☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 27.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz - Mściwojów - Zębowice od km 1+525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m (w km 1+525 do 1+897 i 2+427 do 2+903)

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 47495-2013 z dnia 2013-03-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2801D Mściwojów - Zębowice w km 1+525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m
(w km 1+525 do 1+897 - 2+427 do 2+903). W terenie jest to odcinek...
Termin składania ofert: 2013-04-12
________________________________________

Jawor: Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz - Mściwojów - Zębowice od km 1+ 525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m (w km 1+525 do 1+897 i 2+427 do 2+903)

Numer ogłoszenia: 67371 - 2013; data zamieszczenia: 06.05.2013

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47495 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz - Mściwojów - Zębowice od km 1+525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m (w km 1+525 do 1+897 i 2+427 do 2+903).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2801D Mściwojów - Zębowice w km 1+525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m ( w km 1+525 do 1+897 - 2+427 do 2+903). W terenie jest to odcinek od skrzyżowania z drogą nr 2792D ( Snowidza - Targoszyn) w Mściwojowie do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 374 w km 6+330 (Jawor-Strzegom). Droga powiatowa nr 2801D posiada nawierzchnię bitumiczną o zróżnicowanej szerokości od 5,00 do 5,6 m. W chwili obecnej nawierzchnia projektowanego do remontu odcinka jest bardzo zniszczona w wyniku powodzi. Istniejące rowy przydrożne oraz kanalizacja burzowa w granicach wsi Mściwojów są w dużej mierze zamulone. Zniszczeniu uległy również zjazdy na posesje, częściowo z nawierzchnią bitumiczną a częściowo utwardzone kruszywem skalnym. W ramach remontu nawierzchni drogi przewidziano następujące warstwy: - istniejąca konstrukcja drogi - wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej o zużyciu - 0,51 kg/m kw. - warstwa wyrównująca mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/16 mm w ilości 0,075 t/m kw. - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0,16 mm o grubości - 4,0 cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości - 3,0 cm Pobocze drogi po wykonaniu warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni należy uzupełnić na szerokości 0,75 m i gr. 10 cm mieszanką z kruszywa naturalnego 0 - 31,5 mm wraz z wyprofilowaniem spadku poprzecznego i zagęszczeniem do współczynnika l s = 0,98. W ramach robót ziemnych przewidziano usuniecie nadmiaru gruntu (w tym humusu) zalegającego w pasach projektowanych poboczy i rowów wzdłuż drogi. Konstrukcja nawierzchni zjazdów z masy bitumicznej: - warstwa odsączająca z pospółki o grubości 10 cm, - podbudowa z kruszywa mineralnego 0-63,5 mm - 20 cm, - podbudowa z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8,0 cm - warstwa z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm - 5,0 cm Szerokość utwardzenia zjazdów licząc od krawędzi jezdni - 2,0 m Konstrukcja zjazdów z bruku betonowego po rozbiórce istniejących nawierzchni z masy i kruszywa z korytowaniem: - podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5 mm grubości - 10 cm, - kostka brukowa grafitowa o kształcie jak w istniejącej nawierzchni chodnika o grubości 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej, Regulacja istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej: Niweletę istniejących zjazdów w chodniku o nawierzchni z kostki betonowej dostosować do niwelety projektowanej nawierzchni jezdni w płaszczyźnie poprzecznej oraz niwelety istniejącego chodnika w płaszczyźnie podłużnej. Regulacja krawężników betonowych - Niweletę krawężników betonowych występujących przy pasie zieleni wzdłuż istniejącego nowego chodnika z kostki betonowej dostosować do niwelety projektowanej nawierzchni jezdni z wyniesieniem do krawędzi załamania. W miejsce starych krawężników kamiennych wbudować nowe betonowe na ławie betonowej z dostosowaniem do niwelety projektowanej jezdni z wyniesieniem do krawędzi załamania. W trakcie demontażu starych krawężników rozebrać całkowicie nawierzchnię chodnika z płyt betonowych lub innych materiałów dla umożliwienia odbudowy przebiegającej pod chodnikiem kanalizacji burzowej. Odwodnienie drogi: Odwodnienie remontowanej drogi realizowane będzie poprzez spadki podłużne i pochylenie poprzeczne do przebudowanych i odbudowanych rowów przydrożnych, a na terenie zabudowanym przez odbudowaną kanalizację burzową. Istniejące przepusty należy przebudować stosując rury polietylenowe o wysokiej gęstości PEHD o średnicy 400 mm i 600 mm. Istniejące studnie rewizyjne i studnie uliczne kanalizacji deszczowej należy oczyścić i podnieść do niwelety jezdni i chodników, a studnie całkowicie zniszczone lub brakujące uzupełnić. Uszkodzone włazy i wpusty do studni należy wymienić. Istniejącą kanalizację burzową należy udrożnić i oczyścić. Szczególną uwagę należy zwrócić na ujednolicenie przekrojów w ciągu kanalizacji deszczowej pod zjazdami. Po odbudowie kanalizacji burzowej należy odbudować nawierzchnię chodników z kostki betonowej grafitowej w kształcie jak chodnik istniejący nie podlegający przebudowie. Materiały z odzysku: krawężniki i betonowe płyty chodnikowe należy przewieźć i przekazać dla Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Zębowicach. Wykonawca winien wkalkulować koszt wywiezienia i utylizacji odpadów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót oraz koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Szczególnej ochronie podczas prowadzenia robót podlegają znajdujące się w terenie znaki osnowy geodezyjnej zaznaczone na projekcie kolorem czerwonym.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.24.40-8, 45.11.00.00-1, 45.23.32.22-1, 45.11.27.10-5.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe COM-D sp. z o.o.,, ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.
• Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Rolne Sady Dolne sp. z o.o.,, Sady Dolne 16, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2580781,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 2176521,86
• Oferta z najniższą ceną: 2176521,86 / Oferta z najwyższą ceną: 3039322,92
• Waluta: PLN.

 

 

 


 

Jawor, dnia 23.04.2013 roku

 

RPE  272.1.2013      

                 
                        
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZgodnie z art.  92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz - Mściwojów – Zębowice od km 1+525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m (w km 1+525 do 1+897 i 2+427 do 2+903).  dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.
Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Ilość uzyskanych
punktów
Uwagi
1 HEILIT+WOERNER Sp. Z O.O.
ul. Lipowa 5
52-200 Wrocław
76,43  
2 SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT DROGOWYCH Sp. Z O.O.
ul. Kaczawska 19, 
58-514 Jelenia Góra
85,81  
3 M-SILNICE
A. S. Škorupova 719,
500 02 Hradec Králoé,
Republika Czeska
71,61  
4 ŚWIDNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWY DRÓG  I MOSTÓW Sp. Z O.O.
ul. Częstochowska 12,
58-100 Świdnica
96,83  
5 SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa
75,69  
6 EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Szwedzka 5,
Bielany Wrocławskie,
55-040 Kobierzyce
80,38  
7 Konsorcjum firm:
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-PRODUKCYJNE
I HANDLOWE „COM-D”
ul. Poniatowskiego 25,
59-400 Jawor

Sp. Z O.O., PREZDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-ROLNE
„SADY DOLNE” Sp. Z O.O.
Sady Dolne 16,
59-420 Bolków
100 Najkorzystniejsza oferta

 

Na podstawie oceny spełniania warunków w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, ustalono iż oferta nr 7  Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” sp. z o.o.,
59-400 Jawor, ul. Poniatowskiego 25

Partner Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Rolne „Sady Dolne” sp. z o.o., 59-420 Bolków, Sady Dolne 16 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.


W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnego Wykonawcy.
Stosownie do art.  92 ust. 1 pkt. 4 ustawy, Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  może nastąpić  po terminie, o którym mowa z art. 94 ust. 1 pkt  2 ustawy, tj. po 28.04.2013 r.

 

 


 

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 47495-2013 z dnia 2013-03-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2801D Mściwojów - Zębowice w km 1+525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m ( w km 1+525 do 1+897 - 2+427 do 2+903). W terenie jest to odcinek...
Termin składania ofert: 2013-04-12
________________________________________


Numer ogłoszenia: 138998 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 47495 - 2013 data 28.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Jaworski, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie,
tel. 076 7290100, fax. 076 7290160.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: nie dotyczy.
 • W ogłoszeniu powinno być: III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.


II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.4.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.


 


Jawor, 09.04.2013


RPE.272.1.2.2013ODPOWIEDZI NA PYTANIA


 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz - Mściwojów – Zębowice od km 1+525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m (w km 1+525 do 1+897 i 2+427 do 2+903).

wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:


1. Pytania,  które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu  04.04.2013 r. dotyczące treści SIWZ


Pytanie 1: Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zgodnie z zapisem SIWZ przedmiary nie stanowią podstawy przygotowania oferty. Na podstawie udostępnionego na stronie internetowej Zamawiającego projektu budowlanego, a w szczególności rysunków „Plan zagospodarowania terenu” nie można przygotować rzetelnej wyceny ponieważ PZT jest pozbawiony informacji niezbędnych do stworzenia takiej oferty (wymiary, spadki, dodatkowe opisy). Rysunki udostępnione są w formacie uniemożliwiającym odczytanie wymiarów bezpośrednio z rysunku (brak wymiarów, nie zachowanie skali, itp.). W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, n jakiej podstawie należy przygotować ofertę? Dodatkowo prosimy o udostępnienie dokumentacji dot. budowy kanalizacji deszczowej. Specyfikacja Techniczna dot. kanalizacji deszczowej, jak PZT nie wnoszą żadnych informacji dot. parametrów zabudowy kanalizacji, podobnie zresztą jak skrócona wersja projektu budowlanego. Zgodnie z PZP art.29 pkt. 1 i 2 – Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokumentacji  wskazanej w art. 31 PZP.

Odpowiedź 1: Ze względu na zakres robót o charakterze odtworzeniowym projekt ograniczono do pokazania przebiegu trasy drogi, lokalizacji zjazdów i przebiegu kanalizacji burzowej. Ofertę należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót i zalecanej wizji w terenie.

Pytanie 2: Czy zamawiający posiada jakąkolwiek uzgodnienia dotyczące w/w projektu. Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie.

Odpowiedź 2: Ze względu na zakres robót faktycznie odtwarzających infrastrukturę drogową, bez zmiany jej parametrów uzgodnienia projektu nie są wymagane.  2. Pytania, które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu  05.04.2013 r. dotyczące treści SIWZ.


Pytanie 1: Zgodnie z zapisem dokumentacji przetargowej roboty drogowe należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Powiatu Jaworskiego projektem organizacji ruchu tymczasowego. Prosimy o załączenie projektu do dokumentacji.

Odpowiedź 1: Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, opracowuje Wykonawca według własnych założeń i zatwierdza w Wydziale Drogownictwa i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jaworze (patrz również - odpowiedź na pytanie 5). Koszty opracowania należy wkalkulować w ofertę.

Pytanie 2: Prosimy o podanie minimalnej docelowej szerokości jezdni oraz o wskazanie odcinków w których należy wykonać poszerzenie jezdni.

Odpowiedź 2 Szerokość jezdni nie ulega zmianie i przebiega po jej dotychczasowym śladzie. Minimalna szerokość to 5,10 m  Ujęte w przedmiarze pozycje jako poszerzenia jezdni dotyczą powierzchni zjazdów.

Pytanie 3. Pozycje 12-16 przedmiaru drogowego odnoszą się do poszerzenia jezdni jak w opisie pozycji czy do wykonania robót ziemnych i konstrukcji zjazdów bitumicznych?

Odpowiedź 3:  Pozycje 12 – 16 dotyczą wykonania robot ziemnych i konstrukcji zjazdów bitumicznych.

Pytanie 4.  Zgodnie z opisem technicznym na zjazdach należy wykonać warstwę z masy grubości 5 cm Brak takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź 4:  Nawierzchnia zjazdów z masy jest w poz. 17 i 18 przedmiaru robót.

Pytanie 5. Czy ze względu na tak małą szerokość jezdni z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników ruchu, Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie jezdni na czas robót bitumicznych?

Odpowiedź 5:  Zamawiający dopuszcza całkowite zamkniecie jezdni na czas robót bitumicznych, na odcinku od skrzyżowania drogi nr 2801D z drogą nr 374 do skrzyżowania drogi nr 2801D z drogą 2804D – odcinek o długości 3,5 km po wcześniejszym powiadomieniu mieszkańców na tablicach ogłoszeń we wsi Mściwojów i w lokalnej prasie oraz użytkowników pól o terminach ograniczeń komunikacyjnych.

Pytanie 6. Czy regulacja istniejących zjazdów  z kostki betonowej została uwzględniona w przedmiarze robót?

Odpowiedź 6; Regulacja zjazdów z kostki betonowej została ujęta w przedmiarze robót drogowych poz. 34 – materiał podstawowy z odzysku.

Pytanie 7. Czyją własnością będą krawężniki kamienne z rozbiórki? Prosimy o podanie miejsca wywozu krawężników.

Odpowiedź 7: Zgodnie z zapisem w Ogłoszeniu o zamówieniu Sekcja II pkt 1.4 strona 2 …” Materiały z odzysku: krawężniki i betonowe płyty chodnikowe należy przewieźć i przekazać dla Zarządu Dróg Powiatowych w Zębowicach”… (około 4 km) .

Pytanie 8. Zgodnie z zapisem dokumentacji przetargowej w momencie rzeczowego zakończenia realizacji projektu należy zastąpić tablicę informacyjną tablicą pamiątkową uzgodnioną z Zamawiającym. Prosimy o uszczegółowienie w celu określenia kosztów wykonania tablicy.

Odpowiedź 8:  Tablica metalowa o rozmiarach: wysokość min. 30 cm i szerokość min. 42 cm (ocynk)

 • 1 nóżka o długości 300 cm o średnicy 50 mm (ocynk)
 • uchwyty do połączenia nogi z tablicą
 • kolorystyka: zgodnie ze wzorem zawartym w Regulaminie Funkcjonowania Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego  
 • folia pierwszej generacji - odblask. Wykonawca zobowiązany będzie do zamontowania tablicy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.

 tt

Pytanie 9. Zgodnie z opisem technicznym na konstrukcję zjazdów z kostki betonowej składa się podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 grubości 10cm. Według przekroju poprzecznego podbudowa z mieszanki 0/63 grubości 30cm oraz pospółka  grubości 10cm. Żadna z podanych konstrukcji nie została uwzględniona w przedmiarze robót. Prosimy o weryfikację.

Odpowiedź 9:  Konstrukcja podbudowy zjazdów z kostki betonowej ujęta jest w poz. 14,15,16 przedmiaru robót drogowych.

Pytanie 10. Zgodnie z SIWZ istniejące studnie rewizyjne i studnie uliczne kanalizacji deszczowej należy oczyścić i podnieść do niwelety jezdni i chodników, a studnie całkowicie zniszczone lub brakujące uzupełnić. Czy wyżej wymienione prace zostały uwzględnione w przedmiarach?

Odpowiedź 10:  Projekt zakłada regulację studzienek ściekowych w jezdni – poz. 24 robót przedmiaru drogowego, w poz. 20 i 22 przedmiaru na I odcinek kanalizacji orz poz. 22 i 24 przedmiaru na II odcinek kanalizacji.

Pytanie 11. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pod większością zjazdów pola nie zostały wyrysowane przepusty w ciągu rowów przydrożnych, Prosimy o weryfikację

Odpowiedź 11:  Przepusty w ciągu rowu pod zjazdami na pola które nie zostały wrysowane podlegają jedynie udrożnieniu, bez przebudowy a wrysowane, podlegają przebudowie – poz. 3 i poz. 5 przedmiaru robot drogowych

Pytanie 12. Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, opisem technicznym rowy przydrożne należy odmulić bądź odbudować. Brak takiej pozycji w przedmiarach. Prosimy o weryfikację

Odpowiedź 12:  Udrożnienie rowów nie jest ujęte w przedmiarze robót – nie ujmować.

Pytanie 13. Ze względu na brak profilu kanalizacji deszczowej nie można zweryfikować ilości wykopów pod kanalizację deszczową. Proszę o dostarczenie profilu kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź 13: Ze względu na brak kompletnej i dokładnej inwentaryzacji geodezyjnej istniejącej kanalizacji deszczowej zabudowanej w dawnym rowie przydrożnym,  należy przyjąć głębokość wykopów pod kanalizację deszczową do 1,5 m

Pytanie 14. Które odcinki kanalizacji deszczowej należy wymienić na nowe? Na PZT brak opisu co i gdzie należy wykonać?

Odpowiedź 14:  Na nowe, należy wymienić odcinki kanalizacji o zawężonej średnicy pod dawnymi mostkami na ówczesnym rowie, a obecnie  pod wszystkimi zjazdami na posesje w ciągu  chodnika z płyt betonowych  przebiegającego przez teren zabudowany. Ponadto należy wymienić odcinki  w miejscach widocznego załamania powodującego zapadniecie się chodnika.  

Pytanie 15. Z jakich rur należy wykonać kanalizację deszczową? Z opisu wynika, że kanał jest z rur betonowych DN500 a wg opisu z przedmiaru kanalizacj1 poz.23, 25 oraz z przedmiaru kanalizacja2 poz. 25, 26 z PVC

Odpowiedź 15:  Wymieniane lub uzupełniane odcinki kanalizacji deszczowej ze względu na mniejszą średnicę, załamania czy brak możliwości jej udrożnienia należy wykonać z rur PCV i połączyć
z istniejącymi, prawidłowo funkcjonującymi odcinkami wykonanymi z rur betonowych DN 500.  

Pytanie 16. Który przedmiar dla kanalizacji należy użyć do wyceny?

Odpowiedź 16:  Do wyceny należy użyć obydwa przedmiary ponieważ dotyczą  dwóch  niezależnych odcinków kanalizacji: na początku i na końcu wsi Mściwojów. Zaktualizowane przedmiary opublikowano na stronie http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/.


3.Pytania, które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu  08.04.2013 r. dotyczące treści SIWZ:


Pytanie 1. Zmniejszenie stawki procentowej zabezpieczania należytego wykonania umowy na najniższe dopuszczalne przez ustawę Prawo zamówień publicznych – 2%.

Odpowiedź 1: Nie uwzględni się wniosku o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 2. Zmianę zapisów umowy – prosimy o dopuszczenie fakturowania częściowego – np. do 70% wartości brutto zadania.

Odpowiedź 2:  Zamawiający nie przewiduje częściowego fakturowania zadania.

Pytanie 3. Zamieszczenie dokumentacji w zakresie kanalizacji burzowej (opis techniczny, pzt, profil)

Odpowiedź 3: Odpowiedzi udzielono przy odpowiedzi nr 1 i 2 na pytania z dnia 04.04.2013 i odpowiedź nr 13 na pytanie, które wpłynęło w dniu 05.04.2013 r.


4. Pytania, które wpłynęły faxem do Starostwa Powiatowego w Jaworze w dniu  08.04.2013 r. dotyczące treści SIWZ:


Pytanie 1: W opisie przedmiotu zamówienia jest zapis, że warstwa ścieralna gr. 3 cm ma być wykonana z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm. Jednak dla warstwy o trzycentymetrowej grubości największe dopuszczalne uziarnienie mieszanki mineralno-bitumicznej to 8 mm (AC8S). Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 1: Wykonać zgodnie z projektem – warstwa ścieralna gr 3,0 cm o uziarnieniu 0/12,8 mm.


Wyjaśnienie dodatkowe Inwestora:

Nanosi się poprawkę do konstrukcji nawierzchni drogi – uziarnienie warstwy wyrównawczej zmienia się na 0/12,8 mm.
Do poz. nr 15 i 16 przedmiaru drogowego nanosi się poprawkę : „z kruszywa naturalnego” zmienia się na „ z kruszywa łamanego.  
Prace związane z odtworzeniem kanalizacji deszczowej należy skalkulować zgodnie z opublikowanymi przedmiarami. Elementy robót związane z kanalizacją nie wymienione w przedmiarze ze wglądu na nieznany i zakryty stan instalacji, będą ewentualnie uwzględniane jako roboty dodatkowe na podstawie wcześniej sporządzonych protokółów konieczności z udziałem Wykonawcy i Inwestora.

    
 


 

Jawor, 09.04.2013 r.RPE 2720.1.2013


Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz - Mściwojów – Zębowice od km 1+525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m (w km 1+525 do 1+897 i 2+427 do 2+903).

Na podstawie art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje o zmianie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie::

1. W rozdziale 6 - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w pkt. 6.1. dodaje się ppt. 11, oraz wzór oświadczenia – załącznik nr 6.

„11. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do oferty”.

2. W rozdziale 12 – opis sposobu obliczenia ceny punkt 12.6 w brzmieniu :
„Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane powinien być opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy. Przedmiar robót opracowany i przekazany przez Zamawiającego wraz z SIWZ stanowi jedynie podstawę informacyjną. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą.”

Otrzymuje następujące brzmienie:  

12.6 „Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane jest opracowany przez Wykonawcę kosztorys ofertowy. Przedmiar robót opracowany i przekazany przez Zamawiającego wraz z SIWZ stanowi podstawę wyliczenia ceny ofertowej. Zamawiający wymaga złożenie kosztorysu ofertowego wraz z ofertą.”

3. Dział III – Projekt umowy otrzymuje nowe brzmienie: PROJEKT UMOWY.

4. W SIWZ – DZIAŁ I – Instrukcja dla wykonawców, pkt 1. Złącznik nr 1 – Przetargowa dokumentacja Projektowa – zaktualizowano przedmiary robót.
 - Przedmiar nr 1
 - Przedmiar nr 2

Przedmiotowa zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

 


 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.spjawor-bip.pbox.pl
________________________________________

Jawor: Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz - Mściwojów - Zębowice od km 1+525 do 6+330
wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m (w km 1+525 do 1+897 i 2+427 do 2+903)


Numer ogłoszenia: 47495 - 2013; data zamieszczenia: 28.03.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jaworski , ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 7290100, faks 076 7290160.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jawor.org.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.spjawor-bip.pbox.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi nr 2801D Luboradz - Mściwojów - Zębowice od km 1+525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m (w km 1+525 do 1+897 i 2+427 do 2+903).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2801D Mściwojów - Zębowice w km 1+525 do 6+330 wraz z odbudową kanalizacji burzowej w Mściwojowie na odcinku 848 m ( w km 1+525 do 1+897 - 2+427 do 2+903). W terenie jest to odcinek od skrzyżowania z drogą nr 2792D ( Snowidza - Targoszyn) w Mściwojowie do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 374 w km 6+330 (Jawor-Strzegom). Droga powiatowa nr 2801D posiada nawierzchnię bitumiczną o zróżnicowanej szerokości od 5,00 do 5,6 m. W chwili obecnej nawierzchnia projektowanego do remontu odcinka jest bardzo zniszczona w wyniku powodzi. Istniejące rowy przydrożne oraz kanalizacja burzowa w granicach wsi Mściwojów są w dużej mierze zamulone. Zniszczeniu uległy również zjazdy na posesje, częściowo z nawierzchnią bitumiczną a częściowo utwardzone kruszywem skalnym. W ramach remontu nawierzchni drogi przewidziano następujące warstwy: - istniejąca konstrukcja drogi - wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej o zużyciu - 0,51 kg/m kw. - warstwa wyrównująca mieszanką mineralno-asfaltową o uziarnieniu 0/16 mm w ilości 0,075 t/m kw. - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0,16 mm o grubości - 4,0 cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o grubości - 3,0 cm Pobocze drogi po wykonaniu warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni należy uzupełnić na szerokości 0,75 m i gr. 10 cm mieszanką z kruszywa naturalnego 0 - 31,5 mm wraz z wyprofilowaniem spadku poprzecznego i zagęszczeniem do współczynnika l s = 0,98. W ramach robót ziemnych przewidziano usuniecie nadmiaru gruntu (w tym humusu) zalegającego w pasach projektowanych poboczy
i rowów wzdłuż drogi. Konstrukcja nawierzchni zjazdów z masy bitumicznej: - warstwa odsączająca z pospółki o grubości 10 cm, - podbudowa z kruszywa mineralnego 0-63,5 mm - 20 cm, - podbudowa z kruszywa mineralnego 0-31,5 - 8,0 cm - warstwa z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm - 5,0 cm Szerokość utwardzenia zjazdów licząc od krawędzi jezdni - 2,0 m Konstrukcja zjazdów z bruku betonowego po rozbiórce istniejących nawierzchni z masy i kruszywa z korytowaniem: - podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5 mm grubości - 10 cm, - kostka brukowa grafitowa o kształcie jak w istniejącej nawierzchni chodnika o grubości 8,0 cm na podsypce cementowo - piaskowej, Regulacja istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej: Niweletę istniejących zjazdów w chodniku o nawierzchni z kostki betonowej dostosować do niwelety projektowanej nawierzchni jezdni w płaszczyźnie poprzecznej oraz niwelety istniejącego chodnika w płaszczyźnie podłużnej. Regulacja krawężników betonowych - Niweletę krawężników betonowych występujących przy pasie zieleni wzdłuż istniejącego nowego chodnika z kostki betonowej dostosować do niwelety projektowanej nawierzchni jezdni z wyniesieniem do krawędzi załamania. W miejsce starych krawężników kamiennych wbudować nowe betonowe na ławie betonowej z dostosowaniem do niwelety projektowanej jezdni z wyniesieniem do krawędzi załamania. W trakcie demontażu starych krawężników rozebrać całkowicie nawierzchnię chodnika z płyt betonowych lub innych materiałów dla umożliwienia odbudowy przebiegającej pod chodnikiem kanalizacji burzowej. Odwodnienie drogi: Odwodnienie remontowanej drogi realizowane będzie poprzez spadki podłużne i pochylenie poprzeczne do przebudowanych i odbudowanych rowów przydrożnych, a na terenie zabudowanym przez odbudowaną kanalizację burzową. Istniejące przepusty należy przebudować stosując rury polietylenowe
o wysokiej gęstości PEHD o średnicy 400 mm i 600 mm. Istniejące studnie rewizyjne i studnie uliczne kanalizacji deszczowej należy oczyścić i podnieść do niwelety jezdni i chodników, a studnie całkowicie zniszczone lub brakujące uzupełnić. Uszkodzone włazy i wpusty do studni należy wymienić. Istniejącą kanalizację burzową należy udrożnić i oczyścić. Szczególną uwagę należy zwrócić na ujednolicenie przekrojów w ciągu kanalizacji deszczowej pod zjazdami. Po odbudowie kanalizacji burzowej należy odbudować nawierzchnię chodników z kostki betonowej grafitowej w kształcie jak chodnik istniejący nie podlegający przebudowie. Materiały z odzysku: krawężniki i betonowe płyty chodnikowe należy przewieźć i przekazać dla Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Zębowicach. Wykonawca winien wkalkulować koszt wywiezienia i utylizacji odpadów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót oraz koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Szczególnej ochronie podczas prowadzenia robót podlegają znajdujące się w terenie znaki osnowy geodezyjnej zaznaczone na projekcie kolorem czerwonym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.24.40-8, 45.11.00.00-1, 45.23.32.22-1, 45.11.27.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 70 000 - PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga złożenia: 1.oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2.wykazu wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu prowadzenia działalności, robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy dróg wraz z odwodnieniem (kanalizacją burzową) co najmniej 2 robót budowlanych (tj. różnych zamówień realizowanych w oparciu o dwie odrębne umowy) o łącznej wartości min. 2.000.000,- zł brutto (dwa miliony złotych 00/100 brutto) w tym przynajmniej jedną na kwotę 1.200.000 zł brutto (jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100 brutto). Wykaz powinien zawierać co najmniej rodzaj i wartość robót budowlanych oraz daty i miejsce ich wykonania. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dopuszcza się oddzielne dokumentowanie doświadczenia w zakresie robót drogowych i oddzielnie w zakresie kanalizacji drogowych. 3. dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wymienione w powyższym wykazie zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna dysponowanie min. 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będący członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o treści wynikającej z zapisów art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA spowodowana: -wystąpieniem okoliczności siły wyższej, np. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością lub inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące obiektywną niemożliwością prowadzenia prac, np. powódź; -okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności konieczność usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w materiałach przekazanych Wykonawcy - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; -odkryciem na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, -wykryciem instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, -zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, Termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. ZMIANY OSOBOWE: -Zmiany osób realizujących zamówienie wskazanych w załączniku nr 3 do oferty pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; -Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. -Zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych -Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, -Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. INNE ZMIANY: - Zmiana korzystne dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy); -Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo finansowym; Wszystkie postanowienia zawarte wyżej stanowią listę zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spjawor-bip.pbox.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2013 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Jaworze ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

- SIWZ - SPIS TREŚCI

- SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY

- SIWZ - PROJEKT UMOWY
 

PROJEKT TECHNICZNY

- CZĘŚĆ OPISOWA


CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- DROGA WRAZ Z KANALIZACJĄ: rys.1; rys.2, rys.3, rys.4
- przekrój poprzeczny chodnika

-SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT - KANALIZACJA

-SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT - DROGA


PRZEDMIAR:

-DROGA
-KANALIZACJA cz. I
-KANALIZACJA cz. II

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Łuczak
(2013-03-28 14:41:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Łuczak
(2013-05-06 15:02:33)
 
 
liczba odwiedzin: 4667356

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X