Aktualizacja przebiegu granic użytku gruntowego

 

AKTUALIZACJA PRZEBIEGU GRANIC UŻYTKU GRUNTOWEGO


Wymagane dokumenty:

  • wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości
  • dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona przez osoby uprawnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Opłaty:
nie podlega opłacie skarbowej

Termin:
niezwłocznie , w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca

Odwołanie:

od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Jaworskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Dodatkowe informacje:
w przypadku aktualizacji użytku gruntowego w związku z wybudowaniem obiektu budowlanego, do wniosku należydołączyć kserokopię decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji lub opinii zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Podstawa prawna:

  • art.7 d. pkt.1, art.20 ust.1 i 2 i art.22 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 z późn. zmian.), § 46 i § 47 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz.454)


 

Szczegółowych informacji udziela:

Geodeta Powiatowy

pok. Nr 230 / II piętro/ w godzinach

poniedziałek – piątek 730 - 1530

tel.: (076)  72-90-121
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2011-01-21 12:48:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2011-01-21 13:08:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki