Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze w 2013 roku

INFORMACJA
z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze w 2013 roku.Kontrole prowadzone przez jednostki zewnętrzne dotyczyły:

I. Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej  we Wrocławiu.

Zakres kontroli:
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej powiatu jaworskiego- kontrola systemu organizacji i gospodarki finansowej powiatu w okresie 2009 roku- trzy kwartały 2012r., z uwzględnieniem w niektórych przypadkach okresów wcześniejszych i późniejszych.
Kontrola objęła również kontrolę gospodarki finansowej Zarządu Dróg Powiatowych

W wyniku kontroli gospodarki finansowej powiatu Jaworskiego, stwierdzone nieprawidłowości  i uchybienia wskazane we wnioskach pokontrolnych dotyczyły:
- nadania przez Radę Powiatu statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Jaworze, - zorganizowania prawidłowo funkcjonującej  kontroli wewnętrznej,
- przestrzegania rozporządzenia  w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
- sporządzania wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentowanie w aktach sprzedaży zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wywieszeniu
- prawidłowości sporządzania wniosków o przyznanie dodatku specjalnego oraz uregulowanie przepisów wewnętrznych w zakresie spraw związanych z wypłata diet dla radnych.
- przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości

Informację o realizacji  wniosków pokontrolnych przesłano organowi kontrolującemu w wyznaczonym terminie.

W zakresie kontroli gospodarki finansowej Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia  wskazane we wnioskach pokontrolnych dotyczyły zorganizowania prawidłowo funkcjonującej kontroli wewnętrznej, przestrzegania ustawy o rachunkowości, sporządzanie zestawień obrotów sald księgi głównej w wymaganym terminie, dokonywania wydatków publicznych w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki.

Informację o realizacji  wniosków pokontrolnych przesłano organowi kontrolującemu w wyznaczonym terminie.

II. Kontrola przeprowadzona przez pracowników Oddziału Dolnośląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zakres kontroli:
- ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie wydatkowania środków finansowych PFRON, przekazanych w latach 2010-2012 Powiatowi Jaworskiemu, według algorytmu, na podstawie art. 48 ust.1.pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem celowości i gospodarności oraz zgodności zakresu zrealizowanych zadań z treścią zawartych umów. Kontrola dotyczyła środków PFRON, przeznaczonych przez Powiat na realizację zadań pn. „ przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12a” oraz „ zwrot kosztów wyposażenie stanowisk pracy art.26e”

Do treści protokołu zostały wniesione zastrzeżenia przesłane do organu kontrolującego.

Zalecenia pokontrolne do dnia sporządzenia informacji nie wpłynęły.

III.  Kontrola przeprowadzona przez pracowników Archiwum Państwowego we Wrocławiu o/ Legnica

Zakres kontroli:
1) wykonywanie postanowień ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i przestrzegania  przepisów kancelaryjno – archiwalnych.

Zalecenia pokontrolne dotyczyły:
- przekazania do archiwum zakładowego wszystkich teczek akt spraw zamkniętych do 2011r. włącznie,
- przekazywania do archiwum akt spraw zakończonych, po upływie 2 lat przechowywania ich w komórce merytorycznej,
- obowiązku odpowiedniego dla kategorii archiwalnej przechowywania akt do przekazania oraz ich zaewidencjonowania, spoczywającego na pracownikach poszczególnych komórek organizacyjnych.

O wykonaniu zalecenia poinformowano w wyznaczonym terminie.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-02-05 10:04:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-02-05 10:09:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki