Wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków dotyczących podziału nieruchomości rolnej

 

WPROWADZANIE ZMIAN W OPERACIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DOTYCZĄCYCHPODZIAŁU  NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ


 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,
  • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona przez osoby uprawnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • opinia właściwego organu (prezydenta, wójta, burmistrza) w sprawie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne

Opłaty:
nie podlega opłacie skarbowej

Termin:
niezwłocznie , w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca

Odwołanie:
od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Jaworskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji


Podstawa prawna:
 

  • art.7 d. pkt.1, art.20 ust.1 i 2 i art.22 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 z późn. zmian.), § 46 i § 47 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454)

 

Szczegółowych informacji udziela:

Geodeta Powiatowy

pok. Nr 230 / II piętro / w godzinach

poniedziałek – piątek 730 - 1530

tel.: 076 72-90-121
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2011-01-21 13:21:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2011-01-21 13:23:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki