Rozpoznanie cenowe na wykonanie 62 operatów szacunkowych dla nieruchomości Stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

ARCHIWUM

 

    Ze względu na fakt, iż dwie firmy tj: Grupa Konsultingowa DEFIN Sp. z o.o., ul. Wolności 127, 41-500 Chorzów oraz WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości ul. Wrocławska 13-15, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wycofały swoje oferty, które były najkorzystniejsze, spośród pozostałych ofert, które wpłynęły do tutejszego Starostwa w terminie do dnia 26.09.2012 r. wybrano następną – trzecią w kolejności najkorzystniejszą ofertę – firmy XL Polska Sp. z o.o., ul. Szkolna 4, 61-833 Poznań, która zaproponowała wykonanie zlecenia za kwotę 11.965,80 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 80/100).

 

------------------------------------------------------------------------

 

    Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w wyniku ogłoszenia pisemnego rozpoznania cenowego na wycenę nieruchomości w celu aktualizacji w roku 2012 opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych (62 działki) w terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 26.09.2012 r. wpłynęło do tutejszego Starostwa 11 ofert cenowych.
    W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez firmę: Grupa Konsultingowa DEFIN Sp. z o.o., ul. Wolności 127, 41-500 Chorzów, która zaproponowała wykonanie zlecenia za kwotę 8.118,00 zł (brutto).

 

------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jaworze informuje,
że przeprowadza pisemne rozpoznanie cenowe na wykonanie
62 operatów szacunkowych dla nieruchomości
Stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.


W związku z powyższym zaprasza wykonawców do składania ofert w formie opracowanego zapytania ofertowego (w załączeniu).

 


Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 14 000 Euro.

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

I. Prowadzący rozpoznanie:

Starostwo Powiatowe w Jaworze,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor

II. Określenie przedmiotu rozpoznania:

Sporządzenie wyceny: dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Operaty szacunkowe należy wykonać w 2 egzemplarzach.

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania:

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję cenową zgodnie z załącznikiem „Cena oferty - wycena do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - osoby fizyczne”, w zaklejonej kopercie z napisem Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jaworze - „Oferta wyceny – aktualizacja opłat 2012 – osoby fizyczne” w terminie do dnia 26.09.2012 roku (środa)

Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Jaworze pokój 108 (I piętro) lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój 214 (II piętro)

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Zbigniew Stręk
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
telefon: 76 729 01 34
e-mail: strek@powiat-jawor.org.pl


Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert wraz załącznikiem “Cena oferty..”

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2012-09-14 13:21:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-06-17 11:36:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki