Powtórzony przetarg -Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie

oo

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 271006-2014 z dnia 2014-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor
Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie...

Termin składania ofert: 2014-08-27


Jawor: Powtórzony przetarg na realizację zadania: Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie

Numer ogłoszenia: 309412 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271006 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Powtórzony przetarg na realizację zadania: Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie poprzez: - demontaż kotła olejowego oraz zbiorników olejowych wraz z ich utylizacją. - prace remontowe pomieszczenia kotłowni i pomieszczenia technicznego poprzez: uzupełnienie tynków, malowanie, licowanie ścian, ułożenie posadzki z płytek glazurowanych, wymiana ościeżnic i drzwi pożarowych, - montaż kotła gazowego wraz z osprzętem (rozdzielacze, zawory, naczynie wzbiorcze przeponowe (2 szt.) manometry (9 szt), termometry (4 szt.), układ sterowania - 1 kpl. Układ pomiaru temperatury z termometrem manometrycznym odległościowym, montaż filtra osadnikowego (2 szt.) pompy wirowe 2 szt., pompy ręczne, instalacja odprowadzenia spalin - 1 kpl. Szafkowe stacje redukcyjno - pomiarowe - 1 kpl., montaż kartek wentylacyjnych, montaż kurków gazowych, - zabezpieczenie pożarowe przejść instalacji wychodzących z kotłowni w ścianach i stropach. - naprawa schodów zewnętrznych, wymiana i malowanie balustrad schodowych, - montaż kolektorów solarnych o mocy cieplnej powyżej 5000 W wraz z oprzyrządowaniem - Instalacja gazowa zewnętrzna: przyłącze zewnętrzne do punktu pomiaru gazu na granicy działki, szafka gazowa na ścianie zewnętrznej z zaworem odcinającym i głowicą samozamykającą MAG-3. - montaż tablicy rozdzielczej wraz z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej. - montaż instalacji i oświetlenia awaryjnego - montaż awaryjnego wyłącznika prądu (na zewnątrz budynku) - izolacja cieplna przestrzeni między belkowej istniejących stropów drewnianych poddasza nieogrzewanego gr. 20 cm. wełną mineralną (na powierzchni ok. 620 m2), po wcześniejszym rozebraniu i wywiezieniem zasypki. - montaż nawietrzników podokiennych - 95 szt....

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.10-6, 45.33.00.00-9, 45.33.11.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programy Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2014.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TECHNIX mgr inż. Olgierd Gnyp, ul. Wiejska 2b, 58-506 Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 206044,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 259429,35
 • Oferta z najniższą ceną: 259429,35 / Oferta z najwyższą ceną: 320000,00
 • Waluta: PLN.

 

Opublikowano w dniu, 17.09.2014 r.

 


Jawor, 05 września 2014 r.

 

RPE  272.10.2014     
                                          

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 

Zgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - „Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie” - powtórzony przetarg,  dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty (cena)

 

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1.

KOMTECH Piotr Martuszewski
ul. Barbackiego 15
33-300 Nowy Sącz

cena

85,30

 

2.

CHATEX Sp. z o.o.
ul Wrocławska 42
56-400 Oleśnica

cena

-

Oferta odrzucona – nie podlegająca ocenie

3.

PHU PAULAN Andrzej Kwiatkowski
ul. Sikorskiego 66B
58-100 Świdnica

cena

94,44

 

4.

TECHNIX mgr inż. Olgierd Gnyp
ul. Wiejska 2b
58-506 Jelenia Góra

cena

100

Najkorzystniejsza oferta

 

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 4 :

TECHNIX mgr inż. Olgierd Gnyp
ul. Wiejska 2b
58-506 Jelenia Góra

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

W niniejszym postępowaniu wykluczono (na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4, w związku z art.24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) 
i odrzucono (na podstawie art. 24 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 PZP.) ofertę nr 2 złożoną przez:  CHATEX sp. z o.o. ul. Wrocławska 42; 56-400 Oleśnica

Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  może nastąpić  po terminie, o którym mowa z art. 94 ust. 1 pkt  2 ustawy, tj. po 10.09.2014 r.

 

Opublikowano, w dniu 05.09.2014 r.


 

 

RPE.272.10.2014


Jawor, 25.08.2014 r.Wykonawcy w postępowaniu

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. Zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla powtórzonego przetargu na: „Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie”  wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ i odpowiedziach jakie udzielił.

Pytania,  które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu  
25.08.2014 r. dotyczące treści SIWZ:


PYTANIE 1:

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. – montaż nawietrzników podokiennych – 95 szt. Proszę o informację czy przedmiotowe nawiewniki mają być, montowane poprzez wykucie otworu
w istniejących ścianach murowanych zewnętrznych czy może chodzi o nawiewniki montowane
w ramach okiennych. Jaki ma to być typ nawiewników: ręczne, ciśnieniowe czy może higrosterowane.

ODPOWIEDŹ 1:

W ofercie Wykonawca winien wycenić montaż nawiewników higrosterowanych, montowanych w ramach okiennych.
 

Opublikowano, w dniu 25.08.2014 r.

 


Wykonawcy w postępowaniu


Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. Zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: Powtórzony przetarg na realizację zadania: Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie"  wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ i odpowiedziach jakie udzielił

 Pytania,  które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu  19.08.2014 r. dotyczące treści SIWZ

PYTANIE 1:
Na podstawie ustawowego uprawnienia zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wyliczeń zawartych w poszczególnych opisach przedmiarów tj. pozycja 21 i 70. Nieścisłość dotyczy faktu, że wynik działania matematycznego zawartego w opisie pozycji jest niezgodny z wartością przedstawioną w obmiarze.

ODPOWIEDŹ 1:
Wartości wpisane w pozycję 21 i 70 przedmiarów to oczywista omyłka pisarka. Zgodnie z przedmiarem należny przyjąć do wyceny wartości wyższe tj. dla poz. 21 - 25,65 m² a dla poz. 70 - 0,6 m³.

PYTANIE 2:

W – PB_Opis Agrobiznes – nie zostały zamieszczone załączniki wg spisu:

Załącznik nr 1 – Opinia kominiarska

Załącznik nr 2 – Warunki PSG Sp. z o.o.

Załącznik nr 3 – Zestawienie podstawowych urządzeń kotłowni

Załącznik nr 4 – Pismo WUOZ Delegatura w Legnicy

Załącznik nr 5 – Decyzja WKPS we Wrocławiu.

Proszę o uzupełnienie brakujących załączników.

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający udostępnia w/w załączniki w ogłoszeniu.ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Opinia kominiarska

Załącznik nr 2 – Warunki PSG Sp. z o.o.

Załącznik nr 3 – Zestawienie podstawowych urządzeń kotłowni

Załącznik nr 4 – Pismo WUOZ Delegatura w Legnicy

Załącznik nr 5 – Decyzja WKPS we Wrocławiu


Opublikowano, w dniu 21.08.2014 r.
 


 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spjawor-bip.pbox.pl/public


Jawor: Powtórzony przetarg na realizację zadania: Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie

Numer ogłoszenia: 271006 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Powtórzony przetarg na realizację zadania: Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie poprzez: - demontaż kotła olejowego oraz zbiorników olejowych wraz z ich utylizacją. - prace remontowe pomieszczenia kotłowni i pomieszczenia technicznego poprzez: uzupełnienie tynków, malowanie, licowanie ścian, ułożenie posadzki z płytek glazurowanych, wymiana ościeżnic i drzwi pożarowych, - montaż kotła gazowego wraz z osprzętem (rozdzielacze, zawory, naczynie wzbiorcze przeponowe (2 szt.) manometry (9 szt), termometry (4 szt.), układ sterowania - 1 kpl. Układ pomiaru temperatury z termometrem manometrycznym odległościowym, montaż filtra osadnikowego (2 szt.) pompy wirowe 2 szt., pompy ręczne, instalacja odprowadzenia spalin - 1 kpl. Szafkowe stacje redukcyjno - pomiarowe - 1 kpl., montaż kartek wentylacyjnych, montaż kurków gazowych, - zabezpieczenie pożarowe przejść instalacji wychodzących z kotłowni w ścianach i stropach. - naprawa schodów zewnętrznych, wymiana i malowanie balustrad schodowych, - montaż kolektorów solarnych o mocy cieplnej powyżej 5000 W wraz z oprzyrządowaniem - Instalacja gazowa zewnętrzna: przyłącze zewnętrzne do punktu pomiaru gazu na granicy działki, szafka gazowa na ścianie zewnętrznej z zaworem odcinającym i głowicą samozamykającą MAG-3. - montaż tablicy rozdzielczej wraz z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej. - montaż instalacji i oświetlenia awaryjnego - montaż awaryjnego wyłącznika prądu (na zewnątrz budynku) - izolacja cieplna przestrzeni między belkowej istniejących stropów drewnianych poddasza nieogrzewanego gr. 20 cm. wełną mineralną (na powierzchni ok. 620 m2), po wcześniejszym rozebraniu i wywiezieniem zasypki. - montaż nawietrzników podokiennych - 95 szt...

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.10-6, 45.33.00.00-9, 45.33.11.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 - PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ) oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, wykonał co najmniej 2 zadania w zakresie budowy lub wymiany i instalacji gazowych kotłów c.o. oraz instalacji solarnych o wartości brutto nie mniejszej niż 150.000,00 zł każde oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz powinien zawierać co najmniej rodzaj i wartość robót budowlanych oraz daty i miejsce ich wykonania. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dopuszcza się oddzielne dokumentowanie doświadczenia w zakresie robót. 3) dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien dysponować wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna dysponowanie: co najmniej 1 osobą przewidzianą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa b) co najmniej 1 osobą przewidzianą na stanowisko kierownika robót w branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa c) co najmniej 1 osobą przewidzianą na stanowisko kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: I. ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA spowodowana: a. wystąpieniem okoliczności siły wyższej, np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością lub inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące obiektywną niemożliwością prowadzenia prac, np. powódź; b. okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w materiałach przekazanych Wykonawcy - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; c. odkryciem na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, d. wykryciem instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, e. zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, Termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. II. ZMIANY OSOBOWE: a. Zmiany osób realizujących zamówienie wskazanych w załączniku nr 3 do oferty pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b. Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. c. Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych d. Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, e. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. III. INNE ZMIANY: a. Zmiana korzystne dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy); b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym; c. ustawowa zmiana podatku VAT Wszystkie postanowienia zawarte § 12 pkt. 3 stanowią listę zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy innych, niż określone w § 12 ust. 3 niniejszej umowy w sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor. Biuro Obsługi Klienta (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programy Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

1. Spis treści

2.Opis przedmiotu zamówienia.

2. SIWZ – instrukcja dla wykonawców.

4. SIWZ – formularz ofertowy

5.  SIWZ – wzór umowy

6. Projekt techniczny i specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót

7. Przedmiar

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-08-13 14:40:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-09-17 15:08:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki