☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 17.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja z przeprowadzonych kontroli, przez Biuro ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Jaworze w 2011 roku

Informacja z przeprowadzonych kontroli, przez Biuro ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Jaworze w 2011 roku.


I. Kontrola przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

Zakres kontroli: realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej w okresie od 19.10.2009 r. do 29.01.2010 r.

W toku kontroli stwierdzono, że kontrolowana jednostka nie wykonała wszystkich zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 22.03.2010 roku, a udzielona przez jednostkę odpowiedź na to wystąpienie była przedstawiona nierzetelnie. Niepełne wykonanie zaleceń pokontrolnych, świadczyło o nie przestrzeganiu w pełni przez DPS w Jaworze ustaw o rachunkowości, finansach publicznych, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, dostępie do informacji publicznej oraz prawa zamówień publicznych.
Powyższe fakty dowodziły ponadto, że kontrola zarządcza funkcjonująca w kontrolowanej jednostce  nie spełniała wymogów zawartych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W wyniku przeprowadzonej kontroli zobowiązano Dom Pomocy Społecznej w Jaworze do pilnego podjęcia niezbędnych działań organizacyjnych i finansowych umożliwiających pełną realizację 12 zaleceń pokontrolnych  w tym; zwrotu kwoty 2.056,00 zł na rachunek budżetu Powiatu Jaworskiego z tytułu nieprawidłowo rozliczonych w ciężar wydatków nagród wypłaconych Dyrektorowi DPS w latach 2007 – 2010.

II. Kontrola przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „Aneks” w Jaworze.

Zakres kontroli: realizacja warunków zawartych w umowie nr EPS-119- 9338 -  2/2006 z dnia 18.09.2006 r. i w aneksie nr 267/2010 z dnia 04.11.2010 r. W wyniku kontroli ustalono, że pracodawca nie wywiązał się z zobowiązania zawartego w aneksie do umowy dotyczącego uruchomienia  linii do produkcji makaronu.
Po przeprowadzonej kontroli, skierowany został wniosek do Zarządu Powiatu w celu podjęcia stanowiska w sprawie dalszej realizacji objętej kontrolą umowy. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2011 roku po rozważeniu wyjaśnień właściciela firmy oraz po przeanalizowaniu całości dokumentów uznał, iż podstawowy cel udzielenia pomocy finansowej  w kwocie 86.325,17 zł  ze środków PFRON został zachowany i wyraził zgodę na kontynuację umowy. Wystąpienia pokontrolnego po niniejszej kontroli nie sporządzano.


III. Kontrola przeprowadzona w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno  – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze

        Zakres kontroli:  • sprawy organizacyjne,
                                 • gospodarka finansowa 2009 r.
                                 • funkcjonowanie kontroli zarządczej

W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono między innymi:
• niepełne  udokumentowanie procesów i zdarzeń zachodzących w jednostce, pod kątem celowości i gospodarności.
• brak uzgodnienia stanu majątku wykazanego w księgach  rachunkowych ze stanem faktycznym.
• brak wykazu osób  upoważnionych do kontroli dokumentów księgowych i wzorów ich podpisów,
• brak numerów inwentarzowych na składnikach majątku,
• nieprawidłowe naliczenie odpisu na z.f.ś.s.
Ujawnione nieprawidłowości świadczyły o nieprzestrzeganiu w pełni ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych oraz Karty Nauczyciela.

Celem usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, przekazano jednostce do wykonania 7 zaleceń pokontrolnych.


IV.  Kontrola przeprowadzona w Policealnym Studium „ATM” w Jaworze.

 Zakres kontroli: • prawidłowość wykorzystania dotacji,
                         • dokumentacja przebiegu nauczania,
       
Ustalenia kontroli wskazały, że wskutek niedociągnięć w zarządzaniu i nadzorze występowały w kontrolowanej jednostce nieprawidłowości w zakresie;
• sposobu usprawiedliwiania nieobecności słuchaczy, którzy nie uczęszczali na obowiązkowe konsultacje,
• dopuszczania do egzaminów semestralnych słuchaczy nie uczęszczających na obowiązkowe  konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania,
• nieadekwatności niektórych danych zawartych w zgłoszeniu do organu ewidencyjnego ze stanem faktycznym,
• braku adnotacji na dowodach księgowych potwierdzających wydatki, że dany wydatek sfinansowany był z dotacji otrzymanej z Powiatu Jaworskiego Ujawnione niedomagania świadczyły o nieprzestrzeganiu w pełni ustaw o finansach publicznych i systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, zobowiązano Policealne Studium „ATM”  w Jaworze do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości poprzez wykonanie  4 zaleceń pokontrolnych  w tym; zwrotu kwoty 2.602,20 zł wraz  z odsetkami, na rachunek budżetu Powiatu  Jaworskiego, z tytułu nadmiernie pobranej dotacji.


V.  Kontrola przeprowadzona w Domu Dziecka w Kaczorowie.

Zakres kontroli:  • sprawy organizacyjne,
                           • gospodarka finansowa 2010 r,
                           • funkcjonowanie kontroli zarządczej,

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że wskutek nie wdrożenia skutecznych rozwiązań organizacyjnych i procedur w ramach kontroli zarządczej, występowały nieprawidłowości w zakresie zarządzania finansami publicznymi.
Do zasadniczych uchybień w tym zakresie zaliczono:
• nieprawidłową interpretację obowiązujących zasad w zakresie zamówień publicznych,
• brak pełnej wstępnej oceny celowości zaciąganych zobowiązań finansowych i  dokonywanych  wydatków,
• niedomagania w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z zestawienia zmian funduszu.
Ujawnione nieprawidłowości świadczyły o nieprzestrzeganiu w pełni ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości i prawa zamówień publicznych.
     
Celem usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, przekazano jednostce do wykonania 27 zaleceń pokontrolnych.


VI. Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie.

Zakres kontroli: gospodarka finansowa środkami pochodzącymi z dochodów własnych jednostki jednostki  (za I półrocze 2011 r.) oraz środkami pozabudżetowymi, pochodzącymi ze składek uczniowskich, Rady Rodziców i innych ( za okres 2010 r. i I półrocze 2011 r).

Ustalenia kontroli wskazały na występowanie nieprawidłowości w gospodarce finansowej, spowodowane niepełną kontrolą wstępną dającą możliwość zapobiegania wykonywania czynności niezgodnych z prawem,
planem finansowym lub zasadami gospodarności. Do zasadniczych uchybień zaliczono:
• nie ujęcie w ewidencji księgowej otrzymanych nieodpłatnie od Rady Rodziców szafek na sumę 19.136,65 zł,
• nie przestrzeganie zasad kontroli i obiegu dokumentów księgowych zawartych w instrukcji służbowej obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
• nieprzestrzeganie  zasad dokumentacji obrotu kasowego określonych w instrukcji kasowej,
• brak ewidencji księgowej kaucji wpłacanych przez uczniów z tytułu użytkowanych szafek,
• zwrot na rachunek bankowy Rady Rodziców przy ZSA, zebranych od uczniów kaucji na  ogólna sumę 3.490,00 zł,
• brak należytej współpracy Dyrekcji ZSA z Radą Rodziców, Ujawnione nieprawidłowości świadczyły o naruszeniu zasad zawartych w ustawach  o  rachunkowości i finansach publicznych oraz wewnętrznych instrukcji i zarządzeń.
 
Celem usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, przekazano jednostce do wykonania w trybie pilnym 10 zaleceń pokontrolnych w tym: wystąpienia do Rady Rodziców o zwrot 3.490,00 zł z tytułu niesłusznego przelewu pobranych kaucji.


VII. Kontrola przeprowadzona w Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w Świdnicy. Zakres kontroli: Prawidłowości wykorzystania dotacji celowej w 2010 roku i w I półroczu 2011 roku, udzielonej przez Powiat Jaworski na prowadzenie działalności w zakresie zapewnienia dzieciom, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, całodobowej opieki oraz wychowania poprzez realizację zadań przewidzianych dla placówki socjalizacyjnej, polegających na podejmowaniu działań terapeutycznych i socjalizacyjnych skierowanych na dziecko i jego rodzinę”.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że wskutek nie przestrzegania w pełni zasad ujętych w zawartych z Powiatem Jaworskim umowach, występowały nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Chata SKSK” w lokalu znajdującym się w Żarowie przy ul. Wiosennej 13.

Do zasadniczych uchybień w tym zakresie zaliczono:
• nie przedkładanie Powiatowi Jaworskiemu sprawozdań częściowych i rocznych w związku z czym nie posiadały one akceptu, świadczącego o wykonaniu umów,  
• niepełne  udokumentowanie procesów i zdarzeń finansowanych z dotacji, w zakresie celowości i gospodarności.
• nie zaprowadzenie pełnej wyodrębnionej ewidencji księgowej mającej na celu identyfikację poszczególnych operacji księgowych,       
• brak analitycznej ewidencji  ewidencji „kieszonkowego” dla  wychowanków,
• nieprawidłowe sfinansowanie z dotacji Powiatu Jaworskiego,wydatków na ogólną sumę  3.909,51 zł,
• nie dokonanie zwrotu na rzecz Powiatu Jaworskiego, nadpłaty dotacji w kwocie 8.345,53 zł,
         
W wyniku przeprowadzonej kontroli, zobowiązano Fundację Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w Świdnicy do usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości
poprzez  wykonanie  16 zaleceń pokontrolnych  w tym; zwrotu kwoty 12.255,04 zł wraz  z odsetkami, na rachunek budżetu Powiatu Jaworskiego, z tytułu pobranej dotacji.


VIII. Kontrola przeprowadzona  w Stowarzyszeniu „Międzynarodowe Targi Chleba” w Jaworze.

Zakres kontroli: Prawidłowość wykorzystania środków finansowych w 2010 roku przez Powiat Jaworski dla Stowarzyszenia w postaci dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „IV Samorządowe Dni Chleba” w ramach XIV Międzynarodowych Targów Chleba.
                                   
W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że wskutek nie przestrzegania w pełni zasad ujętych w zawartej z Powiatem Jaworskim umowie, występowały uchybienia w zakresie realizacji zadania.

Do zasadniczych uchybień w tym zakresie zaliczono między innymi:
• brak opisu na umowach zlecenia i umowach o dzieło o treści „ sfinansowano z dotacji Powiatu Jaworskiego”,
• nie sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym, rachunków do  umów o dzieło i umów zlecenia,
• brak aktualnej polityki rachunkowości Stowarzyszenia,
• nie zachowanie umownego terminu złożenia sprawozdania z realizacji zadania,
        
W wyniku przeprowadzonej kontroli, zobowiązano Stowarzyszenie „Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze  do usunięcia stwierdzonych uchybień, poprzez wykonanie  3 zaleceń pokontrolnych. 

Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Łuczak
(2012-04-05 09:28:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Łuczak
(2012-04-05 09:36:27)
 
 
liczba odwiedzin: 4655644

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X