Modernizacja Węzłów Cieplnych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze

ARCHIWUM

 

RPE.2600.30.2012


1. Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75, REGON: 390681124 zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie zadania pn. „Modernizacja Węzłów Cieplnych Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze”

2. Wykonawca musi spełniać określone warunki tj.: posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. Szczegółowy zakres zadania.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejących trzech węzłów cieplnych w przebudowanym budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze przy ul. Dworcowej 10 oraz przeprowadzenie ograniczonego zakresu modernizacyjnego z regulacją przepływów w kotłowni gazowej. Podstawowy zakres to wstawienie we wszystkich węzłach rozdzielaczowych zaworów trójdrogowych, zamontowanie sterowników typu EUROSTER UNI2, czujników temperatury , w tym czujników temperatury pomieszczeń, przełożenie zaworów zwrotnych, zamontowanie dodatkowych zaworów zwrotnych i odcinających, wymianę pomp, regulacja układu hydraulicznego. W zakresie instalacji elektrycznych: wykonanie  instalacji siłowej zasilającej pompy i zawory mieszające, instalacji sterowania pracą zaworów i pomp wraz z pogodowymi sterownikami obwodów grzewczych. Dokładne opisy znajdują się w załączonym projekcie budowlano-wykonawczym branży sanitarnej i instalacji sterowania. Do załączonego projektu dołącza się rysunki zamienne schematów rozdzielaczy węzła nr 76, węzła w budynku dydaktycznym oraz węzła nr 50. W załączonym przedmiarze w poz. 4, 36 i 66 należy uwzględnić zakup sterowników.  

4. Opis sposobu obliczenia ceny: wykonawca przedstawi w ofercie cenę brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100%) w kryterium CENA ofercie, która zaoferuje najniższą cenę za realizację zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

        Najkorzystniejsza zaoferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert
C= ------------------------------------------------------------------------------------------- * 100%
                                        Cena oferowana badanej oferty

przy założeniu, że do wyliczeń brana będzie pod uwagę wartość całkowita brutto oferty za wykonanie usługi. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

5. Płatność dokonana będzie po realizacji zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku, po podpisaniu protokolarnego odbioru prac.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia: Wykonanie zadania w terminie do dnia 20 sierpnia 2012 r.

7. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1) wypełniony podpisany załącznik Nr 1 – Formularz oferty.

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

9. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: przesłać faxem w terminie do dnia 19 lipca 2012 r. do godz. 12:00, na numer 076/729 01 60 lub dostarczyć w/w terminie do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, pok. 108 Kancelaria Ogólna. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez Wykonawcę. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

10. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 %

11. Osoba do kontaktów:
 Mieczysław Machura     - tel. (076) 72-90-119, e-mail: machura@powiat-jawor.org.pl   lub
 Tomasz Głąbicki              - tel. (076) 72-90-119, e-mail: glabicki@powiat-jawor.org.pl


12. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.).
 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Przedmiar robót.
3. Schematy, opisy  i rysunki
4. Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót.

Wytworzył:
Udostępnił:
Bordziak Marcin
(2012-07-09 14:54:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2014-06-17 11:34:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki