Wydawanie zezwoleń na zbiórkę publiczną

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZBIÓRKĘ PUBLICZNĄ.
 1. Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej udziela w drodze decyzji administracyjnej Starosta – jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedna gminę.
 2. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno -społeczne i społeczno – opiekuńcze.
 3. Zbiórki publiczne w interesie osobistym są wzbronione.
 4. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom, fundacjomi organizacjom posiadającym osobowość prawną, albo komitetom organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.
 5. Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia oraz ogłoszony w terminie 1 miesiąca w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka zostałaprzeprowadzona.
 6. Ustawa o zbiórkach publicznych nie ma zastosowania:
 • do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno – opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicyi w sposób tradycyjnie ustalony,
 • do zbiórek przeprowadzanych w drodze loterii pieniężnych lub fantowych, jeżeli zbiórki te nie są przeprowadzane w miejscach publicznych,
 • do zbiórek przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę,
 • do zbiórek wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych, odbywających się na podstawie pozwolenia władz szkolnych,
 • do zbiórek koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, odbywających się na podstawie pozwoleniaprzełożonego urzędu.
 1. Zbiórka publiczna ofiar w gotówce może być przeprowadzana w formie:
 • dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną,
 • zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników,
 • sprzedaży cegiełek wartościowych,
 • sprzedaży przedmiotów
 1. Zbiórki publiczne mogą być prowadzone na wolnym powietrzu lub wewnątrz pomieszczeń, w obiektach publicznych lub prywatnych, za zgodą właścicieli tych obiektów.
 1. Zbiórek publicznych nie przeprowadza się w urzędach administracji publicznej, na terenie szkół i placówek szkolnych oraz na terenach i obiektach pozostających pod zarządem władz wojskowych oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 1. Każda osoba przeprowadzająca zbiórkę publiczną, obowiązana jest posiadać przy sobie jakikolwiek dowód pozwalający na stwierdzenie jej tożsamości, oraz legitymacjęupoważniającą te osobę do przeprowadzania danej zbiórki, wydaną przez instytucję, urządzającą zbiórkę.
 1. Wniosek o przeprowadzenie zbiórki publicznej powinien zawierać plan przeprowadzenia zbiórki publicznej, który określa:
 • cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej,
 • formy przeprowadzenia zbiórki
 • termin rozpoczęcia i zakończeniazbiórki,
 • obszar, na którym zbiórka ma być prowadzona,
 • sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,
 • liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce,
 • przewidywane kosztyprzeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.
 1. Przeprowadzający zbiórkę publiczną prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu akcji zbiórkowej, w formie rejestru.
 2. Opłaty skarbowe w znakach skarbowych:
 • za wydanie zezwolenia – 82,00 zł

 

Zezwolenia udziela się w formie decyzji administracyjnej, od której służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Starosty Jaworskiego.

 

Termin załatwienia sprawy – do miesiąca.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych /Dz.U. z 1933 roku Nr 22, poz. 162 z późn. zmianami/,Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzenia zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami. /Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1947/.

 

 

Sprawę prowadzi: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-07-02 10:57:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2011-05-10 15:09:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki