Elektrownie Wiatrowe

 

Decyzja administracyjna Nr 19/2018 (AB. 6740.10.2013/2018.18) na rzecz inwestora: Integral Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
 

 


Jawor, dnia 27 czerwca 2016 r.

AB. 6740. 139 .2016. 7

INFORMACJA

Stosownie do art. art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) Starosta Jaworski informuje:

że w dniu 18 czerwca 2016r., po uchyleniu decyzją Nr O-441/13 z dnia 27-11-2013r. przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzji Starosty Jaworskiego Nr 07/2013 ws zatwierdzenia  projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na wniosek Nr 3253/10/DG z dnia 02-03-2010, po zwieszeniu postępowania i jego podjęciu w dniu 15 kwietnia 2016r., po uzupełnieniu dnia 13 czerwca 2016r. projektu budowlanego o elementy wymienione w postanowieniu AB.6740.2013.5 z dnia 20 kwietnia 2016r.,

ponownie zostało wszczęte  postępowanie administracyjne

dla inwestora INTEGRAL Sp. z o.o. z/s w Rumii, reprezentowanego przez Panią Julię Dąbrowską, ELFEKO, ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia w/s wydania pozwolenia na budowę na realizację zamierzenia budowlanego p.n. „Budowa elektrowni wiatrowej o wysokości wieży H=80m, łopat, fundamentu, drogi dojazdowej oraz placów montażowych" przewidziane do realizacji na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 180 obręb Słup, gmina Męcinka, powiat jaworski.

Analiza i ocena akustyczna dla elektrowni „VESTAS” V90-1,8/2,0 MW. nie przekonała tut. organu. (w pierwotnym wniosku określono elektrownię V 90 2,0 o mocy 2,0MW). Inwestor nie zmienił parametrów elektrowni na 1,8 MW, w związku z powyższym ustalono strony postępowania, jak poniżej. Za stronę uznano również właścicieli dz. nr 179/1 (z uwagi na możliwy potencjalnie zasięg omiatania wirnika).

 Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego udziału  w każdym stadium w/ w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 21 dni od daty obwieszczenia .

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji.

Z up. STAROSTY JAWORSKIEGO

Małgorzata Jakimowicz
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa

Otrzymuje:

  1. Inwestor w celu dokonania ogłoszenia na terenie inwestycji.
  2. BIP UM Męcinka.
  3. AB aa. +  BIP SP w Jaworze + tablica ogłoszeń

  

STAROSTA JAWORSKI

 

Jawor, dnia 24 października 2014 r.

AB. 6740. 278 .2014.

 

INFORMACJA

 

Stosownie do art. art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.Dz. U. 2013 r. poz.1235 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Budowa dwóch sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 1000 kW wraz z złączem kablowo-pomiarowym ZK-15kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi” przewidziane do realizacji na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 113 obręb Wierzchosławice oraz dz. nr 901 (dr) , gmina Bolków, powiat jaworski.

Decyzję Nr 302/2014 wydano pismem  znak sprawy AB. 6740.278.2014 dnia z 14-10-2014r. na wniosek inwestora: FENPRO Wasik Tadeusz i wspólnicy spółka jawna ul. Żeromskiego 4, 59-420 Bolków –  po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Burmistrza Bolkowa z dnia 21.08.2012r. GKŚ.7624.17.2012,

 

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji.

 

STAROSTA JAWORSKI
 -/-
Stanisław Laskowski

 

 

Otrzymuje:

  1. Inwestor w celu dokonania ogłoszenia na terenie inwestycji.
  2. AB aa. +  BIP SP w Jaworze + tablica ogłoszeń

 


STAROSTA JAWORSKI

Jawor, dnia 2 października 2014 r.

AB. 6740. 278 .2014

 

 

INFORMACJA

 

Stosownie do art. art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.Dz. U. 2013 r. poz.1235 ze zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia p.n. „Budowa dwóch sztuk elektrowni wiatrowych o mocy do 1000 kW wraz z złączem kablowo-pomiarowym ZK-15kV, drogą dojazdową, placem manewrowym oraz zjazdem z drogi” przewidziane do realizacji na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 113 obręb Wierzchosławice oraz dz. nr 901 (dr) , gmina Bolków, powiat jaworski.

Postępowanie wszczęto w dniu 18-09-2014r. na wniosek inwestora: FENPRO Wasik Tadeusz i wspólnicy spółka jawna ul. Żeromskiego 4, 59-420 Bolków – Nr 7252.2014.DG z dnia 08-08-2014r. po jego uzupełnieniu pismem Nr 8485.2014.DG,

po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zakończonego decyzją Burmistrza Bolkowa z dnia 21.08.2012r. GKŚ.7624.17.2012,

 Starosta Jaworski informuje o wszczęciu postępowania w celu zapewnienia czynnego udziału  w każdym stadium w/ w postępowania administracyjnego – można zapoznać się z dokumentacją w Wydziale Architektury, Budownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska nr 26, w pokoju nr 228 w godzinach  urzędowania w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze oraz na terenie inwestycji.

 

 

STAROSTA JAWORSKI
 -/-
Stanisław Laskowski

 

Otrzymuje:

  1. Inwestor w celu dokonania ogłoszenia na terenie inwestycji.
  2. AB aa. +  BIP SP w Jaworze + tablica ogłoszeń

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-10-08 08:58:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Witowski Jarosław
(2018-01-31 14:30:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki