☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 27.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych powiatu jaworskiego

Jawor, dnia 09.12.2013 rokuOSO  272.5.2013


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych powiatu jaworskiego” dokonano  wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.
Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Numer
oferty
Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Ilość uzyskanych
punktów
Uwagi
2 GAZ PETROL Sp z o.o.ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
100 Najkorzystniejsza
oferta
3 PATRON Sp z o.o.
Ul. Ciernie 18
58-160 Świebodzice
99,73 -
 

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 2 :

GAZ PETROL Sp z o.o.
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie


odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

W niniejszym postępowaniu na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2odrzucono ofertę nr 1 Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Starej Kamienicy, 512 Stara Kamienica 79.  Nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy.
Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  może nastąpić  po terminie, o którym mowa z art. 94 ust. 1 pkt  2 ustawy.

Wstawiono 09.12.2013r.

 


 

Jawor, dnia 22.11.2013OSO 272.5.2013


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 20130 r. poz 907 ze zm); Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ, odpowiedziach jakie udzielił.

PYTANIE  1
Czy dostarczana ilość oleju opałowego fakturowana będzie w temperaturze rzeczywistej czy referencyjnej 15oC, zgodnie z dowodem wydania z bazy paliw? Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym Dz.U. Nr 29 z 2004r. poz. 257 producenci paliw m.in. PKN ORLEN S.A. stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m3 w temperaturze referencyjnej 15oC.
ODPOWIEDŹ 1
Podstawą do wystawienia faktury będzie faktyczna ilość dostarczonego oleju w dniu dostawy  w temperaturze  rzeczywistej wg wskazań zalegalizowanych urządzeń pomiarowych  przy autocysternie.

PYTANIE  2
W jakich ilościach będą przeprowadzane jednorazowe dostawy?
ODPOWIEDŹ 2
Zgodnie  z zapisem rozdziału 3.1 SIWZ realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb i w ilościach ustalonych przez zamawiającego – jednostki organizacyjne powiatu jaworskiego/ załącznik nr 1 do SIWZ.

PYTANIE  3
Na jaki dzień należy wyznaczyć cenę ofertową?
ODPOWIEDŹ 3
Cenę ofertową należy wyznaczyć na dzień składania ofert. 

 

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.spjawor-bip.pbox.pl
________________________________________Jawor:  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych powiatu jaworskiego
Numer ogłoszenia: 245275 - 2013;
data zamieszczenia: 19.11.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spjawor-bip.pbox.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych powiatu jaworskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych powiatu jaworskiego 1.Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania normy PN-C-96024:2001, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzaj instalacji i warunków, w których będą stosowane lekkie oleje opałowe., 2.Całość zapotrzebowania na olej opałowy wynosi 105 000 litrów 3. Miejsce realizacji zamówienia - jednostki organizacyjne powiatu jaworskiego wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Dostarczany olej opałowy winien spełniać parametry jakościowe określone w pkt.1. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca okaże świadectwo jakości lub równoważny dokument przedstawiający parametry dostarczanego oleju, wystawione przez producenta. 5.Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb i w ilościach ustalonych przez zamawiającego-jednostki organizacyjne powiatu jaworskiego, załącznik nr 1 do SIWZ, a ustalona ilość może ulec zmianie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu , Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 3

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności, zamawiający wymaga złożenia aktualnej, opłaconej koncesji na obrót paliwami ciekłymi

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, wykonawca musi dołączyć do oferty wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw odpowiadających zamówieniu z podaniem ich wartości, daty i miejsca ich realizacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dokumentami wystawionymi przez Zamawiających na rzecz których w/w dostawy zostały zrealizowane potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie. Za dostawy odpowiadające zamówieniu Zamawiający uzna dostawy w ilości co najmniej trzech, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda .

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający wymaga złożenia oświadczenia że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. - zał nr 4

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu , Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 3

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26 59-400 Jawor Biuro Obsługi Klienta- parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

- Spis treści

- SIWZ

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2: FORMULARZ OFERTOWY

- Załącznik nr 3

-Załącznik nr 4

- Załącznik nr 5

- Załącznik nr 6

- Załącznik nr 7

- Załącznik nr 8: UMOWA

 

Wytworzył:
(2013-11-19)
Udostępnił:
Izabela Łuczak
(2013-11-19 13:59:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Łuczak
(2013-12-09 14:35:44)
 
 
liczba odwiedzin: 4667372

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X