☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Środa 27.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Transport grup na spotkania organizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Republice Czeskiej

ARCHIWUM

Jawor, 25.01.2013 r.


PROTOKÓŁ
ROZPOZNANIE CENOWE

 

 1. W celu zamówienia: „Transport grup na spotkania organizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Republice Czeskiej w ramach transgranicznego projektu „CZTERY PORY ŻYCIA - aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” przeprowadzono rozpoznanie cenowe.
   
 2. Dla zamówień o wartości do 14.000 euro netto w dniu 17.01.2013 r. zaproszono do nadesłania ofert cenowych potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie treści ogłoszenia na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Ponadto informacja o zapytaniu ofertowym wywieszona została na również na tablicy informacyjnej Urzędu.
   
 3. Do wyznaczonego przez Zamawiającego dnia, przedstawiono poniższe oferty:
Nr
oferty
Wykonawca Kryteria Liczba
uzyskanych punktó
w
Cena
brutto
1 FAM-WDOWCZYK
Irena Wdowczyk
Stara Kraśnica 82,
59-540 Świerzawa
CENA 100% 74,19 9.570,00
2 Przedsiębiorstwo Handlowo-Konsultingowe
Adam Mikołaj Świrsk
i ul. Wlk. Niedźwiedzicy 18/12,
59-220 Legnica
82,18 8.640,00
3 P.W. Karolus Travel
Krzysztof Przybylak
ul. Witosa 10,
58-530 Kowary
72,874 9.742,80
4 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSORT
Ryszard Matyasik
ul. Malczewskiego D/III/7,
57-300 Kłodzko
100,00 7.099,99
5 Zawisza Bartosz Dziweńka
Spalona,
ul. Lipowa 15,
59-216 Kunice 
74,28 9.558,00
6 Firma „AGA”
ul. Fredry 6/5,
59-220 Legnica
64,45 11.016,00
7 PKS „Trans-Pol” sp. z o.o.
Al. Rzeczpospolitej 24,
59-220 Legnica
68,34 10.389,60
8 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Świdnicy Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1D,
58-100 Świdnica
79,11 8.975,18
9 TRANSPIOTR
Piotr Kulik
ul. 1-go Maja 62a,
58-300 Wałbrzych  
89,48 7.935,00

 

 1.  Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków wymaganych w rozpoznaniu cenowym: wykonawcy spełnili wymagania tj. złożyli ofertę w wyznaczonym terminie na formularzu ofertowym.
   
 2.   Wybrano ofertę nr 4 jako najkorzystniejszą, złożoną przez  firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSORT Ryszard Matyasik z siedzibą przy ul Malczewskiego D/III/7, 57-300 Kłodzko. Wartość wykonania zadania zgodnie z ofertą wynosi:  7.099,99 zł brutto. Jedynym kryterium wyboru była CENA 100%.

 

 


 

Jawor, dnia 17 stycznia 2013 r.


RPE.2600.4.2013

1. Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124 zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie zadania pn. Transport grup na spotkania organizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Republice Czeskiej w ramach transgranicznego projektu „CZTERY PORY ŻYCIA - aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” Mikroprojekt: „CZTERY PORY ŻYCIA - aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

2. Wykonawca musi spełniać określone warunki tj.: posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Szczegółowy zakres zadania:

3.1 Przewóz polskich uczestników w ramach Transgranicznego Balu Karnawałowego
Przewóz obejmuje transport osób starszych i ich opiekunów z Domów Pomocy Społecznej w Polsce na trasach: Mierczyce – Jawor – Mierczyce (8 osób), Bolków – Jawor – Bolków (15 osób), transport na terenie Jawora dla grupy z Domu Pomocy Społecznej w Jaworze. Termin: 09.02.2013 r. Przypuszczalna godzina świadczenia usługi: przyjazd grupy na bal ok. godz. 14:00, natomiast odjazd uczestników po wydarzeniu ok. godz. 21-22.
Przypuszczalny łączny dystans w ramach w/w przejazdów: 85 km (ryczałt na przejazd). Świadczenie usługi wg możliwości wykonawcy: jednym lub dwoma środkami transportu.

3.2 Przewóz uczestników w ramach lekcji tematycznej (workshopu) organizowanego  w Turnovie. Przewóz obejmuje transport z Jawora i okolic do Turnova w Republice Czeskiej grupy pracowników DPS-ów i wolontariuszy pracujących z seniorami. Środek transportu powinien umożliwić przejazd min. 19 osób. Termin wyjazdu: marzec 2013 r. Przypuszczalny całkowity czas trwania spotkania wraz z przejazdem: ok. 12 godzin. Przypuszczalny łączny dystans w ramach w/w przejazdów: 270 km (ryczałt na przejazd).

3.3 Przewóz uczestników na Turniej sportowy – Rywalizujemy, bo chcemy! Organizowany na kręgielni. Przewóz obejmuje transport uczestników z Mierczyc do Jawora i z powrotem po turnieju (max. 8 osób) oraz z Bolkowa do Jawora i z powrotem po turnieju (max 8 osób) i transport na terenie Jawora dla grupy z Domu Pomocy Społecznej w Jaworze. Środek transportu powinien umożliwić przejazd min. 8 osób. Termin wyjazdu: kwiecień 2013 r. Przypuszczalny całkowity czas trwania spotkania wraz z przejazdem: ok. 7 godzin. Przypuszczalny łączny dystans w ramach w/w przejazdów: 85 km (ryczałt na przejazd). Świadczenie usługi wg możliwości wykonawcy: jednym lub dwoma środkami transportu.

3.4 Przejazdu uczestników w ramach Artystycznego weekendu dla seniora – Senior artystą. Wyjazd dwudniowy. Przypuszczalna trasa przejazdu autokaru: Jawor - Kotlina Jeleniogórska - Turnov - Kotlina Jeleniogórska (Kowary, Cieplice-Zdrój) - Pogórze Kaczawskie (Dobków) - Jawor – Turnov. Przebieg trasy wzdłuż atrakcji turystycznych miejscowościach może ulec zmianie, jednak jej długość pozostanie taka sama i wyniesie łącznie ok. 600 km w ciągu dwóch dni. Ilość uczestników: 40 osób. Przewoźnik będzie zobowiązany świadczyć usługi transportu pomiędzy zaplanowanymi miejscami zwiedzania. Termin wyjazdu: maj/czerwiec 2013 r.

3.5 Przejazd uczestników w ramach wydarzenia "Z aktywnością na ty!". Wyjazd dwudniowy. Przypuszczalna trasa przejazdu autokaru: Mierczyce - Jawor – Bolków - Turnov - Czeski Raj (Nová Paka, Malá Skála, Mladá Boleslav) - Turnov – Bolków - Jawor – Mierczyce. Wyjazd ma charakter wycieczki wzdłuż atrakcji turystycznych. Przebieg trasy pomiędzy miejscowościami może ulec zmianie, jednak jej długość pozostanie taka sama i wyniesie łącznie ok. 510 km w ciągu dwóch dni. Termin wyjazdu: lipiec/sierpień 2013 r. Ilość uczestników: 40 osób.

3.6 Przejazd uczestników na Festiwal kolęd w Jaworze.
Przewóz obejmuje transport z uczestników z Mierczyc i Bolkowa do Jawora i odwiezienie
z powrotem po ukończeniu Festiwalu. Środek transportu powinien umożliwić przejazd jednorazowy min. 25 osób. Termin świadczenia usługi: grudzień 2013 r. Przypuszczalny całkowity czas trwania Festiwalu wraz z przejazdem: ok. 8 godzin. Przypuszczalny łączny dystans w ramach w/w przejazdu: 85 km (ryczałt na przejazd).

4. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. m.in. opłaty drogowe, opłaty za przejazdy autostradami, przez mosty i tunele oraz opłaty parkingowe.
W przypadku wyjazdu dwudniowego zapewniony jest nocleg i wyżywienie dla kierowcy. W przypadku zmiany miejsca noclegu przez kierowcę oraz zmianę warunków wyżywienia, Zleceniodawca nie będzie ponosił ich kosztów.
Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zadania. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

C = (Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert / Cena oferowana badanej oferty) * 100%

przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie wszystkich usług transportowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania.
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

5. Płatność dokonywana będzie każdorazowo po realizacji danego wyjazdu. Podstawą wyliczeń będzie wartość określona za dany wyjazd podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Płatność będzie dokonana  na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku.

6. Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 12.2013 r., tj. do rozliczenia ostatniego wyjazdu w grudniu 2013 r. Realizacja zadania następować będzie zgodnie z przedkładanymi zleceniami transportu osobowego przez Zamawiającego.

7. Wymagania w zakresie jakości świadczonej usługi:

- środek transportu wykorzystywany do przewozu uczestników musi gwarantować bezpieczny  i komfortowy przejazd, a jego stan techniczny nie powinien budzić zastrzeżeń.
- wykonawca musi zapewnić, że transport będzie odbywać się busem/autokarem sprawnym technicznie przystosowanym do przewozu odpowiedniej ilości osób, zgodnie z przedłożonym  zapotrzebowaniem, z zachowaniem zasad, że liczba miejsc siedzących będzie nie mniejsza niż   liczba pasażerów.
- usługa transportu musi być świadczona przez wykwalifikowanego kierowcę, legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami oraz odpowiednim doświadczeniem pracy w tym zawodzie.
- w przypadku awarii środka transportu na trasie lub niedopuszczenia do jazdy przez policję lub inne organy uprawnione, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w trybie natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu o tożsamym standardzie na własny koszt.
- w przypadku nie wykonania danego zlecenia transportu przez Wykonawcę zadania, z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający obciąży go kosztami z tytuły zabezpieczenia zastępczego środka transportu, zgodnie z poniesionymi z tego tytułu kosztami.

8. Przy realizacji zadania istnieje możliwość skorzystania z podwykonawcy jednak za jakość i terminowość świadczonej usługi odpowiedzialność ponosi główny wykonawca.

9. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1) Wypełniony, podpisany załącznik Nr 1 – Formularz oferty.
2) Wypełniony, podpisany załącznik Nr 2 – Wykaz zrealizowanych usług. Do powyższego wykazu dołączać należy dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itd.).

10. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: przesłać faxem w terminie do dnia 23.01.2013 r. do godziny 1200 na numer 076/72-90-160 lub dostarczyć w/w terminie do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, pok. 108 Kancelaria Ogólna.

11. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez Wykonawcę. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

12. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 %.

13. Osoba do kontaktów:  Krzysztof Kowalczyk - tel. (076) 72-90-119, e-mail: kowalczyk@powiat-jawor.org.pl

14. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.).

 


Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Wykaz zrealizowanych usług

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Łuczak
(2013-01-17 10:53:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Łuczak
(2013-06-24 09:57:34)
 
 
liczba odwiedzin: 4667392

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X