Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze

logo

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 257810-2014 z dnia 2014-08-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor
Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową w budynku I Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ks.Bolka I w Jaworze, ul. Kościuszki 8, docieplenie budynku dydaktycznego...
Termin składania ofert: 2014-08-18


Jawor: Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
Numer ogłoszenia: 309524 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257810 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową w budynku I Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ks.Bolka I w Jaworze, ul. Kościuszki 8, docieplenie budynku dydaktycznego styropianem oraz izolacja termiczna stropu Sali gimnastycznej wełną mineralną Kotłownia: : - demontaż wewnętrznej instalacji c.o. - demontaż kotłowni gazowej wraz z urządzeniami i armaturą, - remont pomieszczeń kotłowni (skucie istniejących płytek i fundamentów, wypłytkownie ścian do wys. min 2 m., wykonanie fundamentów pod kocioł gazowy i naczynie przeponowe, - montaż wewnętrznej instalacji c.o. - orurowanie, grzejniki - montaż kotłowni gazowej kondensacyjnej ( o mocy nominalnej kotła nie mniejszej niż 503 kW) wraz z urządzeniami i armaturą - modernizacja systemu c.w.u. - roboty elektryczne - roboty budowlane towarzyszące. - rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym. Przejścia przez przegrody kotłowni - materiał winien mieć odporność ogniową EI120, przejścia przez przegrody pionowe rurami niepalnymi (stalowymi) w opaskach o odporności ogniowej EI 120. W kotłowni wymienić okno i drzwi oraz kanał nawiewny, zamontować zlewozmywak, wymienić kratki wentylacyjne, kanalizacyjne oraz istniejącą pompę odprowadzającą wodę ze studzienki. W celu zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zamontować zawory bezpieczeństwa, w celu ochrony instalacji przed spadkiem poziomu wody zamontować ograniczniki poziomu wody. W układzie zamontować neutralizator skroplin. Ponadto zamontować zasobniki c.w.u. W celu zabezpieczenia układu instalacji c.w.u. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zamontować naczynie przeponowe. W wycenie oferty należy uwzględnić układ odprowadzenia spalin, wykonany ze stali kwasoodpornej DN250. - zmontować filtry siatkowe i filtroodmulnik po stronie powrotu układu instalacji kotłowej i c.o. - zasilanie nowej instalacji grzewczej z istniejącej instalacji wodociągowej - główne podpięcie wykonać z rury ocynkowanej fi32, przyłącze instlacji wodnej z instalacją kotłową - rura DN25, montaż zaworów zwrotnych antyskażeniowy oraz filtr siatkowy. Zamontować również wodomierze, zawory oraz zmiękczacz wody. Przewody instalacji kotłowej wykonać z rur stalowych, przejścia przez przegrody konstrukcyjne prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym o odporności ogniowej 120 minut. Rury należy zaizolować izolacjątermiczną o max temp. Pracy 135 oC. Nawiew kotłowni - w istniejącym miejscu - sprawdzić działanie wentylacji i wymienić kratki w kotłowni. Zasilanie kotłów paliwem gazowym - z istniejącego punktu pomiarowego z istniejącego punktu pomiarowego gazu - w piwnicy obiektu. Zainstalować należy kurek odcinający dopływ gazu i filtr gazowy. Instalacja gazu wewnątrz obiektu natynkowo z rur stalowych czarnych bez szwu, przejścia przez przegrody konstrukcyjne - w rurach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym o odporności ogniowej 60 minut. Rury gazowe pomalować na kolor żółty. W pomieszczeniu kotłowni zamontować urządzenia sygnalizacyjno - odcinające dopływ gazu (detektor gzu, sygnalizator akustyczno - optyczny, moduł alarmowy, pełnoprzelotowy zawór klapowy). Instalacja c.o Wykonanie nowej instalacji wewnętrznej c.o. z zastosowaniem grzejników płytowych z podłączeniem bocznym. Przewody instalacji wykonać z rur miedzianych. W strefach nieogrzewanych (kotłownia, piwnica lokatorów, kanał Sali gimnastycznej oraz podejścia do grzejników na auli) - instalację zaizolować. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Grzejniki wyposażyć w zawory nastawne termostatyczne (wersja wzmocniona - odporna na wandalizm, kradzieże lub manipulowanie przez osoby nieuprawnione) oraz zawory powrotne. Zasilanie i powrót rozdzielaczy c.o. z kotła wyposażyc w termometr orz manometr umożliwiający odczyt parametrów pracy instalacji. Zasilanie kotłowni - wykonać zgodnie z DTR do urządzeń. W pomieszczeniu kotłowni zapewnić oświetlenie o natężeniu min. 50Lx. Rozdzielnice elektryczną zamontować w miejscu widocznym, łatwo dostępnym, zaopatrzyć wyłącznik głóóny, zabezpieczenie główne wszystkich odbiorników energii. Zasilanie rozdzielnicy - z tablicy głównej budynku. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna budynku - izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych dyspersyjną masą asfaltowo - kauczukową - izolację termiczną ścian fundamentowych do głębokości strefy przemarzania styropianem do ociepleń ścian w gruncie o grubości 8 cm. - izolację termiczną stropu nad salą gimnastyczną wełną mineralną gr. 20 cm (zmiana w stosunku do przedmiaru) z zastosowaniem folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej wraz z ułożeniem płyt OSB gr 25 mm. - izolację ścian części budynku dydaktycznego styropianem grubości 14 cm. wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.10-6, 45.33.00.00-9, 45.33.11.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ENVIROTECH sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1246207,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1335780,00
 • Oferta z najniższą ceną: 1335780,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1335780,00
 • Waluta: PLN.

 

Oblikowano, w dniu 17.09.2014 r.

 


Jawor, 04 września 2014  r.

 

RPE  272.9.2014     
                                             

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Zgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją
w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze”
dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty (cena)

 

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1.

CHATEX sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 42
56-400 Oleśnica

cena

-

Oferta odrzucona – nie podlegająca ocenie

2.

ENVIROTECH sp. z o.o.,
ul. Jana Kochanowskiego  7,
60-845 Poznań

cena

100

Najkorzystniejsza  oferta

 

 

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 2 :

ENVIROTECH sp. z o.o.,
ul. Jana Kochanowskiego  7,
60-845 Poznań

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

W niniejszym postępowaniu wykluczono (na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4, w związku z art.24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) i odrzucono (na podstawie art. 24 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 PZP.) ofertę nr 1 złożoną przez:  CHATEX sp. z o.o. Ul. Wrocławska 42; 56-400 Oleśnica

 

Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  może nastąpić  po terminie, o którym mowa z art. 94 ust. 1 pkt  2 ustawy, tj. po 09.09.2014 r.

Opublikowano dnia, 04.09.2014 r.
 


 

Jawor, 14.08.2014


Wykonawcy w postępowaniu

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. Zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: „Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze”   wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ i odpowiedziach jakie udzielił

Pytania,  które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu 13.08.2014 r. dotyczące treści SIWZ

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający uzna 2 referencje na budowę nowego obiektu obejmującą min. docieplenie ścian, stropów, montaż stolarki, instalacja CO, kotłownia i inne (wartość zadania wynosiła co najmniej 1 200 000,00 zł brutto) za spełniające wymagania SIWZ i odpowiedzi Zamawiającego udzielone do tego postępowania przetargowego.

ODPOWIEDŹ 1: Tak.

PYTANIE 2:

Czy wykazanie kosztów dla poszczególnych pozycji jak wymaga Zamawiający  w wyjaśnieniach mogą być wyszczególnione w załączniku nr 5 Wykaz robót. Posiadane przez nas referencje i poświadczenia nie posiadają wyszczególnienia kwotowego na poszczególne pozycje tylko wartość za całe zadanie, które również obejmuje inne prace.

ODPOWIEDŹ  2:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania kosztów prac w załączniku nr 5.

Jednak wymaga się dołączenia do oferty innych dokumentów, jakie posiada oferent, potwierdzających rzeczowe i finansowe  wykonanie zakresu poszczególnych robót  (np. protokoły odbioru robót, harmonogram rzeczowo finansowy, faktury itp.).

 

Opublikowano dnia, 14.08.2014 r.

 


 

RPE.272.9.2014

 

 Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 257810-2014 z dnia 2014-08-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor
Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową w budynku I Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ks.Bolka I w Jaworze, ul. Kościuszki 8, docieplenie budynku dydaktycznego...

Termin składania ofert: 2014-08-18

 

Numer ogłoszenia: 268350 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 257810 - 2014 data 01.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, fax. 076 7290160.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2..
 • W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: zakończenie: 15.11.2014.
 • W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: zakończenie: 30.11.2014.

 

Opublikowano, dnia 12.08.2014 r.


RPE.272.9.2014

 

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

 

na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 j.t. z późn. zm), Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie  zmiany terminu zakończenia realizacji zadania:

Dział I – Instrukcja dla Wykonawców 

1.1. Rozdział 4  otrzymuje brzmienie:

Rozdział   
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie
z dniem przejęcia placu budowy; zakończenie:
do 30  listopada 2014 r.

 

DZIAŁ II – Formularz ofertowy 

1.2  Punkt 1.1) Formularza ofertowego  otrzymuje brzmienie:

1) zamówienie wykona w  terminie:  do 30 listopada 2014 r.

 

DZIAŁ III – Projekt umowy

1.4.   § 4 pkt 3 Projektu umowy otrzymuje brzmienie:

3. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 listopada 2014 r.

 

Przedmiotowa zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Opublikowano, dnia 12.08.2014 r.


 

RPE.272.9.2014


Jawor, 07.08.2014


 

Wykonawcy w postępowaniuNa podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. Zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: „Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze”   wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ i odpowiedziach jakie udzielił

Pytania,  które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu  07.08.2014 r. dotyczące treści SIWZ

Pytanie 1: Czy zamawiający uzna za równoważne zastosowanie rurociągów innych niż miedziane w tzw. poziomych instalacjach centralnego ogrzewania. Proponujemy zastosowanie rurociągów ze stali czarnej lub rur polipropylenowych stabilizowanych włóknem szklanym. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane oraz nie gorsze technicznie. Wymaganie od oferentów rurociągów miedzianych, szczególnie dużych średnic, spowoduje nieuzasadniony wzrost kosztów, co najmniej o kilkadziesiąt tysięcy zł.

Odpowiedź 1:  Zamawiający przewidział wysokość środków na realizację zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim, w którym wycenione są wszystkie rurociągi centralnego ogrzewania jako miedziane.

Pytanie 2: Czy zamawiający wymaga stosowania osłon na grzejnikach? Brak jest takiej informacji w projekcie wykonawczym natomiast pojawia się taka propozycja w przedmiarze (poz.100), jednakże jak Zamawiający sam zastrzega obowiązujący jest zakres robót wymieniony w projekcie, a przedmiar ma charakter pomocniczy.

Pytanie 3: Jeśli Zamawiający wymaga stosowania osłon na grzejnikach, wnoszę o jednoznaczne określenie ilości i wymiarów grzejników na których mają zostać wykonane obudowy. Z uwagi na to, w dokumentacji brak jest takiej informacji, a przedmiar ma charakter pomocniczy Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za prawidłowe określenie liczby i powierzchni takich zabudów. Zwracam dodatkowo uwagę, że osłony są kosztownym elementem instalacji i mają znaczący wpływ na cenę oferty.

Odpowiedź  na pytania 2 i 3:
Zamawiający wymaga zastosowania drewnianych osłon na grzejnikach za względu na bezpieczeństwo wymagane w obiektach szkolnych, szczególnie w ciągach komunikacyjnych, aulach i salach gimnastycznych. Wielkość osłon będzie zależna od wycenionych i zastosowanych przez oferenta grzejników. Wycenić w zależności od wielkości oferowanych grzejników.  

Pytanie 4 : Proszę o wyjaśnienie czyją własnością jest złom z demontażu.

Pytanie 5 :  Jeśli złom z demontażu jest własnością Zamawiającego proszę o wskazanie miejsca, gdzie należy go składować.
 
Odpowiedź  na pytania 4 i 5 :
Złom z demontażu jest własnością użytkownika obiektu, który wskaże miejsce jego składowania na terenie szkoły.

Pytanie 6: Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że rurociągi (piony, gałązki) mają być prowadzone po ścianach i zamawiający nie przewiduje wykonywania bruzd ani zabudów typu karton-gis. Dokumentacja i przedmiar nie wskazują na konieczność wykonywania bruzd i zabudów.

Odpowiedz 6 : Rurociągi ( piony, gałązki) mają być prowadzone po ścianach. Zamawiający  nie przewiduje wykonywania bruzdami zabudów typu karton-gips.

Pytanie 7: Wnoszę o jednoznaczne wyjaśnienie jakich referencji wymaga na dowód posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Zapisy SIWZ „wykazu wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, wykonał co najmniej dwa zadania w zakresie budowy i wymiany instalacji gazowych kotłów c.o. oraz termomodernizacji obiektów o wartości brutto nie mniejszej niż 1 200 000.00 zł każde oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone” nie określają jednoznacznie czy Zamawiający wymaga
- jednej referencji na „budowę lub wymianę instalacji gazowych kotłów c.o.” oraz jednej referencji na „termomodernizację obiektów” a każde z tych zadań o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł brutto,
Czy:
- dwóch referencji na „budowę lub wymianę instalacji gazowych kotłów c.o.
oraz termomodernizację obiektów” w jednym zadaniu, o wartość każdego zadania nie mniej niż 1 200 000,00 zł brutto.

Odpowiedź 7: Zamawiający wymaga przedłożenia potwierdzonej referencjami informacji, że Wykonawca wykonał co najmniej dwa zadania z zakresu zbliżonego do zakresu objętego przetargiem o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 każde.
Zamawiający uzna, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał jedno zadnie dot. termomodernizacji obiektu (docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki, wymiana c.o) oraz jedno zadanie dotyczące wymiany kotłowni wraz z instalacją, pod warunkiem, że wartość zadań wynosiła co najmniej 1 200 000,00 zł. / każde.
Zamawiający uzna również, jeżeli wykonawca przedstawi co najmniej dwa zadania dotyczące termomodernizacji obiektów (docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki, wymiana c.o.) wraz z wymianą kotłów c.o., pod warunkiem, że wartość każdego z zadań wynosiła co najmniej 1 200 000,00 zł brutto.

Dla każdego z poszczególnych zadań Zamawiający wymaga przedłożenia stosownych referencji, które powinny wyraźnie wskazywać koszty dotyczące termomodernizacji obiektu oraz wymiany kotła wraz  z instalacją c.o.


Opublikowano w dniu 08.08.2014 r.


 

Jawor: Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
Numer ogłoszenia: 257810 - 2014; data zamieszczenia: 01.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z termomodernizacją w I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową w budynku I Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ks.Bolka I w Jaworze, ul. Kościuszki 8, docieplenie budynku dydaktycznego styropianem oraz izolacja termiczna stropu Sali gimnastycznej wełną mineralną Kotłownia: : - demontaż wewnętrznej instalacji c.o. - demontaż kotłowni gazowej wraz z urządzeniami i armaturą, - remont pomieszczeń kotłowni (skucie istniejących płytek i fundamentów, wypłytkownie ścian do wys. min 2 m., wykonanie fundamentów pod kocioł gazowy i naczynie przeponowe, - montaż wewnętrznej instalacji c.o. - orurowanie, grzejniki - montaż kotłowni gazowej kondensacyjnej ( o mocy nominalnej kotła nie mniejszej niż 503 kW) wraz z urządzeniami i armaturą - modernizacja systemu c.w.u. - roboty elektryczne - roboty budowlane towarzyszące. - rury instalacji przy przejściach przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych wypełnionych trwale materiałem plastycznym. Przejścia przez przegrody kotłowni - materiał winien mieć odporność ogniową EI120, przejścia przez przegrody pionowe rurami niepalnymi (stalowymi) w opaskach o odporności ogniowej EI 120. W kotłowni wymienić okno i drzwi oraz kanał nawiewny, zamontować zlewozmywak, wymienić kratki wentylacyjne, kanalizacyjne oraz istniejącą pompę odprowadzającą wodę ze studzienki. W celu zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zamontować zawory bezpieczeństwa, w celu ochrony instalacji przed spadkiem poziomu wody zamontować ograniczniki poziomu wody. W układzie zamontować neutralizator skroplin. Ponadto zamontować zasobniki c.w.u. W celu zabezpieczenia układu instalacji c.w.u. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zamontować naczynie przeponowe. W wycenie oferty należy uwzględnić układ odprowadzenia spalin, wykonany ze stali kwasoodpornej DN250. - zmontować filtry siatkowe i filtroodmulnik po stronie powrotu układu instalacji kotłowej i c.o. - zasilanie nowej instalacji grzewczej z istniejącej instalacji wodociągowej - główne podpięcie wykonać z rury ocynkowanej fi32, przyłącze instlacji wodnej z instalacją kotłową - rura DN25, montaż zaworów zwrotnych antyskażeniowy oraz filtr siatkowy. Zamontować również wodomierze, zawory oraz zmiękczacz wody. Przewody instalacji kotłowej wykonać z rur stalowych, przejścia przez przegrody konstrukcyjne prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym o odporności ogniowej 120 minut. Rury należy zaizolować izolacjątermiczną o max temp. Pracy 135 oC. Nawiew kotłowni - w istniejącym miejscu - sprawdzić działanie wentylacji i wymienić kratki w kotłowni. Zasilanie kotłów paliwem gazowym - z istniejącego punktu pomiarowego z istniejącego punktu pomiarowego gazu - w piwnicy obiektu. Zainstalować należy kurek odcinający dopływ gazu i filtr gazowy. Instalacja gazu wewnątrz obiektu natynkowo z rur stalowych czarnych bez szwu, przejścia przez przegrody konstrukcyjne - w rurach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym o odporności ogniowej 60 minut. Rury gazowe pomalować na kolor żółty. W pomieszczeniu kotłowni zamontować urządzenia sygnalizacyjno - odcinające dopływ gazu (detektor gzu, sygnalizator akustyczno - optyczny, moduł alarmowy, pełnoprzelotowy zawór klapowy). Instalacja c.o Wykonanie nowej instalacji wewnętrznej c.o. z zastosowaniem grzejników płytowych z podłączeniem bocznym. Przewody instalacji wykonać z rur miedzianych. W strefach nieogrzewanych (kotłownia, piwnica lokatorów, kanał Sali gimnastycznej oraz podejścia do grzejników na auli) - instalację zaizolować. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Grzejniki wyposażyć w zawory nastawne termostatyczne (wersja wzmocniona - odporna na wandalizm, kradzieże lub manipulowanie przez osoby nieuprawnione) oraz zawory powrotne. Zasilanie i powrót rozdzielaczy c.o. z kotła wyposażyc w termometr orz manometr umożliwiający odczyt parametrów pracy instalacji. Zasilanie kotłowni - wykonać zgodnie z DTR do urządzeń. W pomieszczeniu kotłowni zapewnić oświetlenie o natężeniu min. 50Lx. Rozdzielnice elektryczną zamontować w miejscu widocznym, łatwo dostępnym, zaopatrzyć wyłącznik głóóny, zabezpieczenie główne wszystkich odbiorników energii. Zasilanie rozdzielnicy - z tablicy głównej budynku. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna budynku - izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych dyspersyjną masą asfaltowo - kauczukową - izolację termiczną ścian fundamentowych do głębokości strefy przemarzania styropianem do ociepleń ścian w gruncie o grubości 8 cm. - izolację termiczną stropu nad salą gimnastyczną wełną mineralną gr. 20 cm (zmiana w stosunku do przedmiaru) z zastosowaniem folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej wraz z ułożeniem płyt OSB gr 25 mm. - izolację ścian części budynku dydaktycznego styropianem grubości 14 cm. wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.10-6, 45.33.00.00-9, 45.33.11.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 35 000,00 - PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia: 1) oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, wykonał co najmniej 2 zadania w zakresie budowy lub wymiany i instalacji gazowych kotłów c.o. oraz termomodernizacji obiektów o wartości brutto nie mniejszej niż 1 200 000,00 zł każde oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz powinien zawierać co najmniej rodzaj i wartość robót budowlanych oraz daty i miejsce ich wykonania. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dopuszcza się oddzielne dokumentowanie doświadczenia w zakresie robót. 3) dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien dysponować wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje dysponowanie: co najmniej 1 osobą przewidzianą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa b) co najmniej 1 osobą przewidzianą na stanowisko kierownika robót w branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa c) co najmniej 1 osobą przewidzianą na stanowisko kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor Biuro Obsługi Klienta (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Załączniki:

Spis treści

1.Opis przedmiotu zamówienia.

2. SIWZ – instrukcja dla wykonawców.

3. SIWZ – formularz ofertowy

4.  SIWZ – wzór umowy

INSTALACJE

1) Projekt budowlany przebudowy kotłowni instalacji c.o. Jawor.

2) Projekt wykonawczy przebudowy kotłowni i instalacji c.o. Jawor.

3) PRZEDMIAR

4) STWIOR

TERMOMODERNIZACJA

1) PRZEDMIAR

2) STWIOR .

3)DOCIEPLENIE

4)RYSUNKI

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Michałków Piotr
(2014-08-01 12:49:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-09-17 15:10:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki