Powtórzony przetarg - Przebudowa drogi nr 2176D (Legnickie Pole) granica powiatu - Godziszowa - Jawor od km 10+900 do 16+300

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 116703-2014 z dnia 2014-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa w granicach istniejącego pasa drogi nr 2176D, jezdni i pobocza ulicy Słowackiego w mieście Jawor od ul. Kuzienniczej do granicy miasta, oraz odcinka drugiego tej samej drogi powiatowej nr 2176D przez...
Termin składania ofert: 2014-06-13


Jawor: Przebudowa drogi nr 2176D (Legnickie Pole) granica powiatu - Godziszowa - Jawor od km 10+900 do 16+300

Numer ogłoszenia: 216478 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 116703 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi nr 2176D (Legnickie Pole) granica powiatu - Godziszowa - Jawor od km 10+900 do 16+300.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa w granicach istniejącego pasa drogi nr 2176D, jezdni i pobocza ulicy Słowackiego w mieście Jawor od ul. Kuzienniczej do granicy miasta, oraz odcinka drugiego tej samej drogi powiatowej nr 2176D przez wieś Godziszowa od początku wioski do granicy powiatu. W zakres robót drogowych na odcinku 0+000 do 1+765,72 wchodzi: Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 0+000 do km 1+765,72 poprzez : - regulację studzienek i wpustów ulicznych, - remont przepustów pod zjazdami - przepusty rurowe PCV o średnicy 40 cm - frezowanie nawierzchni jezdni. - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m2 - ułożenie warstwy ścieralnej na całym odcinku jezdni. - ułożenie oporników betonowych oraz obrzeży wzdłuż ulicy Słowackiego - strona lewa, - korytowanie i podbudowa pod utwardzenie pobocza, strona lewa od końca ścieżki pieszo-rowerowej do ostatniego wejścia na teren działek o jednolitej szerokości 1,5 m w świetle między opornikiem a obrzeżem (zmiana szerokości w stosunku do projektu), - wyrównanie do poziomu poszerzonego pobocza istniejących zatok parkingowych (strona lewa) i ułożenie warstwy z asfalto-betonu gr. 3 cm - wyrównanie i zgęszczenie poboczy z uzupełnieniem - materiał kliniec kamienny 0-31,5 terenu między utwardzonym poboczem asfaltowym a rowem (strona lewa) (konsekwencja ujednolicenia szerokości pobocza utwardzonego asfaltem) - plantowanie i zgęszczenie poboczy z uzupełnieniem - materiał kliniec kamienny 0-31,5 na odcinku w km 0+288 do 1+765,72 - strona prawa - oczyszczenie wpustów ulicznych i przyłączy do kanalizacji deszczowej. - oznakowanie przejść dla pieszych oraz wykonanie oznakowania i innych elementów - zgodnie z projektem. W zakres robót drogowych na odcinku 3+649 do km 5+590 Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 4+600 do km 5+590 poprzez : - oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm każda, - wyprofilowanie poboczy mieszanką mineralną 0-31,5 - utwardzenie wjazdów na posesję z mieszanek mineralno-bitumicznych - ułożenie krawężników betonowych o wym.15X30 cm na ławach betonowych na dł. 1000 m - strona prawa -oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przyłączeniami do kanalizacji deszczowej. Przebudowa chodnika w km 0+000 do + 0+288 Chodnik, ścieżka rowerowa i stanowiska postojowe - strona lewa - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - rozebranie krawężników kamiennych; - rozebranie obrzeży trawnikowych - rozebranie chodników z płyt betonowych - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - profilowanie i zagęszczanie podłoża - ułożenie obrzeży trawnikowych i chodnikowych - ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 cm (na zjazdach 8 cm) - ułożenie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej (w kolorze czerwonym) gr. 6 cm. (na zjazdach 8 cm.). - warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm-ścieżka rowerowa + stanowiska postojowe - warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie -chodnik; - warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie ; - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych -chodnik + ścieżka rowerowa - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych- jezdnia (warstwa wyrównawcza i ścieralna) - stanowiska postojowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm - krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm - krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - ścieki z elementów betonowych gr. 10 cm - przeniesienie tablicy drogowskazowej z fundamentowaniem w miejsce wskazane przez inwestora. Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany wykonawczy; przedmiar nie jest elementem wiążącym lecz wyłącznie pomocniczym. Roboty należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Jaworskiego projektem czasowej organizacji ruchu. Wykonanie i zatwierdzenie projektu należy do Wykonawcy robót. UWAGA: Kilometraż drogi podano zgodnie z projektem technicznym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.00-1, 45.23.33.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE COM-D, ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2045076,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2047000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 2047000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2524003,83
 • Waluta: PLN.

       

Opublikowano dnia, 27.06.2014 r.

 


    Jawor, dnia 18.06.2014 roku

 

RPE  272.6.2014                                                                      

                                                                     

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - Przebudowa drogi nr 2176D (Legnickie Pole) granica powiatu - Godziszowa - Jawor od km 10+900 do 16+300. dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów

Uwagi

1

ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG
I MOSTÓW Sp. Z O.O.
ul. Częstochowska 12,
58-100 Świdnica

95,43

-

2.

HEILIT+WOERNER sp. Z o.o.
Wysoka, ul. Lipowa 5 a
52-200 Wrocław

81,10

-

3.

Firma Budowlana
„FOBIS” sp. z o.o
ul. Przemysłowa 3,
59-300 Lubin

88,52

-

4.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE „COM-D”
ul. Poniatowskiego 25,
59-400 Jawor

 

100

Najkorzystniejsza
oferta

 

 

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 4 :

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” sp. z o.o.,
59-400 Jawor, ul. Poniatowskiego 25

 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy.

Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  może nastąpić  po terminie, o którym mowa z art. 94 ust. 1 pkt  2 ustawy, tj. po 24.06.2014 r.     

                                     

Opublikowano dnia 18.06.2014 r.

 


 

Jawor, 10.06.2014


RPE.272. 6 .2014ODPOWIEDZI NA PYTANIA


Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: Przebudowa drogi nr 2176D (Legnickie Pole) granica powiatu – Godziszowa – Jawor od km 10+900 do 16+300” wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ
 

Dot. odcinka od km 0+000 do km 1+765,72

 

Pytanie 1

Po wizji lokalnej na budowie, parking zlokalizowany po lewej stronie drogi w km około od 1+130 do km 1+230  ma na całej długości jednakową szerokość, natomiast na projekcie (plan zagospodarowania przestrzennego rysunek 3.2) ma kształt nieregularny.
Jaki ma być ostateczny kształt parkingu?

Odpowiedź 1:  kształt parkingu – zgodnie ze stanem faktycznym – bez naruszania zieleni (drzew)


Pytanie 2

Czy na w/w odcinku należy sfrezować jezdnię na całej jej długości i szerokości?

Odpowiedź 2  Nie, frezowanie należy przewidzieć na odcinku 0+000 do 0+365,74 ,


Pytanie 3

Na projektowym planie zagospodarowania przestrzennego pokazano zjazdy indywidualne, na których nawierzchnia wykonana jest z kostki betonowej (rysunek nr 6 wzór układania kostki) natomiast w projekcie budowlanym wykonawczym punkt 3.3 projektuje się konstrukcję nawierzchni zjazdów indywidualnych z asfaltobetonu grubości 4 cmi podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 15cm.        
Która konstrukcja jest prawidłowa?

Odpowiedź 3: Nawierzchnia zjazdów poza terenem zabudowanym – z asfaltobetonu. Zjazdy z kostki brukowanej pierwotnie przewidziane były przy realizacji zadania dotyczącego remontu chodnika po stronie prawej (nie objęte jest to niniejszym postępowaniem).


Pytanie 4

Na przekroju konstrukcyjnym rysunek 5.3 konstrukcja pobocza utwardzonego od km 0+255,62 do km 1+667,83 składa się z następujących warstw:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6cm

- podbudowa z kruszywa łamanego0-31,5mm grubości 25cm

- podsypka piaskowa o grubości 10cm

Natomiast w projekcie budowlanym wykonawczym pkt 3.2 konstrukcja składa się z:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6cm

- podbudowa z kruszywa łamanego0-31,5mm grubości 15cm

- podsypka piaskowa o grubości 10cm

Która konstrukcja jest prawidłowa?

Odpowiedź 4: zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym – opublikowanym w dniu 04.06.2014 r.

 

Dot. odcinka od km 3+649 do km 5+590

Pytanie 5

Na projektowanym planie zagospodarowania przestrzennego rysunek 3.1 wokół wysepek pokazana jest krawędź jezdni. Natomiast w projekcie budowlanym wykonawczym pkt 3.1 obramowanie wysepek projektuje się z krawężników wysypkowych.

Czy obramowanie wysepek należy wykonać z krawężników wysypkowych?

Odpowiedź 5 : Tak – wykonać z krawężników wysepkowych.


Pytanie 6

Na odcinku od km 3+685 do km 4+813 strona prawa projektuje się krawężnik betonowy 15x30 wystający. Po wizji lokalnej na budowie stwierdzamy, iż w/w lokalizacji na dzień dzisiejszy istnieje krawężnik, który jest w złym stanie technicznym. W opisie technicznym zamówienia jest uwzględniony demontaż i wywóz tego krawężnika.

Czy zdemontowany krawężnik należy wywieść na wysypisko odpadów czy przekazać inwestorowi?

Odpowiedź 6: Zdemontowany krawężnik należy przekazać protokołem do Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze, zs w Zębowicach.


Pytanie 7

W km 4+800 po lewej stronie na dzień dzisiejszy istnieje zjazd. Wg projektowanego planu zagospodarowania rysunek 3.3 zjazd ten nie został uwzględniony.

Czy należy wykonać w/w zjazd?

Odpowiedź 7: Tak


Pytanie 8

W km 4+800 fragment lewej strony jezdni na długości około 30 cm i szerokości około 1-1,20m wykonany jest z kostki brukowej kamiennej. Wg projektu na istniejącej drodze należy wykonać nawierzchnię asfaltową w dwóch warstwach o łącznej grubości 8cm.

Czy fragment w/w nawierzchni z kostki kamiennej należy rozebrać i uzupełnić podbudowę kruszywem?

Odpowiedź 8: Należy przewidzieć rozebranie istniejącej kostki na odcinku ok. 30 m, uzupełnienie kruszywem, ułożenie masy asfaltowej.


Pytanie 9

Wg projektu budowlanego wykonawczego na całym, przedmiotowym odcinku, nawierzchnia zjazdów indywidualnych ma być wykonana z asfaltobetonu grubości 3 cm i podbudowy z kruszywa grubości 5 m, natomiast po wizji lokalnej na budowie:

- zjazd w km 3+871,24 strona lewa wykonany jest z kostki granitowej

- zjazd w km 3+866,79 strona prawa o nawierzchni kamienia nieregularnego

- zjazd w km 4+197 strona lewa wykonany jest z kostki granitowej na długości ok. 30mb.

Skoro niweleta drogi będzie podniesiona o 8cm, czy powyższe zjazdy mają być odtworzone do stanu pierwotnego, czy wykonane z masy mineralno-bitumicznej?

Odpowiedź 9: Zjazdy indywidualne (ułożone przez mieszkańców) należy pozostawić, uwzględnić przełożenie kostki do poziomu nowej nawierzchni jezdni.


Pytanie 10

Po wizji lokalnej na budowie stwierdzamy, iż w projektowanym planie zagospodarowania nie ma istniejących zjazdów w poniższych lokalizacjach:

- 3+900 strona prawa

-4+146 strona lewa (nawierzchnia z kamienia nieregularnego o szerokości ok. 15mb – wjazd i dojście do furtki)

- 4+177 strona lewa ( nawierzchnia z kamienia nieregularnego)

- 4+180 strona prawa

-4+300 strona prawa

-4+530 strona prawa

-4+600 strona lewa (nawierzchnia z kostki granitowej)

- 5+068 strona lewa (nawierzchnia z kostki granitowej)

- 5+110 strona lewa

Czy zamawiający planuje odtworzenie tych zjazdów, czy zjazdy te, nie są objęte zamówieniem?

Odpowiedź 10: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9, pozostałe zjazdy uwzględnić w cenie oferty.

2. Ponadto zamawiający informuje, że w związku z uzupełnieniem SIWZ o załącznik - PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY opublikowanym w dniu w dniu 04.06.2014 r., wycofuje się  następujące załączniki opublikowane w dniu 30.05.2014 r.  :

Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 0+000 do km 1+765,72

Plan sytuacyjny orientacyjny – rys 1

Plan sytuacyjny istniejący – rys 2

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-1

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-2

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-3

Przekrój normalny – rys 4-1

Przekrój normalny – rys 4-2

Przekrój normalny – rys 4-3

Przekrój konstrukcyjny – rys 5

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-2

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-3

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-4

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-5

3. Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę w projekcie budowlanym – wykonawczym:

Rezygnuje się z opornika betonowego 12x25 cm. Zaprojektowanego do ułożenia pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem w km 0+000 do km 0+288,62. Ujednolica się jednocześnie warstwy podbudowy z warstwą odsączającą z pisku gr,. 8 cm.

 

Opublikowano w dniu 10.06.2014 r.

 


 

Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: powtórzonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Przebudowa drogi nr 2176D (Legnickie Pole) granica powiatu - Godziszowa - Jawor od km 10+900 do 16+300

 

Na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje o zmianie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Uzupełnia się SIWZ o załącznik  - PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

2. Mając na uwadze oczywistą omyłkę zawartą w przedmiarze robót, przyjmuje się  następujący zapis: 

W przedmiarze robót dla Odtworzenia nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 0+000 do km 1+765,72 w poz. 5.7 widnieje zapis: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką bitumiczną mineralno-asfaltową w ilości 100kg/m² - 53,37t.

W celu prawidłowego określenia wartości tego elementu, do wyliczeń należy przyjąć:

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką bitumiczną mineralno- asfaltową w ilości 75 kg/ m² (zmiana w stosunku do projektu budowlanego wykonawczego)dla całej powierzchni jezdni i tak wyliczoną ilość mieszanki uwzględnić w cenie oferty.

Podana w przedmiarze ilość mieszanki  jest oczywistym błędem.

Przedmiotowa zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 


 

Jawor: Przebudowa drogi nr 2176D (Legnickie Pole) granica powiatu - Godziszowa - Jawor od km 10+900 do 16+300

Numer ogłoszenia: 116703 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl; http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi nr 2176D (Legnickie Pole) granica powiatu - Godziszowa - Jawor od km 10+900 do 16+300.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa w granicach istniejącego pasa drogi  nr 2176D, jezdni i pobocza ulicy Słowackiego w mieście Jawor od ul. Kuzienniczej do granicy miasta, oraz odcinka drugiego tej samej drogi powiatowej nr 2176D przez wieś Godziszowa od początku wioski do granicy powiatu. W zakres robót drogowych na odcinku 0+000 do 1+765,72 wchodzi: Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 0+000 do km 1+765,72 poprzez : - regulację studzienek i wpustów ulicznych, - remont przepustów pod zjazdami - przepusty rurowe PCV o średnicy 40 cm - frezowanie nawierzchni jezdni. - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m2 - ułożenie warstwy ścieralnej na całym odcinku jezdni. - ułożenie oporników betonowych oraz obrzeży wzdłuż ulicy Słowackiego - strona lewa, - korytowanie i podbudowa pod utwardzenie pobocza, strona lewa od końca ścieżki pieszo-rowerowej do ostatniego wejścia na teren działek o jednolitej szerokości 1,5 m w świetle między opornikiem a obrzeżem (zmiana szerokości w stosunku do projektu), - wyrównanie do poziomu poszerzonego pobocza istniejących zatok parkingowych (strona lewa) i ułożenie warstwy z asfalto-betonu gr. 3 cm - wyrównanie i zgęszczenie poboczy z uzupełnieniem - materiał kliniec kamienny 0-31,5 terenu między utwardzonym poboczem asfaltowym a rowem (strona lewa) (konsekwencja ujednolicenia szerokości pobocza utwardzonego asfaltem) - plantowanie i zgęszczenie poboczy z uzupełnieniem - materiał kliniec kamienny 0-31,5 na odcinku w km 0+288 do 1+765,72 - strona prawa - oczyszczenie wpustów ulicznych i przyłączy do kanalizacji deszczowej. - oznakowanie przejść dla pieszych oraz wykonanie oznakowania i innych elementów - zgodnie z projektem. W zakres robót drogowych na odcinku 3+649 do km 5+590 Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 4+600 do km 5+590 poprzez : - oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm każda, - wyprofilowanie poboczy mieszanką mineralną 0-31,5 - utwardzenie wjazdów na posesję z mieszanek mineralno-bitumicznych - ułożenie krawężników betonowych o wym.15X30 cm na ławach betonowych na dł. 1000 m - strona prawa -oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przyłączeniami do kanalizacji deszczowej. Przebudowa chodnika w km 0+000 do + 0+288 Chodnik, ścieżka rowerowa i stanowiska postojowe - strona lewa - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - rozebranie krawężników kamiennych; - rozebranie obrzeży trawnikowych - rozebranie chodników z płyt betonowych - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - profilowanie i zagęszczanie podłoża - ułożenie obrzeży trawnikowych i chodnikowych - ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 cm (na zjazdach 8 cm) - ułożenie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej (w kolorze czerwonym) gr. 6 cm. (na zjazdach 8 cm.). - warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm-ścieżka rowerowa + stanowiska postojowe - warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie -chodnik; - warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie ; - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych -chodnik + ścieżka rowerowa - nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych- jezdnia (warstwa wyrównawcza i ścieralna) - stanowiska postojowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm - krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm - krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - ścieki z elementów betonowych gr. 10 cm - przeniesienie tablicy drogowskazowej z fundamentowaniem w miejsce wskazane przez inwestora. Szczegółowy zakres prac określa projekt budowlany wykonawczy; przedmiar nie jest elementem wiążącym lecz wyłącznie pomocniczym. Roboty należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Jaworskiego projektem czasowej organizacji ruchu. Wykonanie i zatwierdzenie projektu należy do Wykonawcy robót. UWAGA: Kilometraż drogi podano zgodnie z projektem technicznym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.00-1, 45.23.33.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25 000 - PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia: 1) oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego
okresu prowadzenia działalności, robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy dróg wraz z chodnikami co najmniej 2 robót budowlanych (tj. różnych zamówień realizowanych w oparciu o dwie odrębne umowy) o łącznej wartości min. 1.700.000,- zł brutto (jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100 brutto). Wykaz powinien zawierać co najmniej rodzaj i wartość robót
budowlanych oraz daty i miejsce ich wykonania. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dopuszcza się oddzielne dokumentowanie doświadczenia w zakresie robót drogowych. 3) dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
   
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 
   
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
   
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
   
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: ZMIANA TERMINU

REALIZACJI ZAMÓWIENIA spowodowana: 1. wystąpieniem okoliczności siły wyższej,  np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością lub inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące obiektywną niemożliwością prowadzenia prac, np. powódź; 2. okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w materiałach przekazanych Wykonawcy - nie ujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 3. odkryciem na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i  historycznym, 4. wykryciem instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, 5. zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, Termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody.

ZMIANY OSOBOWE: 1. Zmiany osób realizujących zamówienie wskazanych w załączniku nr 3 do oferty pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 2.
Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3. Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych 4. Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, 5. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu
wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. INNE ZMIANY: 1. Zmiana korzystna dla Zamawiającego (np.: powodująca skrócenie terminu realizacji umowy); 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym; 3. Zmiana ustawowej stawki podatku VAT Wszystkie powyższe postanowienia stanowią listę zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest pisemnie poinformować Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul.Wrocławska 26 59-400 Jawor.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul.Wrocławska 26 59-400 Jawor Biuro Obsługi Klienta - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),  które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIKI:

- SPIS TREŚCI:

- SIWZ: (Instrukcja dla wykonawców)

- Opis przedmiotu zamówienia

- FORMULARZ OFERTOWY

- WZÓR UMOWY

 
Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 0+000 do km 1+765,72

 

Plan sytuacyjny orientacyjny – rys 1

Plan sytuacyjny istniejący – rys 2

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-1

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-2

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-3

Przekrój normalny – rys 4-1

Przekrój normalny – rys 4-2

Przekrój normalny – rys 4-3

Przekrój konstrukcyjny – rys 5

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-2

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-3

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-4

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-5

2. Przedmiar robót


Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 3+649 do km 5+590

1. Projekt Budowlany

Plan sytuacyjny orientacyjny – rys 1

Plan sytuacyjny istniejący – rys 2

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-1

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-2

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-3

Plan zagospodarowania projektu - rys 3-4

Przekrój normalny - rys. 4

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-1

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-2

2. Przedmiar robótPrzebudowa chodnika w km 0+000 do + 0+288 (Chodnik, ścieżka rowerowa i stanowiska postojowe - strona lewa)

1. Projekt Budowlany

Plan sytuacyjny orientacyjny – rys 1

Plan sytuacyjny istniejący – rys 2

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3

Plan zagospodarowania projektowany - rys. 3-1

Przekrój normalny – rys 4

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-1

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-2

Wzór układania kostki – rys 6

2. Przedmiar robót

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-05-30 12:40:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-06-27 15:34:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki