Pisemne rozpoznanie cenowe na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości

   ARCHIWUM

 

Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w wyniku ogłoszenia pisemnego rozpoznania cenowego na wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla osób prawnych, w terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. do dnia 21.09.2012 r. wpłynęło do tutejszego Starostwa 8 ofert cenowych.
    W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez firmę: WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości, ul. Wrocławska 13-15, 63-400 Ostrów Wielkopolski, która zaproponowała wykonanie zlecenia za kwotę 8.560,00 zł (brutto).


------------------------------------------------------------------------

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jaworze informuje, że przeprowadza pisemne rozpoznanie cenowe na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości. W związku z powyższym zaprasza wykonawców do składania ofert w formie opracowanego zapytania ofertowego (w załączeniu).


Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 14 000 Euro.


Zgodnie  z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

I. Prowadzący rozpoznanie:

Starostwo Powiatowe w Jaworze,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor

II. Określenie przedmiotu rozpoznania:

Sporządzenie wyceny: dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Operaty szacunkowe należy wykonać w 2 egzemplarzach.

III. Miejsce i termin zgłoszenia wykonania przedmiotu rozpoznania:

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję cenową zgodnie z załącznikiem „Cena oferty…”, w zaklejonej kopercie z napisem Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jaworze - „Oferta na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – osoby prawne”
w terminie do dnia 21.09.2012 roku (piątek)

Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Jaworze pokój 108 (I piętro) lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
pokój 214 (II piętro)

IV. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Zbigniew Stręk
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
telefon: 76 729 01 34
e-mail: strek@powiat-jawor.org.pl
 


Załączniki:

1. Zaproszenie do składania ofert wraz załącznikiem “Cena oferty..”
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2012-09-12 11:31:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-06-17 11:35:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki