Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie

logo

RPE. 272.8.2014

Jawor, 13.08.2014 r                               

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego.

 

Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe w  Jaworze  informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r., Nr 907. z późn. zm) unieważnia postępowanie przetargowe na „Przebudowę istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu, w określonym terminie (do dnia 13.08.2014 r. do godz. 11:00) nie złożono żadnej oferty (nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).  

Zamawiający w dniu dzisiejszym ogłosi powtórnie postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego zadania.  

 

Opublikowano w dniu, 13.08.2014 r.


 

Ogłoszenie powiązane:
 
Ogłoszenie nr 255086-2014 z dnia 2014-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie

Termin składania ofert: 2014-08-13
 
Numer ogłoszenia: 173217 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 255086 - 2014 data 30.07.2014 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, fax. 076 7290160.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania : Zakończenie: 15.11.2014.

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania : Zakończenie:  30.11.2014.

 

Opublikowano w dniu, 11.08.2014 r.

 


RPE.272.8.2014

 

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

 

na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 j.t. z późn. zm), Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie  zmiany terminu zakończenia realizacji zadania:

Dział I – Instrukcja dla Wykonawców 

1.1. Rozdział 4  otrzymuje brzmienie:

Rozdział    4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4.1.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie z dniem przejęcia placu budowy;zakończenie: do
30  listopada 2014 r.

 

DZIAŁ II – Formularz ofertowy 

1.2  Punkt 1.1) Formularza ofertowego  otrzymuje brzmienie:

1) zamówienie wykona w  terminie:  do 30 listopada 2014 r.

DZIAŁ III – Projekt umowy

1.4.   § 4 pkt 3 Projektu umowy otrzymuje brzmienie:

3. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 30 listopada 2014 r.
 

Przedmiotowa zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Opublikowano w dniu, 11.08.2014 r.


 

Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie
Numer ogłoszenia: 255086 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową o mocy 170 kW wraz z montażem instalacji solarnej w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie poprzez: - demontaż kotła olejowego oraz zbiorników olejowych wraz z ich utylizacją. - prace remontowe pomieszczenia kotłowni i pomieszczenia technicznego poprzez: uzupełnienie tynków, malowanie, licowanie ścian, ułożenie posadzki z płytek glazurowanych, wymiana ościeżnic i drzwi pożarowych, - montaż kotła gazowego wraz z osprzętem (rozdzielacze, zawory, naczynie wzbiorcze przeponowe (2 szt.) manometry (9 szt), termometry (4 szt.), układ sterowania - 1 kpl. Układ pomiaru temperatury z termometrem manometrycznym odległościowym, montaż filtra osadnikowego (2 szt.) pompy wirowe 2 szt., pompy ręczne, instalacja odprowadzenia spalin - 1 kpl. Szafkowe stacje redukcyjno - pomiarowe - 1 kpl., montaż kartek wentylacyjnych, montaż kurków gazowych, - zabezpieczenie pożarowe przejść instalacji wychodzących z kotłowni w ścianach i stropach. - naprawa schodów zewnętrznych, wymiana i malowanie balustrad schodowych, - montaż kolektorów solarnych o mocy cieplnej powyżej 5000 W wraz z oprzyrządowaniem - Instalacja gazowa zewnętrzna: przyłącze zewnętrzne do punktu pomiaru gazu na granicy działki, szafka gazowa na ścianie zewnętrznej z zaworem odcinającym i głowicą samozamykającą MAG-3. - montaż tablicy rozdzielczej wraz z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej. - montaż instalacji i oświetlenia awaryjnego - montaż awaryjnego wyłącznika prądu (na zewnątrz budynku) - izolacja cieplna przestrzeni między belkowej istniejących stropów drewnianych poddasza nieogrzewanego gr. 20 cm. wełną mineralną (na powierzchni ok. 620 m2), po wcześniejszym rozebraniu i wywiezieniem zasypki. - montaż nawietrzników podokiennych - 95 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.10-6, 45.33.00.00-9, 45.33.11.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 500,00 - PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1) oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, wykonał co najmniej 2 zadania w zakresie budowy lub wymiany i instalacji gazowych kotłów c.o. oraz instalacji solarnych o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł każde oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz powinien zawierać co najmniej rodzaj i wartość robót budowlanych oraz daty i miejsce ich wykonania. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dopuszcza się oddzielne dokumentowanie doświadczenia w zakresie robót. 3) dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien dysponować wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna dysponowanie: co najmniej 1 osobą przewidzianą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa b) co najmniej 1 osobą przewidzianą na stanowisko kierownika robót w branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa c) co najmniej 1 osobą przewidzianą na stanowisko kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: I. ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA spowodowana: a. wystąpieniem okoliczności siły wyższej, np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością lub inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące obiektywną niemożliwością prowadzenia prac, np. powódź; b. okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w materiałach przekazanych Wykonawcy - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; c. odkryciem na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, d. wykryciem instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, e. zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, Termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. II. ZMIANY OSOBOWE: a. Zmiany osób realizujących zamówienie wskazanych w załączniku nr 3 do oferty pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b. Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. c. Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych d. Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, e. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. III. INNE ZMIANY: a. Zmiana korzystne dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy); b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym; c. ustawowa zmiana podatku VAT Wszystkie postanowienia zawarte § 12 pkt. 3 stanowią listę zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy innych, niż określone w § 12 ust. 3 niniejszej umowy w sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor Biuro Obsługi Klienta - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Załączniki:

Spis treści

1.Opis przedmiotu zamówienia.

2. SIWZ – instrukcja dla wykonawców.

3. SIWZ – formularz ofertowy

4.  SIWZ – wzór umowy

5. Projekt techniczny i specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót

6. Przedmiar

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Michałków Piotr
(2014-07-30 14:56:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-08-13 14:19:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki