Kryteria refundacji ze środków Funduszu Pracy

KRYTERIA PRZYZNAWANIA OSOBIE BEZROBOTNEJ JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ FORM ZABEZPIECZENIA ZWROTU OTRZYMANYCH ŚRODKOW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZE


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejsze Kryteria  opracowano  na podstawie:
1.Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity z 2008 r. Dz. .U. Nr 69, poz 415 z póź. zmianami),
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r.  w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarcze( Dz. U. NR 62 poz. 512,z póź. zm.),
3. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 379 z  28.12.2006 r.)
4. Rozporządzenia Komisji ( WE) z dnia 15 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004,  
5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53 311),
6. Ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. nr 220, poz. 1447),
7 Kodeks Postępowania Administracyjnego,
8. Kodeks Cywilny,
9. Kodeks Postępowania Cywilnego.

§ 1

1. Powiatowy Urząd Pracy udziela bezrobotnym pomocy finansowej z Funduszu Pracy oraz    w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
2. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą składa w Urzędzie wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie  na druku Powiatowego Urzędu Pracy  w Jaworze z odpowiednimi załącznikami.
3. Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane są wyłącznie na podjęcie działalności indywidualnej.
4. Wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone rozpatrywane są w oparciu o niniejsze kryteria.
5. Ocena wniosku dokonywana jest przez Komisję ds. opiniowania wniosków zwanej dalej „Komisją” powołaną przez Dyrektora Urzędu i przebiega dwuetapowo- pierwszym etapem jest ocena formalno-prawna wniosku. Drugim etapem jest ocena merytoryczna. Wnioski niekompletne, zawierające błędy i braki formalne nie są przekazywane do oceny merytoryczne i podlegają odrzuceniu.
Komisja oceniając wnioski przyznaje punkty określone w załączniku nr 1 do niniejszych kryteriów.
6. Komisja ma prawo zweryfikowania specyfikacji zakupów w ramach wnioskowanych środków pod kątem ich celowości w związku z charakterem planowanej działalności gospodarczej a także pod kątem efektywnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.
7.  Komisja  rekomenduje do objęcia  wsparciem wnioski z najlepszą liczbą punktów w ramach dostępnej puli środków Funduszu Pracy. Ostateczna akceptacja lub odmowa uwzględnienia wniosku należy do Dyrektora Urzędu Pracy w Jaworze.
8. O uwzględnieniu bądź nie uwzględnieniu wniosku, Powiatowy Urząd  Pracy powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej, w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.
9.W przypadku nie uwzględnienia wniosku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze podaje przyczynę odmowy. Od odmowy uwzględnienia wniosku o przyznanie środków finansowych odwołanie nie przysługuje.
10. Wniosek bezrobotnego, który prowadził wcześniej działalność gospodarczą i posiada  z tego tytułu zaległości w ZUS i US lub wobec którego ustanowione są zajęcia sądowe lub administracyjne, zostanie odrzucony bez rozpatrzenia.


ROZDZIAŁ II
ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (W TYM NA POKRYCIE KOSZTÓW POMOCY PRAWNEJ, KONSULTACJI I DORADZTWA)


§ 2


1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane wyłącznie osobom bezrobotnym, które złożyły kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiążą się wykorzystać przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem, jednak nie później niż  w ciągu 30 dni   od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i będą ją prowadzić  przez okres co najmniej 12 miesięcy.
2. Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.
Pod pojęciem „przeciętnego wynagrodzenia” rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale licząc od  pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym  RP „Monitor Polski”. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana jest na dzień podpisania umowy.
3. Wypłata przyznanych środków  następuje wyłącznie przelewem na konto bezrobotnego.
4. Pracownik merytoryczny  dokonuje oceny formalnej wniosku ( Ocena formalna wniosku polega na sprawdzeniu czy wnioskodawca wypełnił wszystkie punkty wniosku i załączył wymagane załączniki)

§ 3

1. Bezrobotny ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze wniosek określający:
a) kwotę wnioskowanych środków,
b) rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć,
c) symbol podklasy rodzaju działalności gospodarczej, określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
d) wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń, odbycia szkoleń itp.,
e) kalkulacje kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania,
f) szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków przeznaczonych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych w ramach wnioskowanych środków,
g) szczegółową specyfikację w przypadku zakupu sprzętu komputerowego,
h) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków- zabezpieczenie mogą stanowić formy wskazane w rozporządzeniu, o którym mowa w rozdziale I pkt 2 niniejszych kryteriów, a w szczególności:  weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego,
i) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.
2.  Do wniosku bezrobotny dołącza:
a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie lub umiejętności zawodowe wnioskodawcy (zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty, dyplomy itp.),
b) dokument potwierdzający formę użytkowania lokalu:
- nieruchomość lub lokal własny- wypis z księgi wieczystej,
- nieruchomość lub lokal wynajęty - umowa najmu, dzierżawy, użyczenia na okres nie krótszy niż 18 miesięcy
Na etapie składania wniosku do momentu podpisania umowy- dopuszczalna jest umowa przedwstępna.
c) w przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia cywilnego wymagane jest zaświadczenie o zarobkach poręczyciela wg wzoru PUP Jawor załączonego do wniosku,
d) dokument potwierdzający rozdzielność majątkową wnioskodawcy lub poręczyciela, sentencję wyroku sądowego o rozwodzie wnioskodawcy lub poręczyciela,
e) umowa rachunku bankowego wnioskodawcy lub zaświadczenie o numerze rachunku wydane przez bank,
f) inne: np. listy intencyjne, deklaracje, oferty handlowe, potwierdzenia kontaktów z przyszłymi kontrahentami.
g)oświadczenia o nieposiadaniu zaległości w ZUS i US z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku  prowadzenia działalności gospodarczej we wcześniejszym okresie.
Kserokopie składanych dokumentów wnioskodawca wykonuje we własnym zakresie. Jednocześnie zobowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginały przedmiotowych dokumentów.


§ 4

1. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności może być uwzględniony, w przypadku spełnienia przez wnioskodawcę następujących warunków:
a) w okresie 12 miesięcy poprzedzających  dzień złożenia wniosku:
- nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej formy pomocy  określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”,
- z własnej winy nie przerwał stażu, szkolenia, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
- po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych ,staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie
b) nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych  bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
c) nie prowadził działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
d) jest zarejestrowany w PUP co najmniej przez okres 1 miesiąca,
e) nie był w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks Karny,
f) nie złożył wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ani wniosku o założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego PUP,
g) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
h) posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia planowanej działalności.
i) złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

§ 5

1. Środki  na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na:
a) zakup maszyn, urządzeń, narzędzi oraz wyposażenia koniecznego do prowadzenia działalności gospodarczej,
b) zakup materiałów, surowców i towarów – do 50 % wnioskowanej kwoty łącznie,
c) koszty reklamy i promocji (pieczątki, foldery, wizytówki, szyldy) oraz w przypadku uzyskania środków w ramach projektu współfinansowanego z funduszy UE na oznaczenie emblematem Unii Europejskiej oraz logo EFS dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupionych w ramach umowy środków trwałych i wyposażenia ( do 10 % wnioskowanej kwoty łącznie),
d) zakup samochodu dostawczego/ ciężarowego związanego z prowadzeniem działalności w sposób ciągły i jednoznaczny do przewożenia maszyn, narzędzi i materiałów w ramach wnioskowanej działalności gospodarczej i nie będący głównym wydatkiem finansowym         w ramach przyznanych środków ( do 50 %)
2. W przypadku zakupu sprzętu/ rzeczy używanych, wartość zakupionego sprzętu/ rzeczy nie może być wyższa od wartości rynkowej, przy czym wartość każdego zakupionego sprzętu/ rzeczy musi przekraczać kwotę 3.000,00 zł.
3. Podstawą  rozliczenia zakupu sprzętu używanego na umowę sprzedaży będzie  dołączenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z dowodem zapłaty i oryginału pierwszej faktury lub oferty cenowej  z kilku punktów handlowych w celu poświadczenia jego wartości.
4. W przypadku dokonywania w ramach przyznanych środków zakupów za granicą Polski, bezrobotny jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego na język polski dowodu zakupu przez tłumacza przysięgłego. Koszty poniesione w walucie obcej zostaną przeliczone na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia dokumentu księgowego stanowiącego rozliczenie.

§ 6

1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej  nie mogą być przeznaczone na:
a) finansowanie wszelkich opłat związanych z przygotowaniem do założenia działalności gospodarczej, uzyskaniem zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji Urzędu Skarbowego jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
b) dokonywanie opłat (np. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty manipulacyjne, prowizje, tłumaczenia) oraz opłat związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy (np. opłata za abonamenty, interent, hosting),
c) pokrycie kosztów transportu ( przesyłki zakupionych rzeczy),
d) finansowanie jakichkolwiek szkoleń,
e) finansowanie kosztów zakupu  od współmałżonka, krewnych w linii prostej
f) zakup samochodów osobowych (z wyjątkiem sytuacji, w których wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku  z profilem i rodzajem działalności, np. nauka jazdy),
g) zakup środka transportu w przypadku podejmowania działalności w zakresie usług drogowego transportu towarowego,
h) zakup automatów ( do gier zręcznościowych, napojów itp.),
i) uruchomienie działalności ze środków Funduszu Pracy, jeżeli będzie ona podstawą zlikwidowania lub przejęcia działalności prowadzonej przez współmałżonka lub krewnych    w linii prostej,
j) prowadzenie w tej samej lokalizacji działalności tożsamej z  prowadzoną już tam działalnością.
k) przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu – przez przejęcie rozumie się sytuację, w której nastąpi jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych od podmiotu, o którym mowa powyżej oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu.
l) finansowania kosztów budowy, remontu lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza,
ł) na zakup urządzeń służących do wynajmu;
m) na działalność w zakresie handlu obwoźnego i obnośnego, działalność  handlowo usługową polegającą na akwizycji oraz sprzedaży przez Internet, agroturystyka,
n) działalność typu: paramedycyna, agencja towarzyska, lombard, sklep sex shop, biuro matrymonialne, wróżenie,
o) podjęcie przez wnioskodawcę działalności już wcześniej prowadzonej, za wyjątkiem kiedy działalność została zakończona z przyczyn losowych, a od  jej zakończenia minęły co najmniej 24 miesiące,
p) na działalność gospodarczą prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju,
r) działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek osobowych i handlowych..

2 . W przypadku zapotrzebowania w zakresie przeznaczenia środków na rzeczy wyłączone w ust. 1 ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Urzędu biorąc pod uwagę wyjaśnienia wnioskodawcy, zaangażowanie w zakresie przygotowania przedsięwzięcia oraz charakter zamierzonej do prowadzenia działalności.


ROZDZIAŁ III

ZABEZPIECZENIE  WYKORZYSTANIA PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

§ 7

1. Formą zabezpieczenia   zwrotu przyznanych środków jest:
a) weksel z poręczeniem wekslowym (awal)
poręczony przez co najmniej dwóch poręczycieli posiadających stałe udokumentowane źródło dochodów wynoszące dla każdego z nich co najmniej 130 % najniższego wynagrodzenia brutto miesięcznie.  Do udzielenia poręczenia konieczna jest zgoda współmałżonka wnioskodawcy oraz współmałżonków poręczycieli.
b) gwarancja bankowa do kwoty 25.000,00 zł obejmująca okres do 2 lat od dnia podpisania umowy,
c) przelew praw z rachunku bankowego do kwoty 25.000,00 zł na okres 2 lat od dnia podpisania umowy.
2. Poręczycielem, o którym mowa w ust. 1 pkt a może być osoba fizyczna:
a) pozostająca w stosunku pracy z pracodawcą niebędącym w stanie likwidacji  lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony, lub określony, nie krótszy niż 2 lata, nie będąca w okresie wypowiedzenia, wobec której nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne. Poręczyciel powinien przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy zawierające informacje, o których mowa wyżej,
b) prowadząca działalność gospodarczą, która to działalność nie jest w stanie likwidacji lub upadłości, a osoba prowadząca  w/w działalność nie posiada zaległości w ZUS i US z tytułu jej prowadzenia; należy przedłożyć  zaświadczenia o niezaleganiu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym oraz PIT za ubiegły rok,
c) osoba  posiadająca prawo  do emerytury lub renty stałej w wieku do 70 lat/ lub rencista posiadający prawo do renty, przyznanej na okres minimum 2 lat, liczony od dnia otrzymania przez bezrobotnego informacji o przyznaniu środków; należy przedłożyć decyzję o przyznaniu  lub waloryzacji emerytury/renty, ostatni odcinek emerytury/ renty.
3. Poręczycielem nie może być:
a) osoba, która udzieliła już poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania środków  będących w dyspozycji urzędu ( dotacje, refundacje).
4. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia, w tym także z usunięciem zabezpieczenia po wygaśnięciu umowy ponosi wnioskodawca.
5. Gwarancja bankowa jest pisemnym zobowiązaniem banku do bezwarunkowej zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdy beneficjent, na zlecenie którego gwarancja została wystawiona nie wywiąże się z zobowiązań wobec Urzędu.
Umowa  gwarancji bankowej powinna zawierać następujące elementy:
a) beneficjenta gwarancji ( wierzyciel, na rzecz którego wystawiona jest gwarancja),
b) określenie zobowiązania zabezpieczonego  gwarancją,
c) zobowiązania banku do bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancji lub jej części przy spełnieniu określonych w gwarancji warunków,
d) wskazanie sumy gwarancji( maksymalnej kwoty, której zapłaty może domagać się wierzyciel),
e) termin obowiązywania gwarancji,
f) warunki wypłaty środków z gwarancji.
Do wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności beneficjent zobowiązany  jest dostarczyć informację z banku o możliwości udzielenia  gwarancji.
6. Przelew praw z rachunku bankowego polega na utrzymaniu na rachunku bankowym przez okres wskazany  w umowie z Urzędem kwoty 25. 000,00 zł . W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy oraz niespełnienia zobowiązań, wierzyciel ma prawo do pobrania na podstawie pełnomocnictwa do rachunku bankowego swojej wierzytelności.

ROZDZIAŁ IV
PODSTAWOWE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 8

1.Określenie szczegółowych warunków przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej, jest przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami umowy.
2. Przyznanie osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, jest dokonywane na podstawie umowy cywilno-prawnej.
3. Umowa zawierana pomiędzy  Dyrektorem Urzędu  działającym z upoważnienia Starosty a bezrobotnym zobowiązuje bezrobotnego do:
a) rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz dostarczenia do Urzędu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.
b) dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dopiero  w dniu następnym po zaksięgowaniu wpływu  środków na rachunek bankowy bezrobotnego. Niedotrzymanie tego warunku spowoduje unieważnienie umowy.
c) przedstawienia w momencie rozliczenia dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Dokumentami  potwierdzającymi wydatkowanie środków są zapłacone faktury, rachunki wystawione przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz umowy kupna sprzedaży. W ramach rozliczenia środków nie zostaną uwzględnione zakupy dokonane przed dniem podpisania umowy o przyznaniu przedmiotowych środków. Rzeczy zakupione przez beneficjenta nie mogą stanowić współwłasności z inną osobą lub podmiotem;
d) rozliczenia się z całej sumy w terminie do 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
e) prowadzenia działalności gospodarczej lub bycia członkiem spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy,
f) nie zawieszania działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia,
g) niepodejmowania zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
h) wykorzystania środków zgodnie z celem na jaki zostały przyznane,
i) przedstawienia w terminie wskazanym w umowie dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej: zaświadczenie REGON, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i zaświadczenie z ZUS,
j) nie zbywania sprzętu zakupionego w ramach podpisanej umowy oraz nie obciążania go ograniczonymi prawami do dnia wygaśnięcia umowy,
k) prowadzenia działalności w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
l) umożliwienia pracownikom Urzędu przeprowadzenia wizyty monitorującej w miejscu prowadzenia działalności.
4. Terminy, o których mowa w pkt 3 a i 3 c mogą zostać przedłużone na wniosek bezrobotnego,  w przypadku gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od bezrobotnego.
5. Za moment rozpoczęcia działalności uważa się datę wskazaną we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta/Gminy.
6. Pozbawienie statusu osoby bezrobotnej  następuje od dnia następnego  po dniu zaksięgowania  wpłaty środków na rachunku bezrobotnego.
7. Osoba, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy, a w szczególności o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ( w tym siedziby i miejsca wykonywania działalności), a także innych okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących zarówno beneficjenta i poręczycieli, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
8. Urząd zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
a) nie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
b) wykorzystania przyznanych środków niezgodnie z ich przeznaczeniem,
c) nie rozliczenia przyznanych środków,
d) prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
e) podjęcia zatrudnienia w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności,
f) naruszenia innych warunków umowy.
9. Wypowiedzenie umowy powoduje wymagalność zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze rozpatrując wniosek może żądać dodatkowych dokumentów i wyjaśnień potwierdzających informacje zawarte we wniosku.
2. Wnioski złożone bez wymaganych załączników, nie podpisane przez osoby uprawnione, wypełnione nieczytelnie, a nie uzupełnione na żądanie Urzędu  pozostaną    bez rozpatrzenia.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor PUP może skierować osobę bezrobotną ubiegającą się o dotację, na szkolenie finansowane ze środków Funduszu Pracy.
4. Złożenie wniosku,  nie jest równoznaczne z obowiązkiem zawarcia umowy przez strony.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor PUP w Jaworze może podjąć decyzję o odstępstwie  od postanowień zawartych w niniejszych kryteriach.
 

§ 10

Kryteria wchodzą w życie z dniem 01 marca  2011 r.
 

załącznik nr 1 do Kryteriów przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2011-12-02 11:13:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2011-12-02 11:13:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki