Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowe

ARCHIWUM

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 15259-2014 z dnia 2014-01-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor
Przedmiotem zamówienia jest: - przebudowa 937 mb nawierzchni drogi powiatowej nr 2822D (ul. Myśliborska), relacji Jawor-Myślibórz od ul. Mickiewicza w Jaworze (od drogi krajowej nr 3) do granicy administracyjnej miasta wraz z przełożeniem...
Termin składania ofert: 2014-02-06


Jawor: Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor- Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo - rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy
Numer ogłoszenia: 84954 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15259 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor- Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo - rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - przebudowa 937 mb nawierzchni drogi powiatowej nr 2822D (ul. Myśliborska), relacji Jawor-Myślibórz od ul. Mickiewicza w Jaworze (od drogi krajowej nr 3) do granicy administracyjnej miasta wraz z przełożeniem chodnika (lewa strona) wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik, - budowa ścieżki pieszo - rowerowej ( I etap - 3080 mb) od ul. Mickiewicza w Jaworze w kierunku Myśliborza wraz z odwodnieniem, kładką nad potokiem Jawornik udrożnieniem i remontem przepustów na Kanale Ulgi Jawornika oraz utwardzeniem dojazdów do pól, - wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego organizacji ruchu w ciągu przebudowywanej drogi i ścieżki pieszo-rowerowej wraz z podświetlaną sygnalizacją ostrzegawczą przejść pieszo-rowerowych przez jezdnię ul. Myśliborskiej zasilanej solarami. Uszczegółowienie zakresu: I W zakresie drogi na odcinku od ul. Mickiewicza do administracyjnej granicy miasta: - prace rozbiórkowe i ziemne: rozbiórka krawężników betonowych, cięcie nawierzchni bitumicznej przy poszerzeniach, zatokach postojowych i pod wykopy, frezowanie nawierzchni, roboty ziemne związane z poszerzeniami, zatokami postojowymi, wykopami pod kanalizację deszczową i zmianą lokalizacji hydrantu. Rozbiórka i wywiezienie do ZDP w Zębowicach nawierzchni chodnika z kostki betonowej na odcinku od ul. Mickiewicza do potoku Jawornik oraz chodnika z płyt betonowych wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik od potoku Jawornik do głównego wjazdu na teren ośrodka. Korytowanie pod chodniki. - roboty drogowe: uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego ze stabilizacją cementem pod zatoki postojowe, zjazdy, chodniki i ścieżkę rowerową. Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni drogowych, wyrównanie istniejącej podbudowy na drodze mieszanką mineralno-bitumiczną. Ułożenie krawężników betonowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Ułożenie warstwy wiążącej na drodze z betonu asfaltowego mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 7 cm. Ułożenie na drodze warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego. Oczyszczenie kolektora burzowego i istniejących studzienek wpustowych odwodnienia wraz z przykanalikami, wykonanie nowych wpustów ulicznych (zgodnie z dokumentacją) z przykanalikami i studniami rewizyjnymi na kolektorze odwadniającym. Ułożenie obrzeży chodnikowych i nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego grubości 3 cm oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm - na zjazdach z kostki betonowej grubości 8 cm. Wykonanie kładki o konstrukcji stalowej nad potokiem Jawornik wraz z prefabrykowanymi ścianami oporowymi. Regulacja pionowa studzienek , wpustów ulicznych, hydrantów i zaworów. Wykonanie i zamontowanie barier ochronnych w miejscach wyznaczonych dokumentacją. Wykonanie i zamontowanie oznakowania pionowego. II. w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej - wytyczenie na gruncie przez uprawnionego geodetę ścieżki pieszo-rowerowej, - zdjęcie warstwy humusu i wywiezienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce do 5 km - ułożenie obrzeży betonowych ciągu pieszego i ścieżki rowerowej na ławach betonowych, - naprawa i udrożnienie przepustów na drogi polne z niezbędnymi odtworzeniami murów z kamienia łamanego, - wykorytowanie i ułożenie warstw nośnych podbudowy zjazdów i ciągu pieszo- rowerowego wraz z zagęszczeniem mechanicznym, - wykonanie elementów odwodnienia ścieżki pieszo-rowerowej, - ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowo-cementowej - ciąg pieszy, - ułożenie warstwy asfalto-betonu na ścieżce rowerowej. Na ciągu pieszym, zgodnie z załącznikiem, z kostki betonowej o uzgodnionym z Inwestorem kształtem, w kolorach czerwonym i szarym a na zjazdach z kostki w jednolitym kolorze szarym . Zjazdy obejmują teren od korony jezdni do zewnętrznej granicy działki wykupionej pod ścieżkę, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ścieżki pieszo- rowerowej, - utwardzenie betonową kostką brukową, oznakowanie, i zamontowanie urządzeń w miejscach odpoczynku, - rozplantowanie i obsianie trawą pozostałości terenu między rowem przydrożnym a ścieżką pieszo-rowerową oraz między ścieżką pieszo-rowerową a sąsiadującymi gruntami rolnymi wraz z montażem elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery), zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Realizacja odbywać się będzie na podstawie: A. dokumentacji dla ścieżki pieszo-rowerowej opracowanej przez PE - POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Gdańsku wraz z aneksem opracowanym przez Biuro Studiów i Projektów HYDROMEL sp.c. w Legnicy. Z realizacji wycofana jest ścieżka rowerowa wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik, a pozostaje w to miejsce do wykonania przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej. Nie będzie też realizowany zaprojektowany parking dla samochodów osobowych przy drodze Nad Jawornikiem z infrastrukturą odwodnieniową. B. dokumentacji dla inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 2822D od km 0+000 do km 0+937 na terenie miasta Jawor opracowanej przez FORMA Pracownię Projektową s.c. w Wilkowicach, ul. Dębowa 6, 64-115 Święcichowa z zaznaczonym na projekcie do przełożenia, chodnikiem wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik. Ze względu na wyłączenia niektórych elementów ujętych w dokumentacji z realizacji, załączone przedmiary nie są wiążące, a jedynie stanowią element pomocniczy do sporządzenia kalkulacji własnej Wykonawcy dla określenia umownej ceny ryczałtowej za całość wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia robót uszczegółowionych w dokumentacjach...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.31.62-2, 45.23.32.60-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE COM-D, ul. Poniatowskiego 25,, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2156172,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1667037,17
 • Oferta z najniższą ceną: 1667037,17 / Oferta z najwyższą ceną: 3202116,67
 • Waluta: PLN.

 


   Jawor, dnia 21.02.2014 roku

 

RPE.272.1.10.2014                                                      

                                                                                                 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013.907 z póżn zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy”   dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty (cena)

 

Ocena
(liczba pkt)

Uwagi

1.

HEILIT+WOERNER sp. Z o.o.

Wysoka, ul. Lipowa 5 a

52-200 Wrocław

cena

52,06

-

2.

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa

cena

73,86

-

3.

 

ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG
I MOSTÓW Sp. Z O.O.

ul. Częstochowska 12,
58-100 Świdnica

cena

80,39

-

4

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE
I HANDLOWE „COM-D”

ul. Poniatowskiego 25,
59-400 Jawor

 

cena

100

Oferta jest najkorzystniejszą ofertą

5.

BUDROMOS J.T. Bieńkowscy
spółka jawna

ul. Kowalska 2;
59-220 Legnica

cena

57,39

-

 

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 4  

Przedsiębiorstwa Usługowo – Produkcyjne i Handlowego „COM-D” sp. z o.o.,
59-400 Jawor, ul. Poniatowskiego 25

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy.

Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  może nastąpić po terminie, o którym mowa z art. 94 ust. 1 pkt  2 ustawy.     

 


 

 

Na podstawie art. 38 ust 1a ustawy PZP, pomimo upłynięcia terminu określonego w art.38 ust 1 pkt 3) Zamawiający rozpatrzył zapytania, uznając iż udzielone odpowiedzi mogą mieć znaczący wpływ na przygotowanie przez Wykonawcę oferty.  

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ, odpowiedziach jakie udzielił.

1. Pytania, które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu  05.02.2014 r.  dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1:  W nawiązaniu do odpowiedzi na pyt. 1 z pakietu IV z dnia 03-02-2014 podczas wizji lokalnej stwierdzono, że istniejący przekrój remontowanej ulicy jest daszkowy. Zgodnie z profilem podłużnym w-wa wyrównawcza nie jest projektowana na całym odcinku. Aby uzyskać przekrój zgodny z rys 4 konieczne jest wykonanie profilacji na cłej długości odcinka. Prosimy o weryfikację przedmiaru i zwiększenie ilości przedmiarowej 24 d.7 z 300,06 na 650,06 t.

Odpowiedź 1:  W kosztach oferty należy uwzględnić zwiększenie ilości materiału warstwy wyrównawczej koniecznego dla uzyskania profilu jezdni zgodnego z projektem.

Pytanie 2:  Po oznaczeniu miąższości warstw gruntowych zlokalizowanych na projektowanej ścieżce rowerowej przez Wykonawcę okazało się, że górną warstwę stanowi warstwa humusu o średniej grubości 50 cm. Zapisy Dokumentacji Projektowej nie zakładają zalegania warstw humusu, a przekrojów poprzecznych oraz wykonanego na ich podstawie bilansu robót ziemnych wynika, że roboty ziemne zostały zbilansowane na miejscu (materiał z wykopu jest przeznaczony do zużycia na projektowanej ścieżce). Ponadto błędne założenie projektowe braku zdjęcia humusu oraz braku dostawy materiału na nasyp (dla wykonania projektowanej niwelety) będzie powodował na etapie realizacji zasadne roszczenia Wykonawcy.

Ponadto  załączone do dokumentacji Projektowej oświadczenie Projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną może być skutecznie podważone.

Pytanie 2: Załączony w materiach przetargowych bilans robót ziemnych nie uwzględnia występowania humusu, który po wizji lokalnej Wykonawca określił na miąższość około 50 cm,. Czy Zamawiający posiada środki na zamówienie dodatkowe związane z koniecznością wykonania nasypu z materiału dowiezionego, nie ujętego w załączonej dokumentacji.

Odpowiedź 1 i 2 : Zamawiający przewidział zdjęcie warstwy humusu i uwzględnił w „Ogłoszeniu o zamówieniu” Sekcja II Przedmiot zamówienia II 1.4.: „… w zakresie ścieżki pieszo – rowerowej  (-) zdjęcie warstwy humusu i wywiezienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce do 5 km.”. Zapis ten został powtórzony w załączniku nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” rozdział II.  Do wyceny oferty należy uwzględnić wywóz humusu grub. 30 cm oraz dowiezienie 1263 m sześcienne materiału dla wykonania nasypu celem uzyskania projektowanej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej. Ewentualne roboty dodatkowe i zamienne, których na dzień ogłoszenia  przetargu Zamawiający nie przewiduje, będą realizowane na podstawie odrębnych umów z zachowaniem procedur określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych.



2. Pytania, które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu  06.02.2014 r.  dotyczące treści SIWZ :



Pytanie 1:  W nawiązaniu do pytania 4 strona 3 z 8 i Państwa odpowiedzi, prosimy o podanie czy Zamawiający nie wyklucza przelewu wierzytelności na osoby trzecie tj. podwykonawców? Czy w przypadku zlecenia robót zatwierdzonemu przez Zamawiającego Podwykonawcy, możliwe będzie regulowanie należności z Podwykonawcą na podstawie cesji przelewu wierzytelności?

Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyklucza regulowania należności z Podwykonawcą na podstawie cesji przelewy wierzytelności. Szczegółowe formy rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcami określone zostały w Dziale III – Wzór umowy - § 5 – Podwykonawcy.

Pytanie 2: Zgodnie z Państwa odpowiedzią, oceny podłoża po zdjęciu humusu dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Czy Zamawiający pokryje koszty dodatkowego korytowania na głębokość większą niż wynika z układu warstw ścieżki rowerowej i chodnika, jeśli nośność podłoża będzie niewłaściwa.

Odpowiedź 2:Zgodnie z „Ogłoszeniem o zamówieniu” Sekcja II Przedmiot Zamówienia II1.4: … „ w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej(-)- zdjęcie warstwy humusu i wywiezienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce do 5 km. Zakres ten został powtórzony w Załączniku nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rozdz.II.

Do wyceny oferty należy uwzględnić wywóz humusu grub. 30 cm oraz dowiezienie 1263 m sześcienne materiału dla wykonania nasypu celem uzyskania projektowanej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej.  Ewentualne roboty dodatkowe i zamienne, których na dzień ogłoszenia  przetargu  Zamawiający nie przewiduje, będą realizowane na podstawie odrębnych umów z zachowaniem procedur określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 

Opublikowano dnia 06.02.2014 r.

 


 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ, odpowiedziach jakie udzielił.



I.  Pytania, które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu  30.01.2014 r.  dotyczące treści SIWZ:



Pytanie 1: Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Dróg i Mostów maksymalny okres gwarancji na oznakowanie grubowarstwowe wynosi 36 miesięcy. W związku z tym prosimy o wyłączenie oznakowania poziomego z ogólnego okresu gwarancji na całe zadanie wynoszącego 48 miesięcy.

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza maksymalny okres gwarancji na oznakowanie grubowarstwowe – 36 miesięcy. Dział III – Projekt umowy otrzymuje brzmienie, jak w załączniku – DZIAŁ III - PROJEKT UMOWY.

Pytanie 2:  Czy mają być nasadzone drzewa i krzewy w zakresie opracowania? Jeżeli tak to jakie gatunki i ile sztuk?

Odpowiedź 2: Zamawiający odstępuje od nasadzeń drzew i krzewów.



II. Pytania, które wpłynęły faxem w dniu 04.02.2014 r.



Pytanie 1. Czy w ramach zadania należy wykonać oczyszczanie rowu w km 0+000,00 – 2+515,91 (zgodnie z dokumentcją techniczną)

Odpowiedź 1: Nie, należy wyłącznie oczyścić przepusty pod zjazdami.



III. Pytania, które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu  30.01.2014 r.  dotyczące treści SIWZ :



Pytanie 1:  Czy na całym odcinku ul.Myśliborskiej od km 0+000 do km 0+550 (do kładki przez Jawornik) projektowany jest krawężnik po obu stronach jezdni? Projekt zawiera tylko przekroje z uwzględnieniem zatok postojowych, poszerzeń i zjazdów.

Odpowiedź 1: zgodnie z projektem technicznym projektowany krawężnik ułożyć po lewej stronie drogi (na całej długości), po prawej stronie krawężnik ułożyć do kładki pieszej nad potokiem Jawornik.

Pytanie 2:  Wg przekroju normalnego rys. nr 4 zatoka postojowa ma być wykonana z kostki betonowej, natomiast wg. Opisu technicznego  - z betonu asfaltowego. Jaki układ warstw jest prawidłowy?

Odpowiedź 2: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 30.01.2014r.  - http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=88059

Pytanie 3:  Wg opisu technicznego grubość nakładki asfaltowej n ścieżce wynosi 3 cm, natomiast wg przekrojów – gr. 8 cm. Jaka grubość jest prawidłowa?

Odpowiedź 3: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 29.01.2014r.  -http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=88059

Pytanie 4: Wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia obrzeża należy układać na ławie betonowej, wg projektu – na podsypce piaskowej. Na czym należy układać obrzeża?

Odpowiedź 4: Obrzeża ułożyć na ławie betonowej.

Pytanie 5: Czy w miejscu przełożenia istniejącej nawierzchni wzdłuż Ośrodka Wypoczynku „Jawornik” należy uwzględnić korytowanie i warstwę podbudowy.

Odpowiedź 5 : Ze względu na istniejący drzewostan nie przewiduje się korytowania. Należy przewidzieć warstwy podbudowy przykrywającej system korzeniowy (10-15 cm.).

Pytanie 6:  Wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówieni należy udrożnić i wyremontować przepusty na Kanale Ulgi Jawornika. Jaki zakres prac ma obejmować remont?

Odpowiedź 6: Przepusty na kanale ulgi nleży uzupełnić kamieniem znajdującym się  w korycie kanału orz wyspoinować.

Pytanie 7: Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej. Nie ma możliwości oceny podłoża, które występuje „po wykorytowaniu” na głębokość zgodną z niweletą. Co należy wykonać, jeśli podłoże nie będzie nadawało się do układania warstw wg.projektu.

Odpowiedź 7: Z uwagi na niewielką nośność ścieżki pieszo – rowerowej nie zlecono opracowanie dokumentacji geotechnicznej. Oceny podłoża po zdjęciu warstwy humusu dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
 


III. Pytania, które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu 30.01.2014 r.  dotyczące treści SIWZ :


Pytanie 1:  Dot. SIWZ pkt 16.3.

Wnioskujemy o dodanie do katalogu zmian postanowień umowy zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych jak dla zmiany pkt. 2 i 4. Brak wprowadzenia tych zmian może utrudnić realizację zakresu podstawowego w przypadku wykrycia na etapie budowy błędów, zaniechań, braków w dokumentacji projektowej czy odstępstwa od stanu rzeczywistego od projektowanego.

Odpowiedź 1: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 30.01.2014r.  - http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=88059

Pytanie 2: Dot. Wzór umowy par.2 ust I.pkt 3.

Wnioskujemy o potwierdzenie, że dotyczy to czynności związanych z Prawem Budowlanym i w nim określonych (w tym zgłoszenie do odbioru robót w Dzienniku Budowy).

Odpowiedź 2: § 2 ust I pkt 3 stanowi: „Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego  w przypadku zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej.  Warunkiem zmiany będzie zastosowanie materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej;”.

Pytanie 3: Dot. Wzór umowy par.4 ust 4.

Wnioskujemy o zmianę zapisu: za termin realizacji zamówienia rozumie się dzień zgłoszenia robót do odbioru ostatecznego.

Odpowiedź 3: Zgodnie z § 4 ust 4 – za termin realizacji przedmiotu umowy rozumie się dzień odbioru ostatecznego robót.

Pytanie 4:  Dot. Wzór umowy par.6 ust 1 pkt 2

Ponadto w przypadku zatrudnienia podwykonawcy, gotowości do odbioru przedmiotu umowy uznana będzie pod warunkiem przedłożenia pisemnego oświadczenia Podwykonawcy o wykonaniu przez Wykonawcę  wszelkich należnych zobowiązań oraz płatności za wykonaną przez Podwykonawcę robotę, wynikających z zawartej między nimi umowy.

Odpowiedź 4: Zamawiający postanawia nie zmieniać tego zapisu.

Pytanie 5: Dot. Wzór umowy par.6 ust 1 pkt 3

Wnioskujemy o określenie terminu na zebranie komisji odbiorowej  i zmianę zapisu na :

Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do odbioru Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, wyznaczy termin odbioru w terminie maksymalnie 10 dni od daty zgłoszenia i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawcę.

Odpowiedź 5: Zamawiający postanawia nie zmieniać tego zapisu. W dorozumieniu – bez zbędnej zwłoki.

Pytanie 6:  Dot. wzór umowy par. 7

Wnioskujemy o umożliwienie fakturowania częściowego za wykonane roboty

Odpowiedź 6:  Nie ma możliwości częściowego fakturowania robót.

Pytanie 7:  Dot. wzór umowy par. 9 ust.1 tiret 7

Woskujemy o wykreślenie tego zapisu.

W przypadku braku zgody na wykreślenie wnioskujemy o zmianę zapisu: gdy Wykonawca opóźnia się w zakresie realizacji przedmiotu umowy i opóźnienie to wynosi 14 dni w zakresie jaki winien być wykonany w danym miesiącu, ustalonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz opóźnienie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź 7:  Zamawiający postanawia nie zmieniać tego zapisu.

Pytanie 8:  Czy obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej i pamiątkowej. Jeśli tak, to wnioskujemy o załączenie wzoru i wymiarów tablicy pamiątkowej.

Odpowiedź 8: Nie.

Pytanie 9:  Wnioskujemy o dokładne określenie zakresu wycinki drzew. Dokumenty przetargowe w tym zakresie są rozbieżne.

Odpowiedź 9:  Wycinkę drzew wykona Zamawiający – przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Pytanie 10: Czy na połączeniu poszerzenia z istniejącą nawierzchnią należy ułożyć siatkę przeciwspękaniową. Jeśli tak, to wnioskujemy o dołączenie specyfikacji technicznej oraz informacji na jakich warstwach ma być ułożona siatka.

Odpowiedź 10: Zgodnie z Projektem Budowlanym – str. 7

Pytanie 11:  W związku z tym, że projekt przewiduje opornik dla ścieżki rowerowej z obrzeża betonowego na podsypce piaskowej wnioskujemy o zmianę ławy opornika z piaskowej na betonową. Podczas układania warstwy bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa w przypadku posadowienia obrzeża na piasku dojdzie do uszkodzeń opornika.

Odpowiedź 11: Obrzeża ułożyć na ławie betonowej.

Pytanie 12:  Na przekroju normalnym ścieżki opisano dwie grubości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wnioskujemy o ujednolicenie zapisu.

Odpowiedź 12: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 30.01.2014r.  - http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=88059

Pytanie 13:  Wnioskujemy o dokładne określenie zakresu robót sanitarnych. Czy w zakresie wykonania należy przyjąć etap III ścieżki dla robót sanitarnych?

Odpowiedź 13:  W obecnym przetargu nie przewiduje się realizacji parkingu, a więc i jego odwodnienia.

Pytanie 14:  Wnioskujemy o dokładne określenie konstrukcji ścieżki rowerowej na zjazdach z nawierzchni bitumicznej?

Odpowiedź 14: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 30.01.2014r.  - http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=88059

Pytanie 15:  Wnioskujemy o określenie zakresu oraz specyfikacji wykonania żywopłotu.

Odpowiedź 15: Z uwagi na wyłączenie z inwestycji parkingu - nie planuje się nasadzeń żywopłotu.

Pytanie 16:  Wnioskujemy o określenie zakresu związanego z oczyszczeniem przepustów.

Odpowiedź 16: Kamienne przepusty na drogach polnych należy oczyścić z zakrzaczenia i przedmiotów zalegających w korycie kanału, ograniczających przepływ wody.

Pytanie 17:  W związku z projektowaną kładką wnioskujemy o określenie ciężaru konstrukcji stalowej (w dokumentach przetargowych znajdują się rozbieżności z tym związane)

Odpowiedź 17: Ciężar konstrukcji należy przyjąć jako sumę normatywnych ciężarów poszczególnych elementów stalowych, ogólnie dostępnych, zgodnie z zestawieniem podanym na rys. K1

Pytanie 18: dotyczy – Kładka dla ruchu pieszo-rowerowego.

W opisie technicznym w punkcie 6.9 podana została informacja, że przyczółki kładki pieszo-rowerowej mają mieć długość 4m podczas gdy z rysunku K1 wynika, że jedna ściana oporowa (przyczółek) ma mieć dł. 5m. Natomiast długość drugiej ściany nie została  podana na rysunku. Jakie długości ścian należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 18:  Do wyceny należy przyjąć długość obu ścian oporowych (przyczółków) - 4 m.

Pytanie 19:  Dotyczy – Kładka dla ruchu pieszo-rowerowego.

W opisie technicznym w punkcie 6.9 podana została informacja, że ławy fundamentowe przyczółków kładki pieszo – rowerowej mają mieć długość 4,2 m podczas gdy z rysunku K1 wynika, że jedna ściana oporowa (przyczółek) ma mieć dł 5m. Natomiast długość drugiej ściany nie została podana na rysunku. Jakie długości ławy fundamentowej należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź 19: Do wyceny należy przyjąć długość ław fundamentowych - 4,20 m.

Pytanie 20:  Dotyczy – Kładka dla ruchu pieszo-rowerowego.

W opisie technicznym w punkcie 6,9 podana została informacja, że na „przęśle nie ma spadów zarówno w przekroju poprzecznym jak i podłużnym” natomiast na ryz K1 pokazany jest spadek podłużny 0,7 %. Która informacja jest prawidłowa.

Odpowiedź 20: Z uwagi na fakt, że nawierzchni kładki jest wykonana z desek świerkowych, impregnowanych, nie przewiduje się spadków poprzecznych i podłużnych.

Pytanie 21:  Dotyczy – kładka dla ruchu pieszo-rowerowego

W opisie technicznym w punkcie 6.9 podana została informacja, że na „belki stalowe oparte są na przyczółkach za pośrednictwem łożysk stalowych” natomiast na rys. K1 pokazano, HEB 360 ma zostać ustawiony na łożysku elastomerowym (detal A). Jakie łożysko należy ująć w ofercie? Prosimy o podanie obciążeń jakie ma przenosić łożysko wraz z wielkościami przesunięć, obrotów itd. Czy dźwigary główne HEB 360 mają być trwale połączone z przyczółkami za pomocą śrub – zgodnie z rysunkiem K1 (detal A) na obu końcach?

Odpowiedź 21: - belki mają być oparte na przyczółkach za pośrednictwem łożysk neoprenowych;

- należy zastosować łożyska elastomerowe dowolnie przesuwne (zbudowane z: bloku elastomerowego zbrojonego zwulkanizowanymi blachami stalowymi, stalowej płyty dolnej i górnej) o następujących parametrach: nośność min 150kN, siła pozioma przy maksymalnym przesuwie 20kN; dopuszczalny przesuw łożyska w kierunku przesuwu +/- 17.mm; dopuszczalny kąt obrotu 0.013 rad; ilość łożysk – 4 szt.

- dźwigary nie mają być połączone z przyczółkami za pomocą śrub.

Pytanie 22:  Dotyczy – kładka dla ruchu pieszo-rowerowego

W opisie technicznym w punkcie 6.9 podana została informacja o tym, że przyczółki żelbetowe należy wykonać z betonu klasy C30/37 z dodatkami zabezpieczającymi przed środowiskiem wodnym. Jakie wymagania ma spełniać beton – prosimy o podanie klasy ekspozycji lub parametrów N, F, W?

Odpowiedź 22:

Beton klasy C30/37 powinien spełniać następujące wymagania:

- nasiąkliwość N < 4%;
- mrozoodporność F 150;
- wodoszczelność W-8.

Pytanie 23:  Dotyczy – kładka dla ruchu pieszo-rowerowego

W projekcie kładki brak jest rysunku szczegółowego dotyczącego zbrojenia przyczółków kładki pieszo-rowerowej. Jaką ilość stali należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 23: - należy przyjąć stal BST500 w ilości 850kg.

Pytanie 24:  Dotyczy – kładka dla ruchu pieszo-rowerowego

W przedmiarze załączonym przez Zamawiającego występuje prefabrykowana ściana oporowa. W opisie technicznym brak jest informacji, że przyczółki mają być wykonane jako prefabrykowane elementy. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przyczółków jako monolityczne lub prefabrykowane w zależności od wyboru Wykonawcy?

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza wykonanie przyczółków jako monolityczne lub prefabrykowane, w zależności od wyboru Wykonawcy. W prefabrykacie przewidzieć należy gniazda służące zamontowaniu słupków balustrad.

Pytanie 25:  Dotyczy – kładka dla ruchu pieszo-rowerowego

W opisie technicznym w punkcie 6.9 podana została informacja o tym, że słupki balustrad  z już przyspawaną blachą należy połączyć z dźwigarem przy pomocy śrub lub spawając. A jak zamontowane mają być słupki, które zlokalizowane są poza dźwigarem? Wg rys. K1 dotyczy to w sumie 9 słupków zlokalizowanych nad i za ścianami oporowymi.

Odpowiedź 25: Słupki, które zlokalizowane są poza dźwigarmi należy wtopić w ściany oporowe, a w gruncie zmocować n fundamencie betonowym zagłębionym  80 cm od poziomu terenu.

Pytanie 26: Dotyczy – kładka dla ruchu pieszo-rowerowego

W opisie technicznym w punkcie 6.9 podana została informacja o tym, że wysokość balustrad od nawierzchni kładki wynosi 110 cm a na rys. K1 pokazana jest wysokość balustrad 1120 mm od górnej nawierzchni dźwigara HEB 360 co spowoduje, że wysokość balustrady nie osiągnie nawet tej podanej w opisie technicznym. Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę, że Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  w § 252 stanowi, że:

„Wysokość balustrady o której mowa w § 251 ust. 3 pkt 1, powinna wynosić:

2) przy ścieżkach rowerowych znajdujących się przy balustradzie – nie mniej niż 1,2 m”

Czy Zamawiający dysponuje zgodą właściwego Ministra na odstępstwo od w/w wymogów?

Odpowiedź 26:

Należy przewidzieć wysokość balustrad od nawierzchni kładki – 120 cm.

Pytanie 27:  Dotyczy – kładka dla ruchu pieszo-rowerowego

W opisie technicznym w punkcie 6.9 podana została informacja o tym, że poprzecznice należy wykonać z dwuteowników HBE240. Zarówno w opisie jak i na rys K1. brak szczegółowej informacji o zaprojektowanym sposobie połączenia dźwigara HEB 360 z poprzecznicami HEM240. W jakim rozstawie mają zostać zamocowane poprzecznice? Jaka jest ilość i rodzaj oraz lokalizacja zaprojektowanych śrub?

Odpowiedź 27: Do wyceny należy przyjąć łączenie dźwigarów HEB z poprzecznicami HEB240 spoiną pachwinową a10.

Pytanie 28. Dotyczy – Kładka dla ruchu pieszo-rowerowego

Wymiary elementów drewnianych kładki podane w opisie technicznym tj. podkład z bali drewnianych 50x150mm, bale podwalin 60x200mm, odbojnice drewniane z krawędziaków 5x5 cm, pochwyty i podłużnice z bali drewnianych 5x10 cm zupełnie nie pokrywają się z wymiarami elementów przedstawionymi na rys. K1. Jakie elementy należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź 28: Do wyceny przyjąć wymiary określone na rysunku.

Pytanie 29. Dotyczy – Kładka dla ruchu pieszo-rowerowego  

Wymiary elementów drewnianych kładki podane w opisie technicznym tj. pokład z bali drewnianych 50x150mm, bale podwalin 60x200mm, odbojnice drewniane z krawędziaków 5x5cm, pochwyty i podłużnice z bali drewnianych 5x10 cm, zupełnie nie pokrywają się z wymiarami elementów przedstawionymi  na rys. K1. Jakie elementy należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź 29: Do wyceny przyjąć wymiary określone na rysunku.

Pytanie 30:  Dotyczy – kładka dla ruchu pieszo-rowerowego

W opisie technicznym w punkcie 6.9 podana została informacja o tym, że konstrukcje kładki należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbami epoksydowymi i poliuretanowymi. Natomiast na rys. K1 pokazano, że słupek balustrady ma być zabezpieczony poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Jaki sposób zabezpieczenia antykorozyjnego należy przyjąć do wyceny? Czy Zamawiający ma wymagania co do koloru powierzchniowej warstwy zabezpieczenia?

Odpowiedź 30: Konstrukcja kładki – zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie farbami epoksydowymi i poliuretanowymi. Balustrada – ocynk i proszkowe malowanie.

Kolory: szary, niebieski, stalowy.

Pytanie  31. Dotyczy – Kładka dla ruchu pieszo- rowerowego

W załączonej dokumentacji projektowej brak specyfikacji na wykonanie robót związanych z budową kładki dla pieszych dotyczących:

- betonu
- stali zbrojeniowej
- konstrukcji stalowej
- łożysk
- zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej
- elementów z drewna impregnowanego

Odpowiedź 31:  Podstawowe dane dotyczące kładki znajdują się w Projekcie wykonawczym oraz w odpowiedziach na pytania. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zostanie uzupełniona i przekazana Wykonawcy przed podpisaniem Umowy

 Pytanie 32. Dotyczy – Kładka dla ruchu pieszo-rowerowego

W opisie technicznym w punkcie 6.9 znajduje się informacja, mówiąca o normach będących podstawą do przygotowania projektu konstrukcji kładki pieszo-rowerowej. W opinii Wykonawcy projekt został wykonany niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Kładka, która służy do przeprowadzenia ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego jest obiektem mostowym – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Zatem wszystkie obliczenia oraz wymogi stawiane konstrukcji kładki, materiałom i badaniom powinny być zgodne z w/w rozporządzeniem a co za tym idzie normami dla obiektów mostowych. Czy załączony do dokumentacji projekt kładki spełnia wymagania stawiane drogowym obiektom inżynierskim?

Odpowiedź 32: Dokumentacja techniczna wykonana została przez osoby legitymujące się uprawnieniami do projektowania oraz zweryfikowana została przez sprawdzającego, posiadającego również odpowiednie przygotowanie zawodowe i kierunkowe uprawnienia budowlane.

Pytanie 33:  W związku z brakiem projektu organizacji ruchu zastępczego prosimy o informację, czy możliwe jest zamknięcie remontowanej drogi  na całym odcinku?

Odpowiedź 33: Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu – w załączniku .



IV. Pytania, które wpłynęły faxem w dniu: 03.02.2014 r. :



Pytanie 1: W związku z rozbieżnościami złączonej dokumentacji przetargowej, prosimy o odpowiedź jaki m być wykonany przekrój poprzeczny remontowanej drogi.

Odpowiedź 1: Drogę wykonać zgodnie z rys. 4 projektu budowlanego wykonanego przez „FORMA” Pracownia Projektowa s.c.

Pytanie 2: Prosimy o informację czy remontowana droga ma być zamknięta w krawężnikach na całej długości remontowanego odcinka tj. 938 mb.?

Odpowiedz 2: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pkt. III - odp.  1

 

 

Załączniki:

- SIWZ

- dział II - projekt umowy

- projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu

 

 

Opublikowane dnia 05.02.2014 r.

 


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 15259-2014 z dnia 2014-01-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor
Przedmiotem zamówienia jest: - przebudowa 937 mb nawierzchni drogi powiatowej nr 2822D (ul. Myśliborska), relacji Jawor-Myślibórz od ul. Mickiewicza w Jaworze (od drogi krajowej nr 3) do granicy administracyjnej miasta wraz z przełożeniem...
Termin składania ofert: 2014-02-06


Numer ogłoszenia: 38576 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15259 - 2014 data 23.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, fax. 076 7290160.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2014 godzina 11:00.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2014 godzina 11:00.

 

Opublikowano dnia, 03.02.2014 r.


Jawor, 30.01.2014 r


RPE.272.1.5.2014

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA :

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ, odpowiedziach jakie udzielił.

Pytanie 1: „Mając na uwadze zasadę swobody zawierania umów oraz możliwe wystąpienie braku motywacji za strony Wykonawców na realizację powyższego zadania, zwracamy się z prośbą
o dokonanie zmian w projekcie umowy przedmiotowego zamówienia publicznego wg poniższego:

1 - § 5 pkt. 5 – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić należne wynagrodzenie podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

2 - § 5 pkt. 7a) – wykreślenie z projektu umowy

3 - § 5 pkt 7b) – nie przedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% wartości umowy netto, o której mowa w § 7

4 - § 5 pkt 7c) – nieprzedłużenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiający naliczy kary Wykonawcy umowne
w wysokości 1% wartości umowy netto, o której mowa w § 7

5 - § 5 pkt 7d) – wykreślenie z projektu umowy

6 - § 6 pkt 5b) – wykreślenie z projektu umowy: „ – w przypadku wad nieistotnych, procentowo obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie, na co Wykonawca wyraża zgodę”

7 - § 7 pkt 1 – Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony uzgadniają wynagrodzenie kosztorysowe (ustalone na podstawie wyceny określonej w ofercie Wykonawcy)

8 - § 7 pkt 4 – Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zostanie dokonana na podstawie faktur częściowych po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT / rachunku wystawionej na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Inspektora Nadzoru oraz komisję odbiorową

9 - § 8 pkt 1 – Na roboty będące przedmiotem umowy dostarczone przez Wykonawcę ustala się okres gwarancji 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Na materiał dostarczony przez wykonawcę udziela on gwarancji zgodnie z gwarancją producenta

10 - § 8 pkt 2 – Na materiały i urządzenia dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę ustala się okres rękojmi 24 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego bezusterkowego lub daty usunięcia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru

11 - § 10 pkt 3c) – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia zakończenia robót będących przedmiotem niniejszej umowy – 0,2% wartości umowy netto, o której mowa w § 7

12 - § 10 pkt 3d) – za nieterminowe usunięcie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji i rękojmi – 0,2 % wartości umowy netto o której mowa w § 7, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po upływie dnia, w którym miało nastąpić usunięcie wady i usterki

13 - § 10 pkt 6 – wykreślenie z projektu umowy

14 - § 11 pkt 1) – Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umownej brutto

15 - § 11 pkt 6 – wykreślenie zapisu :”… pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy…”

Odpowiedź 1: Ze względu na fakt iż część środków na realizację inwestycji zagwarantowana została umowami dofinansowania zewnętrznego oraz konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa finansowego ewentualnych podwykonawców, Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy.

Pytanie 2: Jednocześnie prosimy o określenie w sposób szczegółowy rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym robót dodatkowych oraz zamiennych, które wynikną w toku realizacji zadania.

Odpowiedź 2 :  Ewentualne roboty dodatkowe i zamienne, których na dzień ogłoszenia przetargu  Zamawiający nie przewiduje, będą realizowane na podstawie odrębnych umów
z zachowaniem procedur określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Pytanie 3: Jaka jest konstrukcja nawierzchni za zatoce postojowej oraz ścieżce rowerowej, są rozbieżności w rysunkach przekrojów oraz opisie technicznym. Czy nawierzchnia na zatoce postojowej ma być z kostki betonowej (przekrój) czy ma być to nawierzchnia asfaltowa (opis). Jaka ma być grubość warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej, na przekroju są podane sprzeczne informacje 3 cm i 8 cm a w przedmiarze jest 3 cm.

Odpowiedź 3: Ścieżka rowerowa ma być wykonana z betonu asfaltowego grubości 3 cm na podbudowie na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31/5 gr. 10 cm, natomiast chodnik i miejsca odpoczynku dla rowerzystów z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm – str. 6  i rys. 5.1 Projektu Wykonawczego).

Na zjazdach do pól w miejscach przekraczania ścieżki pieszo-rowerowej, na zjazdach do posesji oraz w miejscu przekraczania ul. „Nad Jawornikiem”: ścieżka rowerowa  z betonu asfaltowego , warstwa ścieralna 5cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 8 cm, podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego 10 cm oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 10 cm – str. 6 i rys. 5.2 Projektu Wykonawczego. ;chodnik: z kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. – str. 6 i rys. 5.2 Projektu Wykonawczego.
 

 

Opublikowano dnia 30.01.2014 r.

 


Jawor, dnia 29 stycznia 2014 r.


RPE.272.1.4.2014



ODPOWIEDZI NA PYTANIA :



Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ, odpowiedziach jakie udzielił.

Pytanie 1:   Jaka jest szerokość ścieżki rowerowej, według PZT i przedmiarów załączonych do dokumentacji ma 2,0 m, a według przekrojów normalnych 2,5 m?

Odpowiedz 1:  
Szerokość ścieżki rowerowej (dwukierunkowa) wynosi 2,0m - Rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).
 

Opublikowano dnia 29.01.2014 r.


Jawor, dnia 28 stycznia 2014 r.



RPE.272.1.3.2014



ODPOWIEDZI NA PYTANIA :



Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ, odpowiedziach jakie udzielił.

Pytanie 1:   Czy w związku z wyeliminowaniem z realizacji parkingu wraz z odwodnieniem w km 2+417,00 do km 2+516,00, wyeliminowany jest również dojazd do tego parkingu?  

Odpowiedz 1:  
Dojazd do parkingu nie został wyeliminowany z realizacji inwestycji, ponieważ jest to fragment drogi „Nad Jawornikiem” spełniający rolę najazdu na ścieżkę pieszo-rowerową Jawor - Myślibórz oraz zjazdu z niej. Dojazd do parkingu należy wykonać z kostki brukowej szarej grub. 8 cm z krawężnikiem betonowym 15x30x100, obniżonym na zjeździe na przyszły parking.

W załączeniu rysunek z zaznaczonym dojazdem do parkingu, podlegającym utwardzeniu podczas realizacji zakresu objętego obecnym przetargiem. (RYSUNEK)

 

Opublikowano dnia 28.01.2014 r.


Jawor, dnia 24 stycznia 2014 r.



RPE.272.1.2.2014



ODPOWIEDZI NA PYTANIA :


 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ, odpowiedziach jakie udzielił.

Pytanie:
Czy do wykonania jest tylko pierwszy etap ujęty w przedmiarze, proszę o szczegółowe podanie jaki kilometraż jest do wykonania, jaki zakres jest objęty przetargiem?

Odpowiedź:
Przetargiem jest objęty zakres wymieniony w „Ogłoszeniu o zamówieniu”  pkt II 1.4 – „Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia” oraz w Załączniku nr 2 – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do instrukcji dla Wykonawców (SIWZ).

W zadaniach inwestycyjnych Powiatu Jaworskiego I etap ścieżki pieszo-rowerowej obejmuje odcinek od ul. Mickiewicza (droga krajowa nr 3) w Jaworze w kierunku Myśliborza
do utwardzonej drogi prowadzącej do Piotrowic (3 080 m.),  II etap ścieżki będzie obejmował odcinek od drogi na Piotrowice do wsi Myślibórz – etap ten nie ma jeszcze opracowania dokumentacyjnego i nie jest przedmiotem obecnego zamówienia.
Przetargiem objęta jest też modernizacja jezdni ul. Myśliborskiej na odcinku 937 m od ul. Mickiewicza do granicy miasta Jawora.

Pytania rodzą się z faktu, że projektant (PE-POLSKA sp. z o.o sp.k) w dokumentacji na ścieżkę pieszo-rowerową dokonał podziału  swojego opracowania dla  ścieżki pieszo-rowerowej na V podetapów i oznakował kilometraż ścieżki odwrotnie, czyli od końca I etapu do ul. Mickiewicza (droga krajowa nr 3) a nie od drogi głównej tj. od ul. Mickiewicza w kierunku Myśliborza, co ewentualnie też może rodzić kolejne pytania. Prosimy też o szczegółowe zwrócenie uwagi na opis przedmiotu zamówienia, ponieważ wyeliminowany został z realizacji a objęty dokumentacją zakres, dotyczący parkingu z odwodnieniem i ścieżki rowerowej po lewej stronie ul. Myśliborskiej na wysokości Ośrodka Wypoczynkowego „ Jawornik”, pozostawiając tylko wymianą nawierzchni chodnika.


Opublikowano dnia 24.01.2014 r.


 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.spjawor-bip.pbox.pl/public/


--------------------------------------------------------------------------------

Jawor: Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz
poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej
od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy


Numer ogłoszenia: 15259 - 2014;
data zamieszczenia: 23.01.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.
    Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2822D relacji Jawor-Myślibórz poprzez przebudowę drogi i budowę ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej od drogi krajowej nr 3 w kierunku Parku Krajobrazowego Chełmy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - przebudowa 937 mb nawierzchni drogi powiatowej nr 2822D (ul. Myśliborska), relacji Jawor-Myślibórz od ul. Mickiewicza w Jaworze (od drogi krajowej nr 3) do granicy administracyjnej miasta wraz z przełożeniem chodnika (lewa strona) wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik, - budowa ścieżki pieszo - rowerowej ( I etap - 3080 mb) od ul. Mickiewicza w Jaworze w kierunku Myśliborza wraz z odwodnieniem, kładką nad potokiem Jawornik udrożnieniem i remontem przepustów na Kanale Ulgi Jawornika oraz utwardzeniem dojazdów do pól, - wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego organizacji ruchu w ciągu przebudowywanej drogi i ścieżki pieszo-rowerowej wraz z podświetlaną sygnalizacją ostrzegawczą przejść pieszo-rowerowych przez jezdnię ul. Myśliborskiej zasilanej solarami. Uszczegółowienie zakresu: I W zakresie drogi na odcinku od ul. Mickiewicza do administracyjnej granicy miasta: - prace rozbiórkowe i ziemne: rozbiórka krawężników betonowych, cięcie nawierzchni bitumicznej przy poszerzeniach, zatokach postojowych i pod wykopy, frezowanie nawierzchni, roboty ziemne związane z poszerzeniami, zatokami postojowymi, wykopami pod kanalizację deszczową i zmianą lokalizacji hydrantu. Rozbiórka i wywiezienie do ZDP w Zębowicach nawierzchni chodnika z kostki betonowej na odcinku od ul. Mickiewicza do potoku Jawornik oraz chodnika z płyt betonowych wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik od potoku Jawornik do głównego wjazdu na teren ośrodka. Korytowanie pod chodniki. - roboty drogowe: uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego ze stabilizacją cementem pod zatoki postojowe, zjazdy, chodniki i ścieżkę rowerową. Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni drogowych, wyrównanie istniejącej podbudowy na drodze mieszanką mineralno-bitumiczną. Ułożenie krawężników betonowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Ułożenie warstwy wiążącej na drodze z betonu asfaltowego mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 7 cm. Ułożenie na drodze warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego. Oczyszczenie kolektora burzowego i istniejących studzienek wpustowych odwodnienia wraz z przykanalikami, wykonanie nowych wpustów ulicznych (zgodnie z dokumentacją) z przykanalikami i studniami rewizyjnymi na kolektorze odwadniającym. Ułożenie obrzeży chodnikowych i nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego grubości 3 cm oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm - na zjazdach z kostki betonowej grubości 8 cm. Wykonanie kładki o konstrukcji stalowej nad potokiem Jawornik wraz z prefabrykowanymi ścianami oporowymi. Regulacja pionowa studzienek , wpustów ulicznych, hydrantów i zaworów. Wykonanie i zamontowanie barier ochronnych w miejscach wyznaczonych dokumentacją. Wykonanie i zamontowanie oznakowania pionowego. II. w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej - wytyczenie na gruncie przez uprawnionego geodetę ścieżki pieszo-rowerowej, - zdjęcie warstwy humusu i wywiezienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce do 5 km - ułożenie obrzeży betonowych ciągu pieszego i ścieżki rowerowej na ławach betonowych, - naprawa i udrożnienie przepustów na drogi polne z niezbędnymi odtworzeniami murów z kamienia łamanego, - wykorytowanie i ułożenie warstw nośnych podbudowy zjazdów i ciągu pieszo- rowerowego wraz z zagęszczeniem mechanicznym, - wykonanie elementów odwodnienia ścieżki pieszo-rowerowej, - ułożenie i zagęszczenie podsypki piaskowo-cementowej - ciąg pieszy, - ułożenie warstwy asfalto-betonu na ścieżce rowerowej. Na ciągu pieszym, zgodnie z załącznikiem, z kostki betonowej o uzgodnionym z Inwestorem kształtem, w kolorach czerwonym i szarym a na zjazdach z kostki w jednolitym kolorze szarym . Zjazdy obejmują teren od korony jezdni do zewnętrznej granicy działki wykupionej pod ścieżkę, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ścieżki pieszo- rowerowej, - utwardzenie betonową kostką brukową, oznakowanie, i zamontowanie urządzeń w miejscach odpoczynku, - rozplantowanie i obsianie trawą pozostałości terenu między rowem przydrożnym a ścieżką pieszo-rowerową oraz między ścieżką pieszo-rowerową a sąsiadującymi gruntami rolnymi wraz z montażem elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery), zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Realizacja odbywać się będzie na podstawie: A. dokumentacji dla ścieżki pieszo-rowerowej opracowanej przez PE - POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Gdańsku wraz z aneksem opracowanym przez Biuro Studiów i Projektów HYDROMEL sp.c. w Legnicy. Z realizacji wycofana jest ścieżka rowerowa wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik, a pozostaje w to miejsce do wykonania przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika z betonowych płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki betonowej. Nie będzie też realizowany zaprojektowany parking dla samochodów osobowych przy drodze Nad Jawornikiem z infrastrukturą odwodnieniową. B. dokumentacji dla inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 2822D od km 0+000 do km 0+937 na terenie miasta Jawor opracowanej przez FORMA Pracownię Projektową s.c. w Wilkowicach, ul. Dębowa 6, 64-115 Święcichowa z zaznaczonym na projekcie do przełożenia, chodnikiem wzdłuż Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik. Ze względu na wyłączenia niektórych elementów ujętych w dokumentacji z realizacji, załączone przedmiary nie są wiążące, a jedynie stanowią element pomocniczy do sporządzenia kalkulacji własnej Wykonawcy dla określenia umownej ceny ryczałtowej za całość wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia robót uszczegółowionych w dokumentacjach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.31.62-2, 45.23.32.60-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 60 000 - PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w : 1) pieniądzu - wpłacone przelewem na konto Zamawiającego 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;; 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Jaworze ul. Grunwaldzka 35 nr 10 2030 0045 1110 0000 0190 3550. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zaleca się, aby Wykonawca do oferty załączył kopię potwierdzenia przelewu..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia: 1.oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2.wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy dróg co najmniej 2 robót budowlanych (tj. różnych zamówień realizowanych w oparciu o dwie odrębne umowy) o łącznej wartości min. 2.000.000,- zł brutto (dwa miliony złotych 00/100 brutto) w tym przynajmniej jedną na kwotę 1.200.000 zł brutto (jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100 brutto). Wykaz powinien zawierać co najmniej rodzaj i wartość robót budowlanych oraz daty i miejsce ich wykonania. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dopuszcza się oddzielne dokumentowanie doświadczenia w zakresie robót drogowych. 3.dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca winien udokumentować dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym min.: - koparka 0,25- 0,40 m3 - min. 1 szt; - ubijaki i zagęszczarki do robót ziemnych - min. 1 szt; frezarka drogowa - szt 1; - rozkładarka mas bitumicznych z podgrzewaną listwą zagęszczającą wstępnie min. 80% z elektronicznym sterowaniem równością układanej warstwy - min. 1 szt; - walec statyczny samojezdny stalowy ciężki - min. 1 szt; - walec statyczny samojezdny stalowy średni - min. 1 szt; - walec statyczny samojezdny ogumiony ciężki - min. 1 szt; - szczotka mechaniczna - min. 1 szt; - skrapiarka do bitumu - min. 1 szt.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien dysponować wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będący członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA spowodowana: 1. wystąpieniem okoliczności siły wyższej, np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością lub inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące obiektywną niemożliwością prowadzenia prac, np. powódź; 2. okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w materiałach przekazanych Wykonawcy - nie ujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 3. odkryciem na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, 4. wykryciem instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, 5. zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, Termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. ZMIANY OSOBOWE: 1. Zmiany osób realizujących zamówienie wskazanych w załączniku nr 3 do oferty pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 2. Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3. Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych 4. Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, 5. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul.Wrocławska 26, 59-400 Jawor.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul.Wrocławska 26, 59-400 Jawor Biuro Obsługi Klienta (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


ZAŁĄCZNIKI:

DZIAŁ I - Instrukcja dla Wykonawców (SIWZ) :

 1. Załącznik nr 1    Przetargowa Dokumentacja Projektowa
  - DROGA (Projekt budowlany, Przedmiar robót, STWiORB, Docelowa Organizacja Ruchu)
  - ŚCIEŻKA ROWEROWA - CZ. 1 ( Przedmiary STWIORB,STAŁA ORGANIZACJA RUCHU) 
                                            CZ. 2  BRANŻA DROGOWA
                                            CZ. 3  BRANŻA SANITARNA
 2. Załącznik nr 2    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 3. Załącznik nr 3    Opis techniczny małej architektury

DZIAŁ II - Oferta z załącznikami:

 1. Załącznik nr 1    Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013.907 j.t. z późn. zm.)
 2. Załącznik nr 2    Formularz wykazu robót budowlanych zrealizowanych przez Wykonawcę  w ciągu 5 ostatnich lat.
 3. Załącznik nr 3    Formularz wykazu kadr.
 4. Załącznik nr 4   Formularz oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 5. Załącznik nr 5    Formularz oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Załącznik nr 6    Formularz Oświadczeni  wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
 7. Załącznik nr 7    Formularz Wykazu narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

DZIAŁ III: Projekt umowy
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2014-01-23 14:23:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-03-21 14:00:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki