☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Poniedziałek 08.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia 2015

 

Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016 r. w oparciu o opinię Komisji konkursowej podjął decyzję o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie:

- upowszechniania kultury wśród mieszkańców powiatu jaworskiego,

- upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki wśród mieszkańców powiatu jaworskiego,

- promocji i ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej.

            W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono oferty, które zostaną objęte dofinansowaniem w łącznej wysokości 67 000 zł.

            Szczegółowy wykaz podmiotów biorących udział w konkursie wraz z wysokością przyznanego dofinansowania:


ZAŁĄCZNIKI:

Wykaz ofert w zakresie upowszechniania kultury wśród mieszkańców powiatu jaworskiego w 2016 r.

Wykaz ofert w zakresie promocji zdrowia w 2016 r.

Wykaz ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki wśród mieszkańców powiatu jaworskiego w 2016 r.

Wykaz ofert w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

-----------------------------------


Ogłoszenie

 o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej w 2016 r.

 

Zarząd Powiatu w Jaworze zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 ze zm.), do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury oraz promocji i ochrony zdrowia w 2016 r.

Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.,
 3. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.).

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do 15 stycznia 2016 r. na adres:

Starostwo Powiatowe
ul. Wrocławska 26
59 – 400 Jawor

lub złożyć w siedzibie Urzędu (Kancelaria Ogólna).

Tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowej określone zostały w Uchwale VX/57/15 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Załącznik:

- formularz zgłoszeniowy – dostępny w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, pokój 227, II piętro.

 


 

 

Zarząd Powiatu w Jaworze

działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 ze zm) oraz Uchwały Nr XV/57/15 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016,

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.I. Rodzaje wspieranych zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na przedmiotowe  zadania, ujęte w niniejszym ogłoszeniu, na rok 2016 r.:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki wśród mieszkańców powiatu jaworskiego – do 30 000 zł.
2. Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu jaworskiego – do 25 000 zł.
3. Promocja i ochrona zdrowia – do 10 000 zł.
4. Pomoc społeczna – do 4 000 zł.

II. Adresaci konkursu

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 ze zm.).

III. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Jaworskiego na rok 2016 z zakresu:

1. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki wśród mieszkańców powiatu jaworskiego, w tym:

a) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na obiektach sportowych Powiatu Jaworskiego:

- boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie, ul. Niepodległości 17,
- boiska wielofunkcyjnego przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze, ul. Kościuszki 8,
- boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze, ul. Paderewskiego 6,
- boiska „ORLIK 2012” przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, ul. Wrocławska 30a.

b) organizacja sportu szkolnego dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim,
c) organizacja i udział w przedsięwzięciach sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym,
d) organizacja imprez turystycznych, rajdów, konkursów o tematyce krajoznawczej.

2. Upowszechniania kultury wśród mieszkańców powiatu jaworskiego, w tym:

a) organizacja lub udział w istotnych przedsięwzięciach kulturalnych (koncertach, festiwalach, wystawach, przeglądach, festynach) o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, promujących  Powiat Jaworski w kraju lub za granicą,
b) organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Powiatu Jaworskiego,
c) propagowanie dorobku „małych ojczyzn”,
d) popularyzowanie wiedzy historycznej, polskiej tradycji i kultury.

3. Promocji i ochrony zdrowia, w tym:

a) organizacja różnych form opieki i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
b) realizacja zadań w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży,         

4. Pomoc społeczna, w tym:

a) pomoc rodzinie i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych – poradnictwo rodzinne.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Konkurs obejmuje  przedsięwzięcia realizowane od 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, w terminie do 18 stycznia 2016 r. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert z zakresu ……..” ze wskazaniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę.
2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta,
b) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności i sumienia i wyznania – dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, złożonych na niewłaściwych drukach ustala się termin 3 dni od daty otrzymania powiadomienia na dostarczenie brakujących dokumentów lub poprawienia błędów.
5.Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.

V. Zasady przyznawania dotacji

Złożone w terminie oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Jaworze, która będzie kierować się następującymi kryteriami:

1. Kryteria formalne:

a) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) ocena  terminowości złożenia oferty  zgodnie z ogłoszeniem,
c) ocena prawidłowości wypełnienia oferty oraz kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale IV  ogłoszenia.

2. Kryteria merytoryczne:

a) ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu;
b)  ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkańców powiatu jaworskiego;
c) ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu, tj. czy:

- planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla uczestników;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego) zadania;
- zadeklarowany został co najmniej 20% udział finansowych środków własnych lub z innych źródeł;
- osoby, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, posiadają właściwe kwalifikacje;
- przewidziany został wkład pracy wolontariuszy w realizację zadania.
- harmonogram realizacji zadania jest realny do osiągnięcia,

d) ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych zadań będących przedmiotem oferty, a w szczególności rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych.

3. Kryteria preferencyjne:

a) kontynuacja zadania, cykliczność imprezy,
b) zasięg ponadlokalny zadania,
c) zadeklarowany udział środków finansowych gminy, na terenie której odbywa się zadanie.

4. Komisja Konkursowa opiniująca oferty złożone w otwartym konkursie ofert przedstawi Zarządowi Powiatu w Jaworze propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie protokołu.

5. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje ostatecznie Zarząd Powiatu w Jaworze.

6. Dla decyzji Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Powiatu Jaworskiego www.powiat-jawor.org.pl  w terminie do 18 marca 2016 r.

VI. Informacja o wysokości środków przeznaczonych przez Powiat Jaworski na realizację zadań z tego zakresu w 2015 roku.

a) Upowszechnianie kultury  – 25 000  zł.
b) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki – 25 000 zł.
c) Promocja i ochrona zdrowia – 5 000 zł.
d) Pomoc społeczna – 2 450 zł.

UWAGA

Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie Powiatu Jaworskiego w roku 2016, Zarząd Powiatu w Jaworze może przyznać dotację na realizowane zadanie w wysokości nie wyższej niż 4 000

 

Załącznik:

WZÓR OFERTY

 


 

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na  świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

          Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Powiat Jaworski ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

 1. Nazwa i adres organizatora:

Powiat Jaworski

ul. Wrocławska 26

59-400 Jawor

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Organizator dokona wyboru operatora w trybie art. 19 ust. 1 pkt.1.

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy.

Publiczny transport zbiorowy w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Jaworskiego.

 1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przewiduje się nie wcześniej niż jeden rok  od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

 1. Zmiana informacji.

Zgodnie z art. 23, ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.Jawor, dnia 7 grudnia 2015 r.

 

 


 

 

 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaworze zmieniającej Uchwałę Nr XV/57/15 Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, na rok 2016

 

            Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 09 grudnia 2015 r. przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w Jaworze zmieniający Uchwałę Nr XV/57/15 Rady Powiatu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016
. Przygotowany projekt uchwały poddany zostaje do konsultacji w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Zebrane uwagi i opinie zostaną następnie przekazane Zarządowi Powiatu w Jaworze.

            Uwagi i opinie należy składać w terminie od 10 grudnia do 16 grudnia 2015 r. do godz. 15.30 na załączonym formularzu, w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: eps227@powiat-jawor.org.pl

 

FORMULARZ
UCHWAŁA RADY POWIATU
PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU JAWORSKIEGO

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

 


 

OGŁOSZENIE
w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie

 


 

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

ZARZĄD POWIATU W JAWORZE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA POWIERZENIE REALIZACJI  ZADANIA PUBLICZNEGO
Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 ze zm.)

 

I. RODZAJ ZADANIA

Powierzenie, podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu ofert zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizacji zadania publicznego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej :

Prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Wysokość środków finansowych na realizację zadania wynosi:
w 2016 r. wynosi  420 000 zł.
w 2017 r. wynosi  420 000 zł.

III. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

1. W konkursie mogą wziąć udział podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., Nr 1118 ze zm.), które statutowo działają na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
2. Dotacja przyznawana będzie na powierzenie realizacji zadań publicznych, na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).
3. Środki finansowe na realizację zadania będą przekazywane  w transzach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca po przedłożeniu informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowiących przedmiot zadania publicznego.
4. Miesięczna wysokość dotacji to iloczyn liczby dzieci przebywających w placówce na koniec poprzedniego miesiąca i średnich  miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce ustalonych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) z zastrzeżeniem ust. 5 oraz ust. 6.
5. W przypadku gdy dziecko przebywa w placówce przez niepełny miesiąc, wysokość środków finansowych przekazywanych na pokrycie jego utrzymania w placówce określa się dzieląc koszt średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, o których mowa w ust. 4, przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca a następnie mnożąc uzyskany iloczyn przez liczbę dni pobytu dziecka w placówce w danym miesiącu.
6. Przekazywane przez Powiat Jaworski środki na realizację zadania mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka fizycznie przebywającego w placówce. W przypadku jeśli dziecko w danym miesiącu przebywało poza placówką w związku z samowolnym opuszczeniem placówki (ucieczka) Powiat Jaworski przekaże na pokrycie kosztów utrzymania takiego dziecka kwotę stanowiącą 50 % średnich miesięcznych wydatków, o których mowa w ust. 4. W przypadku dziecka przebywającego na ucieczce przez niepełny miesiąc zapisy ust. 5 stosuje się odpowiednio.    

7. Zasady kwalifikowalności kosztów realizacji zadania :

1) Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów powstałych przed dniem podpisania umowy.

2) Kwalifikowane są koszty:
a) bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
b) racjonalnie skalkulowane i uwzględnione w kosztorysie zawartym w ofercie i zaktualizowanym przed podpisaniem umowy,
c) odzwierciedlające koszty rzeczywiście poniesione, tj. poparte dowodami księgowymi ujętymi w ewidencji księgowej podmiotu realizującego zadanie,
d) zaksięgowane w ewidencji księgowej podmiotu realizującego zadanie w sposób umożliwiający ich identyfikację.

3) Dotacja przyznana w ramach konkursu nie może być przeznaczona na :
a) spłatę zaległych zobowiązań podmiotu realizującego zadanie,
b) budowę lub zakup budynków i lokali a także zakup nieruchomości,
c) spłatę zobowiązań podmiotu realizującego zadanie z tytułu zakupu lub budowy budynków i lokali,
d) wydatki inwestycyjne nie wymienione w kosztorysie realizacji zadania załączonym do umowy, takie jak prace budowlane w siedzibie placówki wykraczające poza naprawy i remonty bieżące za wyjątkiem sytuacji, gdy są one niezbędne do usunięcia szkód spowodowanych przez wychowanków placówki lub wynikają ze zmiany w trakcie realizacji zleconego zadania przepisów prawa określających standardy siedziby placówki i jej wyposażenia.

8. Podmiot, który uzyska środki finansowe na realizację zadania publicznego zobowiązany jest w trakcie jego realizacji do stosowania przy gospodarowaniu tymi środkami przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy zawartej między Zarządem Powiatu Jaworskiego a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.
2. Adresatami realizowanego zadania są dzieci i młodzież kierowane do placówki opiekuńczo-wychowawczej.
3. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

4. Organizacja i działanie placówki opiekuńczo-wychowawczej powinny być zgodne z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 332 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2011 r., Nr 292, poz. 1720). Oferent w szczególności powinien:
1) posiadać zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej,
2) zapewnić, by placówką kierowała osoba powiadająca kwalifikacje określone w art. 97 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
3) zapewnić, by personel placówki posiadał kwalifikacje określone w art. 98 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) zapewnić warunki lokalowe niezbędne do realizacji zadania zgodne z standardami obowiązującymi dla tego typu placówek,
5) określić, jakie usługi bytowe, opiekuńczo-wychowawcze oraz wspierające na poziomie obowiązujących standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ww. rozporządzenia MPiPS będą świadczone       na rzecz wychowanków w ramach realizacji zadania.

5. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa, sporządzona w oparciu
o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). Oferent w szczególności będzie zobowiązany do :
1) stałej i systematycznej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze – Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
2) umożliwienia przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zadania,
3) przeznaczenia dotacji udzielonej na realizację zadania wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania zgodnie z przedłożonym w ofercie kosztorysem stanowiącym załącznik do w/w umowy.

6. Przed podpisaniem umowy oferent, którego oferta została wybrana, zostanie wezwany do:
1) złożenia oświadczeń dotyczących braku zajęć rachunku bankowego wskazanego w ofercie,
2) złożenia zaktualizowanego kosztorysu ze względu na rodzaj kosztów oraz przewidywane źródła finansowania zgodny z wzorem oferty,
3) złożenia zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,
4) złożenia oświadczeń o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

7. Podmiot, który uzyska środki finansowe, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, na formularzu zgodnym z wzorem załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
8. Miejscem lokalizacji placówki będzie Powiat Jaworski.

V. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Termin do składania ofert wraz z załącznikami określonymi w pkt. V.6 ogłoszenia  upływa dnia 20 listopada 2015 r. o godz. 1500.
2. Oferty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Jaworze w Kancelarii Ogólnej, ul. Wrocławska 26, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
3. Oferty oraz wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na prowadzenie na zlecenie Powiatu Jaworskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej ”.
4. W przypadku oferty przesłanej pocztą, za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Jaworze.
5. Oferta powinna być przygotowana wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25)

6. Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2) tytuł prawny podmiotu do lokalu, w którym będzie funkcjonować placówka opiekuńczo-wychowawcza,
3) kserokopię decyzji zezwalającej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego,
4) oświadczenie o wcześniejszej działalności, jaką prowadził oferent w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.

7. Kopie składanych dokumentów winny być  poświadczone „za zgodność z oryginałem” .
8. Oferta powinna być czytelna i nie zawierać skreśleń bądź poprawek. Oferta, oświadczenia, powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i zaparafowane. Oferta powinna stanowić zwartą całość.
9. Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Oferty dostarczone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
11. Oferty, które nie zostały podpisane, zostały sporządzone wadliwie bądź są niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
12. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

1. Wybór oferty nastąpi w okresie 30 dni po upływie terminu składania ofert, w postępowaniu konkursowym przeprowadzonym przez Komisję Konkursową, powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Jaworskiego.
2. Złożone oferty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
3. Przy wyborze ofert uwzględnia się w szczególności:

1) Kryteria formalne:
a) ocena, czy oferta jest sporządzona na właściwym formularzu,
b) ocena, czy oferta jest kompletna i czytelna,
c) ocena, czy oferta jest złożona przez uprawniony podmiot,
d) ocena, czy oferta jest złożona w terminie,
e) ocena, czy oferta zawiera wymagane załączniki,
f) ocena, czy oferta jest podpisana przez uprawnioną osobę.

2) Kryteria merytoryczne:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot,
b) ocena przedstawionej przez oferenta kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego przez podmiot,
c) ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne,
d) ocena zadeklarowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) ocena zadeklarowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych – w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne - biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
g) doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadań podobnego typu.

4. Po zakończeniu procedury oceny złożonych ofert Komisja Konkursowa sporządzi i przedstawi Zarządowi Powiatu w Jaworze swoją opinię o złożonych ofertach. Zarząd Powiatu w Jaworze na podstawie tej opinii podejmie decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone zadanie w trakcie posiedzenia niejawnego. W przypadku równej liczby głosów w trakcie głosowania nad wyborem oferty decyduje głos Starosty Powiatu Jaworskiego.
5. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna.
6. Po zakończeniu procedury konkursowej oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu, w terminie 7 dni roboczych od ich ogłoszenia. Ponadto ww. informacja zostanie zamieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze na tablicy ogłoszeń.
7. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta umowa o realizację zadania publicznego.

8. Konkurs na realizację zadania publicznego może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów, zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

9. Informacje o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.

VII. ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU ZREALIZOWANE W ROKU 2015.

W roku 2013 Powiat Jaworski zlecił zadanie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. W okresie tym zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości do 378 000 zł rocznie – 756 000 zł na cały okres trwania umowy.

W roku 2014 Powiat Jaworski zlecił zadanie na prowadzenie całodobowej  placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W okresie tym zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości do 436 800 zł.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

Bliższe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12a, 59-400 Jawor lub pod nr Tel. 76  871-14-11.
 

 

Opublikowano w dniu 21.10.2015 r.

 


 

  Konsultacje społeczne

w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaworze
w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016

 

            Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 20 października 2015 r. przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016
. Przygotowany projekt uchwały poddany zostaje do konsultacji w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Zebrane uwagi i opinie zostaną następnie przekazane Zarządowi Powiatu w Jaworze.

            Uwagi i opinie należy składać w terminie od 21 października do 12 listopada 2015 r. do godz. 15.30 na załączonym formularzu, w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: eps227@powiat-jawor.org.pl

 

Uchwała

Program Współpracy Powiatu Jaworskiego na 2015 r.

Formularz uwag i opinii

---------------------------------------------------

Protokół z dnia 16 listopada 2015 r. z przeprowadzenia konsultacji społecznych


 


 

Jawor. 21.10.2015 r.

STAROSTA JAWORSKI

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 124 w zw. z art. 124a, oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późniejszymi zmianami).

Starosta Jaworski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie zezwolenia w drodze decyzji na rzecz  TAURON Dystrybucja S.A. działającej przez Pełnomocnika Tomasza Grzegrzółkę – PBE ELBUD Warszawa Sp. z o. o. na zajęcie nieruchomości położonej w miejscowości Kosiska , gmina Wądroże Wielkie , oznaczonej jako działki nr 26 i 28, obr. 0009 Kosiska, na realizację inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, polegającej na: „Wykonaniu przebudowy pod klucz dwutorowej linii napowietrznej 100 kV S-103/S-104/S-107 Przybków – Kąty Wrocławskie – Klecina”.

Z uwagi na powyższe, Starosta Jaworski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej wzywa wszystkie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości do ich ujawnienia i udowodnienia w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia – pod rygorem pominięcia ich praw w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z ww. nieruchomości.

Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Jaworze, lub przedłożyć w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, przy ul. Wrocławska 26 w Jaworze.
 

Opublikowano w dniu 21.10.2015 r.


 

OGŁOSZENIE

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w 2016 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jaworskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Zarząd Powiatu w Jaworze zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. na terenie Powiatu Jaworskiego.

Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać następujące wymagania:

 1. być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania,
 3. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 1, poz. 926 z późn. zm.).

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do 13.11.2015 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor lub złożyć w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta.

 

 

Załącznik:


formularz zgłoszeniowy

 

 

Opublikowano w dniu 09.10.2015 r.

 


 

 

ZARZĄD POWIATU w Jaworze

podczas posiedzenia w dniu 25 listopada 2015 r. dokonał wyboru podmiotu wyłonionego w drodze otwartego konkursu ofert, któremu zostanie powierzona realizacja zadania polegającego na prowadzeniu w 2016 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jaworskiego.

Na konkurs wpłynęły trzy oferty złożone przez:

1) Fundację „W SŁUŻBIE WSI”, 50-457 WROCŁAW, UL. DĄBROWSKIEGO 42,

2) Stowarzyszenie „SYNERGIA”, 20-484 LUBLIN, UL. INŻYNIERSKA 3,

3) Dolnośląski Oddział Okręgowy POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, 50-345 WROCŁAW, UL. BUJWIDA 34.

Podmiotem wybranym przez Zarząd Powiatu w Jaworze jest Dolnośląski Oddział Okręgowy POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA WE WROCŁAWIU.

 

--------------------------------------------

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2016 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jaworskiego przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.

I. Rodzaj zadania:

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jaworskiego zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 59.946,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podmiotowi, któremu zostanie powierzona realizacja zadania przyznana zostanie dotacja w wysokości 59.946,00 zł, przeznaczona na wynagrodzenia osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Dotacja przekazywana będzie w 12. miesięcznych ratach na warunkach określonych w umowie.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Podmiot, któremu zostanie powierzone zadanie powinien je realizować zgodnie z postanowieniami ustawy, w szczególności:

 1. zapewnić udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie,
 2. zapewnić udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 3 ustawy.

2. Zadanie realizowane będzie w punkcie z siedzibą w Bolkowie przy ul. Rynek 13, do którego przynależeć będą lokale w: Męcince, Mściwojowie, Paszowicach i Wądrożu Wielkim, wg następującego harmonogramu:

1) lokal nr 1: BOLKÓW, Rynek 13  – poniedziałek, g. 15.30 – 19.00,

        wtorek, g. 15.30 – 19.00,

2) lokal nr 2: MĘCINKA nr  10               – czwartek, g. 15.30 – 19.30,

3) lokal nr 3: PASZOWICE nr 137a            – środa, g. 15.30 – 18.30,

4) lokal nr 4: MŚCIWOJÓW nr 43          – czwartek, g. 15.30 – 18.30,

5) lokal nr 5: WĄDROŻE WLK. nr 64         – piątek, g. 15.30 – 18.30.

3. Warunkiem powierzenia realizacji zadania jest przekazanie środków na ten cel przez administrację rządową.

V. Termin składania ofert:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania w terminie do 29 października 2015 r. do godz. 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze (Kancelaria – Biuro Obsługi Klientów), przy ul. Wrocławskiej 26 (wymóg ten dotyczy także ofert składanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej – decyduje termin wpływu oferty do Urzędu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2016 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Jaworskiego. OSO”.

Do oferty należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki:

 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru, lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta,
 2. dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 3. dokumenty potwierdzające uprawnienia podmiotu do złożenia oferty oraz kwalifikacje osób, o których mowa w pkt. VIII ogłoszenia,
 4. oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 8 ust. 11 ustawy.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru ofert:

Złożone w terminie oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Jaworze, kierując się następującymi kryteriami:

1) kryteria formalne:

a) czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podst. art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 11 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

b) czy oferta zawiera komplet dokumentów, zgodnie z treścią ogłoszenia,

c) zgodność treści złożonej oferty z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

d) zgodność celów statutowych podmiotu składającego ofertę z treścią zadania,

2) kryteria merytoryczne:

1) zdolność podmiotu składającego ofertę do realizacji zadania na podstawie treści oferty,

2) posiadane zasoby – własny wkład rzeczowy w zakresie urządzeń IT niezbędnych do realizacji zadania (komputer, drukarka), materiałów biurowych itp.,

3) własny wkład osobowy, kwalifikacje wytypowanych osób,

4) dotychczasowe doświadczenie w realizacji takiego samego zadania lub zadań podobnych, jak zadanie będące przedmiotem konkursu.

Komisja Konkursowa opiniująca złożone na konkurs oferty rozpatrzy je i przedstawi Zarządowi Powiatu rekomendacje co do wyboru podmiotu w celu powierzenia realizacji zadania najpóźniej w terminie do 15 grudnia 2015 r.

Decyzję o wyborze podmiotu i powierzeniu mu realizacji zadania podejmuje Zarząd Powiatu w Jaworze. Dla decyzji tej nie stosuje się trybu odwoławczego.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu jaworskiego: www.powiat-jawor.org.pl w terminie do 15 grudnia 2015 r.

VII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego  rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.:

W 2015 i 2014 roku zadanie nie było realizowane.

VIII. Adresaci konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz spełniające warunki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa, tj.:

 1. posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
 2. przedstawią zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, tj. osobą, która:
  1. ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  3. korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

Opublikowano w dniu 09.10.2015 r.

 


 

Jawor dnia 15.09.2015 r.


GP.6620.3.2014  

     
                                                                     
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 24 a ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.)

STAROSTA JAWORSKI ZAWIADAMIAże w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławska 26 w terminie od 05.10.2015r. do 23.10.2015r, w godzinach od 900 do 1400 w sali konferencyjnej piętro I, zostanie wyłożony do wglądu  osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów
i budynków  po przeprowadzonej modernizacji dla obrębów: Barycz, Drzymałowice, Godziszowa, Grzegorzów, Luboradz, Marcinowice, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Snowidza, Targoszyn, Zimnik; gmina Mściwojów.

Wszyscy zainteresowani maja prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie  z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacja ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.


 
Starosta Jaworski
Stanisław Laskowski

 

 


 

STAROSTA JAWORSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r,, poz. 782, poz. 985, poz.1039),  informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, położonej w Jaworze w obrębie 2 stary Jawor (przy ul. Starojaworskiej), oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 84/52 i nr 84/58 o łącznej powierzchni 0,3538 ha.

 Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 02.09.2015 r. do dnia 24.09.2015 r.

Ponadto informacje o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze – www.spjawor-bip.pbox.pl.

 

Opublikowano w BIP dnia 02.09.2015 r.

 


 

ZAWIADOMIENIE O USTALENIU GRANIC NIERUCHOMOŚCI W GMINIE MŚCIWOJÓW
w dniu 1 października 2015 r., w świetlicy wiejskiej w Targoszynie 57

 

 


 

OGŁOSZENIE

Starosty Jaworskiego

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków

Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jaworze

 

            Na podstawie art. 44c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) i §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 Nr 62, poz. 560 z późn. zm.), uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania po jednym kandydacie spośród niżej wymienionych podmiotów, działających na terenie powiatu jaworskiego:

–  organizacji pozarządowych,

– fundacji,

– jednostek samorządu terytorialnego.

          Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać na załączonym formularzu w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor  w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

    

Załącznik:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 


 

Zarząd Powiatu Jaworskiego 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie  placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
na terenie Powiatu Jaworskiego.

Niniejsze postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na podstawie art. 180 pkt 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),
art. 13-15  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. zm.)

I. Opis rodzaju zadania.

Zadanie własne powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego  na terenie Powiatu Jaworskiego.
 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na funkcjonowanie placówki przeznacza się środki w wysokości nie wyższej niż 2400 zł miesięcznie na jedno dziecko. Kwota ta obejmuje :

1.  środki na utrzymanie dziecka, o których mowa w art. 115 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2.  środki finansowe na  bieżące funkcjonowanie placówki, o których mowa w art. 116-120 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powiat Jaworski przeznacza na funkcjonowanie placówki środki w wysokości nie wyższej niż 288 000 złotych rocznie zgodnie z art. 95 ust. 4 oraz ust. 4 a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
 

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełnił łącznie następujące wymagania formalne:

a) jest jednym z podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. Z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.),

b) prowadzi działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

c) dysponuje kadrą legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami określonymi w art. 97  ust. 4 oraz art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.),

d) posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

e) złoży w terminie prawidłowo wypełnioną ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

2. Zarząd Powiatu Jaworskiego  zawrze z wybranym oferentem umowę na realizację zadania określonego w pkt I, która określi szczegółowe zasady przekazywania dotacji na realizację zadania.

3. Warunkiem zawarcia umowy będzie dostarczenie przez wybranego oferenta nie później niż  w dniu jej podpisania :

- zezwolenia wojewody na prowadzenie placówki, o którym mowa w art. 106 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

lub

- zezwolenia warunkowego na prowadzenie placówki, o którym mowa w art. 106 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie,

lub

- dokumentów potwierdzających, że prowadzone jest postępowanie w sprawie o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki.

4. Zarząd Powiatu unieważni konkurs w przypadku nie dostarczenia w terminie 1 miesiąca zezwolenia wojewody na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego.

5. Umowa zostanie zawarta na czas realizacji zadania.
 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2016 r.  do 31 grudnia 2017 r.

2. Zadanie powinno być realizowane na terenie Powiatu Jaworskiego.

3.  Podmiot zobowiązany jest przy wykonaniu zadania stosować przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wymienionej  ustawy.

4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz  z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

5. Zadanie winno być realizowane we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Jaworze – Organizator pieczy zastępczej.
 

V. Termin i warunki składania ofert.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz 25).

3. Do oferty należy dołączyć:

 1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Statut organizacji w wersji obowiązującej w dniu złożenia oferty.
 3. Wykaz osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne z opisem ich kwalifikacji oraz kopiami dokumentów potwierdzającymi ich posiadanie a także oświadczeniami tych osób  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszego postępowania konkursowego.
 4. Szczegółowy opis lokalu, w którym funkcjonować będzie placówka z informacjami o jego stanie technicznym oraz kopią tytułu prawnego do tego lokalu.
 5. Regulamin lub projekt regulaminu organizacyjnego placówki.
 6. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie tj. przedstawienie merytorycznego i finansowego sprawozdania  z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności.

4. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie  placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego” pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, parter, pokój nr 2 – Biuro obsługi klienta do godz. 15,00.  Na kopercie należy podać również adres i nazwę oferenta.

5. Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2015 roku (w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się jej data wpływu).
 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru.

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na ich składanie.

2. Oferty spełniające kryteria formalne zostaną ocenione przez komisję konkursową.

3. Kryteria formalne i merytoryczne stosowane przy wyborze oferty:

a) formalne:

- ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia,

- termin złożenia oferty,

- kompletność złożenia oferty.

b) merytoryczne:

- ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę,

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne,

- ocena planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

- ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

c) preferencyjne :

- preferowane będą oferty prowadzenia placówki w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu posiadających własny teren zielony umożliwiający wychowankom aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

4. Postępowanie opisane w pkt 3 ma również zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została złożona jedna oferta.

5. Zarząd Powiatu Jaworskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu podjęcia decyzji co do rozstrzygnięcia konkursu.

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze , na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jaworze (adres siedziby: ul. Wrocławska 26;  59-400 Jawor ) oraz na stronie internetowej, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. Zostaną podane następujące informacje:

- nazwa oferenta,

- nazwa zadania publicznego,

- wysokość przyznanych środków publicznych.
 

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2013 i 2014 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W latach 2013 oraz 2014 Powiat Jaworski nie zlecał w drodze konkursu zadania na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Bliższe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, ul. Szpitalna 12A; 59-400 Jawor lub pod numerem 076/871-14-11

 

 


 

Ogłoszenie

o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów

prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji

konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie

realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w roku 2015

 

 

            Zarząd Powiatu w Jaworze zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), do zgłoszenia przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w roku 2015.

            Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w roku 2015,
 3. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do 10 maja 2015 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Jaworze

ul. Wrocławska 26

59-400 Jawor

lub złożyć w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta.

 

Załącznik:

- formularz zgłoszeniowy

                                                   


 

Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 r. w oparciu o opinię Komisji konkursowej podjął decyzję o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w roku 2015

     W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono oferty, które zostaną objęte dofinansowaniem w łącznej wysokości 9 157,00 zł.

     Szczegółowy wykaz podmiotów biorących udział w konkursie wraz z wysokością przyznanego dofinansowania:   WYKAZ

 

------------------------------------------------

 

Zarząd Powiatu w Jaworze

 

działając na podstawie:

-  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)

- art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn zm.),

- Uchwały Nr  XLVI/196/13 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014, z późn. zm..

- art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172),

- Uchwały Nr VII/28/15 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego,

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w 2015 r.

 

I. Rodzaje wspieranych zadań oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2015 r.:

Zadanie nr 1

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Zadanie nr 2

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

W uchwale Nr VII/28/15 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2015 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego zaplanowano na wymienione zadania łącznie 10 000 zł.

II. Adresaci konkursu

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

III. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które przyczynią się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia realizowane od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2015 r. pod warunkiem, że do dnia 15 grudnia 2015 r. zostaną poniesione koszty związane z realizacją zadania oraz zostanie złożone sprawozdanie z realizacji zadania.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,  w  terminie do 30 kwietnia 2015 r. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 w Biurze Obsługi Klienta.  

2. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z właściwego rejestru lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta,

b) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności i sumienia i wyznania – dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, złożonych na niewłaściwych drukach ustala się termin 7 dni od daty otrzymania powiadomienia na dostarczenie brakujących dokumentów lub poprawienia błędów.

5. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania  zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.

V. Zasady przyznawania dotacji

Złożone w terminie oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Jaworze, która będzie kierować się następującymi kryteriami:

1. Kryteria formalne:

a) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem,

c) ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale IV  ogłoszenia.

2. Kryteria merytoryczne:

a) ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w  niniejszym ogłoszeniu,

b) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkańców powiatu jaworskiego, posiadających ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

c) ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu, tj. czy:

- planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem oraz przydatne i atrakcyjne dla uczestników;

- kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego) zadania;

- zadeklarowany został udział finansowych środków własnych;

- osoby, przy udziale których podmiot ma realizować zadanie, posiadają właściwe kwalifikacje;

- przewidziany został wkład pracy wolontariuszy w realizację zadania,

d) ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych zadań będących przedmiotem oferty.

3. Komisja Konkursowa, opiniująca oferty złożone w otwartym konkursie ofert, przedstawi Zarządowi Powiatu w Jaworze propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie protokołu.

4. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje ostatecznie Zarząd Powiatu w Jaworze.

5. Dla decyzji Zarządu Powiatu w Jaworze w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie Powiatu Jaworskiego www.powiat-jawor.org.pl w terminie do 31 maja 2015 r.

 

Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie Powiatu Jaworskiego w roku 2015, Zarząd Powiatu w Jaworze może przyznać dotację na realizowane zadanie w wysokości nie wyższej niż 2 000 zł.

 

     wzór oferty                                       

 


 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału środków na rok 2015 na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez samorządy powiatowe i wojewódzkie na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. W dniu 26 marca 2015 r. Rada Powiatu w Jaworze podjęła uchwałę w sprawie określenia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Jaworskiego.

W ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osoby niepełnosprawne  z terenu powiatu jaworskiego mogą ubiegać się o:

 • refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 26 e wymienionej ustawy;
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej  - art. 12 ustawy;
 • finansowanie kosztów szkoleń i staży osób niepełnosprawnych   - art. 38 i 40 ustawy – zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze.

załącznik 1:  Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

załącznik  2:  wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

załącznik 3: Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 


Jawor, dnia 19 marca 2015 r.
                                                                                        

 

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez

Rzymskokatolicką Parafię Św. Marcina w Jaworze

w trybie art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

            Działając na podstawie art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Rzymskokatolicką Parafię Św. Marcina w Jaworze złożyła ofertę, skierowaną do Powiatu Jaworskiego o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych – poradnictwo rodzinne.

            Zgodnie z art. 19a ust. 3 w/w ustawy Zarząd Powiatu w Jaworze przedmiotową ofertę zamieszcza na okres 7 dni:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń,

- na stronie internetowej Starostwa,

w celu wniesienia uwag dotyczących oferty.

            Uwagi należy zgłaszać  pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego  w Jaworze, drogą elektroniczną na adres e-mailowy eps@powiat-jawor.org.pl albo listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, do dnia 25 marca br.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Załącznik:

1. Oferta o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Pomoc rodzinom i wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych – poradnictwo rodzinne.

 


 

Protokół

z dnia 18 marca 2015 r.
z przeprowadzenia konsultacji Powiatowego Programu rozwoju pieczy
zastępczej na lata 2015- 201
7.


I.Forma przeprowadzenia konsultacji

Projekt Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015- 2017 został poddany konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr LVII/310/10 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt Programu zamieszczono na stronie internetowej www.powiat-jawor.org.pl Stosownie do § 3 pkt. 2 i 3 powołanej uchwały projekt Programu poddano konsultacji w formie pisemnej i elektronicznej.

II.Termin konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 marca 2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 17 marca 2015 r.

III.Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji było zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego w sprawie Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015- 2017.

IV. Podmioty biorące udział w konsultacji

W wyznaczonym terminie żaden podmiot nie zgłosił uwag i opinii do projektu Programu.

V. Zestawienie zgłoszonych uwag i opinii

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do przedstawionego projektu Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015- 2017.


Protokół wraz z projektem Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015- 2017 zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu w Jaworze, a następnie skierowany wraz z uzasadnieniem pod obrady Rady Powiatu w Jaworze.


Na tym protokół zakończono.
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne w sprawie projektu

Uchwały Rady Powiatu w Jaworze

w sprawie przyjęcia

Powiatowego Programu  rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017.

 

Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r. przyjął  projekt Uchwały Rady Powiatu w Jaworze w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017. 

 

Na podstawie Uchwały Nr LVII/310/10 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przygotowany projekt uchwały poddany zostaje do konsultacji, w celu zebrania uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony protokół, który zostanie opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Zebrane uwagi i opinie zostaną następnie przekazane Zarządowi Powiatu w Jaworze.

Uwagi i opinie do niniejszego projektu należy składać na poniższym formularzu w terminie od 11 marca do 17 marca 2015 r. do godz. 15.30,

- w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor,

-  za pośrednictwem poczty elektronicznej pfron@powiat-jawor.org.pl

 

ZAŁĄCZNIK:

- PROGRAM
- UCHWAŁA
- FORMULARZ

 


 

Ogłoszenie

     Zarząd Powiatu w Jaworze na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 r. w oparciu o opinię Komisji konkursowej podjął decyzję o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie:

- upowszechniania kultury wśród mieszkańców powiatu jaworskiego,

- upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki wśród mieszkańców powiatu jaworskiego,

- promocji i ochrony zdrowia.

     W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono oferty, które zostaną objęte dofinansowaniem w łącznej wysokości 55 000 zł.

     Szczegółowy wykaz podmiotów biorących udział w konkursie wraz z wysokością przyznanego dofinansowania:

- Wykaz ofert - kultura 2015.

- Wykaz ofert - promocja zdrowia 2015.

- Wykaz ofert - sport 2015.

 

Opublikowano w BIP dnia 20.02.2015 r.

 


 

STAROSTA JAWORSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014 poz. 518, poz. 569, poz. 805, poz. 906, poz. 822) informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 5, mieszczący się w budynku położonym w Snowidzy, gmina Mściwojów o powierzchni użytkowej 40,80 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 6,90 m2 i udziałem wynoszącym 477/8995 w częściach wspólnych budynku  oraz prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka 519/23 o pow. 0,2779 ha.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia  19.02.2015 do dnia 13.03.2015 r.

Opublikowano w BIP dnia 19.02.2015 r.

 


 

STAROSTA JAWORSKI

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 1a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518, poz. 569, poz. 805, poz. 906, poz. 822) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 wywieszony został na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, położonej w Jaworze w obrębie nr 7 Stare Miasto (przy ul. Wrocławskiej 26 a), oznaczonej geodezyjne jako działka 353/11 o pow. 0,0255 ha.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 17.02.2015 do dnia 11.03.2015 r.

Opublikowano w BIP dnia 17.02.2015 r.

 


 

OGŁOSZENIE

Starosty Jaworskiego

z dnia 13 stycznia 2015 r.

 

o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

            Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 poz. 674 z póź. zm.), uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania po jednym kandydacie spośród niżej wymienionych podmiotów, działających na terenie powiatu jaworskiego:

 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
 • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców  w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
 • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

          Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor  w terminie do 03.02.2015 r.,  na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

    

 

Starosta Jaworski

Stanisław Laskowski

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 


 

ZARZĄD POWIATU W JAWORZEdziałając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, 659, 805, 906) informuje że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 26 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości stanowiące własność Powiatu Jaworskiego przeznaczone do sprzedaży, obejmujące niżej wymienione nieruchomości;

 1. Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Słup gm. Męcinka, oznaczona numerem ewidencyjnym 204/5 o pow. 1,8386 ha
 2. Nieruchomość lokalowa nr 3, położona w obrębie Mierczyce gm. Wądroże Wielkie w budynku mieszkalnym nr 30 w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 223/5 o pow. 0,1407 ha


Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 13.01.2015 roku do dnia 04.02.2015 roku.
Informacje o wywieszeniu wykazu zamieszczono również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze  www.spjawor-bip.pbox.pl.

Opublikowano, dnia 13.01.2015 r.


 

Ogłoszenie

 

W związku z inwestycjami w zakresie budowy dróg i innych inwestycji liniowych, których trasa przebiegać będzie przez teren województwa dolnośląskiego, oraz  możliwością nasilenia się zjawiska niedozwolonej, tj. bez wymaganej koncesji eksploatacji kopalin ze złóż, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska w Jaworze informuje w imieniu Okręgowego Urzędu Górniczego,  że:

 • Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r., poz.613 ze zm.), może być wykonywana po uzyskaniu koncesji, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 4 tej ustawy;
 • Podpisywanie umów cywilnoprawnych, umożliwiających prowadzenie na nieruchomości działalności polegającej na wydobywaniu kopaliny bez koncesji, jest bezprawne i niesie ze sobą ryzyko poniesienia odpowiedzialności prawnej z tytułu niedozwolonego wydobywania kopaliny, nie wyłączając odpowiedzialności karnej.

 

Opublikowano, dnia 08.01.2015 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2015-01-09 07:56:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzozowski Jarosław
(2019-08-06 09:43:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 8927