Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D Stare Rochowice - Płonina w km 1+750 - 4+250 oraz w km 4+250 - 4+840

ARCHIWUM

 

Jawor, dnia 06.06.2013 roku


RPE. 272.3.2013  

         
                
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2830 Stare Rochowice – Płonina w km 1+750 do 4+840” dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert. Nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.
Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Kryterium
oceny oferty
Ocena
(liczba pkt)
Uzasadnienie
1 ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG
I MOSTÓW Sp. Z O.O.
ul. Częstochowska 12,
58-100 Świdnica
Cena 88,94 Oferta nie jest
najkorzystniejszą
cenowo ofertą
2 HEILIT+WOERNER Sp. Z O.O.
ul. Lipowa 5
52-200 Wrocław   
75,06 Oferta nie jest
najkorzystniejszą
cenowo ofertą
3 SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa
75,16 Oferta nie jest
najkorzystniejszą
cenowo ofertą
4 EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Szwedzka 5,
Bielany Wrocławskie,
55-040 Kobierzyce
84,50 Oferta nie jest
najkorzystniejszą
cenowo ofertą
5 Konsorcjum firm:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I HANDLOWE „COM-D” sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 25,
59-400 Jawor

 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-ROLNE
„SADY DOLNE” Sp. Z O.O.
Sady Dolne 16,
59-420 Bolków
100 Najkorzystniejsza
oferta

 

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 5  Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum :
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” sp. z o.o.,
59-400 Jawor, ul. Poniatowskiego 25

Partner Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Rolne „Sady Dolne” sp. z o.o.,
59-420 Bolków, Sady Dolne 16


odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.
W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy.
Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  może nastąpić  po terminie, o którym mowa z art. 94 ust. 1 pkt.  2 ustawy.

 


 

Jawor, 20.05.2013 r.


RPE.272.3.1.2013Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; Zamawiający, informuje o pytaniach jakie wpłynęły od wykonawców do treści SIWZ, odpowiedziach jakie udzielił.

1. Pytania, które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu  17.05.2013 r. godz: 14:09, dotyczące treści SIWZ.


Pytanie 1: Czy masy bitumiczne należy zaprojektować i wykonać wg obowiązujących WT1 i WT2 2010?

Odpowiedź 1: Masy bitumiczne  należy zaprojektować i wykonać według obowiązujących WT1i WT2, zgodnie z zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 19/11.

Pytanie 2: Brak rysunku szczegółowego studzienek. Jakie mają być?

Odpowiedź 2: Wykonać studzienki typowe betonowe z włazem żeliwnym.

Pytanie 3: Wg przedmiaru 1 poz. 28 łączna długość przepustów DN300 to 57 m. Na rysunkach brak zaznaczonego jednego odcinka przepustu. Proszę o zaznaczenie na PZT brakującego odcinka lub zweryfikowanie przedmiaru.

Odpowiedź 3: W części opisowej projektu omyłkowo ujęto przepust w km 2+536 w dwóch pozycjach, tj. do przebudowy i do budowy. Prawidłowo przepust ten ma być przebudowany (ilość przepustów wykazana na rysunku i ujęta w przedmiarze robót jest jednakowa).

Pytanie 4: W przedmiarze 1 poz. nr 1 jest mowa  o skruszeniu i zagęszczeniu istniejącej podbudowy. Co Zamawiający ma na myśli poprzez skruszenie i zagęszczenie istniejącej podbudowy? Prosimy o wyjaśnienie powyższej pozycji.

Odpowiedź 4: Należy policzyć wykonanie remontu cząstkowego masą na gorąco bez wycinania przy zużyciu masy w ilości 25 t.

2. Pytania,  które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu  17.05.2013 r., godz: 15:21, dotyczące treści SIWZ

 Pytanie 1: Prosimy o przedstawienie wymagań (SST D-04.07.01, D-05.03.05,D-05.03.05a) w stosunku do mieszanek mineralno-asfaltowych typu beton asfaltowy na warstwę wyrównawczą, wiążącą i ścieralną w oparciu o normy PN-EN 13108-1, PN-EN 13108-20, PN-EN 13108-21 oraz wymagań technicznych WT-2:2010. Są to dokumenty obowiązujące w Polsce i wyłącznie mieszanki mineralno-asfaltowe wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tych norm mogą posiadać deklarację zgodności CE (dokument obowiązujący wszystkie wyroby budowlane w Polsce).

Odpowiedź 1: Wykonać zgodnie z załączoną Specyfikacja techniczną.

Pytanie 2: Prosimy o przedstawienie wymagań i typów kationowej emulsji asfaltowej w oparciu o normę PN-EN 13808 i wymagania techniczne WT-3:2009. Są to dokumenty obowiązujące w Polsce i wyłącznie emulsje asfaltowe wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tych norm mogą posiadać deklarację zgodności CE (dokument obowiązujący wszystkie wyroby budowlane w Polsce).  

Odpowiedź 2: Kationowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza 65 % o klasie indeksu rozpadu 3, wyprodukowana z asfaltu drogowego o penetracji < 150.


 


 

Jawor: Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D Stare Rochowice - Płonina w km 1+750 - 4+250 oraz w km 4+250 - 4+840
Numer ogłoszenia: 72333 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl ; www.spjawor-bip.pbox.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D Stare Rochowice - Płonina w km 1+750 - 4+250 oraz w km 4+250 - 4+840.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2830D Stare Rochowice - Płonina w km 1+750 - 4+250 oraz w km 4+250 - 4+840. Droga jest wąska - 4 m szerokości, ograniczona z jednej strony w przeważającej części głęboką skarpą potoku Rochowicka Woda, a z drugiej ogrodzeniami posesji lub wysokimi zadrzewionymi skarpami. W chwili obecnej warstwa bitumiczna, w wyniku upływu czasu uległa znacznej degradacji. Posiada liczne spękania siatkowe prowadzące do powstawiania głębokich wybojów i wykruszeń krawędziowych, a słaba podbudowa drogi jest przyczyną powstawania kolein, wskutek stosowania ciężkiego sprzętu transportowego przez rolników, głównych użytkowników tej drogi. Wszystkie zjazdy na posesje nie są pokryte masą bitumiczną. Pobocza drogi zrównane są z niweletą jezdni. W ramach przebudowy nawierzchni drogi przewidziano wzmocnienie podbudowy oraz wykonanie dwóch warstw konstrukcyjnych z mieszkanek mineralno - bitumicznych. Zdegradowane rowy zostaną odbudowane, a zamulone przepusty oczyszczone lub przebudowane. W miejscach spływu wody w poboczach zastosowane zostaną betonowe ścieki uliczne. Istniejące pobocza zostaną podwyższone z zastosowaniem kruszywa mineralnego do wysokości odbudowanej warstwy ścieralnej. Konstrukcja nawierzchni: - skruszenie istniejącej zniszczonej podbudowy i odtworzenie jej z zagęszczeniem - wiązanie między warstwowe z emulsji asfaltowej przy zużyciu 0,51 kg/m2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm na grubości 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm na grubości 3 cm Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kruszywa kamiennego: - istniejąca konstrukcja - podniesienie nawierzchni zjazdów mieszanki z kruszywa kamiennego 0/31,5mm z wyprofilowaniem w kierunku posesji i zagęszczeniem do współczynnika Is = 0,98. - nasypka z odpadu granitowego 0 ÷ 2 mm z zagęszczeniem. Szerokość utwardzenia zjazdów 1 ÷ 2 m w zależności od warunków terenowych. Konstrukcja nawierzchni włączenia do drogi gminnej ( gruntowej) - warstwa masy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm - 5,0 cm - podbudowa z kruszywa mineralnego 0/31,5 - 8,0 cm - podbudowa z kruszywa mineralnego 0/63,5 - 20 cm - warstwa odsączająca z pospółki o grubości 10 cm Istniejące pobocza gruntowe drogi po wykonaniu warstw bitumicznych nawierzchni jezdni należy uzupełnić mieszanką z kruszywa kamiennego 0/31,5 mm z wyprofilowaniem spadku poprzecznego i zagęszczeniem do współczynnika Is= 0,98. System odwodnienia odwzorować na istniejącym, dostosowanym do warunków terenowych. W ramach odwodnienia realizowane będą także: - budowa rurociągu w km 1+990 - odbudowa rowów przydrożnych (łącznie 585 m) - budowa ścieków betonowych (łącznie 231 m) - odbudowa 2 szt. przepustów z zastosowaniem rur polietylenowych PEHD o średnicy 300 mm - budowa 3 szt. studzienek - budowa 3 szt. przepustów - oczyszczenie przepustów (3 szt.) - budowa ścianek czołowych przepustów -regulacja studzienek Wykonawca winien wkalkulować koszt wywiezienia i utylizacji odpadów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót oraz koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Szczególnej ochronie podczas prowadzenia robót podlegają znajdujące się w terenie znaki osnowy geodezyjnej zaznaczone na projekcie kolorem czerwonym..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 18 000 - PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
* Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
* Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia: 1.oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2.wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy dróg co najmniej 2 robót budowlanych (tj. różnych zamówień realizowanych w oparciu o dwie odrębne umowy) o łącznej wartości min. 1.500.000,- zł brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 brutto) w tym przynajmniej jedną na kwotę 800 000 zł brutto (osiemset tysięcy złotych 00/100 brutto). Wykaz powinien zawierać co najmniej rodzaj i wartość robót budowlanych oraz daty i miejsce ich wykonania. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dopuszcza się oddzielne dokumentowanie doświadczenia w zakresie robót drogowych. 3. dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
* Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
* Wykonawca winien dysponować wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będący członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
* Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA spowodowana: -wystąpieniem okoliczności siły wyższej, np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością lub inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące obiektywną niemożliwością prowadzenia prac, np. powódź; -okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w materiałach przekazanych Wykonawcy - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; -odkryciem na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, -wykryciem instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, -zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, Termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. ZMIANY OSOBOWE: -Zmiany osób realizujących zamówienie wskazanych w załączniku nr 3 do oferty pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; -Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. -Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych -Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, -Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. INNE ZMIANY: - Zmiana korzystne dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy); -Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo finansowym; Wszystkie postanowienia zawarte wyżej stanowią listę zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor Biuro Obsługi Klienta - parter.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:
- SIWZ - SPIS TREŚCI
- SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
- SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY
- SIWZ - PROJEKT UMOWY
 
UPROSZCZONY PROJEKT TECHNICZNY
- CZĘŚĆ OPISOWA


CZĘŚĆ RYSUNKOWA
- DROGA  rys.1; rys.2, rys.3, rys.4, rys. 5

-SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT - DROGA

PRZEDMIAR:
Przedmiar 1 – droga km 1+750 – 4+250
Przedmiar 2 – droga w km 4+250 – 4+840.

Wytworzył:
Udostępnił:
Bordziak Marcin
(2013-05-10 13:07:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-03-21 14:00:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki