Informacja z przeprowadzonych kontroli przez Biuro ds Kontroli Starostwa Powiatowego w Jaworze w 2012 roku.

I. Kontrola przeprowadzona w Powiatowym Szkolnym Związku Sportowym  w Jaworze.


Zakres kontroli:  Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2010 roku przez Powiat Jaworski, w postaci dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Współzawodnictwo  sportowe dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Jaworskiego”.


W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano siedem zaleceń pokontrolnych, zobowiązujących jednostkę kontrolowaną do przestrzegania zasady zamieszczania na dokumentach księgowych dotyczących operacji gospodarczych, rozliczanych z otrzymanej dotacji, pełnego opisu zgodnie z wymogami ustaw o rachunkowości i finansach publicznych, oraz przestrzegania zasady sprawdzania pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym wszystkich operacji gospodarczych.
Zobowiązano jednostkę do zaprowadzenia ewidencji analitycznej dla konta 130, wymaganą przepisami ustawy o rachunkowości, oraz zaprowadzenia ewidencji kosztów rodzajowych zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku.
W związku z nieprawidłowym wykorzystaniem dotacji, zobowiązano jednostkę kontrolowaną do zwrotu na rachunek Powiatu Jaworskiego kwoty 489,75 zł. wraz z odsetkami, oraz zwrotu kwoty 140,41 zł. wraz z odsetkami, tytułem niezgodnego z obowiązującymi zasadami rozliczenia kosztów podróży służbowej (polecenie wyjazdu służbowego nr 2/2010).

 


II. Kontrola przeprowadzona w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jaworze z/s  Zębowicach.


Zakres kontroli: Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr KW-0913/11/2009 z dnia 26.08.2009 r.

W toku kontroli stwierdzono, że nie wszystkie zalecenia pokontrolne zostały w pełni zrealizowane, w związku z tym zobowiązano ZDP w Jaworze do: wprowadzenia do ewidencji księgowej wartość dróg powiatowych o posiadaną wycenę, oraz do zaprowadzenia szczegółowej ewidencji księgowej materiałów i surowców z wyłączeniem materiałów o niewielkiej wartości i nabywanych w małych ilościach, w celu możliwości rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone zapasy.

 


III. Kontrola przeprowadzona w:

1. Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym w Paszowicach.
2. Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w  Paszowicach.
Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, nadane postanowieniami Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku 2008.
Organem prowadzącym w/w szkoły, jest Jolanta Dzioba zamieszkała w Siedlcach.

Zakres kontroli:

 1.  Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania w 2010 r. i 2011 r.
 2.  Prawidłowość wykorzystania dotacji w 2010 r. i  2011 r.


W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że środki finansowe pochodzące z dotacji Powiatu Jaworskiego, nie w pełni wykorzystane były zgodnie z warunkami zawartymi w porozumieniach, oraz z ustawą o systemie oświaty.
Ponadto kontrola wykazała, że w księgach uczniów i dziennikach zajęć wykazywano zawyżoną ilość słuchaczy w stosunku do  stanu rzeczywistego.  
W związku z powyższym, wydano dziesięć zaleceń pokontrolnych.

 


IV. Kontrola przeprowadzona w ”DROBI” Spółka Jawna I.A. Wziątek w Jaworze.

Przedmiot kontroli: Prawidłowość realizacji umowy nr EPS – 119 – 9338 – 2/2006 z dnia 18 września 2006 r.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zakupione z udziałem środków PFRON maszyny i urządzenia znajdują się w siedzibie firmy „DROBI” w Jaworze.
Kontrola wykazała, że zgodnie z przedłożonymi dokumentami przez firmę „DROBI”, wymóg umowny dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych na nowych miejscach pracy przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy jest realizowany.

Po przeprowadzonej kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.

 


V. Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

Zakres kontroli:

 1.  Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.
 2.  Zasadność i celowość wydatków poniesionych w listopadzie i grudniu 2011 r.
 3.  Przestrzeganie procedur wyboru dostawców artykułów spożywczych w 2011 r.
 4.  Wykonanie funduszu nagród za 2011 r. i I półrocze 2012 r.
 5. Ustalenie przyczyn niesprawności windy w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.


W trakcie przeprowadzonej kontroli w okresie od 16.04.2012 r. do 04.07.2012 r. zbadano stan zobowiązań krótkoterminowych zawartych w bilansie jednostki, sporządzonym na dzień 31.12.2011 roku i stwierdzono, że zobowiązania zostały uregulowane w całości w ustawowych terminach w 2012 roku. Zobowiązania długoterminowe nie występowały.
Ustalenia kontroli, wskazują, że na skutek niewykonania zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli, występowały nadal nieprawidłowości w gospodarce finansowej, świadczące o niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi oraz kontroli zarządczej, określonych ustawą o finansach publicznych.
Do zasadniczych uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie należy zaliczyć:nieprzestrzeganie wymogu zawartego w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w zakresie zachowania i udokumentowania zasad gospodarności i celowości poniesionych wydatków, złamanie reguł określonych w art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w zakresie udzielania zamówień publicznych w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, zaniedbanie obowiązków określonych w art. 68 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w zakresie prawidłowej eksploatacji posiadanych dźwigów osobowych, nieprzestrzeganie wymogu zawartego w art. 68 ust.2 pkt 2 w zakresie zapewnienia skuteczności i efektywności działania przy wynajmie pomieszczeń oraz ewidencji i rozliczania kosztów organizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze, imprez okolicznościowych dla osób i podmiotów z zewnątrz, poniesienie wydatku na kwotę 18.450,00 zł. z naruszeniem zasady oszczędności określonej w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Celem usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, przekazano jednostce do wykonania 6 zaleceń pokontrolnych.

 


VI. Kontrola przeprowadzona w Domu Dziecka im. H. Jordana w Kaczorowie.


Przedmiot kontroli: Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr KW.171.12.02.2011.RC.EW. z dnia 17.10.2011 r.

W toku kontroli stwierdzono, że kontrolowana jednostka wykonała w pełni 24 zalecenia pokontrolne a 3 zalecenia wykonała w niepełnym zakresie.
W związku z powyższym, wydano trzy zalecenia pokontrolne, zobowiązujące Dom Dziecka w Kaczorowie do: bezwzględnego przestrzegania procedur przetargowych wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, środki trwałe i wyposażenie poszczególnych komórek organizacyjnych i wyposażenie pokoi wychowanków, oznakować w sposób trwały numerami inwentarzowymi, zakładową instrukcję prowadzenia gospodarki środkami transportu, uzupełnić o wewnętrzne normy zużycia paliwa w okresie letnim i zimowym, w celu rzetelnego obliczania zinwentaryzowanego stanu oleju napędowego w trakcie roku i na koniec roku budżetowego.

 


VII. Kontrola przeprowadzona w Domu Małych Dzieci w Jaworze.

Zakres kontroli:

 1.  Sprawy organizacyjne.
 2.  Funkcjonowanie kontroli zarządczej.
 3.  Gospodarka finansowa od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.


W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że wskutek nie wdrożenia skutecznych rozwiązań organizacyjnych i procedur w ramach kontroli zarządczej, występowały nieprawidłowości i uchybienia w zakresie zarządzania finansami publicznymi.
Do zasadniczych uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie zaliczono: nieprzestrzeganie zasad określonych w przepisach Prawo zamówień publicznych, których wartość przekroczyła wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, poniesienie wydatków na zakup usług remontowych z naruszeniem zasady oszczędności, określonej w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, naruszanie zasad określonych w ustawie o rachunkowości, niezinwentaryzowanie na dzień 31.12.2011 r. stanu paliwa, w wyniku czego zawyżono faktyczne koszty funkcjonowania jednostki, sfinansowanie wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na ogólną sumę 830,60 zł., które należało odnieść w ciężar wydatków bieżącej działalności,

Celem usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, przekazano jednostce do wykonania 23 zalecenia pokontrolne.

 


VIII. Kontrola przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Zakres kontroli:

 1.  Sprawy organizacyjne.
 2.  Funkcjonowanie kontroli zarządczej.
 3.  Gospodarka finansowa od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.


W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że występowały nieprawidłowości i uchybienia w zakresie zarządzania finansami publicznymi, świadczące o nieprzestrzeganiu w pełni zasad i procedur wynikających z ustaw:
1. o finansach publicznych,
2. o rachunkowości
Do zasadniczych uchybień i nieprawidłowości w tym zakresie zaliczono: poniesienie wydatków na zakup usług remontowych z naruszeniem zasady oszczędności, określonej w art 44 ust 3 ustawy o finansach publicznych, nie wskazywanie pod dekretami, miesiąca ujęcia dowodów w księgach rachunkowych oraz podpisu osoby odpowiedzialnej, co naruszało zasady określone w art. 21 ustawy o rachunkowości, wydatkowanie środków finansowych jednostki przed terminami zawartymi w umowach lub dokumentach zakupu, brak akceptów w wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi przez główną księgową jednostki, stanowiące naruszenie zasady określonej w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Celem usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, przekazano jednostce do wykonania 11 zaleceń pokontrolnych .


    
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2013-03-11 09:17:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2013-03-11 09:35:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki