Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Jaworskiego

 

ARCHIWUM

                  

KD.7135.15.2012ZAPYTANIE OFERTOWE Działając poza uregulowaniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz.759, z późn. zm., art.4 pkt 8) w zw. z art.130a ust.5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz.908, z późn. zm.) Starosta Jaworski zwraca się z zapytaniem o cenę na realizację zamówienia na usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Jaworskiego.

1. Zamawiający:

Starosta Jaworski
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor
NIP:   695-13-51-475
REGON:  390 681 124

2. Nazwa zamówienia:

„Usuwanie pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz.908, z późn. zm.)”

3. Przedmiot zamówienia:

Zawarcie umowy o świadczenie usług na rzecz Powiatu Jaworskiego poprzez powierzenie przez Starostę Jaworskiego podmiotowi zewnętrznemu wykonania zadania usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Jaworskiego, o którym mowa w art. 130a, ust. 5f  ustawy -  Prawo o ruchu drogowym dla wszystkich rodzajów pojazdów
wymienionych w formularzu ofertowym.

4. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 28  lipca 2012 r. do dnia 28 lipca 2013 r.

5. Warunki zamówienia:

Oferent zobowiąże się do zachowania rzetelności, najwyższej jakości świadczonych usług oraz realizacji każdego i o każdej porze zlecenia usunięcia pojazdu z drogi. Szczegółowe warunki zamówienia zawierają formularz ofertowy oraz wzór umowy stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

7. Dokumenty składające się na ofertę:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami, w sklejonym, zszytym lub zbindowanym pliku dokumentów, zatytułowanym:
„Oferta - usuwanie pojazdów”
Każda strona formularza ofertowego winna być zaparafowana przez Oferenta a każda strona załącznika potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta.

8. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 6 lipca 2012 r. do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jaworze, pok.  108 (decyduje data i godzina wpływu do Starostwa).

9. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Adam Świderski  - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, tel. 76 7290154
Stanisław Podsiadło - inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa, tel. 76 729 0141

10. Zastrzeżenia

Do niniejszego zamówienia, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 14.000 EUR, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych a wobec tego:

  1. Złożenie oferty przez Oferenta nie zobowiązuje Zamawiającego do wyboru tej oferty do dalszych negocjacji; wybranie lub nie wybranie oferty do dalszych negocjacji nie wymaga od Zamawiającego podania przyczyn.
  2. Złożenie oferty i jej zakwalifikowanie do dalszych negocjacji nie zobowiązuje Oferenta do przystąpienia do dalszych negocjacji; przystąpienie lub nie przystąpienie do dalszych negocjacji nie wymaga od Oferenta podania przyczyn.
  3. Zakwalifikowanie oferty do dalszych negocjacji nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy z Oferentem; wybranie lub nie wybranie oferty do zawarcia umowy nie wymaga od Zamawiającego podania przyczyn.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszego postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.
  5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez konsorcja.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  7. Zamawiający może powierzyć wykonywanie usług więcej niż jednemu Oferentowi.
  8. W razie powierzenia usług więcej niż jednemu oferentowi Zamawiający może określić części terytorium Powiatu Jaworskiego do właściwości poszczególnych Oferentów.
  9. W razie wątpliwości co do parametrów technicznych pojazdów, w szczególności masy własnej i dopuszczalnej ładowności, zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia stosownego postępowania wyjaśniającego.STAROSTA JAWORSKI
Stanisław LaskowskiZałączniki:

1.  Formularz ofertowy
2. Projekt  Umowy  UMOWY  po poprawkach  (w umowie na usuwanie pojazdów z dróg wprowadza się następujące zmiany:w § 3, ust. 1 skreśla się pkt 7, w ust. 2 pkt. 2 skreśla się "5 zł", i wykreśla się pkt. 7,  w § 4 90 dni zmienia się na 30 dni).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2012-06-25 12:27:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2013-02-27 10:01:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki