Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworze

ZARZĄDZENIE NR 83/2023 STAROSTY JAWORSKIEGO


  z dnia 13 listopada 2023 r.


 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworze

Na podstawie art. 44c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z poź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560) postanawia się, co następuje:
§ 1. Na wniosek podmiotów określonych w art. 44c ust. 2 ww. ustawy, powołuję na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworze:
1. Małgorzata Mazur – Tokarska – Przedstawiciel organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Niezapominajka”,
2. Jan Kłeczek – Przedstawiciel organizacji pozarządowej – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło RAZEM NAJ ,
3. Alina Nolbrzak – Przedstawiciel organizacji pozarządowej – Jaworskie Stowarzyszenie Charytatywne ,, DAMY RADĘ”.
§ 2. 1. Wykonanie postanowienia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej.
2. Postanowienie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa.
§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Aneta Kucharzyk


 

 

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

 

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

SKŁAD RADY:
 

Jan Kłeczek 

Małgorzata Tokarska-Mazur 

Alina Nolbrzak 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2015-11-27 09:06:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Żelazek Paweł
(2023-11-28 11:12:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki