Wykonanie magnetycznej tablicy demonstracyjnej, urządzenia konferencyjnego typu FLIPCHART oraz stojaków na prospekty reklamowe dla Powiatu Jaworskiego

 

ARCHIWUM

 

Jawor, dnia 10 grudnia 2009 roku.

RPE. 340-2/15-4/09 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY HANDLOWEJ

Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze informuje, że w prowadzonym postępowaniu na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie magnetycznej tablicy demonstracyjnej, urządzenia konferencyjnego typu FLIPCHART oraz stojaków na prospekty reklamowe dla Powiatu Jaworskiego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej, tj. ofertę firmy: Agencja Reklamowo – Wydawniczej „PROXART” Paweł Wychryst ; 59-220 Legnica, ul. K.B. Kominka 9; NIP: 691-216-29-88.
Wykaz firm, które złożyły oferty handlowe w prowadzonym postępowaniu:

Lp

Nazwa wykonawcy, adres,

Kryterium: cena – 100%

Kryterium: (inne kryterium wskazane przez Beneficjenta)

Kryterium: (inne kryterium wskazane przez Beneficjenta)

Podsumowanie/
Uwagi

1.

Agencja Reklamowo-Wydawnicza
„PROXART” Paweł Wychryst
ul. K.B. Kominka 8; 59-220 Legnica

100 %

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Najkorzystniejsza oferta

2.

DISPLAY EXPO S.J.
ul.Miśnieńska 37
64-100 Leszno

87,03%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu”,   dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013;  Nr wniosku: CZ.3.22/2.2.00/08.00630

 


 

Jawor, dnia 03 grudnia 2009 r.

RPE.340-2/15-1/09
 

Powiat Jaworski – Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocławska 26; 59-400 Jawor, NIP: 695-135-14-75; REGON: 390681124 zaprasza do złożenia oferty handlowej na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie magnetycznej tablicy demonstracyjnej, urządzenia konferencyjnego typu FLIPCHART oraz stojaków na prospekty reklamowe dla Powiatu Jaworskiego”.


1. Projekt: „Ścieżki edukacyjna na czesko-polskim pograniczu” przewidziany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Numer i nazwa osi priorytetowej : 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki
Numer i nazwa dziedziny wsparcia: 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki.

2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie magnetycznej tablicy demonstracyjnej, urządzenia konferencyjnego typu FLIPCHART oraz stojaków na prospekty reklamowe dla Powiatu Jaworskiego.
Dostarczony sprzęt , objęty przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i po ewentualnym złożeniu gotowy do użycia.
1) FLIPCHART (1 szt) - magnetyczna tablica demonstracyjna (aluminiowa), z regulacją wysokości, powierzchnią magnetyczną
2) Stojaki na prospekty i ulotki ( 3 szt.) - stojaki służyć mają do eksponowania materiałów o charakterze promocyjnym i informacyjnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

3. Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia,
tj. min. koszty dostawy przedmiotu do siedziby Zamawiającego. Cena oferty musi być wyrażona w PLN, zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

4. Termin i miejsce wykonania zadania (dostarczenia sprzętu) : do dnia 21 grudnia 2009 r., siedziba Zamawiającego.

Dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1) Wypełniony i podpisany załącznik Nr 2 – Formularz oferty oraz tabela oferty;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczone „za zgodność oryginałem”, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona „za zgodność oryginałem”).

5. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert : ofertę należy przesłać faxem w terminie do dnia 08.12.2009 r. do godziny 1200 na numer: 076/ 72-90-160 lub dostarczyć w ww. terminie do Starostwa Powiatowego w Jaworze, ul. Wrocławska 26, pok. 108 Kancelaria Ogólna.
6. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastrzega konieczność dostarczenia oryginału przesłanej oferty przez Wykonawcę. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.
7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:  cena – 100 %.
8. Osoba do kontaktów: Waldemar Dziędzioła – tel. 076/72-90-119.
9. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz.1655 z późn.zm.)


Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy wraz z tabelą ofertową.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rembisz Wiesław
(2010-02-09 11:00:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Rembisz Wiesław
(2010-02-09 11:01:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki