☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 27.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa drogi powiatowej nr 2814D Mysłów - Lipa - Paszowice od km 0+350 do km 1+865

ARCHIWUM

 

Jawor, dnia 12.08.2013 roku

RPE  272.4.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - Przebudowa drogi powiatowej nr 2814D Mysłów – Lipa – Paszowice od km 0+350 do km 1+865 dokonano  wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów

Uwagi

1

„POL-DRÓG PIŁA” ul. Wawelska 106, 64-920 Piła

88,80

-

2.

ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG
I MOSTÓW Sp. Z O.O.

ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica

93,76

-

3.

Konsorcjum firm: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE „COM-D” Sp. Z O.O.,

ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-ROLNE „SADY DOLNE” Sp. Z O.O.

Sady Dolne 16, 59-420 Bolków

100

Najkorzystniejsza oferta

4.

 

EUROVIA POLSKA S.A.

ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

99,77

-

 
Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 3  Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum :
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” sp. z o.o.,
59-400 Jawor, ul. Poniatowskiego 25

Partner Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Rolne „Sady Dolne” sp. z o.o.,
59-420 Bolków, Sady Dolne 16

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy.

Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  może nastąpić  
po terminie, o którym mowa z art. 94 ust. 1 pkt  2 ustawy.

Wstawiono 12.08.2013r.

 


 

Jawor: Przebudowa drogi powiatowej nr 2814D Mysłów - Lipa - Paszowice od km 0+350 do km 1+865
Numer ogłoszenia: 272772 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

 •  Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl; http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2814D Mysłów - Lipa - Paszowice od km 0+350 do km 1+865.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2814D Mysłów - Lipa - Paszowice od km 0+350 do km 1+865. W ramach przebudowy nawierzchni drogi przewidziano odtworzenie systemu odwodnienia oraz wzmocnienie warstw konstrukcyjnych drogi i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej. Przewidziano przeprowadzenie następujących prac: Konstrukcja jezdni: -oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, -skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni bitumicznej w ilości 0,51 kg/m², -warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm na grubości 4,0 cm, -warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej o uziarnieniu 0/12,8 mm na grubości 4,0 cm. Konstrukcja nawierzchni zjazdów : -warstwa odsączająca z pospółki o grubości 10 cm, -warstwa dolna podbudowy z kruszywa mineralnego 0-63,5 mm - 20 cm, -warstwa górna podbudowy z kruszywa mineralnego 0-31,5-8,0 cm, -warstwa masy z betonu asfaltowego o ziarnieniu 0/16 mm - 5,0 cm. Istniejące pobocza należy wykorytować i wyprofilować mieszanką mineralną o uziarnieniu 0/31,5 mm na grubości 8 cm przy średniej szerokości 0,80 m z zagęszczeniem mechanicznym do wskaźnika Js = 0,98. W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni jezdni i przyległego terenu zaprojektowano spadki poprzeczne i podłużne drogi, rowy i przepusty tak, aby odprowadzić wody opadowe poza korpus drogi do rowu i dalej do potoków. -przebudowa przepustu pod zjazdem zlokalizowanego w km: km 0+621 str. L, Ø 600 cm L=6,0 m zastosowaniem rur z tworzywa PEHD o średnicy 60 cm, budowa murków oporowych w miejscach:km 1+025 str. lewa na dł. 25,0 m, 1+461 str. lewa na dł. 12,0 m,km 1+580 str. lewa na dł. 38,0 m, - korytka ściekowe betonowe na zjazdach z dróg leśnych zaprojektowano w km: 0+852 str. lewa,1+764 str. lewa, - korytka skośne ułożone w dwóch liniach co 0,5 m ukośnie w odległości 8 ÷ 10 m od krawędzi projektowanej nawierzchni i wprowadzić do rowu przydrożnego za istniejącym przepustem, - szerokość dna rowu 40 cm, - nachylenie skarp 1:1 i 1:1,5, - głębokość rowu min. 0,50 m względem niwelety drogi. Wykonawca winien wkalkulować ewentualny koszt wywiezienia i utylizacji odpadów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót oraz koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Szczególnej ochronie podczas prowadzenia robót podlegają znajdujące się w terenie znaki osnowy geodezyjnej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 14 000 - PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia: 1.oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2.wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy dróg co najmniej 2 robót budowlanych (tj. różnych zamówień realizowanych w oparciu o dwie odrębne umowy) o łącznej wartości min. 1.500.000,- zł brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 brutto) w tym przynajmniej jedną na kwotę 800 000 zł brutto (osiemset tysięcy złotych 00/100 brutto). Wykaz powinien zawierać co najmniej rodzaj i wartość robót budowlanych oraz daty i miejsce ich wykonania. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dopuszcza się oddzielne dokumentowanie doświadczenia w zakresie robót drogowych. 3. dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien dysponować wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będący członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA spowodowana: 1. wystąpieniem okoliczności siły wyższej, np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością lub inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące obiektywną niemożliwością prowadzenia prac, np. powódź, 2. okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w materiałach przekazanych Wykonawcy - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 3. odkryciem na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, 4. wykryciem instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji oraz urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, 5. zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, Termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. ZMIANY OSOBOWE: 1. Zmiany osób realizujących zamówienie wskazanych w załączniku nr 3 do oferty pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, 2. Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego, 3. Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 4. Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, 5. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul.Wrocławska 26, 59-400 Jawor.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26; 59 - 400 Jawor parter (Biuro Obsługi Klienta),

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

 


ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIKI:
- SIWZ - SPIS TREŚCI
- SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
- SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY
- SIWZ - PROJEKT UMOWY
 
UPROSZCZONY PROJEKT TECHNICZNY
- CZĘŚĆ OPISOWA


CZĘŚĆ RYSUNKOWA
- DROGA  rys.1; rys.2

PRZEDMIAR:
Przedmiar
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Łuczak
(2013-07-12 10:19:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Łuczak
(2014-03-21 14:00:32)
 
 
liczba odwiedzin: 4667364

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X