☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Czwartek 22.02.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami

Do  działania z  zakresu gospodarki nieruchomościami, należy w szczególności:

 

 1. Przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu w zakresie ustalania zasad gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości.
 2. Wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa położonym na terenie Powiatu Jaworskiego, które to kompetencje na mocy art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami należą do obowiązków starostów, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
 3. Wykonywanie czynności w zakresie gospodarowania nieruchomościami, gdzie organem reprezentującym jest Skarb Państwa, zgodnie z art. 11 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.
 4. Wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem powiatowym zasobem nieruchomości, które to kompetencje na mocy art. 25b ustawy o gospodarce nieruchomościami należą do Zarządu Powiatu.
 5. Występowanie do Wojewody Dolnośląskiego o wymaganą przepisami prawa zgodę na sprzedaż, dzierżawę, najem nieruchomości Skarbu Państwa oraz na zastosowanie stosownej bonifikaty.
 6. Przeprowadzanie, z urzędu lub na wniosek podmiotu zamierzającego realizować cel publiczny, procedury wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości będących własnością prywatną.
 7. Przeprowadzanie, z urzędu lub na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego lub innej osoby czy też jednostki organizacyjnej, procedury dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości będącej własnością prywatną.
 8. Ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz za ograniczenie praw do korzystania z nieruchomości.
 9. Przeprowadzanie procedury zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości prywatnej w sytuacjach nagłych.
 10. Przeprowadzanie procedury dotyczącej zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz określenia sposobu rozliczenia z tytułu zwrotu.
 11. Realizowanie wniosków spółdzielni, związków spółdzielczych i innych osób prawnych, którym przysługuje roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa.
 12. Przeprowadzanie procedur dotyczących oddania w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad nieruchomości Skarbu Państwa, zajętych pod drogi krajowe – zgodnie z art. 223 ust.2 ustawy.
 13. Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie przejścia prawa własności gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami płynącymi w trwały zarząd regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
 14. Planowanie i realizowanie zadań wykonywanych w ramach dotacji celowej na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na czynności prawno-geodezyjne zmierzające do zwrotu działek dożywotnich i siedliskowych.
 15. Badanie stanów prawnych i ustalanie na podstawie dokumentów i zapisów w rejestrach gruntów byłych właścicieli nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych oraz przygotowywanie stosownych zaświadczeń.
 16. Realizowanie zadań w zakresie przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntu  w prawo własności.
 17. Wykonywanie czynności wynikających z prawa geodezyjnego i kartograficznego a dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu.
 18. Realizowanie zadań z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 19. Prowadzenie spraw z zakresu osadnictwa rolnego na podstawie ustaw i dekretów o ustroju rolnym i o osadnictwie.
 20. Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego oraz procedury zmierzającej do potwierdzenia prawa własności do działek siedliskowych, stanowiących po przekazaniu gospodarstw rolnych na Skarb Państwa przedmiot odrębnej własności od budynków.
 21. Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego oraz procedury zmierzającej do potwierdzenia prawa własności do działek gruntu, przydzielonych po  przekazaniu gospodarstw rolnych na Skarb Państwa, do nieodpłatnego dożywotniego użytkowania. 
 22. Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa i Powiatu Jaworskiego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-05-05 14:29:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-05-05 14:34:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 63221