Przebudowa drogi nr 2176D (Legnickie Pole) granica powiatu - Godziszowa - Jawor od km 10+900 do 16+300

ARCHIWUM

 

Jawor, 26 maja 2014 r.

RPE.272.5.2014

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający – Powiat Jaworski Starostwo Powiatowe w Jaworze, działając na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2013.907 z p.zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:  Przebudowa drogi na 2175D (Legnickie Pole) granica powiatu – Godziszowa – Jawor od km 10+900 do 16+300”.

 

u z a s a d n i e n  i e:

 

Stosownie do art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zmawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Na podstawie art.86 ust.3 ustawy PZP Zamawiający, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 1 700 000, 00 zł. Podczas sesji otwarcia ofert, stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po przeprowadzonej analizie w zakresie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdza, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zmówienia do ceny z najniższą ofertą.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, złożone przez:

 1. Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., ul. Częstochowska 12; 58-100 Świdnica – cena brutto – 2 006 785,25 zł.
 2. Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor – cena brutto 2 044 829,54 zł.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 26 ust.3 ustawy PZP, wezwanie do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw nie będzie konieczne, gdy nawet mimo uzupełnienia postępowanie musiałoby być unieważnione, tj. wystąpiłaby którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 93 ust 1 ustawy PZP.

W sytuacji gdy zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, wymienione w art. 93 ust 1 ustawy, które znajdują zastosowanie bez względu na prawidłowość złożonych przez Wykonawcę dokumentów nie jest celowe dokonywanie czynności  uzupełnienia dokumentów – nie ma ona wpływu na ocenę oferty. Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie jest zobowiązany do wezwania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów w sytuacji, gdy pomimo uzupełnienia wymaganych dokumentów postępowanie będzie unieważnione.

 

Opublikowano w dniu  26.05.2014 r.

 


 

Jawor, 21.05.2014 r.

RPE.272.5.2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 99189-2014 z dnia 2014-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa w granicach istniejącego pasa drogi nr 2176D, jezdni i pobocza ulicy Słowackiego w mieście Jawor od ul. Kuzienniczej do granicy miasta, oraz odcinka drugiego tej samej...
Termin składania ofert: 2014-05-22

Numer ogłoszenia: 171932 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 99189 - 2014 data 08.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, fax. 076 7290160.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2014 godzina 11:00, miejsce : Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul.Wrocławska 26; 59-400 Jawor Biuro Obsługi Klienta - parter.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2014 godzina 11:00, miejsce : Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul.Wrocławska 26; 59-400 Jawor Biuro Obsługi Klienta - parter.

 

Opublikowano w dniu 21.05.214 r.

 


 

Jawor, 21.05.2014 r.

RPE.272.5.2014

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

na podstawie art. 38 ust. 4, 4a, i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 j.t. z późn. zm) w związku z dużą ilością zadanych pytań, Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany terminu składania ofert:

Dział I – Instrukcja dla Wykonawców

1.1. Rozdział 10.14. otrzymuje brzmienie:

10.14. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, ofertę zaleca się umieścić w dwóch kopertach opieczętowanych i zaadresowanych na poniższy adres :

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26
59 – 400 Jawor

oraz opisać wg poniższego wzoru:

OFERTA NA PRZETARG

„Przebudowa drogi nr 2176D (Legnickie Pole) granica powiatu – Godziszowa - Jawor od km 10+900 do 16+300”,
Nie otwierać przed  26.05.2014 r.  godz. 1130.

Na kopertach należy zamieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku, gdy wpłynie po terminie lub zostanie wycofana.

 

1.2.  Rozdział 11 pkt. 11.4  otrzymuje brzmienie:

Rozdział 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26; 59 – 400 Jawor

(KANCELARIA OGÓLNA),

nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2014 r. do godz. 1100

 

1.2. Rozdział 11. pkt. 11.4. otrzymuje brzmienie:

11.4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.05.2014r. o godz. 1130

w siedzibie
Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26; 59 – 400 Jawor
(1 piętro, sala nr 130)

 

Opublikowano w dniu 21.05.214 r.

 


 

Jawor, 21.05.2014 r.

RPE.272.5.2014

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: Przebudowa drogi na 2175D (Legnickie Pole) granica powiatu – Godziszowa – Jawor od km 10+900 do 16+300”.

wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

1. Pytania,  które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu  21.05.2014 r. dotyczące treści SIWZ

Pytanie 1:  Dot. odcinka od 0+000 do 1+765,72
Planowane poszerzenie pobocza jest przewidziane od 0+288,62 do 1+667,83 o zmiennej szerokości od 1,5m do 2,5m. Wielkości wyliczone z tak przedstawionych danych nie są zgodne z wartościami przedstawionymi w przedmiarze robót. Ilość korytowania przewidziana na przedmiarze to 1.920m². W związku z powyższym prosimy zmienić pozycję  2.1 w kosztorysie.

Odpowiedź 1:
Ustala się jednolitą 1,5 m szerokość poszerzonego pobocza wzdłuż działek ogrodowych, dodając w zamian  wyrównanie istniejących parkingów (ok. 60m2) przy ogrodach do poziomu utwardzonego pobocza z wykonaniem  warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm.

Pytanie 2: Na przekrojach konstrukcyjnych na poszerzeniach występują warstwy:
- 10cm podsypki piaskowej
- 25cm kruszywa łamanego 0/31,5mm
- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 5cm warstwa ścieralna
W przedmiarze robót:
- za mała jest grubość korytowania
- nie ma pozycji podsypki piaskowej o grubości 10cm
- podana jest grubość podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm – 15cm, a nie jak w przekrojach 25 cm.
Proszę o podanie jakie grubości są prawidłowe.

Odpowiedź 2:
Ustala się  następujące warstwy na poszerzonych poboczach  od strony  ogrodów działkowych:
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – 15 cm
- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
-  4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Dostosować głębokość korytowania pod utwardzone pobocze z wywozem urobku do przewidywanych warstw konstrukcji pobocza oraz przewidzieć utwardzenie dalszej części pobocza między poszerzeniem z asfaltobetonu a rowem ; klińcem kamiennym 0-31,5 mm.
Przewidzieć korytowanie pod  opornik betonowy  na ławie betonowej z oporem oraz pod obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem zgodnie z projektem .

Pytanie 3: W przedmiarze podają Państwo, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką bitumiczną mineralno-asfaltową w ilości 100kg/m². Ilość wynikająca z przekrojów konstrukcyjnych to 75kg/m². Ponadto w przedmiarze robót jest podana zbyt mała ilość asfaltu. Skoro powierzchnia jezdni wynosi 9.488,13 m², to przy ilości zarówno 75kg/m² jak i 100kg/m² nie wychodzi podana w przedmiarze ilość 53,37t.

Odpowiedź 3: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką bitumiczną mineralno- asfaltową przewidzieć w ilości 75 kg/m kw. dla całej powierzchni jezdni i tak wyliczoną ilość mieszanki uwzględnić w cenie oferty. Podana w przedmiarze ilość mieszanki  jest oczywistym błędem.

Pytanie 4: W przedmiarze podana jest warstwa ścieralna o  grubości 4cm a w przekrojach konstrukcyjnych podana jest grubość 3cm. Która grubość jest prawidłowa?

Odpowiedź 4: Warstwę ścieralną  jezdni uwzględnić o grubości 4 cm z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych.

Przedmiar robót opracowany i przekazany przez Zamawiającego wraz ze SIWZ stanowi jedynie podstawę informacyjną

W związku z dokonaniem zmian w przedmiarach, zmienia się termin składania ofert na dzień : 26.05.2014 r. godz. 11:00, otwarcie ofert: 26.05.2014., godz. 11:30

 

Opublikowano w dniu 21.05.214 r.

 


 

  Jawor, 12.05.2014 r.

RPE.272.5.2014                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania:   Przebudowa drogi nr 2176D (Legnickie Pole) granica powiatu - Godziszowa - Jawor od km 10+900 do 16+300

 

Na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 j.t. z późn. zm.).), Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. W punkcie dotyczącym załączników wprowadza się następujące zmiany :

ZAŁĄCZNIKI:

A. Dla etapu : Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 0+000 do km 1+765,72

Przedmiar robót

- otrzymuje nowe brzmienie:

Zaktualizowany przedmiar robót - Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 0+000 do km 1+765,72

B. Dla etapu: Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 3+649 do km 5+590

Przedmiar robót

- otrzymuje nowe brzmienie:

Zaktualizowany przedmiar robót - Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 3+649 do km 5+590

2. W związku ze zmianą Opisu przedmiotu Zamówienia Komisja Proponuje zmienić dodatkowo :

- Opis przedmiotu zamówienia

- otrzymuje następujące brzmienie:

- Opis przedmiotu zamówienia– zaktualizowany

Przedmiotowa zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Opublikowano w dniu 12.05.214 r.


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 99189-2014 z dnia 2014-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor
Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa w granicach istniejącego pasa drogi nr 2176D, jezdni i pobocza ulicy Słowackiego w mieście Jawor od ul. Kuzienniczej do granicy miasta, oraz odcinka drugiego tej samej...
Termin składania ofert: 2014-05-22


Numer ogłoszenia: 159254 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 99189 - 2014 data 08.05.2014 r.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, fax. 076 7290160.
 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
   
 • W ogłoszeniu jest: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa w granicach istniejącego pasa drogi nr 2176D, jezdni i pobocza ulicy Słowackiego w mieście Jawor od ul. Kuzienniczej do granicy miasta, oraz odcinka drugiego tej samej drogi powiatowej nr 2176D przez wieś Godziszowa od początku wioski do granicy powiatu. W zakres robót drogowych na odcinku 0+000 do 1+765,72 wchodzi: Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 0+000 do km 1+765,72 poprzez : - regulację studzienek i wpustów ulicznych, - remont przepustów pod zjazdami - przepusty rurowe PCV o średnicy 40 cm - frezowanie nawierzchni jezdni na głębokość do 4 cm. - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 100 kg/m2 - ułożenie warstwy ścieralnej 4 cm. na całym odcinku jezdni. - ułożenie krawężników betonowych oraz obrzeży wzdłuż ulicy Słowackiego - strona lewa - plantowanie i zgęszczenie poboczy z uzupełnieniem - materiał kliniec kamienny 0-31,5 na odcinku w km 0+288 do 1+765,72 - strona prawa - oczyszczenie wpustów ulicznych i przyłączy do kanalizacji deszczowej. - oznakowanie przejść dla pieszych oraz wykonanie oznakowania i innych elementów - zgodnie z Projektem technicznym. W zakres robót drogowych na odcinku 3+649 do km 5+590 Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 4+600 do km 5+590 poprzez : - oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej do głębokości 4 cm. - ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm każda, - wyprofilowanie poboczy mieszanką mineralną 0-31,5 - utwardzenie wjazdów na posesję z mieszanek mineralno-bitumicznych - ułożenie krawężników betonowych o wym 15X30 cm na ławach betonowych n dł. 1000 m - strona prawa -oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przyłączeniami do kanalizacji deszczowej. Przebudowa chodnika w km 0+000 do + 0+288 Chodnik, ścieżka rowerowa i stanowiska postojowe - strona lewa - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - rozebranie krawężników kamiennych; - rozebranie obrzeży trawnikowych - rozebranie chodników z płyt betonowych - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - profilowanie i zagęszczanie podłoża - ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 cm (na zjazdach 8 cm) - ułożenie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej (w kolorze czerwonym) gr. 6 cm. (na zjazdach 8 cm.). - warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm-ścieżka rowerowa + stanowiska postojowe - warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.8 cm-chodnik; - warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm; - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm-chodnik + ścieżka rowerowa - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm (warstwa ścieralna) - stanowiska postojowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm - krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław - krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - Ścieki z elementów betonowych gr. 10 cm Roboty należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Jaworskiego projektem czasowej organizacji ruchu. Wykonanie i zatwierdzenie projektu należy do Wykonawcy robót. UWAGA: Kilometraż drogi podano zgodnie z projektem technicznym.
   
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa w granicach istniejącego pasa drogi nr 2176D, jezdni i pobocza ulicy Słowackiego w mieście Jawor od ul. Kuzienniczej do granicy miasta, oraz odcinka drugiego tej samej drogi powiatowej nr 2176D przez wieś Godziszowa od początku wioski do granicy powiatu. W zakres robót drogowych na odcinku 0+000 do 1+765,72 wchodzi: Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 0+000 do km 1+765,72 poprzez : - regulację studzienek i wpustów ulicznych, - remont przepustów pod zjazdami - przepusty rurowe PCV o średnicy 40 cm - frezowanie nawierzchni jezdni na głębokość do 4 cm. - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 100 kg/m2 - ułożenie warstwy ścieralnej 4 cm. na całym odcinku jezdni. - - ułożenie krawężników i oporników betonowych wzdłuż ulicy Słowackiego - strona lewa w km 0+288 do 1+765,72. - utwardzenie poboczy - strona lewa mieszanką mineralno - bitumiczną na podbudowie z kruszywa łamanego w km 0+288 do 1+765,72. - plantowanie i zgęszczenie poboczy z uzupełnieniem - materiał kliniec kamienny 0-31,5 na odcinku w km 0+288 do 1+765,72 - strona prawa - oczyszczenie wpustów ulicznych i przyłączy do kanalizacji deszczowej. - oznakowanie przejść dla pieszych oraz wykonanie oznakowania i innych elementów - zgodnie z Projektem technicznym. W zakres robót drogowych na odcinku 3+649 do km 5+590 Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 4+600 do km 5+590 poprzez : - oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej do głębokości 4 cm. - ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm każda, - wyprofilowanie poboczy mieszanką mineralną 0-31,5 - utwardzenie wjazdów na posesję z mieszanek mineralno-bitumicznych - ułożenie krawężników betonowych o wym 15X30 cm na ławach betonowych - strona prawa - wykonanie utwardzenia wjazdów na posesje z mieszanek mineralno-bitumicznych -oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przyłączeniami do kanalizacji deszczowej. Przebudowa chodnika w km 0+000 do + 0+288 Chodnik, ścieżka rowerowa i stanowiska postojowe - strona lewa - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - rozebranie krawężników kamiennych; - rozebranie obrzeży trawnikowych - rozebranie chodników z płyt betonowych - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - profilowanie i zagęszczanie podłoża - ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 cm (na zjazdach 8 cm) - ułożenie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej (w kolorze czerwonym) gr. 6 cm. (na zjazdach 8 cm.). - warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm-ścieżka rowerowa + stanowiska postojowe - warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.8 cm-chodnik; - warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm; - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm-chodnik + ścieżka rowerowa - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm (warstwa ścieralna) - stanowiska postojowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm - krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław - krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - Ścieki z elementów betonowych gr. 10 cm Roboty należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Jaworskiego projektem czasowej organizacji ruchu. Wykonanie i zatwierdzenie projektu należy do Wykonawcy robót. UWAGA: Kilometraż drogi podano zgodnie z projektem technicznym.

 

Opublikowano w dniu 12.05.214 r.


 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spjawor-bip.pbox.pl/public/


Jawor: Przebudowa drogi nr 2176D (Legnickie Pole) granica powiatu - Godziszowa - Jawor od km 10+900 do 16+300

Numer ogłoszenia: 99189 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl; http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi nr 2176D (Legnickie Pole) granica powiatu - Godziszowa - Jawor od km 10+900 do 16+300.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa w granicach istniejącego pasa drogi nr 2176D, jezdni i pobocza ulicy Słowackiego w mieście Jawor od ul. Kuzienniczej do granicy miasta, oraz odcinka drugiego tej samej drogi powiatowej nr 2176D przez wieś Godziszowa od początku wioski do granicy powiatu. W zakres robót drogowych na odcinku 0+000 do 1+765,72 wchodzi: Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 0+000 do km 1+765,72 poprzez : - regulację studzienek i wpustów ulicznych, - remont przepustów pod zjazdami - przepusty rurowe PCV o średnicy 40 cm - frezowanie nawierzchni jezdni na głębokość do 4 cm. - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 100 kg/m2 - ułożenie warstwy ścieralnej 4 cm. na całym odcinku jezdni. - ułożenie krawężników betonowych oraz obrzeży wzdłuż ulicy Słowackiego - strona lewa - plantowanie i zgęszczenie poboczy z uzupełnieniem - materiał kliniec kamienny 0-31,5 na odcinku w km 0+288 do 1+765,72 - strona prawa - oczyszczenie wpustów ulicznych i przyłączy do kanalizacji deszczowej. - oznakowanie przejść dla pieszych oraz wykonanie oznakowania i innych elementów - zgodnie z Projektem technicznym. W zakres robót drogowych na odcinku 3+649 do km 5+590 Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 4+600 do km 5+590 poprzez : - oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej do głębokości 4 cm. - ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm każda, - wyprofilowanie poboczy mieszanką mineralną 0-31,5 - utwardzenie wjazdów na posesję z mieszanek mineralno-bitumicznych - ułożenie krawężników betonowych o wym 15X30 cm na ławach betonowych n dł. 1000 m - strona prawa -oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przyłączeniami do kanalizacji deszczowej. Przebudowa chodnika w km 0+000 do + 0+288 Chodnik, ścieżka rowerowa i stanowiska postojowe - strona lewa - rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - rozebranie krawężników kamiennych; - rozebranie obrzeży trawnikowych - rozebranie chodników z płyt betonowych - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - profilowanie i zagęszczanie podłoża - ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 6 cm (na zjazdach 8 cm) - ułożenie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej (w kolorze czerwonym) gr. 6 cm. (na zjazdach 8 cm.). - warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm-ścieżka rowerowa + stanowiska postojowe - warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.8 cm-chodnik; - warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm; - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm-chodnik + ścieżka rowerowa - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 3 cm (warstwa ścieralna) - stanowiska postojowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm - krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez ław - krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - Ścieki z elementów betonowych gr. 10 cm Roboty należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Jaworskiego projektem czasowej organizacji ruchu. Wykonanie i zatwierdzenie projektu należy do Wykonawcy robót. UWAGA: Kilometraż drogi podano zgodnie z projektem technicznym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.00-1, 45.23.33.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 35 000 - PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia: 1. oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2 wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy dróg wraz z chodnikami co najmniej 2 robót budowlanych (tj. różnych zamówień realizowanych w oparciu o dwie odrębne umowy) o łącznej wartości min. 1.700.000,- zł brutto (jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100 brutto). Wykaz powinien zawierać co najmniej rodzaj i wartość robót budowlanych oraz daty i miejsce ich wykonania. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dopuszcza się oddzielne dokumentowanie doświadczenia w zakresie robót drogowych. 3. dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien dysponować wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będący członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
   

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA spowodowana: 1. wystąpieniem okoliczności siły wyższej, np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością lub inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące obiektywną niemożliwością prowadzenia prac, np. powódź; 2. okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w materiałach przekazanych Wykonawcy - nie ujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 3. odkryciem na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, 4. wykryciem instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, 5. zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, Termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. ZMIANY OSOBOWE: 1. Zmiany osób realizujących zamówienie wskazanych w załączniku nr 3 do oferty pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 2. Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3. Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych 4. Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, 5. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. INNE ZMIANY: 1. Zmiana korzystna dla Zamawiającego (np.: powodująca skrócenie terminu realizacji umowy); 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym; 3. Zmiana ustawowej stawki podatku VAT Wszystkie powyższe postanowienia stanowią listę zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor Biuro Obsługi Klienta - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja nie jest finansowana ze środków europejskich ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:

- SPIS TREŚCI

- SIWZ: (Instrukcja dla wykonawców)

- Opis przedmiotu zamówienia

- FORMULARZ OFERTOWY

- WZÓR UMOWY

 

Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 0+000 do km 1+765,72

1. Projekt Budowlany

Plan sytuacyjny orientacyjny – rys 1

Plan sytuacyjny istniejący – rys 2

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-1

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-2

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-3

Przekrój normalny – rys 4-1

Przekrój normalny – rys 4-2

Przekrój normalny – rys 4-3

Przekrój konstrukcyjny – rys 5

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-2

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-3

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-4

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-5

Wzór układania kostki – rys 6

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót

3. Przedmiar robót

Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2176D w km 3+649 do km 5+590

1. Projekt Budowlany

Plan sytuacyjny orientacyjny – rys 1

Plan sytuacyjny istniejący – rys 2

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-1

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-2

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-3

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-1

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-2

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót

3. Przedmiar robót

Przebudowa chodnika w km 0+000 do + 0+288

Chodnik, ścieżka rowerowa i stanowiska postojowe - strona lewa

1. Projekt Budowlany

Plan sytuacyjny orientacyjny – rys 1

Plan sytuacyjny istniejący – rys 2

Plan zagospodarowania projektowany – rys 3-1

Przekrój normalny – rys 4-1

Przekrój normalny – rys 4-2

Przekrój konstrukcyjny – rys 5

Przekrój konstrukcyjny – rys 5-2

Wzór układania kostki – rys 6

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót

3. Przedmiar robót

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-05-08 14:15:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-05-30 15:30:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki