Informacja Biura ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Jaworze z przeprowadzonych kontroli w 2013 roku

Informacja Biura ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Jaworze z przeprowadzonych kontroli w 2013 roku.
 


I. Kontrola w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.

Zakres kontroli:

 1.  Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowo-budowlanych.
 2.  Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

W toku kontroli stwierdzono, że w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów odnoszących się do zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych występowały uchybienia w gospodarce finansowej świadczące o niepełnym wykonywaniu obowiązków
w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz kontroli zarządczej określonej ustawą o finansach publicznych.

Natomiast kontrola  prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych wykazała, że 5 zaleceń pokontrolnych nie zostało wykonanych a odpowiedź udzielona przez jednostkę kontrolowaną nie była w pełni wyczerpująca.

W związku z powyższym wydano 9 zaleceń pokontrolnych, zobowiązujących jednostkę kontrolowaną do przestrzegania m.in. umownych terminów płatności z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, dokumentowania protokołami końcowymi odbioru robót remontowo-budowlanych, pełnego udokumentowania zasadności wyboru wykonawców usług remontowych.

 
II. Kontrola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – koło przy SOSzW w Jaworze

     Warsztaty Terapii Zajęciowej.


Zakres Kontroli:

 1. Sposób prowadzenia dokumentacji uczestników oraz kwalifikacje kadry WTZ oraz ochrona danych osobowych.
 2.  Działalność Rady Programowej i realizacja programów rehabilitacji uczestników WTZ.
 3.  Prawidłowość wykorzystania środków PFRON oraz dotacji Powiatu Jaworskiego w 2012 r.

Ustalenia kontroli w zakresie prowadzenia dokumentacji uczestników warsztatów oraz realizacji programów rehabilitacji nie wykazały nieprawidłowości.
Stwierdzono natomiast uchybienia w kwestii ochrony i przetwarzania danych osobowych uczestników warsztatów.

W związku z powyższym zobowiązano jednostkę do nadania pracownikom WTZ prowadzącym akta osobowe uczestników warsztatów, upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz podpisania przez nich oświadczeń w sprawie zachowania tajemnicy i ochrony danych osobowych.

Kontrola wykorzystania środków PFRON i dotacji Powiatu Jaworskiego, wykazała uchybienia obejmujące nie wyodrębnienie w wykazie kont syntetycznych i analitycznych, kont pozwalających na zapewnienie pełnej i prawidłowej ewidencji księgowej dla potrzeb dotacji, nieprzestrzeganie zasady gospodarności określonej w art. 44 ustawy o finansach publicznych oraz nie przestrzeganie w pełni przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, przekazano jednostce do wykonania 12 zaleceń pokontrolnych.
 

III. Kontrola w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze.

Zakres kontroli:

 1.  Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr KW-0913/01/2009 z dnia 16.02.2009 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że z 12 zaleceń pokontrolnych 2 zalecenia nie zostały w pełni wykonane, w związku z powyższym zobowiązano jednostkę do ich wykonania a dotyczących:

- ustalenia jednolitych zasad wynajmu pomieszczeń szkoły oraz pobieranych z tego tytułu   opłat oraz do zaktualizowania danych o szkole w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu
  Jaworskiego.

 
IV. Kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

Zakres kontroli:

 1.  Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr KW.171.25.2012.RC z dnia 04.09.2012 r.

Ustalenia kontroli wykazały, że na 6 zaleceń pokontrolnych 3 zalecenia nie zostały w pełni wykonane które dotyczyły uchybień w przestrzeganiu zasad określonych w art. 44 i 68 ustawy o finansach publicznych.

Celem usunięcia stwierdzonych uchybień, przekazano jednostce do wykonania 4 zalecenia pokontrolne, zobowiązujące jednostkę do:

- bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w art. 24 ustawy o rachunkowości  w zakresie rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych, zapisów umów zawartych  z podmiotami, które wygrały przetargi na dostawy,

- przestrzegania zasady oszczędności określonej w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach  publicznych,

-  zapewnienia funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.


V. Kontrola w Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

Zakres kontroli:

 1.  Funkcjonowanie kontroli zarządczej.
 2.  Gospodarka finansowa od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Ustalenia kontroli wykazały, że wskutek uchybień  we wdrożonych rozwiązaniach organizacyjnych i procedurach kontroli zarządczej, w kontrolowanej jednostce stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zarządzania finansami publicznymi, spowodowane niepełną kontrolą wstępną, dającą możliwość zapobiegania wykonywania czynności niezgodnych z planem finansowym i zasadami gospodarności.

Celem usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, przekazano jednostce do wykonania 9 zaleceń pokontrolnych, obejmujących m.in.:

- uaktualnienia dokumentów organizacyjno-prawnych, zaktualizowania strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,

- rachunek zysków i strat sporządzać zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości,

- dokonywania corocznych spisów z natury paliwa w samochodzie służbowym służącym do nauki jazdy,

- bezwzględnego przestrzegania ustawowej zasady oszczędności przy dokonywaniu zakupów o wartości poniżej 3.000 euro,

- klasyfikowania ponoszonych wydatków zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu  Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku.

 
VI. Kontrola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze.

Zakres kontroli:

 1.  Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr KW-0913/06/2008 z dnia 31.12.2008 r.
 2. Gospodarka finansowa od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
 3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych stwierdzono, że z 29 zaleceń 2 zalecenia nie zostały wykonane, natomiast kontrola gospodarki finansowej za 2012 rok wykazała, że występowały uchybienia i nieprawidłowości w gospodarce finansowej świadczące o niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi oraz kontroli zarządczej, określonych ustawą o finansach publicznych i ustawą Prawo zamówień publicznych.

Do zasadniczych uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie należy zaliczyć:

- nieprzestrzeganie wymogu zawartego w  art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w zakresie zachowania i udokumentowania zasad oszczędności i celowości poniesionych wydatków oraz zawierania umów na usługi,

- udzielanie zamówień na dostawy i usługi z pominięciem zasad wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień  publicznych,

- nie zachowanie formy pisemnej na realizację zadań z zakresu usług remontowych oraz brak udokumentowania wykonania tych usług w postaci protokołów odbioru robót.

Celem usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, przekazano jednostce do wykonania 15 zaleceń pokontrolnych.

 
VII. Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze

Zakres kontroli:

 1. Gospodarka finansowa od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
 2. Sprawy ogólno-organizacyjne.
 3. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w kontrolowanym obszarze.

Ustalenia kontroli wykazały, że w kontrolowanej jednostce występowały uchybienia w zakresie niepełnego przestrzegana zasad wynikających z art. 24 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości oraz w zakresie wewnętrznych uregulowań ogólno-organizacyjnych.

Celem usunięcia stwierdzonych uchybień, przekazano jednostce do wykonania 10 zaleceń pokontrolnych.

 
VIII. Kontrola w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze.

Zakres kontroli:

 1. Gospodarka finansowa od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
 2. Sprawy ogólno-organizacyjne.

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w kontrolowanym obszarze.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w kontrolowanej jednostce występowały uchybienia w zakresie niepełnego przestrzegania zasad wynikających z instrukcji gospodarki kasowej i kontroli dokumentów księgowych oraz w zakresie wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych.

Celem usunięcia stwierdzonych uchybień, przekazano jednostce do wykonania 7 zaleceń pokontrolnych.

 

 

 
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-02-05 11:17:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-02-05 11:24:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki