☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego

Niedziela 17.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze w 2011 roku

Informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze w 2011 roku.

 

 

Kontrole prowadzone przez jednostki zewnętrzne dotyczyły:

I. Kontrola planowa w ramach nadzoru nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym. Kontrola przeprowadzona przez pracownika Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora Transportu Drogowego we Wrocławiu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieliczne nieprawidłowości w zakresie stosowanych procedur związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego. Kontrolowany skorzystał  z możliwości złożenia wyjaśnień do protokołu.
O podjętych działaniach zmierzających do realizacji zaleceń poinformowano organ nadzoru  w wyznaczonym terminie


II. Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez pracowników Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Zakres kontroli:
1) realizacja przez Starostę Jaworskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii i wykonywanych jako zadania z zakresu administracji rządowej.

W toku kontroli stwierdzono, iż Starosta Jaworski prawidłowo realizuje zadania w zakresie:
- zakładania szczegółowych osnów geodezyjnych oraz ochrony znaków geodezyjnych,
- koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu( ZUDP)
- wykorzystania dotacji budżetowych na zadania geodezyjne i kartograficzne,
- gospodarowania środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- wykonywania kopii zabezpieczających bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz ochrony danych osobowych przy prowadzeniu tej ewidencji.

Ponadto stwierdzono pewne nieprawidłowości i uchybienia w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

O sposobie wykorzystania wyników kontroli oraz podjętych działaniach zmierzających do realizacji zaleceń poinformowano w wyznaczonym terminie.


III.  Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze.  Kontrola przeprowadzona przez Pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zakres kontroli:
1) sprawdzenie prawidłowości  wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Starostwie Powiatowym w Jaworze.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że zadania obronne w Starostwie Powiatowym w Jaworze  realizowane są wzorowo, terminowo i zgodnie z obowiązującymi aktami normatywno – prawnymi. Problematyka przygotowań obronnych realizowana jest na poziomie, który zapewnia warunki do planowania zadań obronnych w czasie pokoju i ich wykorzystywania w czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa w czasie wojny.

IV. Kontrola problemowa realizacji zadań z zakresu spraw wewnętrznych. Kontrola przeprowadzona przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zakres kontroli:
1) zadania z zakresu spraw wewnętrznych (zarządzanie kryzysowe, przeciwdziałanie  skutkom klęsk żywiołowych i zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców powiatu, ochrona przeciwpożarowa, obrona cywilna, logistyka kryzysowa, kontrola systemu łączności radiotelefonicznej w sieci zarządzania wojewody dolnośląskiego z powiatami) i wykonywania zadań obronnych, realizowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zaproponowano rozważenie dopisania Biuru Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego , zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ustalenie z gminami oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej                     w Jaworze, zasady zapewniania gotowości bojowej ochotniczym strażom pożarnym szczególności włączonym do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Innych zaleceń nie wydano. Przedstawione sugestie przyjęto do realizacji.

V. Audyt przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu  w zakresie realizacji projektu  Zagospodarowanie zdegradowanych terenów powojskowych w Jaworze na cele rekreacyjno –wypoczynkowe.

Audyt gospodarowania  środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego ( audyt z art. 62 ust.1 lit.b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) prowadzony na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Dolnośląskiego.

W wyniku przeprowadzonych czynności audytowych  stwierdzono, że projekt realizowany jest prawidłowo.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Izabela Łuczak
(2012-04-05 09:36:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Łuczak
(2012-04-05 09:39:29)
 
 
liczba odwiedzin: 4655616

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X