE

 

Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Na podstawie art. 23 ust. ust. 4 pkt 2 i 3, ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( t. j. Dz.U. z 2015 r., poz.1440 ze zm.) w zw. z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L Nr 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) Powiat Jaworski:

 1. Dokonuje zmiany w ogłoszeniu z dnia 7 grudnia 2015 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
 1. W pkt 2 ogłoszenia, który otrzymuje brzmienie:

„2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r., poz. 113 ze zm.)”

 1. W pkt 3 ogłoszenia, który otrzymuje brzmienie:

„3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.

Określenie rodzaju transportu: transport drogowy.

Określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Jaworskiego, dla której Powiat Jaworski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.”

 1. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia o zmianie:

 

Jawor, dnia 12 maja 2016 r.

 Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 21.06.2016 r. w oparciu o opinię Komisji konkursowej podjął decyzję o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono ofertę, która zostanie objęta dofinansowaniem w wysokości 6 000 zł.


ZAŁĄCZNIK:
 

Wykaz ofert w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie

 o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

 

Zarząd Powiatu w Jaworze zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 ze zm.), do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.,
 3. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 ze zm.).

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do 27 maja 2016 r. na adres:

Starostwo Powiatowe

ul. Wrocławska 26

59 – 400 Jawor

lub złożyć w siedzibie Urzędu (Kancelaria Ogólna).

Tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowej określone zostały w Uchwale Nr VX/57/15 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.


Załącznik:

- formularz zgłoszeniowy – dostępny również w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, pokój 227, II piętro.

 Zarząd Powiatu w Jaworze

 

działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 ze zm) oraz Uchwały Nr XV/57/15 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016,

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych w 2016 r.

 1. Rodzaje wspieranych zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na te zadania w 2016 r.:
  1. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – do 6 000 zł,
 1. Adresaci konkursu

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239 ze zm.).

 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Jaworskiego na rok 2016 z zakresu:

 1. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

    - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 1. Terminy i warunki realizacji zadania

Konkurs obejmuje  przedsięwzięcia realizowane od 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, w terminie do 02 czerwca 2016 r. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” ze wskazaniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę.
 2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta,
 2. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności i sumienia i wyznania – dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań.
  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, złożonych na niewłaściwych drukach ustala się termin 7 dni od daty otrzymania powiadomienia na dostarczenie brakujących dokumentów lub poprawienia błędów.
  3. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
 1. Zasady przyznawania dotacji

Złożone w terminie oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Jaworze, która będzie kierować się następującymi kryteriami:

        1.     Kryteria formalne:

a)     ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)     ocena   terminowości   złożenia   oferty   zgodnie  z ogłoszeniem,

c)     ocena  kompletności  załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI  ogłoszenia.

        2.     Kryteria merytoryczne:

a)     ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkańców powiatu jaworskiego.

b)     ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu, tj. czy:

 • planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla uczestników;
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego) zadania;
 • zadeklarowany został  co najmniej 20% udział finansowych środków własnych;
 • osoby, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, posiadają właściwe kwalifikacje;
 • przewidziany został wkład pracy wolontariuszy w realizację zadania;
 • harmonogram realizacji zadania jest realny do osiągnięcia,

d)     ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych zadań będących przedmiotem oferty.

4. Komisja Konkursowa opiniująca oferty złożone w otwartym konkursie ofert przedstawi Zarządowi Powiatu  w Jaworze propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie protokołu.

5. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje ostatecznie Zarząd Powiatu w Jaworze.

6. Dla decyzji Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

7.  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Powiatu Jaworskiego www.powiat-jawor.org.pl  w terminie do 24 czerwca 2016 r.

 1. Informacja o wysokości środków przeznaczonych przez Powiat Jaworski na realizacje zadań z tego zakresu w 2015 roku.

                W 2015 r. Powiat Jaworski nie przeznaczył  środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

Załącznik:

WZÓR OFERTY

 


 

Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie

realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w 2016 r.

 

            Zarząd Powiatu w Jaworze zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 ze zm.), do zgłoszenia przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w roku 2016.

            Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w roku 2016,
 3. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 ze zm.).

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do 8 maja 2016 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Jaworze

ul. Wrocławska 26

59-400 Jawor

lub złożyć w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta.

Tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowej określone zostały w Uchwale VX/57/15 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

 

Załącznik:

- formularz zgłoszeniowy

                                                   


 

Zarząd Powiatu w Jaworze

działając na podstawie:

-  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z  2015 r. poz. 1445 ze zm.)

- art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 ze zm.),  

- Uchwały Nr XV/57/15 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016,

- art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172),

- Uchwały Nr XX/82/16 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego,

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w 2016 r.

 

I. Rodzaje wspieranych zadań oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2016 r.:

Zadanie nr 1

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Zadanie nr 2

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

W uchwale Nr XX/82/16 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego zaplanowano na wymienione zadania łącznie 10 000 zł.

II. Adresaci konkursu

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 ze zm.).

III. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które przyczynią się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia realizowane od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2016 r. pod warunkiem, że do dnia 15 grudnia 2016 r. zostaną poniesione koszty związane z realizacją zadania oraz zostanie złożone sprawozdanie z realizacji zadania.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,  w  terminie do 29 kwietnia 2016 r. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 w Biurze Obsługi Klienta. 

2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta,

b) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności i sumienia i wyznania – dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, złożonych na niewłaściwych drukach ustala się termin 7 dni od daty otrzymania powiadomienia na dostarczenie brakujących dokumentów lub poprawienia błędów.

5. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania  zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.

V. Zasady przyznawania dotacji

Złożone w terminie oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Jaworze, która będzie kierować się następującymi kryteriami:

1. Kryteria formalne:

a) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem,

c) ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale IV  ogłoszenia.

2. Kryteria merytoryczne:

a) ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w  niniejszym ogłoszeniu,

b) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkańców powiatu jaworskiego, posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

c) ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu, tj. czy:

- planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla uczestników;

- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego) zadania;

- zadeklarowany został udział finansowych środków własnych;

- osoby, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, posiadają właściwe kwalifikacje;

- przewidziany został wkład pracy wolontariuszy w realizację zadania,

d) ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych zadań będących przedmiotem oferty.

4. Kryteria preferencyjne:

a) kontynuacja zadania, cykliczność imprezy,

b) zasięg ponadlokalny zadania,

c) zadeklarowany udział środków finansowych gminy, na terenie której odbywa się zadanie.

5. Komisja Konkursowa, opiniująca oferty złożone w otwartym konkursie ofert, przedstawi Zarządowi Powiatu w Jaworze propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie protokołu.

6. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje ostatecznie Zarząd Powiatu w Jaworze.

7. Dla decyzji Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Powiatu Jaworskiego www.powiat-jawor.org.pl w terminie do 31 maja 2016 r.

 

Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie Powiatu Jaworskiego w roku 2016, Zarząd Powiatu w Jaworze może przyznać dotację na realizowane zadanie w wysokości nie wyższej niż 2 000 zł.

 

ZAŁĄCZNIK:

 WZÓR OFERTY                                            

 


 

Jawor, dnia 30.03.2016 r.

GNiŚ.6341.8.2016

       OBWIESZCZENIE  STAROSTY  JAWORSKIEGO

Na podstawie art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) Starosta Jaworski informuje, że na wniosek Pana Adama Maga, właściciela firmy Biuro Projektowe „INWESTEKO” Adam Maga,  ul. Boczna 4, 50-502 Wrocław będącego pełnomocnikiem Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, w dniu 21.03.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie ścieków (wód opadowych i roztopowych) oraz przebudowę urządzenia wodnego polegającą na zarurowaniu rowu przydrożnego zlokalizowanego po południowej stronie drogi powiatowej 2622D na całej długości w strefie zabudowy miejscowości Sichów oraz przebudowania wylotu W1 i W2 na działce o  numerze ewidencyjnym 287/1, 287/2, 287/3 obręb Sichów, gmina Męcinka.

Z dokumentacją załączoną do wniosku zapoznać się można w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26 w godzinach od 730 do 1530.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela prowadzący sprawę: referent Monika Świżewska,  pok. 303,  tel. /76/  72-90-149.                

Miejsce składania uwag i wniosków:

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
ul. Wrocławska  26
59-400 Jawor                                      

 


 

Jawor, dnia 24 marca 2016 r

GP.6620.3.2014

INFORMACJA

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2028) informuję o utworzeniu bazy danych BDOT500 dla obszaru wszystkich obrębów gminy Mściwojów: Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn i Zimnik.

Starosta Jaworski
Stanisław Laskowski
(-/-)

 


 

Starosta Jaworski

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz. 1744, poz. 1777 z 2016 r., poz.65), informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny nr 7 mieszczący się w budynku położonym w Snowidzy nr 96/3, gmina Mściwojów o powierzchni użytkowej 43,10 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 5,20 m2 oraz 36,30 m2 i udziałem wynoszącym 846/8995 w częściach wspólnych budynku  oraz prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka 519/23 o pow. 0,2779 ha.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia  08.03.2016 r. do dnia 30.03.2016 r.

 

Opublikowano w BIP 08.03.2016 r.


 

W dniu 17 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze odbyło się zebranie kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu wyłonienia przedstawicieli do PRDPP.

Delegaci dokonali spośród siebie wyboru kandydatów na członków PRDPP. 

W wyniku głosowania członkami do PRDPP zostali wybrani:

- Michał Czarnecki przedstawiciel ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Jawor,

- Monika Mendzla przedstawiciel Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym i Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „AZYL”,

- Wojciech Nolbrzak przedstawiciel Jaworskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Damy Radę”,

- Ewa Pańczak przedstawiciel Stowarzyszenia „Patria Nostra”,

- Janusz Ulanicki przedstawiciel Stowarzyszenia Straży Ochrony Przyrody w Polsce z siedzibą w Jaworze.

 

------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie

 o zebraniu kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014.1118 ze zm.), działające na terenie powiatu jaworskiego

 

Na podstawie art. 41 f pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XVIII/77/16 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działalnia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

Starosta Jaworski zaprasza kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego desygnowanych z ramienia organizacji zgłaszających na zebranie, na którym zostanie przeprowadzone głosowanie na członków Rady.

Termin I posiedzenia przewidziny został na dzień 17 marca 2016 o godz. 15:30. W przypadku braku minimalnej liczby zgoszonych kandydatów niezbędnej do przeprowadzenia wyborów,  przewidziano II termin posiedzenia na dzień 17 marca 2016 r. o godz. 16:00. Jednocześnie wyznaczam Panią Beatę Janas Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Jaworze na przewodniczącego zebrania.

------------------------------------------------------------------

 

Na podstawie art. 41 f pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 ze zm.) oraz § 3 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/77/16 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działalnia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłasza się  listę osób, których kandydatury zostały zgłoszone na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW

POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

l.p

Imię i Nazwisko

Nazwa organizacji desygnującej kandydata

 

1

MICHAŁ CZARNECKI

ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec Jawor
ul. Gagarina 9a, 59-400 Jawor

2

MAREK JABŁOŃSKI

Rzymskokatolicka Parafia św. Marcina
ul. św. Marcina 1, 59-400 Jawor

3

MARIUSZ JURA

 

Stowarzyszenie „Kondratowskie Krajobrazy”
Kondratów 51, 59-424 Męcinka

4

JADWIGA KACZMAREK

 

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaworze
ul. Wieniawskiego 9, 59-400 Jawor

5

MONIKA MENDZLA

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym Osobom Współuzależnionym
oraz Ofiarom Przemocy „AZYL”
ul. Zamkowa 1, 59-400 Jawor

6


WOJCIECH NOLBRZAK

 

Jaworskie Stowarzyszenie Charytatywne „Damy Radę”ul. Zamkowa 1, 59-400 Jawor

7

 

EWA PAŃCZAK

 

 

Stowarzyszenie „Patria Nostra”Pomocne 51 59-424 Męcinka

8

 

DANUTA SZCZEPANIAK

 

 

 

Stowarzyszenie Wsperające Osoby Niepełnosprawne „Integracja” w Bolkowie
ul. Bolka 8b, 59-420 Bolków

9

 

JANUSZ ULANICKI

 

 

Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody w Polsce z siedzibą w Jaworze
ul. Zamkowa 1, 59-400 Jawor

 

-------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

 o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014.1118 ze zm.), działające na terenie powiatu jaworskiego

 

Na podstawie art. 41 f pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XVIII/77/16 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wybieranych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu jaworskiego.

Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie powiatu jaworskiego ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku publicznego. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na karcie zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć w formie pisemnej do Starostwa Powiatowego w Jaworze (ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor), w terminie do 14 marca 2016 r.

Karta zgłoszeniowa zawiera informację o desygnowaniu kandydata do Rady z ramienia organizacji zgłaszającej oraz pełnomocnictwo do udziału w głosowaniu na członków Rady.

 

Załącznik:

- karta zgłoszeniowa – dostępna również w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, pokój 227, II piętro.

 


 

ZARZĄD POWIATU W JAWORZE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz. 1744 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jaworskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu  ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość o numerze ewidencyjnym 38/1 o pow. 0,0679 ha położoną w Jaworze w obrębie 7 Stare Miasto (przy ul. Dworcowej).

Informację o wywieszeniu wykazu opublikowano również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze  - www.spjawor-bip.pbox.pl.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 16.02.2016 r. dnia 09.03.2016 r.

 


 

  Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego


            Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2016 r. przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przygotowany projekt uchwały poddany zostaje do konsultacji w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Zebrane uwagi i opinie zostaną następnie przekazane Zarządowi Powiatu w Jaworze.

            Uwagi i opinie należy składać w terminie od 13 stycznia do 19 stycznia 2016 r. do godz. 15.30 na załączonym formularzu, w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: eps227@powiat-jawor.org.pl


ZAŁĄCZNIKI:

1. PROJEKT UCHWAŁY WS. TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY

2. Formularz uwag i opinii

3. KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA

 

4. Protokół z konsultacji

  

Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016 r. w oparciu o opinię Komisji konkursowej podjął decyzję o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie:

- upowszechniania kultury wśród mieszkańców powiatu jaworskiego,

- upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki wśród mieszkańców powiatu jaworskiego,

- promocji i ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej.

            W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono oferty, które zostaną objęte dofinansowaniem w łącznej wysokości 67 000 zł.

            Szczegółowy wykaz podmiotów biorących udział w konkursie wraz z wysokością przyznanego dofinansowania:


ZAŁĄCZNIKI:

Wykaz ofert w zakresie upowszechniania kultury wśród mieszkańców powiatu jaworskiego w 2016 r.

Wykaz ofert w zakresie promocji zdrowia w 2016 r.

Wykaz ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki wśród mieszkańców powiatu jaworskiego w 2016 r.

Wykaz ofert w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

-----------------------------------


Ogłoszenie

 o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej w 2016 r.

 

Zarząd Powiatu w Jaworze zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 ze zm.), do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury oraz promocji i ochrony zdrowia w 2016 r.

Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.,
 3. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.).

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do 15 stycznia 2016 r. na adres:

Starostwo Powiatowe
ul. Wrocławska 26
59 – 400 Jawor

lub złożyć w siedzibie Urzędu (Kancelaria Ogólna).

Tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowej określone zostały w Uchwale VX/57/15 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Załącznik:

- formularz zgłoszeniowy – dostępny w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, pokój 227, II piętro.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2016-01-13 10:37:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-08-06 09:42:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927