Ubezpieczenie majątku i innych interesów powiatu jaworskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi z podziałem na następujące części: część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej powiatu j

Jawor, dnia 10.03.2014r.

OSO 2720.2.2011

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu  złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się  kryterium Cena łączna ubezpieczenia za część I i część II. Wykaz  i porównanie  złożonych ofert.

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Kryterium

 

Łączna liczba uzyskanych punktów

za część I

Łączna liczba uzyskanych punktów

za część I

 

1

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Krakowie, ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu,

oferta nie podlega odrzuceniu

 

 

 

Cena

 

 

100

 

 

100

2

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź.

Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu,

oferta nie podlega odrzuceniu

 

 

-----

 

 

88,56

 

 

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 1 Wykonawcy  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Viena Insurance Group Oddział w Krakowie, ul. Basztowa 1/5, 31-134 Kraków, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.   
 

Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  może nastąpić  po upływie terminu, o którym mowa z art. 94 ust. 1 pkt  2 ustawy

 

Opublikowano 10.03.2014 r. 

Jawor, dnia 26.02.2014

OSO 272.2.2014

Wykonawcy w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego  na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jaworskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm); Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ, odpowiedziach jakie udzielił.

Załącznik nr 5a do SIWZ dotyczący części I zamówienia

PYTANIE 1

Umowa generalna dla I części zamówienia- prosimy o wprowadzenie do Umowy Generalnej zapisu dającego możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku szkodowości (odszkodowania+ rezerwy do składki przypisanej) przekraczającej 50% z danego rodzaju ubezpieczenia (produktu). Dodatkowo prosimy o uporządkowanie numeracji ustępów w poszczególnych paragrafach.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

Załącznik nr 8 do SIWZ Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń

 

PYTANIE 1

Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości uwzględniających następujące informacje dla każdej szkody:

- data wypadku

-data zgłoszenia

-wartość odszkodowania

-wartość rezerwy

-przyczyna szkody

-wartość zastosowanej franszyzy i jaki rodzaj franszyzy

Oraz co po szkodzie zostało naprawione/zmienione dla poprawienia jakości /w celu wyeliminowania ograniczenia tego typu szkód?

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający przedstawił informacje które uzyskała od ubezpieczycieli i nie dysponuje bardziej szczegółowymi informacjami.

 

PYTANIE 2

Czy dane dotyczące lat poprzednich zostały uaktualnione na dzień przygotowanego zestawienia czy też są to dane pozyskane w latach ubiegłych bez ich aktualizacji?

ODPOWIEDŹ 2

Są to dane zaktualizowana na dzień przygotowania dokumentacji.

 

PYTANIE 3

Prosimy o aktualizację (szkodowość została podana na dzień 15 stycznia 2014r)

 

ODPOWIEDŹ 3

Od dnia 15.01.2014r. została zgłoszona jedna szkoda z ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przyczyna przepięcie, na którą założona rezerwa wynosi 2 800,00 zł.

 

PYTANIE 4

Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?

ODPOWIEDŹ 4

Tak.

 

PYTANIE 5

Czy w podanej ilości szkód są ujęte wszystkie szkody tzn. także ze szkodami zgłoszonymi i zamkniętymi bez wypłaty?

ODPOWIEDŹ 5

Tak.

 

PYTANIE 6

Czy w podanej ilości szkód są ujęte wszystkie szkody tzn. także szkody zarezerwowane?

ODPOWIEDŹ 6

Tak.

PYTANIE 7

Czy przygotowane zestawienie dotyczy roku kalendarzowego czy polisowego?

ODPOWIEDŹ 7

Przygotowane zestawienie dotyczy roku polisowego.

 

PYTANIE 8

Czy przygotowane zestawienie przypisuje szkody do roku wypłaty czy do roku powstania wypadku ubezpieczeniowego?

ODPOWIEDŹ 8

Przygotowane zestawienie przypisuje szkody do roku zdarzenia.

 

PYTANIE 9

Czy w ostatnich 20 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych czy występuje zagrożenie powodziowe/ podtopieniami.

ODPOWIEDŹ 9

Nie

 

 

Opublikowano dnia 26.02.2014r.

 


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 29923-2014 z dnia 2014-02-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor
3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jaworskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części: 3.1.1. Część I: Ubezpieczenie majątku i...
Termin składania ofert: 2014-02-28


Numer ogłoszenia: 37811 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 29923 - 2014 data 14.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, fax. 076 7290160.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2014 godzina 12:00.
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2014 godzina 12:00.

 

Opublikowano dnia 25.02.2014r.


Jawor, dnia 25.02.2014

OSO 272.2.2014

Wykonawcy w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego  na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jaworskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm); Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ, odpowiedziach jakie udzielił.

PYTANIE 1

Wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli dla wszystkich zadań objętych postępowaniem

Klauzula 24 miesięcznego okresu ubezpieczenia.
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy na 60 dni przed końcem okresu ubezpieczenia, umowa zostaje automatycznie wznowiona na następny roczny okres ubezpieczenia z zastosowaniem takich samych warunków. Ubezpieczający zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich informacji niezbędnych do ustalenia nowych sum ubezpieczenia oraz naliczenia składki na następny okres ubezpieczenia w terminie do 60 dni od dnia rozpoczęcia nowego okresu ubezpieczenia. Przy szkodowości powyżej 60% stawki ulegną podwyższeniu. 
Przez szkodowość rozumie się procentowy stosunek sum wypłaconych odszkodowań (ze wszystkich ubezpieczeń firmy) w okresie ubezpieczenia i rezerwy szkodowej do łącznej zapłaconej składki za ubezpieczenie firmy.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę definicji powodzi „PO” poprzez wykreślenie zapisu „spływ wód po zboczach i stokach”

 

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 3

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 100.000 zł dla szkód powstałych wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych?

 

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500.000 zł dla szkód powstałych wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

PYTANIE 4

Czy w wykazie budynków i budowli  są ujęte  budynki i budowle nieużytkowe - proszę podać które, z opisem stanu technicznego, co jest podwodem nie użytkowania, czy będą uruchomione podczas trwania ubezpieczenia lub zburzone, czy wszystkie media zostały odłączone oraz czy te obiekty są pod całodobową ochroną?

ODPOWIEDŹ 4

Budynek kotłowni Słup, budynek wartowni Słup, budynek ośrodka szkoleniowego Słup , budynek magazynowy 1,2 Słup ,w chwili obecnie jest obiektem nieużywanym, z uwagi na fakt wystawienia do sprzedaży, Media zostały odłączone, nie jest pod ochroną.

 

PYTANIE 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w treści Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń zapisu:

Ubezpieczyciel – do czasu przeprowadzenia lustracji miejsc ubezpieczenia – uznaje za wystarczające stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz przeciwpożarowe „ o ile były one sprawne na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia”

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w treści Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń powyższego zapisu.

PYTANIE 6

Czy w wykazie budynków i budowli  są ujęte  budynki i budowle nieużytkowe - proszę podać które, z opisem stanu technicznego, co jest podwodem nie użytkowania, czy będą uruchomione podczas trwania ubezpieczenia lub zburzone, czy wszystkie media zostały odłączone oraz czy te obiekty są pod całodobową ochroną?

ODPOWIEDŹ 6

Budynek kotłowni Słup, budynek wartowni Słup, budynek ośrodka szkoleniowego Słup , budynek magazynowy 1,2 Słup ,w chwili obecnie jest obiektem nieużywanym, z uwagi na fakt wystawienia do sprzedaży. Media zostały odłączone, jest tam monitoring i zabezpieczone okna oraz drzwi.

 

PYTANIE 7

Proszę o podanie według jakiej  wartości jest deklarowana wartość mienia i sprzętu elektronicznego określona w wykazach do ubezpieczenia  ?

ODPOWIEDŹ 7

Wartość deklarowana do ubezpieczenia to wartość księgowa brutto.

PYTANIE 8

Czy miejsca ubezpieczenia określone w SIWZ były zalane podczas powodzi lub podtopione.

Proszę o podanie roku powodzi, lokalizacji, którą dotknęła powódź oraz wysokości i rodzaju strat.Czy Zamawiający dopuszcza w przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu powodzi wprowadzenie limitu powadzi dla takiej lokalizacji w wysokości 1.000.000 zł?

ODPOWIEDŹ 8

Miejsca ubezpieczenia określone w SIWZ nie  były zalane podczas powodzi lub podtopione.

PYTANIE 9

Czy i w jaki sposób został rozszerzony zakres ubezpieczonej działalności, jakie są plany Zamawiającego w tym zakresie, w tym czy planuje zwiększenie kilometrażu dróg będących w jego zarządzie, czy planuje podzlecanie wykonania podmiotom zewnętrznym wykonanie niektórych zadań, typu utrzymanie zimowe dróg, utrzymanie pasa zieleni (kiedy planuje rozpisać przetarg, na jaki okres i czy na wszystkie drogi będące w zarządzaniu gminy), czy planuje inwestycje w nowe budynki, itp.

 

ODPOWIEDŹ 9

Na chwilę obecną Zamawiający nie planuje takich zmian.

 

PYTANIE 10

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości limitu na 100.000 zł w związku z zarządzaniem drogami publicznymi  oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min. 500 zł?

 

ODPOWIEDŹ 10

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 11

Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od poniższych włączeń związku zarządzaniem drogami publicznymi:

 • uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych,
 • uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych?

 

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 12

Czy Zamawiający może potwierdzić  że czyste straty finansowe objęte są ochroną tylko w zakresie odpowiedzialności za błędnie podjęte decyzje administracyjne.

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający nie potwierdza, czyste straty finansowe związane są z przedmiotem i zakresem ubezpieczenia.

 

PYTANIE 13

Czy Zamawiający dopuszcza w zmianę treści zapisów z:

„ Rozszerzenie ubezpieczenia OC Gminy o czyste straty finansowe (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych), przez które należy rozumieć szkodę niewynikającą ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej osobie trzeciej; szkoda obejmuje utratę rzeczy, w tym utratę możliwości korzystania z rzeczy i ich konsekwencje, z podlimitem 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”

Prosimy o zastosowanie klauzuli w treści jak niżej

KLAUZULA ROZSZERZAJĄCA ZAKRES UBEZPIECZENIA O SZKODY WYNIKŁE Z WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe  wynikłe z wydania wadliwej  decyzji administracyjnej.

2. Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:

a)  wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa 
b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa
c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania zastępczego lokalu zastępczego,
d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
e)wyrządzone wskutek popełnienia  przestępstwa
f)będące naruszeniem dóbr osobistych
g)spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
h) wyrządzone osobom bliskim osób objętych ubezpieczeniem

ODPOWIEDŹ 13

Nie.

 

PYTANIE 14

Czy Zamawiający udzieli informacji w sprawie przyczyn szkód ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz OC działalności w ostatnim roku 2013 za okres o zgłoszono 7 szkód  z mienia i 5 szkód z OC działalności – opisać co było przyczyną ?

Ponadto czy podana szkodowość uwzględnia franszyzy takie same jak w aktualnym SIWZ ?

 

ODPOWIEDŹ 14

W przypadku szkód w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych główna przyczyna były obfite i długotrwałe opady deszczu, w przypadku szkód z OC, były to roszczenia poszkodowanych związane z zarządzaniem drogami publicznymi.

 

PYTANIE 15

Czy Zamawiający udzieli informacji do klauzuli wyłączenia ryzyka eksploatacji , co znaczy że mienie jest należycie zabezpieczone – proszę opisać jak zabezpieczone ?

 

ODPOWIEDŹ 15

Mienie wyłączone z eksploatacji posiada zabezpieczone drzwi i okna, są odcięte media, obiekt jest monitorowany i codziennie pracownik przyjeżdża celem sprawdzenia stanu obiektu.

PYTANIE 16

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie symbolicznej składki za ZK – minimum 5 PLN

 

ODPOWIEDŹ 16

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 17

Czy Zamawiający dopuszcza przy wyrównaniu okresów ubezpieczenia OC, AC , NNW komunikacyjne rozliczenie składki na okres 360 dni

 

ODPOWIEDŹ 17

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 18

Prosimy o uzupełnienie roku produkcji dla „Pozostałych pojazdów” z Załącznika nr 6 do SIWZ

 

ODPOWIEDŹ 18

Wymagane informacje znajdują się w tabeli poniżej:

 

Lp.

Rodzaj poj.mech.

Marka i typ

 

Wart KB

rok produkcji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Jaworze

 

 

1.

kosiarka spalinowa

DYM1563

 

598,00 zł

2009r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

 

 

1.

specjalny

Patchomatic Remonter

 

323 871,90 zł

2000r.

2.

koparko-ładowarka

TO-49MD281

 

100 000,00 zł

2002r.

3.

koparko-ładowarka

New Holland LB95

 

261 683,80 zł

2006r.

4.

koparko-ładowarka

New Holland B90B

 

201 300,00 zł

2008r.

5.

maszyna drogowa

Remonter RH4000R

 

238 085,25 zł

2009r.

Zespół Szkół Agrobiznesu im. W.Witosa w Bolkowie

 

 

1.

mikrociągnik

 

3873

26 718,00 zł

2005r.

2.

przyczepa

 

3874

3 800,00 zł

2005r.

3.

kosiarka samojezdna

 

3875

4 299,99 zł

2005r.

4.

glebogryzarka

 

3876

8 320,00 zł

2005r.

5.

rozsiewnik do nawozów

 

3877

6 220,00 zł

2005r.

Dom Dziecka im. Dr. H Jordana w Kaczorowie

 

 

 

1.

kosiarka-samojezdna

 

 

   6 767,00 zł

2003r.

 

 

PYTANIE 19

Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu dotyczący:

W sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone w oparciu o wartość pojazdu będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

Aby dokonać sprzedaży własności gminy, gmina musi ogłosić przetarg tak więc zapis o pomocy TU w sprzedaży pozostałości stoi w sprzeczności z obowiązującymi gminę przepisami.

 

ODPOWIEDŹ 19

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 20

Czy zamawiający posiada własny warsztat do samolikwidacji szkód w zakresie AC

ODPOWIEDŹ 20

Zamawiający nie posiada własnego warsztatu do samolikwidacji szkód w zakresie AC.

 

 

Opublikowano dnia 25.02.2014r.

 


Jawor, dnia 25.02.2014

OSO 272.2.2014

Wykonawcy w postępowaniu

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego  na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jaworskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm); Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ, odpowiedziach jakie udzielił.

PYTANIE 1

1. Proszę o usunięcie z definicji zalania zapisu „m.in." a także szkód spowodowanych przez wodę powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody lub wprowadzenie limitu na tego rodzaju szkody w wysokości 30.000zł.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 2

2. Proszę o możliwość zmiany definicji przepięcia na: „nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi"

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 3

3. Proszę o informację czy od 1996 r. w zgłaszanych lokalizacjach wystąpiła powódź.

ODPOWIEDŹ 3

Od 1996 r. we wskazanych lokalizacjach nie wystąpiła powódź.

PYTANIE 4

4. Proszę o możliwość zmiany definicji dewastacji na:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, że:

1) ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym w niniejszej klauzuli objęte jest:

- budynek lub lokal wskazany w dokumencie ubezpieczenia i znajdujące się w nim mienie (z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz szyb)

- mienie znajdujące się na zewnątrz w tym obiekty małej architektury od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji (20% wartości ustalonego limitu dla klauzuli dewastacji)

2) Przez dewastację rozumie się umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.

3) Szkody polegające na pomalowaniu/graffiti ograniczone są do limitu 5000zł na jedno Odpowiedzialność wszystkie zdarzenia.

4) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku dewastacji ograniczona jest do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, podanego w dokumencie ubezpieczenia.

5) Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w ubezpieczonych budynkach lub lokalach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 5

5. Proszę o usunięcie zapisów dotyczących rozszerzeń OC zarządcy dróg:

- szkody powstałe wskutek zalewnia upraw i budynków wodami spływającymi z korpusu drogi

- uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dnóg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg,

- uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych,

- uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 6

6. Proszę o usunięcie klauzul przyjmujących istniejący system zabezpieczeń z katalogu klauzul obligatoryjnych.

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 7

7. Proszę o usunięcie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia OC szkód powstałych w wyniku czystej straty finansowej. Jeśli nie jest to możliwe proszę zastąpienie tego rozszerzenia zapisem:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:

a) szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,

b) szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,

c) szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,

d) szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa

2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

a) związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,

b) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,

c) wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,

d) powstałych w wyniku niewypłacalności,

e) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.  Limit odpowiedzialności 100.000zł

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 8

8. Proszę o wprowadzenie dodatkowy zapisów dotyczących zarządzania drogami: „Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są:

a) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody,

b) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzęnia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,

c) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te lie były oznakowane zgodnie z wymogami w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,

d) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi,

Ubezpieczający zobowiązuje się do:

a) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,

b) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, będącego przedmiotem ubezpieczenia,

c) usuwania zagrożeń, o których mowa w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,

d) stosowania się do aktualnie obowiązującego Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych regulacji ubezpieczającego. Niewykonanie obowiązków określonych w ust. a-d powoduje wyłączenie odpowiedzialność Ubezpieczyciela.”

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 9

9. Proszę o możliwość zmiany klauzuli automatycznego pokrycia na:

„Niniejszą klauzulą obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe i pozostałe wyposażenie oraz środki trwale i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczeń a wskutek dokonanych inwestycji, ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrora ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do _akładu ubezpieczeń i podania nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu każdego kwartału w okresie ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg. Taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie „pro rata temporis. Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia.”

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 10

10. Proszę o usunięcie zapisu dotyczącego AC: „w przypadku pojazdów nowo zakupionych - przyjmowanie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin"

ODPOWIEDŹ 10

Zapis dotyczy pojazdów nowych fabrycznie.

PYTANIE 11

11. Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów sprzętu elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe wskutek działania człowieka (do limitu w wysokości 50 000 zł r a jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia), tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora oraz błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych, indukcji.

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie powyższego zapisu.

PYTANIE 12

12. Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów zapisów: W odniesieniu do sprzętu elektronicznego o charakterze przenośnym, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje poza miejscem ubezpieczenia - zgodnie z treścią klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie powyższego zapisu.

PYTANIE 13

13. Proszę o usunięcie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia zapisu o braku konsumpcji ubezpieczenia (dotyczy wszystkich ryzyk dla których ten zapis zastosowano) i pozostawienie co jedynie w przypadku mienia ubezpieczonego od ognia i innych żywiołów ubezpieczonego w systemie sum stałych.

ODPOWIEDŹ 13

Zamawiający pozostawia zapis dotyczący braku konsumpcji sumy ubezpieczenia  jedynie w przypadku ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

PYTANIE 14

14. Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie mają zapisy odpowiednich OWU Ubezpieczyciela (Wykonawcy).

ODPOWIEDŹ 14

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami umowy „Warunki wykonania zamówienia § 6 Warunki wykonania zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz niniejsza umowa, których zapisy zawsze mają pierwszeństwo przed innymi ustaleniami i postanowieniami, oferta złożona przez Wykonawcę, dokument określający szczegółowy sposób obliczenia składki, tzn. zastosowane niezmienne stawki
i składki roczne w odniesieniu do poszczególnych składników mienia i rodzajów ubezpieczenia, a w sprawach nieuregulowanych przez te dokumenty, ogólne i szczególne warunku ubezpieczenia Wykonawcy, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.”
Przy czym Zamawiający nie może zostać pozbawiony ochrony jeśli wnioskuje o nią w przedmiocie lub zakresie ubezpieczenia.

 

PYTANIE 15

15. Proszę o zmianę zapisu w OC z „ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka" na „ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka zgodnie z uregulowaniami KC"

ODPOWIEDŹ 15

Zamawiający doprecyzowuje, że ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PYTANIE 16

16. Zapisu SIWZ zawierają informację o akceptacji przez ubezpieczyciela procedury badania dróg obowiązującą u ubezpieczonego. Proszę o przesłanie treści procedury.

ODPOWIEDŹ 16

O przeglądach okresowych dróg mówi ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach

Publicznych ( tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 260; Dz. U. z 2013r. poz.843) art. 20  ust.10., a o dokonywaniu przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych i budowli  mówi art.62 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409)

 

PYTANIE 17

17. Proszę o usuniecie z przedmiotu ubezpieczenia OC oraz AC komunikacyjnego kosiarki spalinowej, bądź potwierdzenie że jest to pojazd mechaniczny podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu CC zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundusz u Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003r.

ODPOWIEDŹ 17

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

Opublikowano dnia 25.02.2014r.

 


 

 

Jawor, dnia 20.02.2014

OSO 272.2.2014

Wykonawcy w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego  na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jaworskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm); Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ, odpowiedziach jakie udzielił.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jaworskiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi

PYTANIE 1

1/Ad. pkt. 3.3.1. Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia - prosimy o określenie progu wzrostu mienia po aktualizacji danych.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiajacy nie jest w stanie  w chwili obecnej tego stwierdzić.

PYTANIE 2

2/ Ad. pkt. 3.3.9. Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia - prosimy o dodanie zastrzeżenia, że odszkodowania będą wypłacane wraz z podatkiem VAT pod warunkiem, że suma ubezpieczenia została podana z uwzględnieniem VAT.

ODPOWIEDŹ 2

Suma ubezpieczenia została podana z uwzględnieniem podatku VAT.

 

PYTANIE 3

3/ Czy w niniejszej SIWZ w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej:

 • sumy ubezpieczenia
 • zakres ubezpieczenia
 • franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne, udziały własne są tożsame z obowiązującymi w roku ubiegłym? Jeśli jest inaczej prosimy o wskazanie różnic.

 

ODPOWIEDŹ 3

Tak.

 

PYTANIE 4

4/ Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ 4

Zgodnie z zapisami umowy „Warunki wykonania zamówienia § 6 Warunki wykonania zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz niniejsza umowa, których zapisy zawsze mają pierwszeństwo przed innymi ustaleniami i postanowieniami, oferta złożona przez Wykonawcę, dokument określający szczegółowy sposób obliczenia składki, tzn. zastosowane niezmienne stawki i składki roczne w odniesieniu do poszczególnych składników mienia i rodzajów ubezpieczenia, a w sprawach nieuregulowanych przez te dokumenty, ogólne i szczególne warunku ubezpieczenia Wykonawcy, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.” Przy czym  Zamawiający nie może zostać pozbawiony ochrony jeśli wnioskuje o nią  w przedmiocie lub zakresie ubezpieczenia. Zamawiający nie potwierdza, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie.

 

Załącznik nr 1 a do SIWZ dotyczący części I zamówienia

 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 3. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia

PYTANIE 1

1/ Prosimy o podanie wartości sieci wodno-kanalizacyjnych zgłoszonych do ubezpieczenia poza budynkami.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia sieci wodno-kanalizacyjnych poza budynkami.

PYTANIE 2

2/ Prosimy o ustalenie limitu na awarie w sieciach wodno-kanalizacyjnych poza budynkami w wysokości 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

 

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 3

3/ Dla szkód wodno-kanalizacyjnych powstałych wskutek pękania mrozowego prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli w następującej treści: „Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

 1. szkody powstałe w ubezpieczonych:
  1. urządzeniach i instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych, tryskaczowych, klimatyzacyjnych lub grzewczych,
  2. urządzeniach i armaturze sanitarnej (w tym wodomierzach),
  3. zbiornikach kotłów i bojlerów, wskutek zamarznięcia zawartej w nich wody lub innej cieczy,

 

 1. szkody powstałe wskutek zalania będące konsekwencją ww. zamarznięcia.

 

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek:

 1. braku należytej staranności w zapewnieniu ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiedniego zabezpieczenie urządzeń, instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu,
 2. w przypadku braku możliwości zapewnienia należytego ogrzewania pomieszczeń i odpowiedniego zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu (w tym w przypadku wyłączenia budynków, budowli lub lokali z eksploatacji) - nie usunięcia wody lub innej cieczy z ww. urządzeń, instalacji  i zbiorników i nie zamknięcia zaworów doprowadzających,
 3. braku regularnej kontroli stanu wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i zbiorników."

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 4

4/ Dla zalania w wyniku topnienia śniegu i/ lub lodu prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz zastrzeżenia w treści: „jeżeli do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych".
 

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 5

5/ Dla zalania w wyniku nieszczelności dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, szczelin w złączach płyt ściennych budynków oraz w wyniku niedrożności urządzeń odprowadzających opady atmosferyczne prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz zastrzeżenia w treści: „jeżeli do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych".

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 6

6/ W związku z ryzykiem opisanym w punkcie powyżej prosimy o informacje kiedy zostały przeprowadzone ostatnie remonty dachów i w jakim stanie jest stolarka okienna. Jeśli takie modernizacje zostały wykonane prosimy o informacje w których budynkach oraz podanie wartości tych budynków.

ODPOWIEDŹ 6

Remonty przeprowadzane są w miarę potrzeb, wartość remontów ujęta została już w wartości budynków.

 

PYTANIE 7

7/ Dla ryzyka przepięcia prosimy o dodanie zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 8

8/ Dla urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nieobjętego ochroną w systemie sum stałych (pkt. 3.6. Pozostały przedmiot ubezpieczenia) prosimy o podanie pełnej wartości mienia - co zostało zgłoszone w tym punkcie - asortyment.

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający co do zasady zadeklarował do ubezpieczenia mienie w systemie sum stałych, wskazane rozszeżenie ochrony ma tylko charakter interwencyjny, gdyby się okazało że jakieś składniki mienia wbrew intencji zamawiającego nie zostały podane do ubezpieczenia systemem sum stałych.

 

PYTANIE 9

9/ Dla znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, lamp, sygnalizacji świetlnej nieobjętych ochroną w systemie sum stałych (pkt. 3.7. Pozostały przedmiot ubezpieczenia) prosimy o podanie pełnej wartości mienią.

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający co do zasady zadeklarował do ubezpieczenia mienie w systemie sum stałych, wskazane rozszeżenie ochrony ma tylko charakter interwencyjny, gdyby się okazało że jakieś składniki mienia wbrew intencji zamawiającego nie zostały podane do ubezpieczenia systemem sum stałych.

 

PYTANIE 10

10/ Dla budowli nieobjętych ochroną w systemie sum stałych (pkt. 3.8. Pozostały przedmiot ubezpieczenia) prosimy o podanie pełnej wartości mienia.

 

ODPOWIEDŹ 10

Zamawiający co do zasady zadeklarował do ubezpieczenia mienie w systemie sum stałych, wskazane rozszeżenie ochrony ma tylko charakter interwencyjny, gdyby się okazało że jakieś składniki mienia wbrew intencji zamawiającego nie zostały podane do ubezpieczenia systemem sum stałych.

 

 

PYTANIE 11

11/ Jakie szkody/ w jakiej wartości zanotował Zamawiający w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia w punktach 3.6, 3.7, 3.8 Pozostałego przedmiotu ubezpieczenia w ciągu trzech ostatnich lat? Czy szkody te były likwidowane w ramach posiadanych polis ubezpieczeniowych?

ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia w punktach 3.6, 3.7, 3.8 Pozostałego przedmiotu ubezpieczenia w ciągu trzech ostatnich lat nie zanotował żadnych szkód.

 

PYTANIE 12

12/ Prosimy o przekazanie wykazu elektroniki zgłoszonej w ramach ubezpieczenia mienia z podaniem roku produkcji, jednostkowej sumy ubezpieczenia i określenia wartości ubezpieczeniowej.

ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający co do zasady zadeklarował do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w systemie sum stałych, wskazane rozszeżenie ochrony ma tylko charakter interwencyjny, gdyby się okazało że jakieś składniki mienia wbrew intencji zamawiającego nie zostały podane do ubezpieczenia systemem sum stałych.

 

PYTANIE 13

13/ Prosimy o usunięcie warunku ubezpieczenia elektroniki na mieniu od zdarzeń losowych od błędu człowieka oraz ubezpieczenie całej elektroniki przenośnej na warunkach dla sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ 13

Zamawiający wyraża zgode na wnioskowaną zmianę.

 

PYTANIE 14

14/ Dla ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o zgodę na dodanie zastrzeżenia, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

 1. których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
  1. 50 lat - dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
  2. 90 lat - dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej
 2. nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 3. użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 4. nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego" z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
 5. w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych  i wymaganych zezwoleń,
 6. wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
 7. wyłączonych z eksploatacji,
 8. położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała  w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
 9. w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2.000,00 PLN.

ODPOWIEDŹ 14

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 15

15/ Dla ryzyka dewastacji, w tym graffiti prosimy o potwierdzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, z podlimitem w wysokości 10.000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania/ graffiti.

ODPOWIEDŹ 15

Zamawiający potwierdza, ryzyko dewastacji mienia, z limitem odszkodowawczym 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, z podlimitem w wysokości 10 000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti

 

PYTANIE 16

16/ Dla kradzieży zwykłej prosimy o dodanie zastrzeżenia, że Ubezpieczający bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie Policji oraz że ww. rozszerzenie nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych,  a jedynie do pozostałego mienia i do przedmiotów znajdujących poza posesjami na których znajdują się budynki podlegające ubezpieczeniu stosownie do treści SIWZ.

ODPOWIEDŹ 16

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu , że bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą zawiadomi o tym fakcie Policję

PYTANIE 17

17/ W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w każdym odszkodowaniu.

ODPOWIEDŹ 17

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 18

18/ W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: dla ryzyka kradzieży zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń przymocowanych do budynków i budowli (ryzyko wykraczające poza definicję kradzieży z włamaniem) oraz dla kradzieży zwykłej w wysokości 10% wartości szkody; dla pozostałych szkód 500 zł w każdym odszkodowaniu.

ODPOWIEDŹ 18

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 19

19/ W ubezpieczeniu przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł w każdym odszkodowaniu.

ODPOWIEDŹ 19

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 20

20/ Prosimy o uzupełnienie informacji o opis konstrukcji oraz rok budowy dla wszystkich budynków zgłaszanych do ubezpieczenia. Ewentualnie wskazanie obiektów zaliczanych do II klasy ryzyka, biorąc pod uwagę zastosowane materiały budowlane, wraz z podaniem łącznej wartości mienia w nich znajdujących się, tj. wartość budynku, wyposażenia, środków obrotowych.

Dla potrzeb powyższego przyjmuje się poniższą klasyfikację obiektów z uwagi na stopień palności zastosowanych materiałów budowlanych:

Klasa II - obiekty wykonane z użyciem materiałów palnych to takie, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przekrycia wykonane z materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych, np.: z zastosowaniem drewna, trzciny, pianki poliuretanowej, styropianu itp., do tej grupy zaliczamy również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe.

ODPOWIEDŹ 20

W poniższej tabeli Zamawiający umieszcza brakujące informacje, pozostałe dane znajdują się w SIWZ.

1.

Starostwo Powiatowe
w Jaworze

 

 

 

Materiał

Lp.

Przedmiot
ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Powierzchnia w m2

Rok budowy budynku

Ścian

Stropów

Stropodachu

Pokrycie dachu

1.

Budynek
administracyjny,
Jawor
ul. Wrocławska 26

2 830 005,06 zł

3307,70

 1960r.

murowane

żelbeton

beton

papa

2.

Budynek
magazynowy 1,
Słup

155 206,00 zł

282,00

 1988r.

bloczki betonowe 

 

 płyty warstwowe

papa

3.

Budynek
magazynowy 2,
Słup

149 730,00 zł

285,00

 1988r.

bloczki betonowe  

 

  płyty betonowe

papa

4.

Budynek ośrodka
szkoleniowego,
Słup

228 208,00 zł

453,90

 1988r.

mur 

 

  płyty betonowe

papa

5.

Budynek kotłowni,
Słup

78 395,00 zł

89,90

1988r. 

mur  

 

  płyty betonowe

papa

6.

Budynek wartowni,
Słup

31 055,00 zł

63,20

 1988r.

mur  

 

  płyty betonowe

papa

7.

Budynek stacji paliw,
Słup

20 326,00 zł

35,40

1988r. 

mur  

 

  płyty betonowe

papa

8.

Budynek mieszkalny
DPS,
Mierczyce 30

95 549,77 zł

236,10

1928r. 

drewno 

drewno 

drewno 

dachówka

9.

Budynek
gospodarczo
-magazynowy,
Mierczyce 30

10 500,00 zł

8,20

1928r. 

 drewno

 drewno

 drewno

dachówka

10.

Ogrodzenie z siatki,
Słup

59 330,00 zł

 

 

 

 

 

 

11.

Ogrodzenie z siatki,
Mierczyce 30

3 410,00 zł

 

 

 

 

 

 

12.

Wyposażenie
i urządzenia

1 126 055,36 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTANIE 21

21/ Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości oraz znajdującego się w nich wartości mienia lub wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej.

ODPOWIEDŹ 21

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia następujące obiekty obecnie nie użytkowane:

Budynek kotłowni Słup, budynek wartowni Słup, budynek ośrodka szkoleniowego Słup , budynek magazynowy 1,2 Słup. 

 

PYTANIE 22

22/ Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane/ pustostany i zgłasza je do ubezpieczenia, prosimy o dodanie poniższego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.

Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 2. teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
 3. gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie  i gotowe do użycia,
 4. z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia."

ODPOWIEDŹ 22

Mienie wyłączone z eksploatacji posiada zabezpieczone drzwi i okna, są odcięte media, obiekt jest monitorowany i codziennie pracownik przyjeżdża celem sprawdzenia stanu obiektu. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie następującego zapisu:

 1. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 2. gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie  i gotowe do użycia,
 3. media pozostają odłączone

 

PYTANIE 23

23/ Prosimy o udzielenie informacji czy ubezpieczeniu będą podlegać tymczasowe obiekty budowlane o wartości (wraz z mieniem w nich się znajdującym) większej niż 100.000,00 PLN - jeśli tak, podanie adresów lokalizacji oraz przeznaczenia i konstrukcji obiektów, wartości i rodzaju całości mienia, charakterystyki ich stanu technicznego, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, dotychczasowy i przewidywany okres ich użytkowania (w miesiącach).

ODPOWIEDŹ 23

Nie.

PYTANIE 24

24/ Czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia zostały zgłoszone drogi, mosty? Jaka jest wartość tego mienia?

ODPOWIEDŹ 24

W ramach przedmiotu ubezpieczenia nie zostały zgłoszone drogi i mosty.

PYTANIE 25

25/ Prosimy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego budynków i budowli, czy występują budynki których stopień zużycia przekracza 50% - jeśli tak to prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych.

ODPOWIEDŹ 25

Nie występują budynki, których stopień zużycia przekracza 50%.

PYTANIE 26

26/ Prosimy o informacje o przeprowadzonych remontach, kiedy były i czego dotyczyły w odniesieniu do poszczególnych obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia - za okres ostatnich 10 lat?

ODPOWIEDŹ 26

Wartość obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia podana w SIWZ  obejmuje wszystkie przeprowadzone remonty

PYTANIE 27

27/ Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

ODPOWIEDŹ 27

Nie.

PYTANIE 28

28/ Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogami ppoż. oraz że są sprawne i podlegają okresowym badaniom sprawności zgodnie z przepisami prawa?

ODPOWIEDŹ 28

Zamawiający potwierdza,że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z wymogali ppoż. Oraz że sa sprawne i podlegają okresowym badaniom sprawności zgodnie z przepisami prawa.

 

IV Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

PYTANIE 1

1/ Prosimy o informacje czy którakolwiek z ubezpieczanych jednostek prowadzi działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Jeżeli tak to czy posiadają wymagane przepisami prawa ubezpieczenie oraz dokładniejszy opis wykonywanych czynności medycznych.

ODPOWIEDŹ 1

Żadna z jednostek nie prowadzi działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

PYTANIE 2

2/ W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w każdym odszkodowaniu w szkodzie rzeczowej.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

V Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

PYTANIE 1

1/ Prosimy o przesłanie wykazu sprzętu elektronicznego z podaniem nazwy, typu, roku produkcji i wartości.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający na chwilę obecną nie dysponuje takim wykazem, zobowiązuje się go przedstawić do wniosku, na wniosek Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zmówienie.

 

PYTANIE 2

2/ Dla sprzętu elektronicznego, którego wiek przekracza 5 lat prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się wartość rzeczywistą uszkodzonego sprzętu na dzień powstania szkody.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 3

3/ Prosimy o informację czy urządzenia klimatyzacyjne i alarmowe są:

 1. konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta;
 2. wyposażone w niezależne czujniki do pomiaru temperatury i wilgotności, do wykrywania dymu i uruchamiania alarmu optycznego i akustycznego;
 3. nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, który jest w stanie zastosować w razie uruchomienia alarmu wszelkie potrzebne środki w celu zapobieżenia szkodzie.
 4. wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające wymaganiom producenta sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ 3

Urządzenia klimatyzacyjne i alarmowe:

 • Nie są konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy
 • Są wyposażone w niezależne czujniki do pomiaru temperatury i wilgotności, do wykrywania dymu i uruchamiania alarmu optycznego i akustycznego;
 • Nie są nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, który jest w stanie zastosować w razie uruchomienia alarmu wszelkie potrzebne środki w celu zapobieżenia szkodzie.
 • NIE wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające wymaganiom producenta sprzętu elektronicznego.

 

PYTANIE 4

4/ Prosimy o informację czy urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami i przepięciami są:

 1. konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta;
 2. nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiajacy potwierdza, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami i przepięciami są:

konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta i nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

 

PYTANIE 5

5/ Czy Zamawiający posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ważności dokumentu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiajacy nie posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego.

 

PYTANIE 6

6/ W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w każdej szkodzie dla sprzętu stacjonarnego i 10% wysokości szkody nie mniej niż 500 zł dla sprzętu przenośnego i zwiększonych kosztów działalności.

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 7

7/ Prosimy o włączenie do umowy klauzuli IT w treści:

„W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

 1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia,w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.
 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Jednakże - mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną."

 

ODPOWIEDŹ 7

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne

PYTANIE 1

1/ Prosimy o informację czy limity w ramach klauzul są wspólne dla ryzyk wskazanych dla poszczególnych klauzul,

ODPOWIEDŹ 1

Limity są wspólne dla jednostek, jednak odrębne dla rodzajów ubezpieczeń.

 

PYTANIE 2

2/ Dla klauzuli likwidacyjnej prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku odstąpienia od odbudowy lub naprawy mienia szkoda zostanie wyliczona według zasady przyjętej dla ubezpieczenia w wartości rzeczywistej.

ODPOWIEDŹ 2

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 3

3/ Dla klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o dopisanie , że odpowiedzialność ubezpieczyciela
w stosunku do automatycznie ubezpieczanego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5.000.000,00 PLN. W przypadku braku akceptacji dla zmiany jw. prosimy podać na podstawie planowanych zakupów, szacunkowo wartość i rodzaj środków trwałych jakie weszłyby do ochrony w ramach niniejszej klauzuli w trakcie obowiązywania umowy.

ODPOWIEDŹ 3

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu do klauzuli automatycznego pokrycia „że odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczanego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000,00 PLN.

 

PYTANIE 4

4/ Prosimy o rezygnację/ wykreślenie klauzuli przyjmującej istniejący stan zabezpieczeń - proponujemy przyjąć wymagania dotyczące zabezpieczeń minimalnych określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 5

5/ W przypadku braku akceptacji powyższego prosimy o dodanie zastrzeżenia dla klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń w treści:

"Ubezpieczony oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych jest zgodny z przepisami prawa i normami, a wymagane prawem przeglądy są wykonywane bez ujawnienia stanów niewłaściwych. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeśli w procesie likwidacji szkody zostaną ujawnione stany niezgodne z przepisami prawa lub właściwymi normami, których naruszenie miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody."

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 6

6/ Dla klauzuli szkód elektrycznych prosimy o wprowadzenie zapisów w treści:

„ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 7

7/ Dla klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych prosimy o podanie wykazu sprzętu z podaniem nazwy, typu, roku produkcji i wartości.

ODPOWIEDŹ 7

Lp.

Nr rej.

Marka

Typ, model

Starostwo Powiatowe w Jaworze

 

1.

DJAY690

Ford

radio

2.

DJAU802

Ford

Radio

3.

DJAY686

Ford

radio

4.

DJAY688

Ford

radio

5.

DJAU801

Ford

radio

6.

DJA2F60

Ford

radio

7.

DJA2F70

Ford

radio

8.

DJAS500

Toyota

Radio, nawigacja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze

1.

DJA6P22

Neptun

-

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

1.

DJAE780

Opel

radio

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Jaworze

1.

DJA1R40

Daewoo

radio

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

1.

WCR8017

Sanok

-

2.

WCR8016

KM300

-

3.

DJAP735

Neptun

-

4.

DJA0P04

Agro

-

5.

DJA8P84

Awrol

-

6.

DJAM412

MTZ

-

7.

DJA6M77

New Holland

-

8.

DJAE422

Daewoo Lublin

radio

9.

DJAK6651

Liaz

-

10.

DJA2U66

Man

radio

11.

DJAV519

Volkswagen

radio

12.

DJAH182

Iveco

radio

13.

WWS3466

Daewoo

radio

14.

DJA6J88

Fiat

radio

15.

DJA2X75

Fiat

radio

16.

DJA9M54

Ursus

-

17.

DJA9P48

Sanok

-

Zespół Szkół Agrobiznesu im. W.Witosa w Bolkowie

1.

DJAV685

Volkswagen

radio

Dom Małych Dzieci w Jaworze

 

1.

DJA 9S52

Fiat

radio

Dom Dziecka im. Dr. H Jordana w Kaczorowie

 

1.

DJA0P65

Gniotpol

-

 

Podany wykaz może nie odzwierciedlać stanu faktycznego.

 

PYTANIE 8

8/ Dla klauzuli aktów terroryzmu prosimy o dodanie zastrzeżenia w treści: „Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek:

 1. skażenia biologicznego lub chemicznego
 2. działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
 3. innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego".

ODPOWIEDŹ 8

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 9

9/ Prosimy o wykreślenie klauzuli szkód w mieniu otaczającym

ODPOWIEDŹ 9

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

 

PYTANIE 10

10/ Dla mienia wyłączonego z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia o treści jn.: „Ubezpieczyciel potwierdza utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej pod następującymi warunkami:

 1. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 2. teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
 3. gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie  i gotowe do użycia,
 4. z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

 

ODPOWIEDŹ 10

Mienie wyłączone z eksploatacji posiada zabezpieczone drzwi i okna, są odcięte media, obiekt jest monitorowany i codziennie pracownik przyjeżdża celem sprawdzenia stanu obiektu. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzanie następującego zapisu:

 1. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 2. gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 3. media pozostają odłączone

 

Opublikowano dnia 25.02.2014r.

 


Jawor, dnia 25.02.2014r.

 

OSO.272.2.2014

 

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  ZMIANY  SIWZ
 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego  na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jaworskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Na podstawie art.38 ust 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20130 r. poz 907 ze zm) Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie :

 1. W Załączniku nr 6 do SIWZ  w tabeli „Wykaz pojazdów” uzupełniono ostatnią kolumnę – Aktualna suma AC.

- Załącznik Nr 6

Przedmiotowa zmiana treści SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

Opublikowano dnia 25.02.2014r.

 


 

Jawor, dnia 21.02.2014

 


OSO 272.2.2014Wykonawcy w postępowaniu


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego  na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jaworskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zm); Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ, odpowiedziach jakie udzielił.

PYTANIE  1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka katastrofy budowlanej w wysokości: 10% wartości szkody min 5 000,00 PLN

ODPOWIEDŹ 1
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE  2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka dewastacji z limitem na graffiti: 5% wartości szkody min. 500,00 PLN

ODPOWIEDŹ 2
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE  3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości: 500,00 PLN

ODPOWIEDŹ 3
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z braku konsumpcji sumy ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczeń?

ODPOWIEDŹ 4
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 5
Klauzula likwidacyjna: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w klauzuli był zapis dotyczący, iż wypłata odszkodowania jest max do sumy ubezpieczenia bez zapisu ”albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy….”Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.

ODPOWIEDŹ 5
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 6
Klauzula nie ściągania rat nie wymagalnych – jest zapis…” nie żąda zapłaty pozostałych rat” – proszę o doprecyzowanie, iż nie chodzi o fakt zapłaty rat w terminach przewidzianych umową.

ODPOWIEDŹ 6
Zamawiający informuje, że zapis dotyczy nie wymagalnych na dzień szkody rat składki.

PYTANIE 7
Klauzula miejsc ubezpieczenia: proszę o dodatkowy zapis”…o ile spełniają minimalne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe”

ODPOWIEDŹ 7
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 8
Klauzula robót budowlano  - montażowych – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 5% wartości szkody min 500,00 PLN

ODPOWIEDŹ 8
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 9
Klauzula aktów terroryzmu: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10 % wartości szkody min 5 000,00 PLN

ODPOWIEDŹ 9
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w wysokości: 500,00 PLN

ODPOWIEDŹ 10
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 11
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej na ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia w wysokości: 300,00 PLN

ODPOWIEDŹ 11
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 12
Czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie klauzuli w OC automatycznego pokrycia?

ODPOWIEDŹ 12
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 13
Czy zamawiający wyrazi na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej do ubezpieczenia OC – 300,00 PLN

ODPOWIEDŹ 13
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w Oc – czyste straty finansowe w wysokości: 5% wartości szkody min 500,00 PLN

ODPOWIEDŹ 14
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE 15
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjne w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego stacjonarnego w wysokości: 500,00 PLN dla sprzętu przenośnego i kosztów odtworzenia danych: 5% wartości szkody min 500,00 PLN, dla zwiększonych kosztów działalności: 2 dni.

ODPOWIEDŹ 15
Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.
 

                          

Opublikowano dnia 21.02.2014 r.


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spjawor-bip.pbox.pl/public/


Jawor: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU JAWORSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU JAWORSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POWIATU JAWORSKIEGO

Numer ogłoszenia: 29923 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU JAWORSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU JAWORSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POWIATU JAWORSKIEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jaworskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części: 3.1.1. Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Jaworskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. 3.1.2. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Jaworskiego. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5) bezskładkowe ubezpieczenie Zielona karta. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: Dane do oceny ryzyka oraz postanowienia ogólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń - w części I i II. Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Jaworskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi, dotyczący części I zamówienia Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Jaworskiego, dotyczący części II zamówienia Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I i II zamówienia Załącznik nr 6: Wykaz pojazdów, dotyczący części II zamówienia Załącznik nr 7: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych Załącznik nr 8: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania) 3.3. Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia. 3.3.1. Zamawiający zastrzega, że podany w niniejszej specyfikacji wykaz mienia i osób może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 20.03.2014 r. mienia i osób według stanu na dzień 19.03.2014 r., w tym nowo zakupionego, według stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. 3.3.2. Wykonawca wykonując usługę będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową wszystkie ryzyka i mienie wskazane w załącznikach do SIWZ, na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą. 3.3.3. Wykonawca akceptuje treść oraz zakres klauzul i definicji podanych w załącznikach do SIWZ. 3.3.4. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie - oznacza to, że zapisy SIWZ i umowy zawsze mają bezwzględne pierwszeństwo przed innymi ustaleniami i zapisami. 3.3.5. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian Kodeksu Cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 3.3.6. Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków, stawek i składek rocznych wynikających ze złożonej oferty, przez cały okres wykonywania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. 3.3.7. Wykonawca akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz w związku z wyrównaniem okresów wszystkich ubezpieczeń majątkowych oraz możliwością wyrównania okresów ubezpieczeń komunikacyjnych. 3.3.8. Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy. 3.3.9. Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT. 3.3.10. Zamawiający wymaga, aby podmioty objęte postępowaniem nie były zobowiązane do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 950). 3.3.11. Statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych musi przewidywać, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby niebędące członkami towarzystwa. Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie jest zobligowany do zostania jego członkiem i do wnoszenia opłaty członkowskiej. 3.3.12. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w niniejszej specyfikacji i zawarciu umowy na wykonanie zamówienia, broker ubezpieczeniowy będący będzie nadzorował jej realizację..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-866.51.00.00-8, 66.51.60.00-066.51.60.00-0, 66.51.64.00-466.51.64.00-4, 66.51.51.00-466.51.51.00-4, 66.51.54.00-766.51.54.00-7, 66.51.50.00-366.51.50.00-3, 66.51.61.00-166.51.61.00-1, 66.51.41.10-066.51.41.10-0, 66.51.21.00-366.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 20.03.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia - tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz ofertowy b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy - wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ c) pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy
 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor Biuro Obsługi Klienta (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załącznik:

SIWZ + załączniki

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-02-14 11:50:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-03-10 15:13:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki