Rejestry i ewidencje

Warunki, sposoby, zakres i termin udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze:Podmiotowi publicznemu oraz podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, dane zgromadzone w rejestrze publicznym udostępnia się na pisemny wniosek zawierający dane, o których mowa w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692).
warunki:
-  dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w §2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w  sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym /Dz.U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692/.
-  wnioski należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Jaworze, pok. nr 210 II piętro
-  do wniosku należy załączyć nośnik danych (płyta CD lub DVD – jednokrotnego zapisu).

(Druk wniosku o udostępnienie danych z rejestrów można pobrać ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze)

sposoby:
-  na informatycznych nośnikach danych: płyta CD, analogowe wydruki

zakres:
- dane zawarte w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali

termin:
- dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie

Format, w którym dane są udostępniane:
- pliki komputerowe: SWDE

Warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze:

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.

Dane uzyskane z rejestrów publicznych mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadania publicznego.
Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych.

 


WNIOSEK
o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2012-01-05 11:01:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2012-01-05 11:02:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki