Finansowanie usuwania wyrobów zawierających AZBEST

Starostwo Powiatowe w Jaworze uprzejmie informuje, że zgodnie z przyjętą Uchwała Nr X/39/2011 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 czerwca 2011 r. – w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Jaworskiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, rozpoczął się nabór wniosków na dofinansowanie usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Finansowaniu podlegać będzie do 25 % kosztów zadania, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dofinansowania na realizację zadania wynosi 7 000 zł.

Pierwszym etapem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie do wójta / burmistrza - w przypadku osób fizycznych, lub do marszałka województwa dolnośląskiego – pozostałe podmioty „Informacji o wyrobach zawierających azbest" – druk do pobrania: PDF, WORD (dotyczy to osób / podmiotów, które nie wykonały tego obowiązku w danym roku), następnie należy sporządzić „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest"  – druk do pobrania: PDF, WORD oraz należy uzyskać pozwolenie budowlane lub złożyć zgłoszenie zamiaru wykonania robót niewymagających ww. pozwolenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty).

Szczegółowe warunki dofinansowania zostały określone w Regulaminie udzielania dofinansowania na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu jaworskiego.

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu wniosku  – druk do pobrania: PDF, WORD, w terminie do 31 sierpnia 2012 r. Całkowite rozliczenie zadania winno nastąpić najpóźniej do 15 grudnia 2012 r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia.

Wszelkich informacji związanych z dofinansowaniem można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, tut. Starostwa (pok. nr 303 – II piętro), Tel. (76) 72 90 148.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wytworzył:
Emil Grzywacz
Udostępnił:
Grzywacz Emil
(2012-05-09 15:41:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wasiluk Konrad
(2019-04-26 12:50:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki