Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2816D w km 0+493 w miejscowości Pogwizdów (intensywne opady deszczu -czerwiec 2013)

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 272382-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor
Przebudowa przedmiotowego mostu drogowego polega na zdemontowaniu istniejącego uszkodzonego przęsła złożonego z dwuteowników o wysokości 260mm i kamiennych płyt i zastąpienie go nową konstrukcją. W celu zamontowania nowego przęsła...
Termin składania ofert: 2014-08-28


Jawor: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2816D w km 0+493 w miejscowości Pogwizdów (intensywne opady deszczu -czerwiec 2013)
Numer ogłoszenia: 309456 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 272382 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2816D w km 0+493 w miejscowości Pogwizdów (intensywne opady deszczu -czerwiec 2013).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa przedmiotowego mostu drogowego polega na zdemontowaniu istniejącego uszkodzonego przęsła złożonego z dwuteowników o wysokości 260mm i kamiennych płyt i zastąpienie go nową konstrukcją. W celu zamontowania nowego przęsła należy przebudować górną część przyczółków poprzez rozebranie ich istniejącej konstrukcji, do wysokości 45cm poniżej istniejącego dna, a następnie wykonanie nowej żelbetowej konstrukcji dostosowanej do zamontowania nowego przęsła. Górna przebudowana część przyczółków wykonana jest z betonu C25/35 (B30) i zbrojona prętami żebrowanymi o średnicy 8 i 14mm. Po wykonaniu przebudowy przyczółków wykop do poziomu warstw konstrukcyjnych nawierzchni zasypany jest za pomocą gruntu z grupy nośności G1 (np. pospółka). Stopień zagęszczenia Is>0.98. Na przebudowanych przyczółkach oparte jest bezpośrednio przęsło złożone z 8 prefabrykowanych sprężonych dźwigarów typu DS o długości 6m. Dźwigary ustawione są jeden obok drugiego bez przerw. Na dźwigarach wykonana jest płyta pomostowa o zmiennej grubości. Minimalna grubość płyty wynosi 21cm przy krawężnikach i 26cm w osi jezdni. Płyta wykonana jest z betonu C25/35 (B30) i zbrojona jest dwoma warstwami siatki z prętów żebrowanych o średnicy 14mm o oczkach 20x20cm. Na płycie wykonana jest warstwa izolacji z papy termozgrzewalnej o gr. min. 5mm. Ma moście wykonana jest jezdnia o szerokości 5.00m oraz jednostronny chodniki o szerokości skrajni ruchu pieszego 1.50m (od strony dolnej wody) i jednostronna opaska bezpieczeństwa o szerokości skrajni 0.50m (od strony górnej wody). Chodniki wykonane są w postaci żelbetowych płyt chodnikowych z betonu C25/35 (B30) o gr. 24cm zbrojonych prętami żebrowanymi o średnicy 8 i 12mm. Szerokość płyty chodnikowej usytuowanej od strony górnej wody wynosi 0.78m a szerokość płyty chodnikowej usytuowanej od strony dolnej wody wynosi 1.78m. Płyty chodnikowe zakończone są gzymsem o wysokości 65cm i szerokości 20cm. Zewnętrzna powierzchnia gzymsów wykończona jest za pomocą szpachlowania zaprawami na napraw betonu typ PCC oraz pomalowana jest dwoma warstwami farby do betonu w kolorze pomarańczowym. Nawierzchnia na płytach chodnikowych wykonana jest jako cienkowarstwowa o gr. 10mm złożona z emulsji asfaltowej i kruszywa (np. Spectransfalt Safegrip lub inna równorzędna). Chodnik i opaska bezpieczeństwa na moście oddzielone są od jezdni jest za pomocą kamiennego krawężnika 20x23cm ustawionego na zaprawie cementowej. Wszystkie powierzchnie krawężników wykończone są za pomocą płomieniowania. Do płyt chodnikowych zamocowane są balustrady typu BR4 lub inne równoważne o wysokości 1.10m, fabrycznie zabezpieczonej za pomocą cynkowania i powłok malarskich. Długość barier wynosi 8.80m z każdej strony mostu. Nawierzchnia jezdni na moście wykonana jest z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16mm o gr. 4cm oraz z warstwy ścieralnej z SMA 0/11mm o gr. 4cm. Dojście i dojazdy do mostu są zmodernizowane. Dojście do mostu (od strony m. Kwietnki) wykonane jest o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm typu Nostalit lub innej równorzędnej. Chodnik i opaska bezpieczeństwa od jezdni oddzielone są za pomocą krawężników kamiennych 20x30cm ustawionych na ławie betonowej z oporem z betonu B20. Od strony skarpy chodnik ograniczony jest za pomocą obrzeży betonowych 8x30cm ustawionych na ławie betonowej z betonu B20 z oporem. Pobocza na długości wykonywanych prac wykonane są z kruszywa łamanego 0/31.5mm o gr. 15cm. Pobocza wykonane są na szerokości 75cm. Konstrukcja chodnika na dojściu do mostu złożona jest z następujących warstw: - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Nostalit gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 - gr. 3cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm o gr. 15.0cm; - warstwa odsączająca - gr. 10cm. Łączna długość wymienionej jezdni (most + dojazdy) wynosi 34.80m. Konstrukcja jezdni na dojazdach złożona jest z następujących warstw: - warstwa ścieralna z SMA 0/11mm o gr. 4.0cm; - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm o gr. 8.0cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm o gr. 20.0cm; - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa o gr. 20cm. Dno i skarpy cieku w obrębie mostu są oczyszczone z zanieczyszczeń i wyrównane. Dodatkowo na skarpie cieku usytuowanego od strony górnej wody, na długości 8.00m, wykonane jest umocnienie z betonowych płyt ażurowych o gr. 10cm ułożonych na warstwie kruszywa o gr. 10cm. Kamienne dno cieku pod mostem jest naprawione i wyrównane poprzez jego rozebranie i ponowne ułożenie na warstwie podbudowy z betonu C25/35 (B30) o gr. 20cm z zastosowaniem fabrycznie przygotowanych zapraw cementowych mrozoodpornych o niskim skurczu. Na skarpie na zakończeniu chodnika wykonany jest prefabrykowany ściek ułożony na podbudowie z betonu o gr. 15cm. Kamienne murki oporowe przylegające do mostu są przemurowane i wzmocnione za pomocą warstwy betonu C25/35 (B30) o gr. 15 cm zbrojonego warstwą siatki zbrojeniowej wykonanej z prętów żebrowanych o średnicy 12mm o oczkach 15x15cm. Spoiny wykonane są z zastosowaniem fabrycznie przygotowanych zapraw cementowych mrozoodpornych o niskim skurczu. Wytyczne organizacji robót Prace przy przebudowie mostu należy prowadzić zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu przy całkowitym zamknięciu ruchu na moście oraz wykonaniu obok mostu tymczasowej drogi objazdowej wraz z tymczasowym przełożeniem cieku wodnego za most (w kierunku dolnej wody). Tymczasowa droga objazdowa ma szerokość 3.0m i wykonana jest kruszywa łamanego 0/63mm na warstwie nasypu z gruntu z grupy G1. Grubość nawierzchni wynosi 30cm. Po wykonaniu przebudowy mostu teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.22.11.00-3, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Zbigniew Pallach, Ul. Jeleniogórska 54A/1, 59-540 Świerzawa, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 201162,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 191681,20
 • Oferta z najniższą ceną: 191681,20 / Oferta z najwyższą ceną: 396000,00
 • Waluta: PLN.

 

Opublikowano, w dniu 17.09.2014 r.

    


 

   Jawor, dnia 08 września 2014 roku

 

RPE.272.11.2014                                        

                       

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Zgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013.907 z póżn zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2816D w km 0+493 w miejscowości Pogwizdów (intensywne opady deszczu –czerwiec 2013)”  dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty (cena)

 

Ocena
(liczba pkt)

Uwagi

1.

Zakład Inżynieri
i Lądowo – Wodnej JAZ
ul. Rolnicza 2,
59-216 Kunice

cena

56,85

-

2.

KOLBET sp. z o.o.
Ul. Wilczycka 27
55-093 Kiełczów

cena

52,42

-

3.

 

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
Zbigniew Pallach
Ul. Jeleniogórska 54A/1
59-540 Świerzawa

cena

100

Oferta jest najkorzystniejszą ofertą

4

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE „COM-D”
ul. Poniatowskiego 25,
59-400 Jawor

 

cena

 48,40

-

 

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 3  

Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych

Zbigniew Pallach

Ul. Jeleniogórska 54A/1

59-540 Świerzawa

 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy. Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  może nastąpić  po terminie, o którym mowa z art. 94 ust. 1 pkt  2 ustawy, tj po dniu 13.09.2014 r.       


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spjawor-bip.pbox.pl/public/


Jawor: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2816D w km 0+493 w miejscowości Pogwizdów (intensywne opady deszczu -czerwiec 2013)
Numer ogłoszenia: 272382 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2816D w km 0+493 w miejscowości Pogwizdów (intensywne opady deszczu -czerwiec 2013).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa przedmiotowego mostu drogowego polega na zdemontowaniu istniejącego uszkodzonego przęsła złożonego z dwuteowników o wysokości 260mm i kamiennych płyt i zastąpienie go nową konstrukcją. W celu zamontowania nowego przęsła należy przebudować górną część przyczółków poprzez rozebranie ich istniejącej konstrukcji, do wysokości 45cm poniżej istniejącego dna, a następnie wykonanie nowej żelbetowej konstrukcji dostosowanej do zamontowania nowego przęsła. Górna przebudowana część przyczółków wykonana jest z betonu C25/35 (B30) i zbrojona prętami żebrowanymi o średnicy 8 i 14mm. Po wykonaniu przebudowy przyczółków wykop do poziomu warstw konstrukcyjnych nawierzchni zasypany jest za pomocą gruntu z grupy nośności G1 (np. pospółka). Stopień zagęszczenia Is>0.98. Na przebudowanych przyczółkach oparte jest bezpośrednio przęsło złożone z 8 prefabrykowanych sprężonych dźwigarów typu DS o długości 6m. Dźwigary ustawione są jeden obok drugiego bez przerw. Na dźwigarach wykonana jest płyta pomostowa o zmiennej grubości. Minimalna grubość płyty wynosi 21cm przy krawężnikach i 26cm w osi jezdni. Płyta wykonana jest z betonu C25/35 (B30) i zbrojona jest dwoma warstwami siatki z prętów żebrowanych o średnicy 14mm o oczkach 20x20cm. Na płycie wykonana jest warstwa izolacji z papy termozgrzewalnej o gr. min. 5mm. Ma moście wykonana jest jezdnia o szerokości 5.00m oraz jednostronny chodniki o szerokości skrajni ruchu pieszego 1.50m (od strony dolnej wody) i jednostronna opaska bezpieczeństwa o szerokości skrajni 0.50m (od strony górnej wody). Chodniki wykonane są w postaci żelbetowych płyt chodnikowych z betonu C25/35 (B30) o gr. 24cm zbrojonych prętami żebrowanymi o średnicy 8 i 12mm. Szerokość płyty chodnikowej usytuowanej od strony górnej wody wynosi 0.78m a szerokość płyty chodnikowej usytuowanej od strony dolnej wody wynosi 1.78m. Płyty chodnikowe zakończone są gzymsem o wysokości 65cm i szerokości 20cm. Zewnętrzna powierzchnia gzymsów wykończona jest za pomocą szpachlowania zaprawami na napraw betonu typ PCC oraz pomalowana jest dwoma warstwami farby do betonu w kolorze pomarańczowym. Nawierzchnia na płytach chodnikowych wykonana jest jako cienkowarstwowa o gr. 10mm złożona z emulsji asfaltowej i kruszywa (np. Spectransfalt Safegrip lub inna równorzędna). Chodnik i opaska bezpieczeństwa na moście oddzielone są od jezdni jest za pomocą kamiennego krawężnika 20x23cm ustawionego na zaprawie cementowej. Wszystkie powierzchnie krawężników wykończone są za pomocą płomieniowania. Do płyt chodnikowych zamocowane są balustrady typu BR4 lub inne równoważne o wysokości 1.10m, fabrycznie zabezpieczonej za pomocą cynkowania i powłok malarskich. Długość barier wynosi 8.80m z każdej strony mostu. Nawierzchnia jezdni na moście wykonana jest z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16mm o gr. 4cm oraz z warstwy ścieralnej z SMA 0/11mm o gr. 4cm. Dojście i dojazdy do mostu są zmodernizowane. Dojście do mostu (od strony m. Kwietnki) wykonane jest o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm typu Nostalit lub innej równorzędnej. Chodnik i opaska bezpieczeństwa od jezdni oddzielone są za pomocą krawężników kamiennych 20x30cm ustawionych na ławie betonowej z oporem z betonu B20. Od strony skarpy chodnik ograniczony jest za pomocą obrzeży betonowych 8x30cm ustawionych na ławie betonowej z betonu B20 z oporem. Pobocza na długości wykonywanych prac wykonane są z kruszywa łamanego 0/31.5mm o gr. 15cm. Pobocza wykonane są na szerokości 75cm. Konstrukcja chodnika na dojściu do mostu złożona jest z następujących warstw: - warstwa ścieralna z kostki betonowej typu Nostalit gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 - gr. 3cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm o gr. 15.0cm; - warstwa odsączająca - gr. 10cm. Łączna długość wymienionej jezdni (most + dojazdy) wynosi 34.80m. Konstrukcja jezdni na dojazdach złożona jest z następujących warstw: - warstwa ścieralna z SMA 0/11mm o gr. 4.0cm; - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm o gr. 8.0cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm o gr. 20.0cm; - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa o gr. 20cm. Dno i skarpy cieku w obrębie mostu są oczyszczone z zanieczyszczeń i wyrównane. Dodatkowo na skarpie cieku usytuowanego od strony górnej wody, na długości 8.00m, wykonane jest umocnienie z betonowych płyt ażurowych o gr. 10cm ułożonych na warstwie kruszywa o gr. 10cm. Kamienne dno cieku pod mostem jest naprawione i wyrównane poprzez jego rozebranie i ponowne ułożenie na warstwie podbudowy z betonu C25/35 (B30) o gr. 20cm z zastosowaniem fabrycznie przygotowanych zapraw cementowych mrozoodpornych o niskim skurczu. Na skarpie na zakończeniu chodnika wykonany jest prefabrykowany ściek ułożony na podbudowie z betonu o gr. 15cm. Kamienne murki oporowe przylegające do mostu są przemurowane i wzmocnione za pomocą warstwy betonu C25/35 (B30) o gr. 15 cm zbrojonego warstwą siatki zbrojeniowej wykonanej z prętów żebrowanych o średnicy 12mm o oczkach 15x15cm. Spoiny wykonane są z zastosowaniem fabrycznie przygotowanych zapraw cementowych mrozoodpornych o niskim skurczu. Wytyczne organizacji robót Prace przy przebudowie mostu należy prowadzić zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu przy całkowitym zamknięciu ruchu na moście oraz wykonaniu obok mostu tymczasowej drogi objazdowej wraz z tymczasowym przełożeniem cieku wodnego za most (w kierunku dolnej wody). Tymczasowa droga objazdowa ma szerokość 3.0m i wykonana jest kruszywa łamanego 0/63mm na warstwie nasypu z gruntu z grupy G1. Grubość nawierzchni wynosi 30cm. Po wykonaniu przebudowy mostu teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.22.11.00-3, 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000 - PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia: 1) oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy mostów co najmniej 2 robót budowlanych (tj. różnych zamówień realizowanych w oparciu o dwie odrębne umowy) o łącznej wartości min. 200.000,- zł brutto (dwieście tysięcy złotych 00/100 brutto). Wykaz powinien zawierać co najmniej rodzaj i wartość robót budowlanych oraz daty i miejsce ich wykonania. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dopuszcza się oddzielne dokumentowanie doświadczenia w zakresie robót drogowych. 3) dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien dysponować wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia konstrukcyjno - budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będący członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor Biuro Obsługi Klienta - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:

- SPIS TREŚCI

- SIWZ: (Instrukcja dla wykonawców)

- Opis przedmiotu zamówienia

- FORMULARZ OFERTOWY

- WZÓR UMOWY

_______________________


1. Projekt Budowlany

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót

3.Organizacja ruchu - na czas budowy opis ; rysunek

4. Przedmiar robót
 


 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-08-14 13:23:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-09-17 15:12:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki