Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D (Legnica) w km 17+650 do km 18+570 w Wądrożu Wielkim

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 196554-2014 z dnia 2014-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zinwentaryzować oznakowanie poziome jezdni i...
Termin składania ofert: 2014-06-24


Jawor: Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D (Legnica) w km 17+650 do km 18+570 w Wądrożu Wielkim
Numer ogłoszenia: 155893 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 196554 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D (Legnica) w km 17+650 do km 18+570 w Wądrożu Wielkim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zinwentaryzować oznakowanie poziome jezdni i przejść dla pieszych do ponownego odtworzenia. W pierwszej kolejności należy przystąpić do frezowania nawierzchni jezdni z uwzględnieniem wywozu destruktu na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Zębowicach Następnie przystąpić do cięcia podłużnego nawierzchni na szerokość ok. 40 cm od linii krawężników, rozbiórki krawężników i nawierzchni chodników przewidzianych do przełożenia. Materiał rozbiórkowy zakwalifikowany do ewentualnego wykorzystania (granitowe krawężniki) należy również wywieźć na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Zębowicach. Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy oczyścić wpusty uliczne studzienki rewizyjne i odpływy kanalizacji deszczowej a następnie zniwelować ułożenie nowych krawężników z zachowaniem spadków przyszłej nawierzchni jezdni ze spadkami do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Zgodnie z ustalonymi poziomami według wykonanej niwelacji, ułożyć krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Przewidziano światło krawężnika 12 cm z obniżeniami do 2,00 cm na zjazdach. W następnej kolejności wyregulować poziom studni w jezdni i chodnikach do poziomu nawierzchni jezdni i chodników. Nawierzchnię chodnika w km 0+566 do 0+629 i w km 0+ 630 do 0+657 rozebrać i ponownie ułożyć z uzupełnieniem podbudowy, natomiast nawierzchnię chodnika w km 0+622 do 0+689 należy rozebrać i ułożyć z nowej kostki betonowej. Następnie uzupełnić podbudowę wzdłuż krawężników i dokonać naprawy jezdni nowymi warstwami z asfaltobetonu : warstwa wiążąca o grubości 4,00 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4,00 cm. Na zjazdach układać jedną warstwę ścieralną o grubości 4,00 cm. Odtworzyć poziome oznakowanie jezdni. i przejść dla pieszych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.23-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE COM-D, ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 542667,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 644221,47
 • Oferta z najniższą ceną: 644221,47 / Oferta z najwyższą ceną: 732842,49
 • Waluta: PLN.

 

 


 

Jawor, dnia 01 lipca 2014 r

 

RPE  272.7.2014     
                                             

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Zgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D (Legnica) w km 17+650 do km 18+570 w Wądrożu Wielkim”  dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty (cena)

 

Ocena (liczba pkt)

Uzasadnienie

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE
I HANDLOWE „COM-D”
ul. Poniatowskiego 25,
59-400 Jawor

cena

100

Najkorzystniejsza  oferta

2.

ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWY DRÓG
I MOSTÓW Sp. Z O.O.
ul. Częstochowska 12,
58-100 Świdnica

cena

94,99

Oferta nie jest najkorzystniejszą   ofertą

3.

 

Firma Budowlana
„FOBIS” sp. z o.o
Ul. Przemysłowa 3,
59-300 Lubin

cena

87,91

Oferta nie jest najkorzystniejszą   ofertą

 

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 1 :

Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjnego i Handlowego
„COM-D” sp. z o.o.,

59-400 Jawor, ul. Poniatowskiego 25

 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy.

Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  może nastąpić  po terminie, o którym mowa z art. 94 ust. 1 pkt  2 ustawy, tj. po 06.07.2014 r.

 

Opublikowano, w dniu 01.07.2014 r.


 Jawor, 17.06.2014 r.

RPE.272.7.2014

 

Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D w km 17+650 do km 18+570 w Wądrożu Wielkim”

 

Na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013.907 z późn. zm.), Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Traci moc załącznik - SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  - opublikowany w dniu 10.06.2014 r.

2. Wprowadza się Aktualny załącznik - SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW -AKTUALNY  

Przedmiotowa zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 


 

Jawor: Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D (Legnica) w km 17+650 do km 18+570 w Wądrożu Wielkim

Numer ogłoszenia: 196554 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D (Legnica) w km 17+650 do km 18+570 w Wądrożu Wielkim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Jaworze projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zinwentaryzować oznakowanie poziome jezdni i przejść dla pieszych do ponownego odtworzenia. W pierwszej kolejności należy przystąpić do frezowania nawierzchni jezdni z uwzględnieniem wywozu destruktu na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Zębowicach Następnie przystąpić do cięcia podłużnego nawierzchni na szerokość ok. 40 cm od linii krawężników, rozbiórki krawężników i nawierzchni chodników przewidzianych do przełożenia. Materiał rozbiórkowy zakwalifikowany do ewentualnego wykorzystania (granitowe krawężniki) należy również wywieźć na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Zębowicach. Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy oczyścić wpusty uliczne studzienki rewizyjne i odpływy kanalizacji deszczowej a następnie zniwelować ułożenie nowych krawężników z zachowaniem spadków przyszłej nawierzchni jezdni ze spadkami do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Zgodnie z ustalonymi poziomami według wykonanej niwelacji, ułożyć krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Przewidziano światło krawężnika 12 cm z obniżeniami do 2,00 cm na zjazdach. W następnej kolejności wyregulować poziom studni w jezdni i chodnikach do poziomu nawierzchni jezdni i chodników. Nawierzchnię chodnika w km 0+566 do 0+629 i w km 0+ 630 do 0+657 rozebrać i ponownie ułożyć z uzupełnieniem podbudowy, natomiast nawierzchnię chodnika w km 0+622 do 0+689 należy rozebrać i ułożyć z nowej kostki betonowej. Następnie uzupełnić podbudowę wzdłuż krawężników i dokonać naprawy jezdni nowymi warstwami z asfaltobetonu : warstwa wiążąca o grubości 4,00 cm oraz warstwa ścieralna o grubości 4,00 cm. Na zjazdach układać jedną warstwę ścieralną o grubości 4,00 cm. Odtworzyć poziome oznakowanie jezdni. i przejść dla pieszych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.23-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2014.
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000 - PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia: 1) oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy chodników co najmniej 2 robót budowlanych (tj. różnych zamówień realizowanych w oparciu o trzy odrębne umowy) o łącznej wartości każda min. 600.000,- zł brutto (sześćset tysięcy złotych brutto). Wykaz powinien zawierać co najmniej rodzaj i wartość robót budowlanych oraz daty i miejsce ich wykonania. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dopuszcza się oddzielne dokumentowanie doświadczenia w zakresie robót drogowych. 3) dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca winien dysponować wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będący członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
   

SEKCJA IV: PROCEDURA
 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: I. ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA spowodowana: a. wystąpieniem okoliczności siły wyższej, np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością lub inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące obiektywną niemożliwością prowadzenia prac, np. powódź; b. okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w materiałach przekazanych Wykonawcy - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; c. odkryciem na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, d. wykryciem instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, e. zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, Termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. II. ZMIANY OSOBOWE: a. Zmiany osób realizujących zamówienie wskazanych w załączniku nr 3 do oferty pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b. Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. c. Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych d. Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, e. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. III. INNE ZMIANY: a. Zmiana korzystne dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy); b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym; c. zmiana ustawowej stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor Biuro Obsługi Klienta - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:


- SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - nieaktualne

- SWIZ - FORMULARZ OFERTOWY

- SIWZ – WZÓR UMOWY

PROJEKT TECHNICZNY:

- CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- PRZEBIEG DROGI
 
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT - DROGA

PRZEDMIAR
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-06-10 15:01:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-07-17 13:51:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki